Uchwały

UCHWAŁA Nr 01/WZ-RZSW/2023

                                Walnego Zgromadzenia Delegatów Rejonowego Związku Spółek Wodnych w Szczecinku  z dnia  15 czerwca 2023 roku w sprawie:

                 -  zatwierdzenia liczby Delegatów RZSW SZCZECINEK kadencja lata 2023 – 2028, wybranych na Walnych Zgromadzeniach Gminnych Spółek Wodnych.

                               Na podstawie art. 457 ust 1 , pkt. 13 – Ustawy z dnia 20 lipca 2017 roku PRAWO WODNE (  Dz. U. z 2022 roku poz. 2625, 2687, z 2023r poz. 295, 412. ) oraz na  podstawie art.11 ust. 2 pkt.1   Statutu Rejonowego Związku Spółek Wodnych w Szczecinku  -  Walne Zgromadzenie Delegatów RZSW uchwala co następuje:

 &1

                Zatwierdza  się listę Delegatów na Walne Zgromadzenie RZSW  SZCZECINEK  kadencja lata 2023-2028  w  składzie jak poniżej:

 

Lp

Imię i nazwisko

1

Andrzej Wegner

2

Zbigniew Mężykowski

3

Grzegorz Grosicki

4

Artur Jakubowski

5

Paweł Ciesielski

6

Wiesław Arciuszkiewicz

7

Marek Szoć

8

Jożef Wygonny

9

Michał Kublas

10

Andrzej Styber

11

Andrzej Łastówka

12

Stanisław Markiewicz

13

Patryk Makowski – Wójt Gminy Grzmiąca

14

Michał Podolski                                                                                   HORUS-AGRA

15

Anna Smołucha

16

Zenon Piecewicz

17

Tadeusz Johaniuk

18

Robert Smołucha

19

Sebastian Bogucki

20

Tomasz Nowacki

21

Franciszek Popławski

22

Arkadiusz Kot

23

Krzysztof Mroziński

24

Adam Kuta

25

Marek Szymborski

&2

 Uchwała podlega podaniu do wiadomości publicznej w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie Powiatu szczecineckiego.

 & 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Sekretarz

Walnego Zgromadzenia

Zenon PIECEWICZ

Przewodniczący

Walnego Zgromadzenia

Anna SMOŁUCHA


W załączeniu:

 - Uchwały GSW – zatwierdzjące liczbę Delegatów na WZ GSW

 

UCHWAŁA Nr 02/WZ-RZSW/2023

                   Walnego Zgromadzenia Delegatów Rejonowego Związku Spółek Wodnych  z dnia 15 czerwca  2023 roku w sprawie:

            - zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Rejonowego Związku Spółek Wodnych w Szczecinku za rok 2022 .

 

                        Na podstawie art. 457 ust 1 , pkt. 6 , w zw. z art. 444.ust.2 – Ustawy z dnia 20 lipca 2017 roku PRAWO WODNE (  Dz. U. z 2022 roku poz. 2625, 2687, z 2023r poz. 295, 412.  ) oraz na  podstawie art 18  ust.1 pkt.1 -  Statutu Rejonowego Związku Spółek Wodnych w Szczecinku -  Walne Zgromadzenie Delegatów RZSW postanawia:

 §1

Zatwierdzić Sprawozdanie Zarządu z działalności Rejonowego Związku Spółek Wodnych w Szczecinku – za rok 2022.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .


Sekretarz

Walnego Zgromadzenia

Zenon PIECEWICZ

Przewodniczący

Walnego Zgromadzenia

Anna SMOŁUCHA


      W załączeniu do podjętej uchwały:

 - załącznik numer 1/A – Sprawozdanie Zarządu RZSW  w Szczecinku z działalności za rok 2022

UCHWAŁA Nr 03/WZ-RZSW/2023

            Walnego Zgromadzenia Delegatów Rejonowego Związku Spółek Wodnych w Szczecinku  z dnia  15 czerwca 2023 roku w sprawie:

            -  zatwierdzenia Sprawozdania Finansowego  Rejonowego Związku Spółek Wodnych w Szczecinku  - za rok 2022 oraz o przeznaczeniu nadwyżki w przychodach nad kosztami za rok 2022.

                        Na podstawie art. 457 ust 1 , pkt. 6 , w zw. z art.444 ust.2 – Ustawy z dnia 20 lipca 2017 roku PRAWO WODNE (  Dz. U. z 2022 roku poz. 2625, 2687, z 2023r poz. 295, 412. ) oraz na  podstawie art 18 ust.1  pkt.1 -  Statutu Rejonowego Związku Społek Wodnych w Szczecinku -  Walne Zgromadzenie Delegatów RZSW postanawia:

§1

            Zatwierdzić sprawozdanie finansowe sporządzone dla  Rejonowego Związku Spółek Wodnych w Szczecinku  -  za rok 2022 , w tym:

 1. 1.      Wprowadzenie do Sprawozdania Finansowego.
 2. 2.      Sprawozdanie z sytuacji majątkowej i źródeł finansowania (BILANS) sporządzony na  dz. 31.12.2022r,  który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą: 1 334 859,68zł.
 3. 3.      Sprawozdanie z całkowitych przychodów i kosztów ( RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT) za rok obrotowy od 01.01.2022 do 31.12.2022r- wykazujący zysk netto 39 554,35zł.
 4. 4.       Informację dodatkową dla jednostkowego Sprawozdania Finansowego.

§2

                Nadwyżkę przychodów nad kosztami za rok  2022  w wysokości   39 554,35zł przeksięgować na rozliczenie międzyokresowe na  przychody przyszłych okresów.

 §3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

 

Sekretarz

Walnego Zgromadzenia

Zenon PIECEWICZ

Przewodniczący

Walnego Zgromadzenia

Anna SMOŁUCHA

 

 

W załączeniu do podjętej uchwały:

 

- załącznik numer 1/B -  Sprawozdanie Finansowe za rok  2022

UCHWAŁA Nr 04/WZ-RZSW/2023

            Walnego Zgromadzenia Delegatów Rejonowego Związku Spółek Wodnych w Szczecinku – z dnia  15 czerwca 2023 roku w sprawie:

            - udzielenia  absolutorium Przewodniczącemu Zarządu Tadeuszowi GROSICKIEMU z wykonania obowiązków  za rok 2022 .

                         Na podstawie art. 457 ust 1 , pkt. 6 , w zw. z art.444 ust.2 – Ustawy z dnia 20 lipca 2017 roku PRAWO WODNE  (  Dz. U. z 2022 roku poz. 2625, 2687, z 2023r poz. 295, 412. ) oraz na  podstawie art 18 ust.1  pkt.1 -  Statutu Rejonowego Związku Spółek Wodnych w Szczecinku–  Walne Zgromadzenie Delegatów RZSW postanawia:

 §1

            Udzielić absolutorium – Przewodniczącemu Zarządu Tadeuszowi GROSICKIEMU z wykonania obowiązków  za rok 2022 .

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .


Sekretarz

Walnego Zgromadzenia

Zenon PIECEWICZ

Przewodniczący

Walnego Zgromadzenia

Anna SMOŁUCHA

 

 

UCHWAŁA Nr 05/WZ-RZSW/2023

            Walnego Zgromadzenia Delegatów Rejonowego Związku Spółek Wodnych w Szczecinku –  z dnia  15 czerwca 2023 roku w sprawie:

            - udzielenia  absolutorium Zastępcy Przewodniczącego Zarządu –  Tomaszowi NOWACKIEMU  z wykonania obowiązków  za rok 2022 .

                             Na podstawie art. 457 ust 1 , pkt. 6 , w zw. z art.444 ust.2 – Ustawy z dnia 20 lipca 2017 roku PRAWO WODNE   (  Dz. U. z 2022 roku poz. 2625, 2687, z 2023r poz. 295, 412. ) oraz na  podstawie art 18 ust.1  pkt.1 -  Statutu Rejonowego Związku Spółek Wodnych w Szczecinku–  Walne Zgromadzenie Delegatów RZSW postanawia:

 §1

            Udzielić absolutorium – Zastępcy Przewodniczącego Zarządu Tomaszowi NOWACKIEMU z wykonania obowiązków  za rok 2022 .

 §2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .


Sekretarz

Walnego Zgromadzenia

Zenon PIECEWICZ

Przewodniczący

Walnego Zgromadzenia

Anna SMOŁUCHA

 

UCHWAŁA Nr 06/WZ-RZSW/2023

            Walnego Zgromadzenia Delegatów Rejonowego Związku Spółek Wodnych w Szczecinku  z dnia 15 czerwca 2023 roku w sprawie:

            -  udzielenia absolutorium Sekretarzowi  Zarządu Sebastianowi BOGUCKIEMU z wykonania obowiązków za rok 2022.

                            Na podstawie art. 457 ust 1 , pkt. 6 , w zw. z art.444 ust.2 – Ustawy z dnia 20 lipca 2017 roku PRAWO WODNE (  Dz. U. z 2022 roku poz. 2625, 2687, z 2023r poz. 295, 412. )  oraz na  podstawie art 18 ust.1  pkt.1 -  Statutu Rejonowego Związku Spółek Wodnych w Szczecinku–  Walne Zgromadzenie Delegatów RZSW postanawia:

 §1

            Udzielić absolutorium – Sekretarzowi  Zarządu Sebastianowi BOGUCKIEMU z wykonania obowiązków  za rok 2022

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

 

Sekretarz

Walnego Zgromadzenia

Zenon PIECEWICZ

Przewodniczący

Walnego Zgromadzenia

Anna SMOŁUCHA

 

UCHWAŁA Nr 07/WZ-RZSW/2023

             Walnego Zgromadzenia Delegatów Rejonowego Związku Spółek Wodnych w Szczecinku  z dnia 15 czerwca 2023 roku w sprawie:

            -  udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Markowi SZOĆ z wykonania obowiązków za rok 2022.

                                Na podstawie art. 457 ust 1 , pkt. 6 , w zw. z art.444 ust.2 – Ustawy z dnia 20 lipca 2017 roku PRAWO WODNE  (  Dz. U. z 2022 roku poz. 2625, 2687, z 2023r poz. 295, 412. ) oraz na  podstawie art 18 ust.1  pkt.1 -  Statutu Rejonowego Związku Spółek Wodnych w Szczecinku–  Walne Zgromadzenie Delegatów RZSW postanawia:

 §1

            Udzielić absolutorium Członkowi  Zarządu Markowi  SZOĆ  z wykonania obowiązków za rok 2022

 §2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

Sekretarz

Walnego Zgromadzenia

Zenon PIECEWICZ

Przewodniczący

Walnego Zgromadzenia

Anna SMOŁUCHA

 

 

UCHWAŁA Nr 08/WZ-RZSW/2023

            Walnego Zgromadzenia Delegatów Rejonowego Związku Spółek Wodnych w Szczecinku  z dnia 15 czerwca  2023 roku w sprawie:

            -  udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Józefowi WYGONNEMU z wykonywania obowiązków za rok 2022.

                                Na podstawie art. 457 ust 1 , pkt. 6 , w zw. z art.444 ust.2 – Ustawy z dnia 20 lipca 2017 roku PRAWO WODNE  (  Dz. U. z 2022 roku poz. 2625, 2687, z 2023r poz. 295, 412. ) oraz na  podstawie art 18 ust.1  pkt.1 -  Statutu Rejonowego Związku Spółek Wodnych w Szczecinku–  Walne Zgromadzenie Delegatów RZSW postanawia:

 §1

            Udzielić absolutorium Członkowi  Zarządu Józefowi WYGONNEMU z wykonania obowiązków za rok 2022.

 §2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

 

Sekretarz

Walnego Zgromadzenia

Zenon PIECEWICZ

Przewodniczący

Walnego Zgromadzenia

Anna SMOŁUCHA

 

 

UCHWAŁA Nr 09/WZ-RZSW/2023

            Walnego Zgromadzenia Delegatów Rejonowego Związku Spółek Wodnych w Szczecinku  z dnia 15 czerwca  2023 roku w sprawie:

             -  udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Xymenie KOWALSKIEJ z wykonania obowiązków za rok 2022.

                                Na podstawie art. 457 ust 1 , pkt. 6 , w zw. z art.444 ust.2 – Ustawy z dnia 20 lipca 2017 roku PRAWO WODNE (   Dz. U. z 2022 roku poz. 2625, 2687, z 2023r poz. 295, 412. ) oraz na  podstawie art 18 ust.1  pkt.1 -  Statutu Rejonowego Związku Spółek Wodnych w Szczecinku–  Walne Zgromadzenie Delegatów RZSW postanawia:

 §1

            Udzielić absolutorium Członkowi  Zarządu Xymenie KOWALSKIEJ  z wykonania obowiązków za rok 2022.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

 

Sekretarz

Walnego Zgromadzenia

Zenon PIECEWICZ

Przewodniczący

Walnego Zgromadzenia

Anna SMOŁUCHA

 

UCHWAŁA Nr 10/WZ-RZSW/2023

             Walnego Zgromadzenia Delegatów Rejonowego Związku Spółek Wodnych w Szczecinku  z dnia  15 czerwca  2023 roku w sprawie:

            -  udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Andrzejowi WEGNEROWI z wykonania obowiązków za rok 2022.

                                Na podstawie art. 457 ust 1 , pkt. 6 , w zw. z art.444 ust.2 – Ustawy z dnia 20 lipca 2017 roku PRAWO WODNE  (  Dz. U. z 2022 roku poz. 2625, 2687, z 2023r poz. 295, 412. ) oraz na  podstawie art 18 ust.1  pkt.1 -  Statutu Rejonowego Związku Spółek Wodnych w Szczecinku –  Walne Zgromadzenie Delegatów RZSW postanawia:

 §1

            Udzielić absolutorium Członkowi  Zarządu Andrzejowi WEGNEROWI z wykonania obowiązków za rok 2022

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

 

Sekretarz

Walnego Zgromadzenia

Zenon PIECEWICZ

Przewodniczący

Walnego Zgromadzenia

Anna SMOŁUCHA

       

 

UCHWAŁA Nr 11/WZ-RZSW/2023

            Walnego Zgromadzenia Delegatów Rejonowego Związku Spółek  Wodnych w Szczecinku z dnia 15 czerwca 2023 roku w sprawie:

                     – uchwalenia budżetu RZSW w Szczecinku na rok 2023

                 Na podstawie art. 457 ust 1 pkt. 1 – , w zw. z art.444 ust.2  Ustawy z dnia 20 lipca 2017 roku PRAWO WODNE   (  T.J. Dz. U. z 2021 roku poz.2233  ze zm..) oraz na podstawie art. 18  ust. 1 pkt. 2  -  Statutu Rejonowego Związku Spółek Wodnych w Szczecinku -  Walne Zgromadzenie Delegatów RZSW postanawia:

&1

Uchwalić budżet Związku zgodnie z przedłożonym na Walnym projektem:

- po stronie przychodów                           -  1 109 778zł.

- po stronie wydatków                              -  997 211zł.

 &2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .                                                                                                                

 

Sekretarz

Walnego Zgromadzenia

Zenon PIECEWICZ

Przewodniczący

Walnego Zgromadzenia

Anna SMOŁUCHA


W załączeniu:

- załącznik numer 2 – PLAN FINANSOWY REJONOWEGO ZWIĄZKU SPÓŁEK WODNYCH w Szczecinku na rok 2023

UCHWAŁA Nr 12/WZ-RZSW/2023

            Walnego Zgromadzenia Delegatów Rejonowego Związku Spółek Wodnych w Szczecinku  z  dnia 15  czerwca 2023 roku w sprawie:

-  sposobu rozliczania robót melioracyjnych wykonywanych dla Gminnych Spółek Wodnych.

                Na podstawie art. 457 ust 1  pkt. 13 – Ustawy z dnia 20 lipca 2017 roku PRAWO WODNE       ( Dz.U. z 2022 r. poz. 2625, 2687, z 2023 r. poz. 295, 412 ) oraz na podstawie art. 18 ust. 1 pkt. 15 – Statutu RZSW w Szczecinku  -  Walne Zgromadzenie Delegatów RZSW  – uchwala co następuje:

&1

Zatwierdza podstawowe wskaźniki do kosztorysowania robót statutowych przewidzianych do wykonania w roku 2023 – stosując katalogi nakładów rzeczowych (KNR)

1.  ROBOTY STATUTOWE stosując katalogi nakładów rzeczowych (KNR)

- Robocizna wg stawki godz. – 32,00zł/ lub na podstawie umowy.                                                           

- Narzut kosztów ogólnych 50% do robocizny i pracy sprzętu ( bez naliczania zysku)                                   

- Narzut kosztów zakupu materiałów 10%

2. ROBOTY MECHANICZNE sprzęt własny  ( roboty statutowe) stosując katalogi nakładów rzeczowych (KNR)

- koparko-ładowarka kołowa                                 -  110,00 zł/m-g                                                                     

 - ciągnik rolniczy                                                       – 110,00zł/m -g                                                                          

– ramię hydrauliczne                                                – 20,00zł/m-g                                                                      

 - głowica odmulająca (odmularka)                       – 15,00zł/m-g                                                                          

– głowica mulczująca                                               - 15,00zł/m-g                                                                                      

  – przyczepa  rolnicza                                                – 10,00zł/m-g                                                                           

   - piła spalinowa                                                        -  7,00zł/m-g                                                                    

- rębak tarczowy                                                      -  35,00zł/m-g     

&2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

Sekretarz

Walnego Zgromadzenia

Zenon PIECEWICZ

Przewodniczący

Walnego Zgromadzenia

Anna SMOŁUCHA

 

W załączeniu: Uchwały GSW zatwierdzające wskaźniki do kosztorysowania robót statutowych

 

UCHWAŁA Nr 13/WZ-RZSW/2023

            Walnego Zgromadzenia Delegatów Rejonowego Związku Spółek Wodnych w Szczecinku  z dnia 15 czerwca  2023 roku w sprawie:

             -  ustalenia wysokości kosztów robót wykonywanech  we własnym zakresie zaliczanych na poczet składek członkowskich

                                       Na podstawie art. 457 ust 1 , pkt. 13, art 457 ust. 1 pkt 4 – Ustawy z dnia 20 lipca 2017 roku PRAWO WODNE  (  Dz. U. z 2022 roku poz. 2625, 2687, z 2023r poz. 295, 412. ) oraz na  podstawie art 18 ust.1  pkt.15 -  Statutu Rejonowego Związku Spółek Wodnych w Szczecinku -  Walne Zgromadzenie Delegatów RZSW postanawia:

 §1

            Za prace wykonane we własnym zakresie (poniesione koszty robót) ich wartość można zaliczyć na poczet składek członkowskich danego roku.

Nadwyżka w tych kosztach nie przechodzi na lata następne.

§2

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

 

Sekretarz

Walnego Zgromadzenia

Zenon PIECEWICZ

Przewodniczący

Walnego Zgromadzenia

Anna SMOŁUCHA

 

 

UCHWAŁA Nr 14/WZ-RZSW/2023

 

            Walnego Zgromadzenia Delegatów Rejonowego Związku Spółek Wodnych w Szczecinku  z dnia 15 czerwca  2023 roku w sprawie:

            -  rozliczenia ogólnozakładowych kosztów

                       Na podstawie art. 457 ust 1 , pkt. 13, w zw. z art.444 ust.2 – Ustawy z dnia 20 lipca 2017 roku PRAWO WODNE        (  Dz. U. z 2022 roku poz. 2625, 2687, z 2023r poz. 295, 412. ) oraz na  podstawie  art. 18 ust.1  pkt.15 -  Statutu Rejonowego Związku Spółek Wodnych w Szczecinku -  Walne Zgromadzenie Delegatów RZSW postanawia:

 §1

            Walne Zgromadzenie Rejonowego Związku Spółek Wodnych w Szczecinku postanawia: koszty ogólnozakładowe ( konto 550) rozliczać na koniec roku obrachunkowego strukturą kosztów wydziałowych (robocizny bezpośredniej) do kosztów ogólnozakładowych na koszty bezpośrednie poszczególnych Gminnych Spółek Wodnych.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

 

Sekretarz

Walnego Zgromadzenia

Zenon PIECEWICZ

Przewodniczący

Walnego Zgromadzenia

Anna SMOŁUCHA

 

UCHWAŁA Nr 15/WZ-RZSW/2023

            Walnego Zgromadzenia Delegatów Rejonowego Związku Spółek Wodnych w Szczecinku  z dnia 15 czerwca 2023 roku w sprawie:

            -  ustalenia wysokości diety, stanowiącej zwrot kosztów dojazdu w związku z wykonywaniem czynności związanych z pełnieniem obowiązków społecznych za udział w posiedzeniach Zarządu i Komisji Rewizyjnej i  ustalenia wysokości diety za udział w Walnych Zgromadzeniach  Delegatom GSW i RZSW

                         Na podstawie art. 457 ust 1 , pkt. 13, w zw. z art.444 ust.2 – Ustawy z dnia 20 lipca 2017 roku PRAWO WODNE  (Dz.U. z 2022 roku poz.2625, 2687, z 2023  roku poz. 295, 412)    oraz na  podstawie §18 ust.1  pkt.14 -  Statutu Rejonowego Związku Spółek Wodnych w Szczecinku -  Walne Zgromadzenie Delegatów RZSW postanawia:

§1

            Ustala się następującą wysokość diet za udział w posiedzeniach Zarządu i Komisji Rewizyjnej RZSW oraz za udział w Walnych  Zgromadzeniach Delegatom GSW i Delegatom RZSW w  Szczecinku

- Przewodniczącemu  Zarządu RZSW –  80,00 zł za każdy udział,

- Członkom Zarządu RZSW i Komisji Rewizyjnej RZSW  –  60,00 zł za każdy udział.

- Delegatom GSW i Delegatom RZSW – 50,00. zł za każdy udział

 

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

 

Sekretarz

Walnego Zgromadzenia

Zenon PIECEWICZ

Przewodniczący

Walnego Zgromadzenia

Anna SMOŁUCHA

 

UCHWAŁA Nr 16/WZ-RZSW/2023

                                 Walnego Zgromadzenia Delegatów Rejonowego Związku Spółek Wodnych w Szczecinku z dnia 15 czerwca 2023 roku w sprawie :

                   -  wyboru CZŁONKÓW  ZARZĄDU  Rejonowego Związku Spółek Wodnych w Szczecinku kadencja lata 2023-2028.

                                 Na podstawie art. 457 ust 1 , pkt. 5 – Ustawy z dnia 20 lipca 2017 roku PRAWO WODNE     (  Dz. U. z 2022 roku poz. 2625, 2687, z 2023r poz. 295, 412. ) oraz na  podstawie art. 18 ust.1 pkt. 5  Statutu RZSW w Szczecinku  -  Walne Zgromadzenie Delegatów RZSW uchwala co następuje:

&1

- na podstawie przeprowadzonego przez Komisję Skrutacyjną jawnego głosowania              stwierdza się że w skład ZARZĄDU RZSW SZCZECINEK weszły n/w osoby

 

 

1.  

Andrzej WEGNER

2.  

Tomasz NOWACKI

3.  

Sebastian BOGUCKI

4.

 

 

Marek  SZOĆ

5. 

 

 

Józef WYGONNY

6.  

Michał PODOLSKI

7.

 

 

Grzegorz GROSICKI

 

&2

 

Uchwała podlega podaniu do wiadomości publicznej w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie Powiatu szczecineckiego.

& 3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Sekretarz

Walnego Zgromadzenia

Zenon PIECEWICZ

Przewodniczący

Walnego Zgromadzenia

Anna SMOŁUCHA

 

UCHWAŁA Nr 17/WZ-RZSW/2023

                                Walnego Zgromadzenia Delegatów Rejonowego Związku Spółek Wodnych w Szczecinku z dnia 15 czerwca 2023 roku w sprawie :

                   -  wyboru nowych członków Komisji Rewizyjnej Rejonowego Związku Spółek Wodnych w Szczecinku kadencja lata 2023-2028.

                                Na podstawie art. 457 ust 1 , pkt. 5 – Ustawy z dnia 20 lipca 2017 roku PRAWO WODNE (  Dz. U. z 2022 roku poz. 2625, 2687, z 2023r poz. 295, 412. ) oraz na  podstawie art. 18 ust.1 pkt 5  Statutu RZSW w Szczecinku  -  Walne Zgromadzenie Delegatów RZSW uchwala co następuje:

&1

 

- na podstawie przeprowadzonego przez Komisję Skrutacyjną jawnego głosowania              stwierdza się że w skład Komisji Rewizyjnej RZSW SZCZECINEK weszły n/w osoby

 

1.

 

 

 

Michał KUBLAS

2.

 

 

 

Krzysztof MROZIŃSKI

3.

 

 

 

Arkadiusz KOT

 

&2

 

Uchwała podlega podaniu do wiadomości publicznej w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie Powiatu szczecineckiego.

 & 3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Sekretarz

Walnego Zgromadzenia

Zenon PIECEWICZ

Przewodniczący

Walnego Zgromadzenia

Anna SMOŁUCHA

 

UCHWAŁA Nr 18/WZ-RZSW/2023

                                Walnego Zgromadzenia Delegatów Rejonowego Związku Spółek Wodnych w Szczecinku z dnia 15 czerwca 2023 roku w sprawie :

                   -  ukonstytuowania się  Zarządu Rejonowego Związku Spółek Wodnych w Szczecinku kadencja lata 2023-2028 (uchwalenia składu osób funkcyjnych).

                 Na podstawie art. 457 ust 1 , pkt. 5 – Ustawy z dnia 20 lipca 2017 roku PRAWO WODNE (  Dz. U. z 2022 roku poz. 2625, 2687, z 2023r poz. 295, 412. ) oraz na  podstawie art. 18 ust.1 pkt 5, art. 20 ust. 1-2-3  Statutu RZSW w Szczecinku  -  Walne Zgromadzenie Delegatów RZSW uchwala co następuje:

&1

- na podstawie przeprowadzonego jawnego głosowania  stwierdza się że członkowie Zarządu RZSW w Szczecinku objęli następujące funkcje:

 

 

1.

 

Przewodniczący Zarządu RZSW

 

Tomasz NOWACKI

 

2.

 

Z-ca Przewodniczącego Zarządu RZSW

 

Marek SZOĆ

 

3.

 

Sekretarz Zarządu RZSW

 

Sebastian BOGUCKI

 

4.

 

Członek Zarządu RZSW

 

Józef WYGONNY

 

5.

 

Członek Zarządu RZSW

 

Andrzej WEGNER

 

6.

 

Członek Zarządu RZSW

 

Michał PODOLSKI

 

7.

 

Członek Zarządu RZSW

 

Grzegorz GROSICKI

 &2

 Uchwała podlega podaniu do wiadomości publicznej w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie Powiatu szczecineckiego.

& 3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Sekretarz

Walnego Zgromadzenia

Zenon PIECEWICZ

Przewodniczący

Walnego Zgromadzenia

Anna SMOŁUCHA

 

UCHWAŁA Nr 19/WZ-RZSW/2023

                                                Walnego Zgromadzenia Delegatów Rejonowego Związku Spółek Wodnych w Szczecinku z dnia 15 czerwca 2023 roku w sprawie :

                   -  ukonstytuowania się Komisji Rewizyjnej Rejonowego Związku Spółek Wodnych w Szczecinku kadencja lata 2023-2028.

                 Na podstawie art. 457 ust 1 , pkt. 5 – Ustawy z dnia 20 lipca 2017 roku PRAWO WODNE (  Dz. U. z 2022 roku  poz. 2625, 2687, z 2023r poz. 295, 412. ) oraz na  podstawie art. 18 ust.1 pkt 5, art. 26 ust. 2, ust. 3  Statutu RZSW w Szczecinku  -  Walne Zgromadzenie Delegatów RZSW uchwala co następuje:

&1

 - na podstawie przeprowadzonego jawnego głosowania  stwierdza się że członkowie Komisji Rewizyjnej RZSW  SZCZECINEK objęli następujące funkcje:

 

1.  

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

 

 

Krzysztof MROZIŃSKI

2.  

Członek Komisji Rewizyjnej

 

 

Michał KUBLAS

3.  

Członek Komisji Rewizyjnej

 

 

Arkadiusz KOT

 &2

 Uchwała podlega podaniu do wiadomości publicznej w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie Powiatu szczecineckiego.

 & 3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Sekretarz

Walnego Zgromadzenia

Zenon PIECEWICZ

Przewodniczący

Walnego Zgromadzenia

Anna SMOŁUCHA

 

 

 

 

————————————————————————————————————–

ROK 2022 – UCHWAŁY WALNEGO ZGROMADZENIA RZSW w Szczecinku

 

UCHWAŁA Nr 1/WZ-RZSW/2022

                   Walnego Zgromadzenia Delegatów Rejonowego Związku Spółek Wodnych  z dnia 28 marca  2022 roku w sprawie:

            - zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Rejonowego Związku Spółek Wodnych w Szczecinku za rok 2021 .

                         Na podstawie art. 457 ust 1 , pkt. 6 , w zw. z art. 444.ust.2 – Ustawy z dnia 20 lipca 2017 roku PRAWO WODNE (  T.J. Dz. U. z 2021 roku poz.2233  ze zm. ) oraz na  podstawie art 18  ust.1 pkt.1 -  Statutu Rejonowego Związku Spółek Wodnych w Szczecinku -  Walne Zgromadzenie Delegatów RZSW postanawia:

 

§1

Zatwierdzić sprawozdanie z działalności Rejonowego Związku Spółek Wodnych  w Szczecinku – za rok 2021.

 

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

Sekretarz

Walnego Zgromadzenia

Arkadiusz KOT

Przewodniczący

Walnego Zgromadzenia

Michał PODOLSKI

       W załączeniu do podjętej uchwały:

 - załącznik numer 1/A – Sprawozdanie Zarządu RZSW  w Szczecinku z działalności za rok 2021

                               

 

UCHWAŁA Nr 2/WZ-RZSW/2022

            Walnego Zgromadzenia Delegatów Rejonowego Związku Spółek Wodnych w Szczecinku  z dnia  28 marca 2022 roku w sprawie:

            -  zatwierdzenia Sprawozdania Finansowego  Rejonowego Związku Spółek Wodnych w Szczecinku  – za rok 2021 oraz o przeznaczeniu nadwyżki za rok 2021.

                        Na podstawie art. 457 ust 1 , pkt. 6 , w zw. z art.444 ust.2 – Ustawy z dnia 20 lipca 2017 roku PRAWO WODNE (  T.J. Dz. U. z 2021 roku poz.2233  ze zm.) oraz na  podstawie art 18 ust.1  pkt.1 -  Statutu Rejonowego Związku Społek Wodnych w Szczecinku -  Walne Zgromadzenie Delegatów RZSW postanawia:

§1

            Zatwierdzić sprawozdanie finansowe sporządzone dla  Rejonowego Związku Spółek Wodnych w Szczecinku  -  za rok 2021 , w tym:

 1. 1.      Wprowadzenie do Sprawozdania Finansowego.
 2. 2.      Sprawozdanie z sytuacji majątkowej i źródeł finansowania (BILANS) sporządzony na  dz. 31.12.2021r,  który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą: 315 752,22zł.
 3. 3.      Sprawozdanie z całkowitych przychodów i kosztów ( RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT) za rok obrotowy od 01.01.2021 do 31.12.2021r- wykazujący zysk netto 28 639,48zł.
 4. 4.       Informację dodatkową dla jednostkowego Sprawozdania Finansowego.

§2

            Nadwyżkę przychodów nad kosztami za rok  2021  w wysokości   28 639,48zł przeksięgować na rozliczenie międzyokresowe na  przychody przyszłych okresów – zakup środków trwałych.

 §3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

Sekretarz

Walnego Zgromadzenia

Arkadiusz KOT

Przewodniczący

Walnego Zgromadzenia

Michał PODOLSKI

 W załączeniu do podjętej uchwały:

- załącznik numer 1/B -  Sprawozdanie Finansowe za rok  2021,  RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

 

UCHWAŁA Nr 3/WZ-RZSW/2022

            Walnego Zgromadzenia Delegatów Rejonowego Związku Spółek Wodnych w Szczecinku – z dnia  28 marca 2022 roku w sprawie:

            - udzielenia  absolutorium Przewodniczącemu Zarządu Tadeuszowi GROSICKIEMU z wykonania obowiązków  za rok 2021 .

                         Na podstawie art. 457 ust 1 , pkt. 6 , w zw. z art.444 ust.2 – Ustawy z dnia 20 lipca 2017 roku PRAWO WODNE (  (  T.J. Dz. U. z 2021 roku poz.2233  ze zm.) oraz na  podstawie art 18 ust.1  pkt.1 -  Statutu Rejonowego Związku Spółek Wodnych w Szczecinku–  Walne Zgromadzenie Delegatów RZSW postanawia:

 §1

            Udzielić absolutorium – Przewodniczącemu Zarządu Tadeuszowi GROSICKIEMU z wykonania obowiązków  za rok 2021 .

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

Sekretarz

Walnego Zgromadzenia

Arkadiusz KOT

Przewodniczący

Walnego Zgromadzenia

Michał PODOLSKI

 

 

UCHWAŁA Nr 4/WZ-RZSW/2022

            Walnego Zgromadzenia Delegatów Rejonowego Związku Spółek Wodnych w Szczecinku –  z dnia  28 marca  2022 roku w sprawie:

            - udzielenia  absolutorium Zastępcy Przewodniczącego Zarządu –  Tomaszowi NOWACKIEMU  z wykonania obowiązków  za rok 2021 .

                             Na podstawie art. 457 ust 1 , pkt. 6 , w zw. z art.444 ust.2 – Ustawy z dnia 20 lipca 2017 roku PRAWO WODNE   (  T.J. Dz. U. z 2021 roku poz.2233  ze zm.) oraz na  podstawie art 18 ust.1  pkt.1 -  Statutu Rejonowego Związku Spółek Wodnych w Szczecinku–  Walne Zgromadzenie Delegatów RZSW postanawia:

 §1

            Udzielić absolutorium – Zastępcy Przewodniczącego Zarządu Tomaszowi NOWACKIEMU z wykonania obowiązków  za rok 2021 .

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

Sekretarz

Walnego Zgromadzenia

Arkadiusz KOT

Przewodniczący

Walnego Zgromadzenia

Michał PODOLSKI

 

 UCHWAŁA Nr 5/WZ-RZSW/2022

            Walnego Zgromadzenia Delegatów Rejonowego Związku Spółek Wodnych w Szczecinku  z dnia 28 marca 2022 roku w sprawie:

            -  udzielenia absolutorium Sekretarzowi  Zarządu Sebastianowi BOGUCKIEMU z wykonania obowiązków za rok 2021.

                            Na podstawie art. 457 ust 1 , pkt. 6 , w zw. z art.444 ust.2 – Ustawy z dnia 20 lipca 2017 roku PRAWO WODNE (  T.J. Dz. U. z 2021 roku poz.2233  ze zm.)  oraz na  podstawie art 18 ust.1  pkt.1 -  Statutu Rejonowego Związku Spółek Wodnych w Szczecinku–  Walne Zgromadzenie Delegatów RZSW postanawia:

 §1

            Udzielić absolutorium – Sekretarzowi  Zarządu Sebastianowi BOGUCKIEMU z wykonania obowiązków  za rok 2021

§2

 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

Sekretarz

Walnego Zgromadzenia

Arkadiusz KOT

Przewodniczący

Walnego Zgromadzenia

Michał PODOLSKI

 

 UCHWAŁA Nr 6/WZ-RZSW/2022

             Walnego Zgromadzenia Delegatów Rejonowego Związku Spółek Wodnych w Szczecinku  z dnia 28 marca 2022 roku w sprawie:

            -  udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Markowi SZOĆ z wykonania obowiązków za rok 2021.

                                Na podstawie art. 457 ust 1 , pkt. 6 , w zw. z art.444 ust.2 – Ustawy z dnia 20 lipca 2017 roku PRAWO WODNE (  T.J. Dz. U. z 2021 roku poz.2233  ze zm.) oraz na  podstawie art 18 ust.1  pkt.1 -  Statutu Rejonowego Związku Spółek Wodnych w Szczecinku–  Walne Zgromadzenie Delegatów RZSW postanawia:

 §1

            Udzielić absolutorium Członkowi  Zarządu Markowi  SZOĆ  z wykonania obowiązków za rok 2021

§2

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

Sekretarz

Walnego Zgromadzenia

Arkadiusz KOT

Przewodniczący

Walnego Zgromadzenia

Michał PODOLSKI

 


UCHWAŁA Nr 7/WZ-RZSW/2022

             Walnego Zgromadzenia Delegatów Rejonowego Związku Spółek Wodnych w Szczecinku  z dnia 28 marca  2022 roku w sprawie:

            -  udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Józefowi WYGONNEMU z wykonywania obowiązków za rok 2021.

                                Na podstawie art. 457 ust 1 , pkt. 6 , w zw. z art.444 ust.2 – Ustawy z dnia 20 lipca 2017 roku PRAWO WODNE (  T.J. Dz. U. z 2021 roku poz.2233  ze zm.)  oraz na  podstawie art 18 ust.1  pkt.1 -  Statutu Rejonowego Związku Spółek Wodnych w Szczecinku–  Walne Zgromadzenie Delegatów RZSW postanawia:

§1

            Udzielić absolutorium Członkowi  Zarządu Józefowi WYGONNEMU z wykonania obowiązków za rok 2021.

§2

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

Sekretarz

Walnego Zgromadzenia

Arkadiusz KOT

Przewodniczący

Walnego Zgromadzenia

Michał PODOLSKI

 

 UCHWAŁA Nr 8/WZ-RZSW/2022

            Walnego Zgromadzenia Delegatów Rejonowego Związku Spółek Wodnych w Szczecinku  z dnia 28 marca  2022 roku w sprawie:

             -  udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Xymenie KOWALSKIEJ z wykonania obowiązków za rok 2021.

                                Na podstawie art. 457 ust 1 , pkt. 6 , w zw. z art.444 ust.2 – Ustawy z dnia 20 lipca 2017 roku PRAWO WODNE (  T.J. Dz. U. z 2021 roku poz.2233  ze zm. ) oraz na  podstawie art 18 ust.1  pkt.1 -  Statutu Rejonowego Związku Spółek Wodnych w Szczecinku–  Walne Zgromadzenie Delegatów RZSW postanawia:


§1

            Udzielić absolutorium Członkowi  Zarządu Xymenie KOWALSKIEJ  z wykonania obowiązków za rok 2021.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

Sekretarz

Walnego Zgromadzenia

Arkadiusz KOT

Przewodniczący

Walnego Zgromadzenia

Michał PODOLSKI

 

UCHWAŁA Nr 9/WZ-RZSW/2022

             Walnego Zgromadzenia Delegatów Rejonowego Związku Spółek Wodnych w Szczecinku  z dnia  28  marca  2022 roku w sprawie:

            -  udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Andrzejowi WEGNEROWI z wykonania obowiązków za rok 2021.

                                Na podstawie art. 457 ust 1 , pkt. 6 , w zw. z art.444 ust.2 – Ustawy z dnia 20 lipca 2017 roku PRAWO WODNE (  T.J. Dz. U. z 2021 roku poz. 2233  ze zm.) oraz na  podstawie art 18 ust.1  pkt.1 -  Statutu Rejonowego Związku Spółek Wodnych w Szczecinku –  Walne Zgromadzenie Delegatów RZSW postanawia:

 §1

            Udzielić absolutorium Członkowi  Zarządu Andrzejowi WEGNEROWI z wykonania obowiązków za rok 2021

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

Sekretarz

Walnego Zgromadzenia

Arkadiusz KOT

Przewodniczący

Walnego Zgromadzenia

Michał PODOLSKI

 

UCHWAŁA Nr 10/WZ-RZSW/2022

            Walnego Zgromadzenia Delegatów Rejonowego Związku Spółek Wodnych w Szczecinku  z dnia 28 marca  2022 roku w sprawie:

            -  ustalenia wysokości diety, stanowiącej zwrot kosztów dojazdu w związku z wykonywaniem czynności związanych z pełnieniem obowiązków społecznych za udział w posiedzeniach Zarządu i Komisji Rewizyjnej i  ustalenia wysokości diety za udział w Walnych Zgromadzeniach  Delegatom GSW i RZSW

                        Na podstawie art. 457 ust 1 , pkt. 13, w zw. z art.444 ust.2 – Ustawy z dnia 20 lipca 2017 roku PRAWO WODNE (  T.J. Dz. U. z 2021 roku poz.2233  ze zm.) oraz na  podstawie §18 ust.1  pkt.14 -  Statutu Rejonowego Związku Spółek Wodnych w Szczecinku -  Walne Zgromadzenie Delegatów RZSW postanawia:

 §1

            Ustala się następującą wysokość diet za udział w posiedzeniach Zarządu i Komisji Rewizyjnej RZSW oraz za udział w Walnych  Zgromadzeniach Delegatom GSW i Delegatom RZSW w  Szczecinku

- Przewodniczącemu  Zarządu RZSW –  80,00 zł za każdy udział,

- Członkom Zarządu RZSW i Komisji Rewizyjnej RZSW  –  60,00 zł za każdy udział.

- Delegatom GSW i Delegatom RZSW – 60,00 zł za każdy udział

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

Sekretarz

Walnego Zgromadzenia

Arkadiusz KOT

Przewodniczący

Walnego Zgromadzenia

Michał PODOLSKI

                                                

 

 

UCHWAŁA Nr 11/WZ-RZSW/2022

             Walnego Zgromadzenia Delegatów Rejonowego Związku Spółek Wodnych w Szczecinku  z dnia 28  marca  2022 roku w sprawie:

            -  ustalenia wysokości kosztów robót wykonywanych  we własnym zakresie zaliczanych na poczet składek członkowskich

                                       Na podstawie art. 457 ust 1 , pkt. 13, art 457 ust. 1 pkt 4 – Ustawy z dnia 20 lipca 2017 roku PRAWO WODNE  (  T.J. Dz. U. z 2021 roku  poz.2233  ze zm.. ) oraz na  podstawie §18 ust.1  pkt.15 -  Statutu Rejonowego Związku Spółek Wodnych w Szczecinku -  Walne Zgromadzenie Delegatów RZSW postanawia:

 §1

            Za prace wykonane we własnym zakresie (poniesione koszty robót) ich wartość można zaliczyć na poczet składek członkowskich danego roku.

Nadwyżka w tych kosztach nie przechodzi na lata następne.

 §2

 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

Sekretarz

Walnego Zgromadzenia

Arkadiusz KOT

Przewodniczący

Walnego Zgromadzenia

Michał PODOLSKI

 

 

UCHWAŁA Nr 12/WZ-RZSW/2022

            Walnego Zgromadzenia Delegatów Rejonowego Związku Spółek Wodnych w Szczecinku  z dnia 28 marca  2022 roku w sprawie:

            -  rozliczenia ogólnozakładowych kosztów                        

Na podstawie art. 457 ust 1 , pkt. 13, w zw. z art.444 ust.2 – Ustawy z dnia 20 lipca 2017 roku PRAWO WODNE      (  (  T.J. Dz. U. z 2021 roku poz.2233  ze zm.) oraz na  podstawie  art. 18 ust.1  pkt.15 -  Statutu Rejonowego Związku Spółek Wodnych w Szczecinku -  Walne Zgromadzenie Delegatów RZSW postanawia:

 §1

            Walne Zgromadzenie Rejonowego Związku Spółek Wodnych w Szczecinku postanawia: koszty ogólnozakładowe ( konto 550) rozliczać na koniec roku obrachunkowego strukturą kosztów wydziałowych (robocizny bezpośredniej) do kosztów ogólnozakładowych na koszty bezpośrednie poszczególnych Gminnych Spółek Wodnych.

 §2

 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

Sekretarz

Walnego Zgromadzenia

Arkadiusz KOT

Przewodniczący

Walnego Zgromadzenia

Michał PODOLSKI

 

 

UCHWAŁA Nr 13/WZ-RZSW/2022

            Walnego Zgromadzenia Delegatów Rejonowego Związku Spółek  Wodnych w Szczecinku z dnia 28 marca 2022 roku w sprawie:

                      – uchwalenia budżetu RZSW w Szczecinku na rok 2022

                 Na podstawie art. 457 ust 1 pkt. 1 – , w zw. z art.444 ust.2  Ustawy z dnia 20 lipca 2017 roku PRAWO WODNE   (  T.J. Dz. U. z 2021 roku poz.2233  ze zm..) oraz na podstawie art. 18  ust. 1 pkt. 2  -  Statutu Rejonowego Związku Spółek Wodnych w Szczecinku -  Walne Zgromadzenie Delegatów RZSW postanawia:

 

&1

Uchwalić budżet Związku zgodnie z przedłożonym na Walnym projektem:

- po stronie przychodów                           -  1 000 067,00zł.

- po stronie wydatków                              -  957 000,00zł.

 &2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .                                                                                                                      

Sekretarz

Walnego Zgromadzenia

Arkadiusz KOT

Przewodniczący

Walnego Zgromadzenia

Michał PODOLSKI

 W załączeniu:

- załącznik numer 2 – PLAN DZIAŁALNOŚCI REJONOWEGO ZWIĄZKU SPÓŁEK WODNYCH w Szczecinku na rok 2022

( ujęty w Sprawozdaniu Zarządu RZSW z dn. 25.03.2022 – str. nr 25.)

 

 

 

UCHWAŁA Nr 14/WZ-RZSW/2022

                                   Walnego Zgromadzenia Delegatów Rejonowego Związku Spółek Wodnych w Szczecinkuz  dnia 28 marca 2022 roku w sprawie:

-  oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań jaką może zaciągnąć RZSW Szczecinek w imieniu Gminnych Spółek Wodnych.

Na podstawie  art. 457 ust 1  pkt. 2, pkt. 13 – Ustawy z dnia 20 lipca 2017 roku PRAWO WODNE ( T. J. Dz. U. z 2021 roku poz. 2233, z późn. zm. ) oraz na podstawie  art 18 ust. 1 pkt. 4  – Statutu Rejonowego Związku Spółek Wodnych w Szczecinku -  Walne Zgromadzenie Delegatów RZSW  – uchwala co następuje:

§1

Upoważnia się Zarząd RZSW w Szczecinku  do zaciągnięcia  zobowiązań finansowych do maksymalnej  kwoty  1.300.000,00( słownie: jeden milion trzysta tysięcy) złotych z zastrzeżeniem wykorzystania na działanie:

” INWESTYCJE ZAPOBIEGAJĄCE ZNISZCZENIU POTENCJAŁU PRODUKCJI ROLNEJ w ramach poddziałania ” Wsparcie inwestycji w środki zapobiegawcze których celem jest ograniczenie skutków prawdopodobnych klęsk żywiołowych , niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof objętego PROW na lata 2014-2020

 §2

Powyższą uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sekretarz

Walnego Zgromadzenia

Arkadiusz KOT

Przewodniczący

Walnego Zgromadzenia

Michał PODOLSKI

Załączniki:

- Informacja do Uchwały 14/WZ-RZSW/2022

Informacja do Uchwały 14/WZ-RZSW/2022

W związku z podpisaniem i realizacją  przez RZSW w Szczecinku  UMOWY O PRZYZNANIU POMOCY Nr 01860-OR-1600006/21 z AGENCJA RESTRYKTYRYZACJI 9i MODERNIZACJI ROLNICTWA w Szczecinie, na operację typu: ” INWESTYCJE ZAPOBIEGAJĄCE ZNISZCZENIU POTENCJAŁU PRODUKCJI ROLNEJ w ramach poddziałania ” Wsparcie inwestycji w środki zapobiegawcze których celem jest ograniczenie skutków prawdopodobnych klęsk żywiołowych , niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof objętego PROW na lata 2014-2020

Według Zestawienia Rzeczowo – Finansowego – Finansowanie Operacji na:

ZAKUP MASZYN i URZĄDZEŃ

1. Koparko-ładowarka

2. Ciągnik rolniczy

3. Ramię wysięgnikowe zasięg 6-7m

4. Głowica mulczująca szerokość robocza 1,1-1,3m

5.Odmularka do rowów szerokość robocza 0,7-0,9m

6.Kosiarka bijakowa szerokość robocza 1,8-2,2m

7. Przyczepa dwuosiowa  ładowność 5,5-6,5 tony

8. Rębak tarczowy do ciągnika szerokość

 Wartość brutto operacji na dzień złożenia wniosku ( podpisania umowy): 1 064 442,00zł

Koszt operacji ( netto) 865 400,00zł w tym wnioskowana kwota pomocy – 692 320,00zł ( 80 procent kosztów netto)      

 

Wartość brutto operacji na dzień 28.03.2022  po przeprowadzeniu postępowania w trybie Prawa Zamówień Publicznych  i wyboru ofert na kwotę  1 219 545,00zł

Koszt operacji ( netto)  991 500,00,00zł w tym wnioskowana kwota pomocy – 692 320,00zł  ( 80 procent kosztów netto – wnioskowanej kwoty)     

       do ujęcia w uchwale kwota  1 300 000,00zł

Zestawienie udziału procentowego we WNIOSKU do ARMIR o przyznanie pomocy na operację typu:
Inwestycje zapobiegające zniszczeniu potencjału produkcji rolnej
w ramach poddziałania ” wsparcie inwestycji w środki zapobiegawcze których celem jest ograniczenie skutków prawdopodobnych klęsk żywiołowych , niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof
objętego PROW na lata 2014-2020

LP.

Gminna
Spółka
Wodna

Obszar zmeliorowany
w
ha

Udział procentowy
w pow.
RZSW

Całkowity koszt operacji dla kwoty
1 300 000zł ( brutto)

udział
GSW do
uchwały Walnego Zgromadz. RZSW
w zł  dla kwoty         1 300 000zł

Kwoty
udziału GSW wg. Wniosku
do ARMiR
w zł dla kwoty              1 064 442zł

1

Barwice

2630,82

20,90

271700

222468,38

2

Biały Bór

867,10

6,89

89570

73340,05

3

Borne Sulinowo

2138,85

17,00

221000

180955,14

4

Grzmiąca

3115,96

24,76

321880

263555,84

5

Szczecinek

3832,68

30,45

395850

324122,59

 

Razem:

12585,41

100,00

1300000

1064442,00

Według Zestawienia Rzeczowo – Finansowego – Finansowanie Operacji
ZAKUP MASZYN:
1. Koparko-ładowarka
2. Ciągnik rolniczy
3. Ramię wysięgnikowe zasięg 6-7m
4. Głowica mulczująca szerokość robocza 1,1-1,3m
5.Odmularka do rowów szerokość robocza 0,7-0,9m
6.Kosiarka bijakowa szerokość robocza 1,8-2,2m
7. Przyczepa dwuosiowa  ładowność 5,5-6,5 tony
8. Rębak tarczowy do ciągnika szerokość

Wartość brutto operacji na dzień 28.03.2021r. : 1 219 545,00zł

Kwoty udziału GSW – wartości do ujęcia w Uchwałach Walnych Zgromadzeń zostały proporcjonalnie zwiększone w związku z sytuacją na rynku sprzętu budowlanego i rolniczego, z powodu wystąpienie podwyżek cen sprzętu – do maksymalnej kwoty 1 300 000zł

 

 

 

UCHWAŁY WALNEGO ZGROMADZENIA  RZSW w Szczecinku – rok 2021

 

UCHWAŁA Nr 1/WZ-RZSW/2021

                   Walnego Zgromadzenia Delegatów Rejonowego Związku Spółek Wodnych  z dnia 06 lipca  2021 roku w sprawie:

            - zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Rejonowego Związku Spółek Wodnych w Szczecinku za rok 2020 .

                         Na podstawie art. 457 ust 1 , pkt. 6 , w zw. z art. 444.ust.2 – Ustawy z dnia 20 lipca 2017 roku PRAWO WODNE (  T.J. Dz. U. z 2021 roku poz.624  ze zm. ) oraz na  podstawie art 18  ust.1 pkt.1 -  Statutu Rejonowego Związku Spółek Wodnych w Szczecinku -  Walne Zgromadzenie Delegatów RZSW postanawia:

 §1

            Zatwierdzić sprawozdanie z działalności Rejonowego Związku Spółek Wodnych w Szczecinku – za rok 2020.

 

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .


Sekretarz

Walnego Zgromadzenia

Andrzej GRABUSIŃSKI

Przewodniczący

Walnego Zgromadzenia

Henryk KREKLAU


      W załączeniu do podjętej uchwały:

 - załącznik numer 1/A – Sprawozdanie Zarządu RZSW  w Szczecinku z działalności za rok 2020

 


      UCHWAŁA Nr 2/WZ-RZSW/2021

            Walnego Zgromadzenia Delegatów Rejonowego Związku Spółek Wodnych w Szczecinku  z dnia  06 lipca 2021 roku w sprawie:

            -  zatwierdzenia Sprawozdania Finansowego  Rejonowego Związku Spółek Wodnych w Szczecinku  - za rok 2020 oraz o przeznaczeniu nadwyżki za rok 2020.

                        Na podstawie art. 457 ust 1 , pkt. 6 , w zw. z art.444 ust.2 – Ustawy z dnia 20 lipca 2017 roku PRAWO WODNE (  T.J. Dz. U. z 2021 roku poz.624  ze zm.) oraz na  podstawie art 18 ust.1  pkt.1 -  Statutu Rejonowego Związku Społek Wodnych w Szczecinku -  Walne Zgromadzenie Delegatów RZSW postanawia:

§1

            Zatwierdzić sprawozdanie finansowe sporządzone dla  Rejonowego Związku Spółek Wodnych w Szczecinku  -  za rok 2020 , w tym:

 1. 1.      Wprowadzenie do Sprawozdania Finansowego.
 2. 2.      Sprawozdanie z sytuacji majątkowej i źródeł finansowania (BILANS) sporządzony na  dz. 31.12.2020r,  który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą: 342 868,54zł.
 3. 3.      Sprawozdanie z całkowitych przychodów i kosztów ( RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT) za rok obrotowy od 01.01.2020 do 31.12.2020r- wykazujący zysk netto 125 877,43zł.
 4. 4.       Informację dodatkową dla jednostkowego Sprawozdania Finansowego.

§2

            Nadwyżkę przychodów nad kosztami za rok  2020  w wysokości   125 877,43zł przeznaczyć na pokrycie straty GSW z lat poprzednich w wysokości 60 929,19zł, a kwotę          64 948,24zł przeksięgować na rozliczenia dlugoterminowe międzyokresowe z przeznaczeniem na roboty statutowe Gminnych Spółek Wodnych.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

 

Sekretarz

Walnego Zgromadzenia

Andrzej GRABUSIŃSKI

Przewodniczący

Walnego Zgromadzenia

Henryk KREKLAU

 

W załączeniu do podjętej uchwały:

 

- załącznik numer 1/B -  Sprawozdanie Finansowe za rok  2020,  RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

 

UCHWAŁA Nr 3/WZ-RZSW/2021

            Walnego Zgromadzenia Delegatów Rejonowego Związku Spółek Wodnych w Szczecinku – z dnia  06 lipca 2021 roku w sprawie:

            - udzielenia  absolutorium Przewodniczącemu Zarządu Tadeuszowi Grosickiemu z wykonania obowiązków  za rok 2020 .

                         Na podstawie art. 457 ust 1 , pkt. 6 , w zw. z art.444 ust.2 – Ustawy z dnia 20 lipca 2017 roku PRAWO WODNE (  (  T.J. Dz. U. z 2021 roku poz.624  ze zm.) oraz na  podstawie art 18 ust.1  pkt.1 -  Statutu Rejonowego Związku Spółek Wodnych w Szczecinku–  Walne Zgromadzenie Delegatów RZSW postanawia:

 

§1

            Udzielić absolutorium – Przewodniczącemu Zarządu Tadeuszowi Grosickiemu z wykonania obowiązków  za rok 2020 .

 

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

 

Sekretarz

Walnego Zgromadzenia

Andrzej GRABUSIŃSKI

Przewodniczący

Walnego Zgromadzenia

Henryk KREKLAU

                                                   
 

       UCHWAŁA Nr 4/WZ-RZSW/2021

            Walnego Zgromadzenia Delegatów Rejonowego Związku Spółek Wodnych w Szczecinku –  z dnia  06 lipca  2021 roku w sprawie:

            - udzielenia  absolutorium Zastępcy Przewodniczącego Zarządu –  Tomaszowi Nowackiemu z wykonania obowiązków  za rok 2020 .

                             Na podstawie art. 457 ust 1 , pkt. 6 , w zw. z art.444 ust.2 – Ustawy z dnia 20 lipca 2017 roku PRAWO WODNE   (  T.J. Dz. U. z 2021 roku poz.624  ze zm.) oraz na  podstawie art 18 ust.1  pkt.1 -  Statutu Rejonowego Związku Spółek Wodnych w Szczecinku–  Walne Zgromadzenie Delegatów RZSW postanawia:

 

§1

            Udzielić absolutorium – Zastępcy Przewodniczącego Zarządu Tomaszowi Nowackiemu z wykonania obowiązków  za rok 2020 .

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .


Sekretarz

Walnego Zgromadzenia

Andrzej GRABUSIŃSKI

Przewodniczący

Walnego Zgromadzenia

Henryk KREKLAU

 

 

   UCHWAŁA Nr 5/WZ-RZSW/2021

            Walnego Zgromadzenia Delegatów Rejonowego Związku Spółek Wodnych w Szczecinku  z dnia 06 lipca 2021 roku w sprawie:

            -  udzielenia absolutorium Sekretarzowi  Zarządu Sebastianowi Boguckiemu z wykonania obowiązków za rok 2020.

                            Na podstawie art. 457 ust 1 , pkt. 6 , w zw. z art.444 ust.2 – Ustawy z dnia 20 lipca 2017 roku PRAWO WODNE (  T.J. Dz. U. z 2021 roku poz.624  ze zm.)  oraz na  podstawie art 18 ust.1  pkt.1 -  Statutu Rejonowego Związku Spółek Wodnych w Szczecinku–  Walne Zgromadzenie Delegatów RZSW postanawia:

 

§1

            Udzielić absolutorium – Sekretarzowi  Zarządu Sebastianowi Boguckiemu z wykonania obowiązków  za rok 2020

 

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .


Sekretarz

Walnego Zgromadzenia

Andrzej GRABUSIŃSKI

Przewodniczący

Walnego Zgromadzenia

Henryk KREKLAU

 

 

      UCHWAŁA Nr 6/WZ-RZSW/2021

            Walnego Zgromadzenia Delegatów Rejonowego Związku Spółek Wodnych w Szczecinku  z dnia 06 lipca 2021 roku w sprawie:

            -  udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Markowi Szoć z wykonania obowiązków za rok 2020.

                                Na podstawie art. 457 ust 1 , pkt. 6 , w zw. z art.444 ust.2 – Ustawy z dnia 20 lipca 2017 roku PRAWO WODNE (  T.J. Dz. U. z 2021 roku poz.624  ze zm.) oraz na  podstawie art 18 ust.1  pkt.1 -  Statutu Rejonowego Związku Spółek Wodnych w Szczecinku–  Walne Zgromadzenie Delegatów RZSW postanawia:


§1

            Udzielić absolutorium Członkowi  Zarządu Markowi Szoć z wykonania obowiązków za rok 2020

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .


Sekretarz

Walnego Zgromadzenia

Andrzej GRABUSIŃSKI

Przewodniczący

Walnego Zgromadzenia

Henryk KREKLAU

 

 

           UCHWAŁA Nr 7/WZ-RZSW/2021

             Walnego Zgromadzenia Delegatów Rejonowego Związku Spółek Wodnych w Szczecinku  z dnia 06 lipca 2021 roku w sprawie:

            -  udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Józefowi Wygonnemu z wykonywania obowiązków za rok 2020.

                                Na podstawie art. 457 ust 1 , pkt. 6 , w zw. z art.444 ust.2 – Ustawy z dnia 20 lipca 2017 roku PRAWO WODNE (  T.J. Dz. U. z 2021 roku poz.624  ze zm.)  oraz na  podstawie art 18 ust.1  pkt.1 -  Statutu Rejonowego Związku Spółek Wodnych w Szczecinku–  Walne Zgromadzenie Delegatów RZSW postanawia:

 §1

            Udzielić absolutorium Członkowi  Zarządu Józefowi Wygonnemu z wykonania obowiązków za rok 2020.


§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

 

Sekretarz

Walnego Zgromadzenia

Andrzej GRABUSIŃSKI

Przewodniczący

Walnego Zgromadzenia

Henryk KREKLAU

 

UCHWAŁA Nr 8/WZ-RZSW/2021

            Walnego Zgromadzenia Delegatów Rejonowego Związku Spółek Wodnych w Szczecinku  z dnia 06 lipca 2021 roku w sprawie:

             -  udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Xymenie Kowalskiej z wykonania obowiązków za rok 2020.

                                Na podstawie art. 457 ust 1 , pkt. 6 , w zw. z art.444 ust.2 – Ustawy z dnia 20 lipca 2017 roku PRAWO WODNE (  T.J. Dz. U. z 2021 roku poz.624  ze zm. ) oraz na  podstawie art 18 ust.1  pkt.1 -  Statutu Rejonowego Związku Spółek Wodnych w Szczecinku–  Walne Zgromadzenie Delegatów RZSW postanawia:


§1

            Udzielić absolutorium Członkowi  Zarządu Xymenie Kowalskiej z wykonania obowiązków za rok 2020.

§2

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

 

Sekretarz

Walnego Zgromadzenia

Andrzej GRABUSIŃSKI

Przewodniczący

Walnego Zgromadzenia

Henryk KREKLAU

    

 

 

     UCHWAŁA Nr 9/WZ-RZSW/2021

             Walnego Zgromadzenia Delegatów Rejonowego Związku Spółek Wodnych w Szczecinku  z dnia  06 lipca 2021 roku w sprawie:

            -  udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Andrzejowi Wegnerowi z wykonania obowiązków za rok 2020.

                                Na podstawie art. 457 ust 1 , pkt. 6 , w zw. z art.444 ust.2 – Ustawy z dnia 20 lipca 2017 roku PRAWO WODNE (  T.J. Dz. U. z 2021 roku poz. 624  ze zm.) oraz na  podstawie art 18 ust.1  pkt.1 -  Statutu Rejonowego Związku Spółek Wodnych w Szczecinku–  Walne Zgromadzenie Delegatów RZSW postanawia:


§1

            Udzielić absolutorium Członkowi  Zarządu Andrzejowi Wegnerowi z wykonania obowiązków za rok 2020

 

 §2

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .


Sekretarz

Walnego Zgromadzenia

Andrzej GRABUSIŃSKI

Przewodniczący

Walnego Zgromadzenia

Henryk KREKLAU

 

 

        UCHWAŁA Nr 10/WZ-RZSW/2021

            Walnego Zgromadzenia Delegatów Rejonowego Związku Spółek Wodnych w Szczecinku  z dnia 06 lipca  2021 roku w sprawie:

            -  ustalenia wysokości diety, stanowiącej zwrot kosztów dojazdu w związku z wykonywaniem czynności związanych z pełnieniem obowiązków społecznych za udział w posiedzeniach Zarządu i Komisji Rewizyjnej i  ustalenia wysokości diety za udział w Walnych Zgromadzeniach  Delegatom GSW i RZSW

                         Na podstawie art. 457 ust 1 , pkt. 13, w zw. z art.444 ust.2 – Ustawy z dnia 20 lipca 2017 roku PRAWO WODNE (  T.J. Dz. U. z 2021 roku poz.624  ze zm.) oraz na  podstawie §18 ust.1  pkt.14 -  Statutu Rejonowego Związku Spółek Wodnych w Szczecinku -  Walne Zgromadzenie Delegatów RZSW postanawia:

 

§1

            Ustala się następującą wysokość diet za udział w posiedzeniach Zarządu i Komisji Rewizyjnej RZSW oraz za udział w Walnych  Zgromadzeniach Delegatom GSW i Delegatom RZSW w  Szczecinku

- Przewodniczącemu Zarządu RZSW – 80,00 zł za każdy udział,

- Członkom Zarządu i Komisji Rewizyjnej RZSW  – 50,00 zł za każdy udział.

- Delegatom GSW i Delegatom RZSW – 50zł za każdy udział

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

 

Sekretarz

Walnego Zgromadzenia

Andrzej GRABUSIŃSKI

Przewodniczący

Walnego Zgromadzenia

Henryk KREKLAU

 

 

 

        UCHWAŁA Nr 11/WZ-RZSW/2021

            Walnego Zgromadzenia Delegatów Rejonowego Związku Spółek Wodnych w Szczecinku  z dnia 06 lipca  2021 roku w sprawie:

            -  ustalenia wysokości kosztów robót wykonywanych  we własnym zakresie zaliczanych na poczet składek członkowskich

                       

                Na podstawie art. 457 ust 1 , pkt. 13, art 457 ust. 1 pkt 4 – Ustawy z dnia 20 lipca 2017 roku PRAWO WODNE  (  T.J. Dz. U. z 2021 roku  poz.624  ze zm.. ) oraz na  podstawie §18 ust.1  pkt.15 -  Statutu Rejonowego Związku Spółek Wodnych w Szczecinku -  Walne Zgromadzenie Delegatów RZSW postanawia:

 §1

            Za prace wykonane we własnym zakresie (poniesione koszty robót) ich wartość można zaliczyć na poczet składek członkowskich danego roku.

Nadwyżka w tych kosztach nie przechodzi na lata następne.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .


Sekretarz

Walnego Zgromadzenia

Andrzej GRABUSIŃSKI

Przewodniczący

Walnego Zgromadzenia

Henryk KREKLAU

 

       

UCHWAŁA Nr 12/WZ-RZSW/2021

             Walnego Zgromadzenia Delegatów Rejonowego Związku Spółek Wodnych w Szczecinku  z dnia 06 lipca  2021 roku w sprawie:

            -  rozliczenia ogólnozakładowych kosztów

                   Na podstawie art. 457 ust 1 , pkt. 13, w zw. z art.444 ust.2 – Ustawy z dnia 20 lipca 2017 roku PRAWO WODNE      (  (  T.J. Dz. U. z 2021 roku poz.624  ze zm.) oraz na  podstawie  art. 18 ust.1  pkt.15 -  Statutu Rejonowego Związku Spółek Wodnych w Szczecinku -  Walne Zgromadzenie Delegatów RZSW postanawia:

 §1

            Walne Zgromadzenie Rejonowego Związku Spółek Wodnych w Szczecinku postanawia: koszty ogólnozakładowe ( konto 550) rozliczać na koniec roku obrachunkowego strukturą kosztów wydziałowych (robocizny bezpośredniej) do kosztów ogólnozakładowych na koszty bezpośrednie poszczególnych Gminnych Spółek Wodnych.

 §2

 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .


Sekretarz

Walnego Zgromadzenia

Andrzej GRABUSIŃSKI

Przewodniczący

Walnego Zgromadzenia

Henryk KREKLAU

 

 

    

    UCHWAŁA Nr 13/WZ-RZSW/2021

            Walnego Zgromadzenia Delegatów Rejonowego Związku Spółek  Wodnych w Szczecinku z dnia 06 lipca 2021 roku w sprawie:

                     – uchwalenia budżetu RZSW w Szczecinku na rok 2021

                 Na podstawie art. 457 ust 1 pkt. 1 – , w zw. z art.444 ust.2  Ustawy z dnia 20 lipca 2017 roku PRAWO WODNE   (  T.J. Dz. U. z 2021 roku poz.624  ze zm..) oraz na podstawie art. 18  ust. 1 pkt. 2  -  Statutu Rejonowego Związku Spółek Wodnych w Szczecinku -  Walne Zgromadzenie Delegatów RZSW postanawia:

 &1

Uchwalić budżet Związku zgodnie z przedłożonym na Walnym projektem:

- po stronie dochodów                           -  1 109 607, 73zł.

- po stronie wydatków                           – 947 000,00zł.

 &2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .        

 

Sekretarz

Walnego Zgromadzenia

Andrzej GRABUSIŃSKI

Przewodniczący

Walnego Zgromadzenia

Henryk KREKLAU

 W załączeniu:

- załącznik numer 2 – PLAN DZIAŁALNOŚCI REJONOWEGO ZWIĄZKU SPÓŁEK WODNYCH w Szczecinku na rok 2021

( ujęty w Sprawozdaniu Zarządu RZSW z dn. 22.06.2021 – str. nr 19.)

 

 

       UCHWAŁA Nr 14/WZ-RZSW/2021

           

                        Walnego Zgromadzenia Delegatów Rejonowego Związku Spółek Wodnych w Szczecinkuz  dnia 06 lipca 2021 roku w sprawie:

-  oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań jaką może zaciągnąć RZSW Szczecinek w imieniu Gminnych Spółek Wodnych.

Na podstawie  art. 457 ust 1  pkt. 2, pkt. 13 – Ustawy z dnia 20 lipca 2017 roku PRAWO WODNE ( T. J. Dz. U. z 2021 roku poz. 624, z późn. zm. ) oraz na podstawie  art 18 ust. 1 pkt. 4  – Statutu Rejonowego Związku Spółek Wodnych w Szczecinku -  Walne Zgromadzenie Delegatów RZSW  – uchwala co następuje:

§1

Upoważnia się Zarząd RZSW w Szczecinku  do zaciągnięcia  zobowiązań finansowych do maksymalnej  kwoty  1.200.000,00( słownie: jeden milion dwieście tysięcy) złotych z zastrzeżeniem wykorzystania na działanie:

” INWESTYCJE ZAPOBIEGAJĄCE ZNISZCZENIU POTENCJAŁU PRODUKCJI ROLNEJ w ramach poddziałania ” Wsparcie inwestycji w środki zapobiegawcze których celem jest ograniczenie skutków prawdopodobnych klęsk żywiołowych , niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof objętego PROW na lata 2014-2020

§2

Uchwały Gminnych Spółek Wodnych upoważniające Zarządy GSW do zaciągnięcia za pośrednictwem RZSW zobowiązań finansowych oraz Informacja niniejszej uchwały jako załączniki stanowią jej integralną część.

§3

Powyższą uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym.

Sekretarz

Walnego Zgromadzenia

Andrzej GRABUSIŃSKI

Przewodniczący

Walnego Zgromadzenia

Henryk KREKLAU

 Załączniki:

-    uchwały Gminnych Spółek Wodnych upoważniające Zarządy GSW do zaciągnięcia za pośrednictwem RZSW zobowiązań finansowych

- Informacja do Uchwały 14/WZ-RZSW/2021

Informacja do Uchwały 14/WZ-RZSW/2021

W związku ze złożeniem przez RZSW w Szczecinek WNIOSKU  do ARMIR o przyznanie pomocy na operację typu: ” INWESTYCJE ZAPOBIEGAJĄCE ZNISZCZENIU POTENCJAŁU PRODUKCJI ROLNEJ w ramach poddziałania ” Wsparcie inwestycji w środki zapobiegawcze których celem jest ograniczenie skutków prawdopodobnych klęsk żywiołowych , niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof objętego PROW na lata 2014-2020

Według Zestawienia Rzeczowo – Finansowego – Finansowanie Operacji

ZAKUP MASZYN:

1. Koparko-ładowarka

2. Ciągnik rolniczy

3. Ramię wysięgnikowe zasięg 6-7m

4. Głowica mulczująca szerokość robocza 1,1-1,3m

5.Odmularka do rowów szerokość robocza 0,7-0,9m

6.Kosiarka bijakowa szerokość robocza 1,8-2,2m

7. Przyczepa dwuosiowa  ładowność 5,5-6,5 tony

8. Rębak tarczowy do ciągnika szerokość

Wartość brutto operacji na dzień złożenia wniosku: 1 064 442,00zł

Koszt operacji ( netto) 865 400,00zł w tym wnioskowana kwota pomocy – 692 320,00zł ( 80 procent kosztów netto)     

       do ujęcia w uchwale kwota  1 200 000,00zł

Zestawienie udziału procentowego we WNIOSKU do ARMIR o przyznanie pomocy na operację typu:
Inwestycje zapobiegające zniszczeniu potencjału produkcji rolnej
w ramach poddziałania ” wsparcie inwestycji w środki zapobiegawcze których celem jest ograniczenie skutków prawdopodobnych klęsk żywiołowych , niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof
objętego PROW na lata 2014-2020

LP.

Gminna
Spółka
Wodna

Obszar zmeliorowany
w
ha

Udział procentowy
w pow.
RZSW

Całkowity koszt operacji dla kwoty
1 200 000zł ( brutto)

udział
GSW do
uchwały Walnego Zgromadz.
w zł  dla kwoty         1 200 000zł

Kwoty
udziału GSW wg. Wniosku
do ARMiR
w zł dla kwoty              1 064 442zł

1

Barwice

2630,82

20,90

250800

222468,38

2

Biały Bór

867,10

6,89

82680

73340,05

3

Borne Sulinowo

2138,85

17,00

204000

180955,14

4

Grzmiąca

3115,96

24,76

297120

263555,84

5

Szczecinek

3832,68

30,45

365400

324122,59

 

Razem:

12585,41

100,00

1200000

1064442,00

Według Zestawienia Rzeczowo – Finansowego – Finansowanie Operacji
ZAKUP MASZYN:
1. Koparko-ładowarka
2. Ciągnik rolniczy
3. Ramię wysięgnikowe zasięg 6-7m
4. Głowica mulczująca szerokość robocza 1,1-1,3m
5.Odmularka do rowów szerokość robocza 0,7-0,9m
6.Kosiarka bijakowa szerokość robocza 1,8-2,2m
7. Przyczepa dwuosiowa  ładowność 5,5-6,5 tony
8. Rębak tarczowy do ciągnika szerokośćWartość brutto operacji na dzień złożenia wniosku: 1 064 442,00zł

Kwoty udziału GSW – wartości do ujęcia w Uchwałach Walnych Zgromadzeń zostały proporcjonalnie zwiększone w związku z sytuacją na rynku sprzętu budowlanego i rolniczego, z obawy o wystąpienie podwyżek cen sprzętu do maksymalnej kwoty 1 200 000zł

                                             

 ROK 2020

UCHWAŁA Nr 1/WZ-RZSW/2020

 

                   Walnego Zgromadzenia Delegatów Rejonowego Związku Spółek Wodnych  z dnia 16 lipca  2020 roku w sprawie:

            - zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Rejonowego Związku Spółek Wodnych w Szczecinku za rok 2019 .

 

                        Na podstawie art. 457 ust 1 , pkt. 6 , w zw. z art. 444.ust.2 – Ustawy z dnia 20 lipca 2017 roku PRAWO WODNE (  T.J. Dz. U. z dnia 28.01. 2020 roku poz.310  ze zm. ) oraz na  podstawie art 18  ust.1 pkt.1 -  Statutu Rejonowego Związku Spółek Wodnych w Szczecinku -  Walne Zgromadzenie Delegatów RZSW postanawia:

 

§1

            Zatwierdzić sprawozdanie z działalności Rejonowego Związku Spółek Wodnych w Szczecinku – za rok 2019.

 

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .


Sekretarz

Walnego Zgromadzenia

Andrzej GRABUSIŃSKI

Przewodniczący

Walnego Zgromadzenia

Henryk KREKLAU

       W załączeniu do podjętej uchwały:

 - załącznik numer 1/A – Sprawozdanie Zarządu RZSW  w Szczecinku z działalności za rok 2019

                               

UCHWAŁA Nr 2/WZ-RZSW/2020

            Walnego Zgromadzenia Delegatów Rejonowego Związku Spółek Wodnych w Szczecinku  z dnia  16 lipca 2020 roku w sprawie:

            -  zatwierdzenia Sprawozdania Finansowego  Rejonowego Związku Spółek Wodnych w Szczecinku  - za rok 2019 oraz o przeznaczeniu nadwyżki za rok 2019.

                        Na podstawie art. 457 ust 1 , pkt. 6 , w zw. z art.444 ust.2 – Ustawy z dnia 20 lipca 2017 roku PRAWO WODNE (  T.J. Dz. U. z dnia 28.01.2020  roku poz.310  ze zm. ) oraz na  podstawie art 18 ust.1  pkt.1 -  Statutu Rejonowego Związku Społek Wodnych w Szczecinku -  Walne Zgromadzenie Delegatów RZSW postanawia:

§1

            Zatwierdzić sprawozdanie finansowe sporządzone dla jednostek mikro – dla Rejonowego Związku Spółek Wodnych w Szczecinku  -  za rok 2019 , w tym:

 1.    Wprowadzenie do Sprawozdania Finansowego.
 2.    Sprawozdanie z sytuacji finansowej (BILANS) sporządzony na dz. 31.12.2019r  – który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą: 275 710,34zł.
 3.   Sprawozdanie z całkowitych dochodów i kosztów ( RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT) za rok obrotowy od 01.01.2019 do 31.12.2019r- wykazujący zysk netto 48 314,18zł.
 4.   Informację dodatkową dla jednostkowego Sprawozdania Finansowego.

§2

            Nadwyżkę przychodów nad kosztami za rok  2019  w wysokości 48 314,18zł przeznaczyć na pokrycie straty z lat poprzednich i inne rozliczenia dlugoterminowe międzyokresowe.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

 

Sekretarz

Walnego Zgromadzenia

Andrzej GRABUSIŃSKI

Przewodniczący

Walnego Zgromadzenia

Henryk KREKLAU

      W załączeniu do podjętej uchwały:

 - załącznik numer 1/B -  Sprawozdanie Finansowe za rok  2019,  RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

 

UCHWAŁA Nr 3/WZ-RZSW/2020

 

            Walnego Zgromadzenia Delegatów Rejonowego Związku Spółek Wodnych w Szczecinku – z dnia  16 lipca 2020 roku w sprawie:

            - udzielenia  absolutorium Przewodniczącemu Zarządu Tadeuszowi Grosickiemu z wykonania obowiązków  za rok 2019 .

 

                        Na podstawie art. 457 ust 1 , pkt. 6 , w zw. z art.444 ust.2 – Ustawy z dnia 20 lipca 2017 roku PRAWO WODNE (  T.J. Dz. U. z dnia 28.01.2020 roku poz.310 ze zm. ) oraz na  podstawie art 18 ust.1  pkt.1 -  Statutu Rejonowego Związku Spółek Wodnych w Szczecinku–  Walne Zgromadzenie Delegatów RZSW postanawia:

§1

            Udzielić absolutorium – Przewodniczącemu Zarządu Tadeuszowi Grosickiemu z wykonania obowiązków  za rok 2019 .

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

Sekretarz

Walnego Zgromadzenia

Andrzej GRABUSIŃSKI

Przewodniczący

Walnego Zgromadzenia

Henryk KREKLAU

 

 

UCHWAŁA Nr 4/WZ-RZSW/2020

 

            Walnego Zgromadzenia Delegatów Rejonowego Związku Spółek Wodnych w Szczecinku –  z dnia  16 lipca  2020 roku w sprawie:

            - udzielenia  absolutorium Zastępcy Przewodniczącego Zarządu –  Tomaszowi Nowackiemu z wykonania obowiązków  za rok 2019 .

 

                            Na podstawie art. 457 ust 1 , pkt. 6 , w zw. z art.444 ust.2 – Ustawy z dnia 20 lipca 2017 roku PRAWO WODNE (  T.J. Dz. U. z dnia 28.01.2020 roku poz.310 ze zm. ) oraz na  podstawie art 18 ust.1  pkt.1 -  Statutu Rejonowego Związku Spółek Wodnych w Szczecinku–  Walne Zgromadzenie Delegatów RZSW postanawia:

 

§1

            Udzielić absolutorium – Zastępcy Przewodniczącego Zarządu Tomaszowi Nowackiemu z wykonania obowiązków  za rok 2019 .

 

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

Sekretarz

Walnego Zgromadzenia

Andrzej GRABUSIŃSKI

Przewodniczący

Walnego Zgromadzenia

Henryk KREKLAU

 

 

UCHWAŁA Nr 5/WZ-RZSW/2020

 

            Walnego Zgromadzenia Delegatów Rejonowego Związku Spółek Wodnych w Szczecinku  z dnia 16 lipca 2020 roku w sprawie:

            -  udzielenia absolutorium Sekretarzowi  Zarządu Sebastianowi Boguckiemu z wykonania obowiązków za rok 2019.

                            Na podstawie art. 457 ust 1 , pkt. 6 , w zw. z art.444 ust.2 – Ustawy z dnia 20 lipca 2017 roku PRAWO WODNE (  T.J. Dz. U. z dnia 28.01.2020 roku poz.310 ze zm. ) oraz na  podstawie art 18 ust.1  pkt.1 -  Statutu Rejonowego Związku Spółek Wodnych w Szczecinku–  Walne Zgromadzenie Delegatów RZSW postanawia:

 

§1

            Udzielić absolutorium – Sekretarzowi  Zarządu Sebastianowi Boguckiemu z wykonania obowiązków  za rok 2019

 

§2

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

Sekretarz

Walnego Zgromadzenia

Andrzej GRABUSIŃSKI

Przewodniczący

Walnego Zgromadzenia

Henryk KREKLAU

 

 

UCHWAŁA Nr 6/WZ-RZSW/2020

 

            Walnego Zgromadzenia Delegatów Rejonowego Związku Spółek Wodnych w Szczecinku  z dnia 16 lipca 2020 roku w sprawie:

            -  udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Markowi Szoć z wykonania obowiązków za rok 2019.

 

                               Na podstawie art. 457 ust 1 , pkt. 6 , w zw. z art.444 ust.2 – Ustawy z dnia 20 lipca 2017 roku PRAWO WODNE (  T.J. Dz. U. z dnia 28.01.2020 roku poz.310 ze zm. ) oraz na  podstawie art 18 ust.1  pkt.1 -  Statutu Rejonowego Związku Spółek Wodnych w Szczecinku–  Walne Zgromadzenie Delegatów RZSW postanawia:

 §1

            Udzielić absolutorium Członkowi  Zarządu Markowi Szoć z wykonania obowiązków za rok 2019

 §2

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

Sekretarz

Walnego Zgromadzenia

Andrzej GRABUSIŃSKI

Przewodniczący

Walnego Zgromadzenia

Henryk KREKLAU

 

 

UCHWAŁA Nr 7/WZ-RZSW/2020

 

            Walnego Zgromadzenia Delegatów Rejonowego Związku Spółek Wodnych w Szczecinku  z dnia 16 lipca 2020 roku w sprawie:

            -  udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Józefowi Wygonnemu z wykonywania obowiązków za rok 2019.

 

                               Na podstawie art. 457 ust 1 , pkt. 6 , w zw. z art.444 ust.2 – Ustawy z dnia 20 lipca 2017 roku PRAWO WODNE (  T.J. Dz. U. z dnia 28.01.2020 roku poz.310 ze zm. ) oraz na  podstawie art 18 ust.1  pkt.1 -  Statutu Rejonowego Związku Spółek Wodnych w Szczecinku–  Walne Zgromadzenie Delegatów RZSW postanawia:


§1

            Udzielić absolutorium Członkowi  Zarządu Józefowi Wygonnemu z wykonania obowiązków za rok 2019.

 §2

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

Sekretarz

Walnego Zgromadzenia

Andrzej GRABUSIŃSKI

Przewodniczący

Walnego Zgromadzenia

Henryk KREKLAU

 

 

UCHWAŁA Nr 8/WZ-RZSW/2020

 

            Walnego Zgromadzenia Delegatów Rejonowego Związku Spółek Wodnych w Szczecinku  z dnia 16 lipca 2020 roku w sprawie:

             -  udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Xymenie Kowalskiej z wykonania obowiązków za rok 2019.

 

                               Na podstawie art. 457 ust 1 , pkt. 6 , w zw. z art.444 ust.2 – Ustawy z dnia 20 lipca 2017 roku PRAWO WODNE (  T.J. Dz. U. z dnia 28.01.2020 roku poz.310 ze zm. ) oraz na  podstawie art 18 ust.1  pkt.1 -  Statutu Rejonowego Związku Spółek Wodnych w Szczecinku–  Walne Zgromadzenie Delegatów RZSW postanawia:


§1

            Udzielić absolutorium Członkowi  Zarządu Xymenie Kowalskiej z wykonania obowiązków za rok 2019.


§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

 

 

 

UCHWAŁA Nr 9/WZ-RZSW/2020

 

            Walnego Zgromadzenia Delegatów Rejonowego Związku Spółek Wodnych w Szczecinku  z dnia  16 lipca 2020 roku w sprawie:

            -  udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Andrzejowi Wegnerowi z wykonania obowiązków za rok 2019.

 

                               Na podstawie art. 457 ust 1 , pkt. 6 , w zw. z art.444 ust.2 – Ustawy z dnia 20 lipca 2017 roku PRAWO WODNE (  T.J. Dz. U. z dnia 28.01.2020 roku poz.310 ze zm. ) oraz na  podstawie art 18 ust.1  pkt.1 -  Statutu Rejonowego Związku Spółek Wodnych w Szczecinku–  Walne Zgromadzenie Delegatów RZSW postanawia:


§1

            Udzielić absolutorium Członkowi  Zarządu Andrzejowi Wegnerowi z wykonania obowiązków za rok 2019

 

§2

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

Sekretarz

Walnego Zgromadzenia

Andrzej GRABUSIŃSKI

Przewodniczący

Walnego Zgromadzenia

Henryk KREKLAU

 

 

UCHWAŁA Nr 10/WZ-RZSW/2020

 

            Walnego Zgromadzenia Delegatów Rejonowego Związku Spółek Wodnych w Szczecinku  z dnia 16 lipca  2020 roku w sprawie:

            -  ustalenia wysokości diet za udział w posiedzeniach Zarządu i Komisji Rewizyjnej

 

                        Na podstawie art. 457 ust 1 , pkt. 13, w zw. z art.444 ust.2 – Ustawy z dnia 20 lipca 2017 roku PRAWO WODNE (  T.J. Dz. U. z dnia 28.01.2020 roku poz.310 ze zm. ) oraz na  podstawie §18 ust.1  pkt.14 -  Statutu Rejonowego Związku Spółek Wodnych w Szczecinku -  Walne Zgromadzenie Delegatów RZSW postanawia:


§1

            Ustala się następującą wysokość diet za udział w posiedzeniach Zarządu i Komisji Rewizyjnej RZSW:

-Przewodniczącemu Zarządu RZSW- 70,00 zł za każdy udział,

-Członkom Zarządu i Komisji Rewizyjnej – 40,00 zł za każdy udział.

§2

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Sekretarz

Walnego Zgromadzenia

Andrzej GRABUSIŃSKI

Przewodniczący

Walnego Zgromadzenia

Henryk KREKLAU

 

 

UCHWAŁA Nr 11/WZ-RZSW/2020

 

            Walnego Zgromadzenia Delegatów Rejonowego Związku Spółek Wodnych w Szczecinku  z dnia 16 lipca  2020 roku w sprawie:

            -  ustalenia wysokości kosztów robót wykonywanech  we własnym zakresie zaliczanych na poczet składek członkowskich

                       

Na podstawie art. 457 ust 1 , pkt. 13, w zw. z art.444 ust.2 – Ustawy z dnia 20 lipca 2017 roku PRAWO WODNE (  T.J. Dz. U. z dnia 28.01.2020 roku poz.310  ze zm. ) oraz na  podstawie §18 ust.1  pkt.15 -  Statutu Rejonowego Związku Spółek Wodnych w Szczecinku -  Walne Zgromadzenie Delegatów RZSW postanawia:

 

§1

            Za prace wykonane we własnym zakresie (poniesione koszty robót) ich wartość można zaliczyć na poczet składek członkowskich danego roku.

Nadwyżka w tych kosztach nie przechodzi na lata następne.

 

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

Sekretarz

Walnego Zgromadzenia

Andrzej GRABUSIŃSKI

Przewodniczący

Walnego Zgromadzenia

Henryk KREKLAU

 

 

UCHWAŁA Nr 12/WZ-RZSW/2020

 

            Walnego Zgromadzenia Delegatów Rejonowego Związku Spółek Wodnych w Szczecinku  z dnia 16 lipca  2020 roku w sprawie:

            -  rozliczenia ogólnozakładowych kosztów

                       

Na podstawie art. 457 ust 1 , pkt. 13, w zw. z art.444 ust.2 – Ustawy z dnia 20 lipca 2017 roku PRAWO WODNE      (  T.J. Dz. U. z dnia 28.01.2020 roku poz.310  ze zm. ) oraz na  podstawie  art. 18 ust.1  pkt.15 -  Statutu Rejonowego Związku Spółek Wodnych w Szczecinku -  Walne Zgromadzenie Delegatów RZSW postanawia:

 

§1

            Walne Zgromadzenie Rejonowego Związku Spółek Wodnych w Szczecinku postanawia: koszty ogólnozakładowe ( konto 550) rozliczać na koniec roku obrachunkowego strukturą kosztów wydziałowych (robocizny bezpośredniej) do kosztów ogólnozakładowych na koszty bezpośrednie poszczególnych Gminnych Spółek Wodnych.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

Sekretarz

Walnego Zgromadzenia

Andrzej GRABUSIŃSKI

Przewodniczący

Walnego Zgromadzenia

Henryk KREKLAU

 

 

UCHWAŁA Nr 13/WZ-RZSW/2020

            Walnego Zgromadzenia Delegatów Rejonowego Związku Spółek  Wodnych w Szczecinku z dnia 16 lipca 2020 roku w sprawie:

                     – uchwalenia budżetu RZSW w Szczecinku na rok 2020

 

                Na podstawie art. 457 ust 1 pkt. 1 – , w zw. z art.444 ust.2  Ustawy z dnia 20 lipca 2017 roku PRAWO WODNE ( T.J. Dz. U. z dnia 28.01.2020 roku poz.310 ze zm.) oraz na podstawie art. 18  ust. 1 pkt. 2  -  Statutu Rejonowego Związku Spółek Wodnych w Szczecinku -  Walne Zgromadzenie Delegatów RZSW postanawia:

 

&1

Uchwalić budżet Związku zgodnie z przedłożonym na Walnym projektem:

- po stronie dochodów                           - 999 889,29zł.

- po stronie wydatków                           – 974 000,00zł.

 &2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

Sekretarz

Walnego Zgromadzenia

Andrzej GRABUSIŃSKI

Przewodniczący

Walnego Zgromadzenia

Henryk KREKLAU

 

 

 

 

ROK 2019

UCHWAŁA Nr 1/WZ-RZSW/2019

 

            Walnego Zgromadzenia Delegatów Rejonowego Związku Spółek Wodnych  z dnia 12 czerwca  2019 roku w sprawie:

            - zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Rejonowego Związku Spółek Wodnych w Szczecinku za rok 2018 .

 

                        Na podstawie art. 457 ust 1 , pkt. 6 , w zw. z art. 444.ust.2 – Ustawy z dnia 20 lipca 2017 roku PRAWO WODNE (  T.J. Dz. U. z 2018 roku poz.2268 ze zm. ) oraz na  podstawie art 18  ust.1 pkt.1 -  Statutu Rejonowego Związku Spółek Wodnych w Szczecinku -  Walne Zgromadzenie Delegatów RZSW postanawia:

 

§1

            Zatwierdzić sprawozdanie z działalności Rejonowego Związku Spółek Wodnych w Szczecinku – za rok 2018.

 

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

 

 

 

                  Sekretarz                                                                                     Przewodniczący

        Walnego Zgromadzenia                                                                       Walnego Zgromadzenia

                 Tadeusz HAPPYN                                                                               Tomasz NOWACKI       

 

 

 

 

      W załączeniu do podjętej uchwały:

 

- załącznik numer 1/A – Sprawozdanie Zarządu RZSW  w Szczecinku z działalności za rok 2018

                               

UCHWAŁA Nr 2/WZ-RZSW/2019

 

            Walnego Zgromadzenia Delegatów Rejonowego Związku Spółek Wodnych w Szczecinku-

z dnia  12 czerwca 2019 roku w sprawie:

            - zatwierdzenia sprawozdania finansowego  Rejonowego Związku Spółek Wodnych w Szczecinku – za rok 2018 oraz o pokryciu straty za 2018r

                        Na podstawie art. 457 ust 1 , pkt. 6 , w zw. z art.444 ust.2 – Ustawy z dnia 20 lipca 2017 roku PRAWO WODNE (  T.J. Dz. U. z 2018 roku poz.2268 ze zm. ) oraz na  podstawie art 18 ust.1  pkt.1 -  Statutu Rejonowego Związku Społek Wodnych w Szczecinku -  Walne Zgromadzenie Delegatów RZSW postanawia:

§1

            Zatwierdzić sprawozdanie finansowe Rejonowego Związku Spółek Wodnych w Szczecinku -  za rok 2018 , w tym:

-   Bilans RZSW wykazujący po stronie aktywów i pasywów wartość w wysokości 195 841,98zł

                        przychody w  wysokości  734 106,95zł

                        koszty w wysokości  791 046,92zł

-   stratę w wysokości  56 939,97zł .

§2

Pokryć stratę za 2018 rok w wysokości  56 939,97zł z zysków przyszłych okresów.

 

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

 

                       Sekretarz                                                                                     Przewodniczący

        Walnego Zgromadzenia                                                                       Walnego Zgromadzenia

                 Tadeusz HAPPYN                                                                               Tomasz NOWACKI       

 

                                       

W załączeniu do podjętej uchwały:

 

- załącznik numer 1/B -  Sprawozdanie finansowe za rok  2018

 

UCHWAŁA Nr 3/WZ-RZSW/2019

 

            Walnego Zgromadzenia Delegatów Rejonowego Związku Spółek Wodnych w Szczecinku – z dnia  12 czerwca 2019 roku w sprawie:

            - udzielenia  absolutorium Przewodniczącemu Zarządu Tadeuszowi Grosickiemu z wykonania obowiązków  za rok 2018 .

 

                        Na podstawie art. 457 ust 1 , pkt. 6 , w zw. z art.444 ust.2 – Ustawy z dnia 20 lipca 2017 roku PRAWO WODNE (  T.J. Dz. U. z 2018 roku poz.2268 ze zm. ) oraz na  podstawie art 18 ust.1  pkt.1 -  Statutu Rejonowego Związku Spółek Wodnych w Szczecinku–  Walne Zgromadzenie Delegatów RZSW postanawia:

 

§1

            Udzielić absolutorium – Przewodniczącemu Zarządu Tadeuszowi Grosickiemu z wykonania obowiązków  za rok 2018 .

 

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .


                        Sekretarz                                                                                     Przewodniczący

        Walnego Zgromadzenia                                                                       Walnego Zgromadzenia

                 Tadeusz HAPPYN                                                                               Tomasz NOWACKI       

 

 

UCHWAŁA Nr 4/WZ-RZSW/2019

 

            Walnego Zgromadzenia Delegatów Rejonowego Związku Spółek Wodnych w Szczecinku –  z dnia  12 czerwca  2019 roku w sprawie:

            - udzielenia  absolutorium Zastępcy Przewodniczącego Zarządu –  Tomaszowi Nowackiemu z wykonania obowiązków  za rok 2018 .

 

                            Na podstawie art. 457 ust 1 , pkt. 6, w zw. z art. 444 ust.2 – Ustawy z dnia 20 lipca 2017 roku PRAWO WODNE (  T.J. Dz. U. z 2018 roku poz.2268 ze zm. ) oraz na  podstawie art 18 ust.1  pkt.1 -  Statutu Rejonowego Związku Spółek Wodnych w Szczecinku–  Walne Zgromadzenie Delegatów RZSW postanawia:

 

§1

            Udzielić absolutorium – Zastępcy Przewodniczącego Zarządu Tomaszowi Nowackiemu z wykonania obowiązków  za rok 2018 .

 

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .


                        Sekretarz                                                                                     Przewodniczący

        Walnego Zgromadzenia                                                                       Walnego Zgromadzenia

                 Tadeusz HAPPYN                                                                               Tomasz NOWACKI       

 

                                  

 

UCHWAŁA Nr 5/WZ-RZSW/2019

 

            Walnego Zgromadzenia Delegatów Rejonowego Związku Spółek Wodnych w Szczecinku  z dnia 12 czerwca 2019 roku w sprawie:

            -  udzielenia absolutorium Sekretarzowi  Zarządu Sebastianowi Boguckiemu z wykonania obowiązków za rok 2018.

                            Na podstawie art. 457 ust 1 , pkt. 6 , w zw. z art.444 ust.2- Ustawy z dnia 20 lipca 2017 roku PRAWO WODNE (  T.J. Dz. U. z 2018 roku poz.2268 ze zm. ) oraz na  podstawie art.18 ust.1 pkt.1 -  Statutu Rejonowego Związku Spółek Wodnych w Szczecinku  Walne Zgromadzenie Delegatów RZSW postanawia:

 

§1

            Udzielić absolutorium – Sekretarzowi  Zarządu Sebastianowi Boguckiemu z wykonania obowiązków  za rok 2018

 

§2

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .


                     Sekretarz                                                                                     Przewodniczący

        Walnego Zgromadzenia                                                                       Walnego Zgromadzenia

                 Tadeusz HAPPYN                                                                               Tomasz NOWACKI       

 

 

UCHWAŁA Nr 6/WZ-RZSW/2019

 

            Walnego Zgromadzenia Delegatów Rejonowego Związku Spółek Wodnych w Szczecinku  z dnia 12 czerwca 2019 roku w sprawie:

            -  udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Markowi Szoć z wykonania obowiązków za rok 2018.

 

                               Na podstawie art. 457 ust 1 , pkt. 6 , w zw. z art.444 ust.2- Ustawy z dnia 20 lipca 2017 roku PRAWO WODNE (  T.J. Dz. U. z 2018 roku poz.2268 ze zm. ) oraz na  podstawie art.18 ust.1  pkt.1 -  Statutu Rejonowego Związku Spółek Wodnych w Szczecinku -  Walne Zgromadzenie Delegatów RZSW postanawia:


§1

            Udzielić absolutorium Członkowi  Zarządu Markowi Szoć z wykonania obowiązków za rok 2018

 

§2

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .


                     Sekretarz                                                                                     Przewodniczący

        Walnego Zgromadzenia                                                                       Walnego Zgromadzenia

                 Tadeusz HAPPYN                                                                               Tomasz NOWACKI       

 

                                      

 

UCHWAŁA Nr 7/WZ-RZSW/2019

 

            Walnego Zgromadzenia Delegatów Rejonowego Związku Spółek Wodnych w Szczecinku  z dnia 12 czerwca 2019 roku w sprawie:

            -  udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Józefowi Wygonnemu z wykonywania obowiązków za rok 2018.

 

                               Na podstawie art. 457 ust 1 , pkt. 6 , w zw. z art.444 ust.2- Ustawy z dnia 20 lipca 2017 roku PRAWO WODNE (  T.J. Dz. U. z 2018 roku poz.2268 ze zm. ) oraz na  podstawie art. 18 ust.1  pkt.1 -  Statutu Rejonowego Związku Spółek Wodnych w Szczecinku -  Walne Zgromadzenie Delegatów RZSW postanawia:

§1

            Udzielić absolutorium Członkowi  Zarządu Józefowi Wygonnemu z wykonania obowiązków za rok 2018

 

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

 

                      Sekretarz                                                                                     Przewodniczący

        Walnego Zgromadzenia                                                                       Walnego Zgromadzenia

                 Tadeusz HAPPYN                                                                               Tomasz NOWACKI       

 

                                      

 

UCHWAŁA Nr 8/WZ-RZSW/2019

 

            Walnego Zgromadzenia Delegatów Rejonowego Związku Spółek Wodnych w Szczecinku  z dnia 12 czerwca 2019 roku w sprawie:

             -  udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Xymenie Kowalskiej z wykonania obowiązków za rok 2018.

 

                               Na podstawie art. 457 ust 1 , pkt. 6 , w zw. z art.444 ust.2- Ustawy z dnia 20 lipca 2017 roku PRAWO WODNE (  T.J. Dz. U. z 2018 roku poz.2268 ze zm. ) oraz na  podstawie art.18 ust.1  pkt.1 -  Statutu Rejonowego Związku Spółek Wodnych w Szczecinku -  Walne Zgromadzenie Delegatów RZSW postanawia:

 §1

            Udzielić absolutorium Członkowi  Zarządu Xymenie Kowalskiej z wykonania obowiązków za rok 2018

 

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

 

                     Sekretarz                                                                                     Przewodniczący

        Walnego Zgromadzenia                                                                       Walnego Zgromadzenia

                 Tadeusz HAPPYN                                                                               Tomasz NOWACKI       

 

 

UCHWAŁA Nr 9/WZ-RZSW/2019

 

            Walnego Zgromadzenia Delegatów Rejonowego Związku Spółek Wodnych w Szczecinku  z dnia  12 czerwca 2019 roku w sprawie:

            -  udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Andrzejowi Wegnerowi z wykonania obowiązków za rok 2018.

 

                               Na podstawie art. 457 ust 1 , pkt. 6 , w zw. z art.444 ust.2- Ustawy z dnia 20 lipca 2017 roku PRAWO WODNE (  T.J. Dz. U. z 2018 roku poz.2268 ze zm. ) oraz na  podstawie art.18 ust.1  pkt.1 -  Statutu Rejonowego Związku Spółek Wodnych w Szczecinku -  Walne Zgromadzenie Delegatów RZSW postanawia:

§1

            Udzielić absolutorium Członkowi  Zarządu Andrzejowi Wegnerowi z wykonania obowiązków za rok 2018

 

§2

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

 

                     Sekretarz                                                                                     Przewodniczący

        Walnego Zgromadzenia                                                                       Walnego Zgromadzenia

                 Tadeusz HAPPYN                                                                               Tomasz NOWACKI       

 

                              

 

UCHWAŁA Nr 10/WZ-RZSW/2019

 

            Walnego Zgromadzenia Delegatów Rejonowego Związku Spółek Wodnych w Szczecinku  z dnia 12 czerwca  2019 roku w sprawie:

            -  ustalenia wysokości diet za udział w posiedzeniach Zarządu i Komisji Rewizyjnej

 

                        Na podstawie art. 457 ust 1 , pkt. 13, w zw. z art.444 ust.2 – Ustawy z dnia 20 lipca 2017 roku PRAWO WODNE (  T.J. Dz. U. z 2018 roku poz.2268 ze zm. ) oraz na  podstawie §18 ust.1  pkt.14 -  Statutu Rejonowego Związku Spółek Wodnych w Szczecinku -  Walne Zgromadzenie Delegatów RZSW postanawia:

§1

            Ustala się następującą wysokość diet za udział w posiedzeniach Zarządu i Komisji Rewizyjnej RZSW:

-Przewodniczącemu Zarządu RZSW- 70,00 zł za każdy udział,

-Członkom Zarządu i Komisji Rewizyjnej – 40,00 zł za każdy udział.

§2

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .


                  Sekretarz                                                                                     Przewodniczący

        Walnego Zgromadzenia                                                                       Walnego Zgromadzenia

                 Tadeusz HAPPYN                                                                               Tomasz NOWACKI       

 

                                     

 

UCHWAŁA Nr 11/WZ-RZSW/2019

 

            Walnego Zgromadzenia Delegatów Rejonowego Związku Spółek Wodnych w Szczecinku  z dnia 12 czerwca  2019 roku w sprawie:

            -  upowaznienia Zarządu do zaciągania zobowiązań (pożyczek ,kredytów)

 

                        Na podstawie art. 457 ust 1 , pkt.2 , w zw. z art.444 ust.2 – Ustawy z dnia 20 lipca 2017 roku PRAWO WODNE (  T.J. Dz. U. z 2018 roku poz.2268 ze zm. ) oraz na  podstawie art.18 ust.1  pkt.4 -  Statutu Rejonowego Związku Spółek Wodnych w Szczecinku -  Walne Zgromadzenie Delegatów RZSW postanawia:

 

§1

            Upoważnia się Zarząd Rejonowego Związku Spółek Wodnych w Szczecinku do zaciągania zobowiązań (pożyczek, kredytów) , do wysokości 50 000zł ( pięćdziesiat tysięcy złotych)

 

§2

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .


                 Sekretarz                                                                                     Przewodniczący

        Walnego Zgromadzenia                                                                       Walnego Zgromadzenia

                 Tadeusz HAPPYN                                                                               Tomasz NOWACKI       

 

                                    

 

UCHWAŁA Nr 12/WZ-RZSW/2019

 

            Walnego Zgromadzenia Delegatów Rejonowego Związku Spółek Wodnych w Szczecinku  z dnia 12 czerwca  2019 roku w sprawie:

            -  ustalenia wysokości kosztów robót wykonywanech  we własnym zakresie zaliczanych na poczet składek członkowskich

                       

Na podstawie art. 457 ust 1 , pkt. 13, w zw. z art.444 ust.2 – Ustawy z dnia 20 lipca 2017 roku PRAWO WODNE (  T.J. Dz. U. z 2018 roku poz.2268 ze zm. ) oraz na  podstawie §18 ust.1  pkt.15 -  Statutu Rejonowego Związku Spółek Wodnych w Szczecinku -  Walne Zgromadzenie Delegatów RZSW postanawia:

 

§1

            Za prace wykonane we własnym zakresie (poniesione koszty robót) ich wartość można zaliczyć na poczet składek członkowskich danego roku.

Nadwyżka w tych kosztach nie przechodzi na lata następne.

 

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

 

                    Sekretarz                                                                                     Przewodniczący

           Walnego Zgromadzenia                                                                       Walnego Zgromadzenia

                 Tadeusz HAPPYN                                                                               Tomasz NOWACKI       

 

 

UCHWAŁA Nr 13/WZ-RZSW/2019

 

            Walnego Zgromadzenia Delegatów Rejonowego Związku Spółek Wodnych w Szczecinku  z dnia 12 czerwca  2019 roku w sprawie:

            -  rozliczenia ogólnozakładowych kosztów

                       

Na podstawie art. 457 ust 1 , pkt. 13, w zw. z art.444 ust.2 – Ustawy z dnia 20 lipca 2017 roku PRAWO WODNE      (  T.J. Dz. U. z 2018 roku poz.2268 ze zm. ) oraz na  podstawie  art. 18 ust.1  pkt.15 -  Statutu Rejonowego Związku Spółek Wodnych w Szczecinku -  Walne Zgromadzenie Delegatów RZSW postanawia:

 

§1

            Walne Zgromadzenie Rejonowego Związku Spółek Wodnych w Szczecinku postanawia: koszty ogólnozakładowe ( konto 550) rozliczać na koniec roku obrachunkowego strukturą kosztów wydziałowych (robocizny bezpośredniej) do kosztów ogólnozakładowych na koszty bezpośrednie poszczególnych Gminnych Spółek Wodnych.

§2

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

                    Sekretarz                                                                                     Przewodniczący

        Walnego Zgromadzenia                                                                       Walnego Zgromadzenia

                 Tadeusz HAPPYN                                                                               Tomasz NOWACKI       

 

                               

UCHWAŁA Nr 14/WZ-RZSW/2019

 

            Walnego Zgromadzenia Delegatów Rejonowego Związku Spółek Wodnych w Szczecinku  z dnia 12 czerwca  2019 roku w sprawie:

            -  w sprawie przyjęcia uproszczonych zasad sporządzania sprawozdań finansowych przewidzianych dla jednostek micro

                       

Na podstawie art. 457 ust 1 , pkt. 13, w zw. z art.444 ust.2 – Ustawy z dnia 20 lipca 2017 roku PRAWO WODNE (  T.J. Dz. U. z 2018 roku poz.2268 ze zm. ) oraz na  podstawie art.18 ust.1  pkt.15 -  Statutu Rejonowego Związku Spółek Wodnych w Szczecinku -  Walne Zgromadzenie Delegatów RZSW postanawia:

 

§1

 

            Walne Zgromadzenie Delegatów Rejonowego Związku Spółek Wodnych w Szczecinku postanawia, że Rejonowy Związek Spółek Wodnych w Szczecinku będzie sporządzać sprawozdanie finansowe z uwzględnieniem uproszczonych zasad przewidzianych w ustawie o rachunkowości dla jednostek mikro, tj. z zastosowaniem art. 46 ust. 5 pkt. 4, art. 47 ust. 4 pkt. 4, art. 48 ust. 3, art. 48a ust. 3, art. 48b ust. 4 oraz art. 49 ust. 4 ww. ustawy, jeśli wykazywane w rocznym sprawozdaniu dane nie przekroczą progów wskazanych w art. 3 ust. 1a ww. ustawy.


§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

                      Sekretarz                                                                                     Przewodniczący

        Walnego Zgromadzenia                                                                       Walnego Zgromadzenia

                 Tadeusz HAPPYN                                                                               Tomasz NOWACKI       

 

 

 

UCHWAŁA Nr 15/2019

            Walnego Zgromadzenia Delegatów Rejonowego Związku Spółek  Wodnych w Szczecinku z dnia 12 czerwca 2019 roku w sprawie:

                     – uchwalenia budżetu RZSW w Szczecinku na rok 2019

 

                Na podstawie art. 457 ust 1 pkt. 1 – , w zw. z art.444 ust.2  Ustawy z dnia 20 lipca 2017 roku PRAWO WODNE ( Dz. U. z 2017 roku poz.2268 ze zm.) oraz na podstawie art. 18  ust. 1 pkt. 2  -  Statutu Rejonowego Związku Spółek Wodnych w Szczecinku -  Walne Zgromadzenie Delegatów RZSW postanawia:

 

&1

Uchwalić budżet Związku zgodnie z przedłożonym na Walnym projektem:

- po stronie dochodów                           - 795 000zł.

- po stronie wydatków                           – 795 000zł.

 &2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .                                                                                                            

 

Sekretarz

Walnego Zgromadzenia

             Tadeusz HAPPYN

 

 

Przewodniczący

Walnego Zgromadzenia

          Tomasz NOWACKI

   


W załączeniu:

- załącznik numer 2 – PLAN DZIAŁALNOŚCI REJONOWEGO ZWIĄZKU SPÓŁEK WODNYCH w Szczecinku na rok 2019

( ujęty w Sprawozdaniu Zarządu RZSW z dn. 16.05.2019 – str. nr 12.)

 

 

ROK 2018

 

 

UCHWAŁA Nr 1/2018

Walnego Zgromadzenia Delegatów Rejonowego Związku Spółek  Wodnych w Szczecinku z  dnia 13 kwietnia 2018 roku w sprawie:

-  sposobu rozliczania robót melioracyjnych w następujący sposób:

 

&1

            Na podstawie art. 457 ust 1  pkt. 13 – Ustawy z dnia 20 lipca 2017 roku PRAWO WODNE       ( Dz. U. z 2017 roku poz. 1566) oraz na podstawie & 14 ust 1 pkt.2 i pkt.11  – Statutu Rejonowego Związku Spółek Wodnych w Szczecinku -  Walne Zgromadzenie Delegatów RZSW postanawia uchwalić do rozliczeń:

1.  ROBOTY STATUTOWE

- Robocizna wg stawki godz. – 13,00zł/ lub na podstawie umowy.

- Narzut kosztów ogólnych 50% do robocizny i pracy sprzętu.

- Narzut kosztów zakupu materiałów 10%

- Narzut na ZUS, FGSP i FP.

- Ekwiwalent za odzież i narzędzia pracy.

2. ROBOTY MECHANICZNE ( statutowe)

 - Koparka gąsienicowa KM-251 /0,25m3          - 60zł/ m-g

 - Ciągnik kołowy                                                       – 60zł/ m-g

- Przyczepa T-035 (niskopodwoziowa)                - 20zł/ m-g

- Przyczepa D-47A ( skrzyniowa)                          -  6zł/ m-g

3. ROBOTY INNE I WYNAJEM SPRZĘTU

- według uzgodnień ze zleceniodawcą.

 

&2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

Sekretarz

Walnego Zgromadzenia

         Tadeusz GROSICKI

 

 

Przewodniczący

Walnego Zgromadzenia

           Tomasz NOWACKI

         

 

 

 

      UCHWAŁA Nr 2/2018

Walnego Zgromadzenia Delegatów Rejonowego Związku Spółek  Wodnych w Szczecinku z  dnia 13 kwietnia 2018 roku w sprawie:

-  odwołania ( przyjęcia rezygnacji) członka ( Sekretarza)  Zarządu RZSW w Szczecinku

 

&1

            Na podstawie art. 457 ust 1  pkt. 5 – Ustawy z dnia 20 lipca 2017 roku PRAWO WODNE ( Dz. U. z 2017 roku poz.1566) oraz na podstawie  & 14 ust.1  pkt. 4 – Statutu Rejonowego Związku Spółek Wodnych w Szczecinku Walne Zgromadzenie Delegatów  postanawia:

Przyjąć rezygnację – odwołać  Panią Jolantę Jętkowską z funkcji Sekretarza Zarządu RZSW w Szczecinku.

 

&2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .


Sekretarz

Walnego Zgromadzenia

        Tadeusz GROSICKI

 

 

Przewodniczący

Walnego Zgromadzenia

         Tomasz NOWACKI

         

 

 

 

      UCHWAŁA Nr 3/2018

Walnego Zgromadzenia Delegatów Rejonowego Związku Spółek  Wodnych w Szczecinku z  dnia 13 kwietnia 2018 roku w sprawie:

-  upoważnienia Zarządu RZSW do zaciągnięcia kredytu w imieniu Rejonowego Związku Spółek Wodnych w Szczecinku – do wysokości 100 000,00zł ( sto tysięcy złotych).

 

&1

            Na podstawie art. 457 ust 1  pkt. 2  oraz ust. 1 pkt. 13 – Ustawy z dnia 20 lipca 2017 roku PRAWO WODNE ( Dz. U. z 2017 roku poz.1566) oraz na podstawie & 14 ust. 1 pkt. 3  - Statutu Rejonowego Związku Spółek Wodnych w Szczecinku  - Walne Zgromadzenie Delegatów  postanawia:

Upoważnić Zarząd Rejonowego Związku Spółek Wodnych w Szczecinku do zaciągnięcia kredytu do wysokości 100 000,00zł ( sto tysięcy złotych) .

 

&2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .


Sekretarz

Walnego Zgromadzenia

         Tadeusz GROSICKI

 

 

Przewodniczący

Walnego Zgromadzenia

         Tomasz NOWACKI

         

 

 

 

UCHWAŁA Nr 4/2018

Walnego Zgromadzenia Delegatów Rejonowego Związku Spółek  Wodnych w Szczecinku z  dnia 13 kwietnia 2018 roku w sprawie:

-   wyboru Sekretarza  Zarządu RZSW w Szczecinku

 

&1

            Na podstawie art. 457 ust 1  pkt. 5 – Ustawy z dnia 20 lipca 2017 roku PRAWO WODNE ( Dz. U. z 2017 roku poz.1566) oraz na podstawie  & 14 ust.1  pkt. 4 – Statutu Rejonowego Związku Spółek Wodnych w Szczecinku Walne Zgromadzenie Delegatów stwierdza że:

na podstawie przeprowadzonego jawnego głosowania wybrano Pana/ią           

       Jana JASKÓŁKĘ zam. Jeziorki 9

78-460 BARWICE

jako nowego członka  Zarządu Rejonowego Związku Spółek Wodnych w Szczecinku z funkcją Sekretarza Zarządu RZSW w Szczecinku..

 

&2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .


Sekretarz

Walnego Zgromadzenia

         Tadeusz GROSICKI

 

 

Przewodniczący

Walnego Zgromadzenia

         Tomasz NOWACKI

         

 

 

 

UCHWAŁA Nr 5/2018

            Walnego Zgromadzenia Delegatów Rejonowego Związku Spółek  Wodnych w Szczecinku z dnia 15 czerwca  2018 roku w sprawie:

- zatwierdzenia sprawozdania Zarządu RZSW w Szczecinku z działalności za rok 2017

- zatwierdzenia bilansu za rok 2017

- udzielenia absolutorium Zarządowi za rok 2017

                Na podstawie art. 457 ust 1 pkt. 6 – Ustawy z dnia 20 lipca 2017 roku PRAWO WODNE ( Dz. U. z 2017 roku poz.1566 ze zm.) oraz na podstawie &14 ust. 1  pkt. 1 i pkt.11 oraz &15 ust.1  -  Statutu Rejonowego Związku Spółek Wodnych w Szczecinku -  Walne Zgromadzenie Delegatów RZSW postanawia:

&1

            Zatwierdzić sprawozdanie Zarządu RZSW w Szczecinku z  działalności za rok 2017 stanowiące załącznik numer 1/A do uchwały numer 5/2018

&2

Zatwierdzić bilans za rok 2017 stanowiący załącznik 1/B do uchwały numer 5/2018

&3

Udzielić absolutorium Zarządowi za rok 2017.

 

&4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

                                                                                                                      

Sekretarz

         Walnego Zgromadzenia

         Sebastian BOGUCKI

 

 

Przewodniczący

        Walnego Zgromadzenia

          Henryk KREKLAU

         

 

W załączeniu do podjętej uchwały:

- załącznik numer 1/A – Sprawozdanie Zarządu RZSW  w Szczecinku z działalności za rok 2017

- załącznik numer 1/B – Bilans za rok 2017

 

 

 

UCHWAŁA Nr 6/2018

            Walnego Zgromadzenia Delegatów Rejonowego Związku Spółek  Wodnych w Szczecinku z dnia 15 czerwca  2018 roku w sprawie:

                     – uchwalenia budżetu RZSW w Szczecinku na rok 2018

 

                Na podstawie art. 457 ust 1 pkt. 1 – Ustawy z dnia 20 lipca 2017 roku PRAWO WODNE ( Dz. U. z 2017 roku poz.1566 ze zm.) oraz na podstawie &14 ust. 1 pkt. 2  -  Statutu Rejonowego Związku Spółek Wodnych w Szczecinku -  Walne Zgromadzenie Delegatów RZSW postanawia:

 

Uchwalić budżet Związku zgodnie z przedłożonym na Walnym projektem:

- po stronie dochodów                          – 430 000zł.

- po stronie wydatków                         – 430 000zł.

 

&2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .                                                                                                                 

 

Sekretarz

       Walnego Zgromadzenia

         Sebastian BOGUCKI

 

 

Przewodniczący

         Walnego Zgromadzenia

             Henryk KREKLAU

   


W załączeniu:

- załącznik numer 2 – PLAN DZIAŁALNOŚCI REJONOWEGO ZWIĄZKU SPÓŁEK WODNYCH w Szczecinku na rok 2018

( ujęty w Sprawozdaniu Zarządu RZSW z dn. 06.06.2018 – str. nr 13.)

 

 

 

UCHWAŁA Nr 7/2018

 

            Walnego Zgromadzenia Delegatów Rejonowego Związku Spółek  Wodnych w Szczecinku z  dnia 15 czerwca 2018 roku w sprawie:

- ustalenia wynagrodzenia członkom Zarządu RZSW i Komisji Rewizyjnej RZSW w Szczecinku za udział w posiedzeniach Zarządu i Komisji Rewizyjnej w roku 2018.

            Na podstawie art. 457 ust 1  pkt.13 – Ustawy z dnia 20 lipca 2017 roku PRAWO WODNE (  Dz. U. z 2017 roku poz.1566  z zm.) oraz na podstawie & 28 ust 2 pkt.2  – Statutu Rejonowego Związku Spółek Wodnych w Szczecinku -  Walne Zgromadzenie Delegatów RZSW postanawia:

                                                                    

 &1

Ustala sie na rok 2018 wynagrodzenie za udział w posiedzeniach Zarządu i Komisji Rewizyjnej RZSW następująco:

1. Przewodniczącemu Zarządu RZSW           –  70zł  za każdy udział

2. Członkom Zarządu i Komisji Rewizyjnej    –  40zł za każdy udział


&2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

                                                                                                                       

Sekretarz

     Walnego Zgromadzenia

        Sebastian BOGUCKI

 

 

Przewodniczący

        Walnego Zgromadzenia

            Henryk KREKLAU

         

 

 

 

UCHWAŁA Nr 8/2018

 

            Walnego Zgromadzenia Delegatów Rejonowego Związku Spółek  Wodnych w Szczecinku z  dnia 15 czerwca 2018 roku w sprawie:

- ustalenia – umorzeń składek członkowskich za prace wykonane we własnym zakresie

 

            Na podstawie art. 457 ust 1  pkt.4 – Ustawy z dnia 20 lipca 2017 roku PRAWO WODNE  (  Dz. U. z 2017 roku poz.1566  z zm.) oraz na podstawie & 14 ust 1 pkt.11  – Statutu Rejonowego Związku Spółek Wodnych w Szczecinku -  Walne Zgromadzenie Delegatów RZSW postanawia:

                                                                    

                                                                                                                                                                   &1

Ustala sie na rok 2018 następującą zasadę umorzeń składek członkowskich:

Za prace wykonane we własnym zakresie ( poniesione koszty robót) w danym roku maksymalnie można odliczyć wysokość składki z danego roku.

 Nadwyżka w kosztach nie przechodzi na lata następne.


&2

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

                                                                                                                      

Sekretarz

       Walnego Zgromadzenia

          Sebastian BOGUCKI

 

 

Przewodniczący

       Walnego Zgromadzenia

            Henryk KREKLAU

         

 

 

 

 

UCHWAŁA Nr 9/2018

            Walnego Zgromadzenia Delegatów Rejonowego Związku Spółek Wodnych w Szczecinku  z dnia 15 czerwca  2018 roku w sprawie:

-  wyboru Zarządu Rejonowego Związku Spółek Wodnych w Szczecinku  kadencja lata 2018-2023

                Na podstawie art. 457 ust 1  pkt.5 – Ustawy z dnia 20 lipca 2017 roku PRAWO WODNE (  Dz. U. z 2017 roku poz. 1566 ze zm.) oraz na podstawie &14  ust.1, pkt. 4 – Statutu Rejonowego Związku Spółek Wodnych w Szczecinku  - Walne Zgromadzenie Delegatów RZSW postanawia:

 

&1

Na podstawie przeprowadzonego jawnego głosowania stwierdza się że w skład Zarządu Rejonowego Związku Spółek Wodnych w Szczecinku  weszły n/w osoby:

 

Tadeusz GROSICKI                                              
-  Przewodniczący  Zarządu RZSW 
Tomasz NOWACKI                                  -  Z-ca Przewodn. Zarządu RZSW 
Sebastian BOGUCKI                             -  Sekretarz Zarządu RZSW 
Marek SZOĆ
-  Członek Zarządu RZSW 
Józef WYGONNY -  Członek Zarządu RZSW
Xymena KOWALSKA  -  Członek Zarządu RZSW
Andrzej WEGNER
-  Członek Zarządu RZSW
 
 

 

&2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

                                                                                                                      

Sekretarz

Walnego Zgromadzenia

         Sebastian BOGUCKI

 

 

Przewodniczący

Walnego Zgromadzenia

         Henryk KREKLAU

 

 

 

UCHWAŁA Nr 10/2018

                        Walnego Zgromadzenia Delegatów Rejonowego Związku Spółek Wodnych w Szczecinku z dnia 15 czerwca 2018 roku w sprawie:

-  wyboru Komisji Rewizyjnej Rejonowego Związku Spółek Wodnych w Szczecinku – kadencja lata 2018-2023.

Na podstawie art. 457 ust 1 pkt.5 – Ustawy z dnia 20 lipca 2017 roku PRAWO WODNE  ( Dz. U. z 2017 roku poz. 1566 ze zm.) oraz na podstawie &14 ust. 1 pkt. 4 – Statutu Rejonowego Związku Spółek Wodnych w Szczecinku- Walne Zgromadzenie Delegatów RZSW postanawia:

 

&1

- na podstawie przeprowadzonego jawnego głosowania stwierdza się że w skład Komisji Rewizyjnej  Rejonowego Związku Spółek Wodnych w Szczecinku  weszły n/w osoby:

 

Krzysztof MROZIŃSKI
-  Przewodniczący Komisji Rewizyjnej RZSW 
Henryk KREKLAU
-  Z-ca Przewod. Komisji Rewizyjnej RZSW 
Stanisław MARKIEWICZ                    
-  Sekretarz  Komisji Rewizyjnej RZSW
   
   

&2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

                                                                                                                      

Sekretarz

Walnego Zgromadzenia

        Sebastian BOGUCKI

 

Przewodniczący

Walnego Zgromadzenia

            Henryk KREKLAU