RODO

Obowiązek informacyjny:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO) – „Rozporządzenie”, informuję, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Rejonowy Związek Spółek Wodnych, z siedzibą w 78-400 Szczecinek, ul. Koszalińska 85 tel. 94 374 04 56 adres e-mail rzsw.szczecinek@wp.pl

2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu zawarcia i realizacji umowy

3. W związku z przetwarzaniem danych w celach wskazanych w pkt 2, Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być tylko podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa

4. Pani/Pana dane osobowe od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres wynikający z regulacji prawnych – kategorii archiwalnej dokumentacji,

5. Przysługuje Pani/Panu prawo żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, a także prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.

6. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących, narusza przepisy Rozporządzenia.

7. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym, jest Pani/Pan zobowiązana/y do ich podania. W przypadku nie podania danych osobowych może skutkować odmową realizacji wskazanych wyżej celów.

8. Dane osobowe przetwarzane przez Administratora na podstawie Rozporządzenia nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 Rozporządzenia.

Regulamin monitoringu CCTV w RZSW

W RZSW  funkcjonuje całodobowy monitoring, którego celem jest:

 1. zapewnienie oraz zwiększenie bezpieczeństwa użytkowników obiektu, ze szczególnym uwzględnieniem pracowników i klientów RZSW oraz osób przebywających na terenie obiektu;
 2. wyjaśnianie sytuacji konfliktowych;
 3. ustalanie sprawców czynów nagannych (zniszczenia mienia, kradzieże itp.)  w budynku i okolicach budynku RZSW oraz terenie przyległym do RZSW;
 4. ograniczanie dostępu do obiektu osób nieuprawnionych i niepożądanych;
 5. wyeliminowanie aktów wandalizmu;
 6. zabrania się wykorzystywania nagrań z monitoringu do celów prywatnych;
 7. dostęp do nagrań jest zabezpieczony i ograniczony;
 8. nagrania z monitoringu wizyjnego usuwane są automatycznie;
 9. nagrania nie są udostępnianie osobą nie upoważnionym;
 10. nagrania mogą być udostępnianie służbą jak Policja;
 11. obiekt oznaczony jest z zewnątrz informacją „Obiekt monitorowany”.