Statut

 

STATUT                                                                                        

REJONOWEGO  ZWIĄZKU  SPÓŁEK  WODNYCH   w  SZCZECINKU

Uchwała numer 15/WZ-RZSW/2018  z dnia 23.10.2018r.                                                                               .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               R O Z D Z I A Ł  I

Przepisy  ogólne

Art. 1

1.     Rejonowy Związek Spółek Wodnych  nosi nazwę „Rejonowy  Związek  Spółek  Wodnych  w   Szczecinku” w  dalszej  części  statutu  zwany jest Związkiem  Spółek  Wodnych .

2.     Siedzibą  Związku Spółek Wodnych  jest Szczecinek, ul. Koszalińska 85 .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                3.     Związek Spółek Wodnych  działa  na  podstawie:  Ustawy z dnia  20 lipca 2017 r. Prawo  Wodne  (tekst  jednolity  Dz. U. z  2017 r. poz.1566 ze zm.) oraz niniejszego Statutu.

4.     Związek  Spółek  Wodnych  jest  niepubliczną  forma  organizacyjną , która  nie  działa   w  celu  osiągnięcia  zysku , zrzesza na  zasadzie  dobrowolności  Gminne  Spółki  Wodne  położone  na terenie  powiatu szczecineckiego  i  ma  na  celu  zaspokojenie  wskazanych  przepisami ustawy  Prawo  Wodne  potrzeb  w  zakresie  gospodarowania  wodami  na  gruntach  członków   Gminnych  Spółek  Wodnych .

5.     Związek  Spółek  Wodnych  zapewnia  zaspokojenie  potrzeb  gospodarowania  wodami  zrzeszonych  w  nim  Gminnych  Spółek  Wodnych, może  podejmować  działalność  umożliwiającą   osiągnięcie  zysku  netto, który  przeznacza  się  wyłącznie  na cele  statutowe.

6.     Związek  Spółek  Wodnych  został  utworzony 27 marca 1965 r. na czas nieokreślony .

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                7.     Związek  Spółek  Wodnych  został  utworzony  w  szczególności  do  wykonywania, utrzymania oraz  eksploatacji  urządzeń, w  tym  urządzeń wodnych  służących do :

1)   prowadzenia  racjonalnej  gospodarki  na  zmeliorowanych  gruntach  członków  Gminnych   Spółek  Wodnych  zrzeszonych  w  Związku  Spółek  Wodnych  za  które  członkowie  opłacają  składki  na  ich  utrzymanie

2)   ochrony  przed  powodzią  działek  członków  Gminnych  Spółek  Wodnych  za  które   członkowie  opłacają  składki

8.     Związek  Spółek  Wodnych   prowadzi  księgi  rachunkowe  oraz  sporządza  sprawozdania   finansowe  zgodnie  z  przepisami  ustawy  z  dnia  29  września  1994 r. o  rachunkowości    (Dz. U. z  2016 r.  poz. 1047 i  2255  oraz  z  2017r. poz. 61 , 245 , 791 , 1089) .

  Art. 2                                                                                               

   1.     Związek  Spółek  Wodnych  może  korzystać  z  pomocy  finansowej  państwa  udzielonej  w  formie  dotacji  podmiotowej  przeznaczonej  na  dofinansowanie  działalności  bieżącej  w   zakresie  realizacji  zadań  związanych  z  utrzymaniem  wód  i  urządzeń  wodnych , z  wyłączeniem  zadań  na  które  została  udzielona  inna  dotacja .

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       2.    Związek  Spółek  Wodnych  może  z  pomocy  finansowej  z  budżetów  jednostek  samorządu  terytorialnego  na  bieżące  utrzymanie  wód  i  urządzeń  wodnych  oraz  na  finansowanie lub   dofinansowanie  inwestycji .

3.     Pomoc  finansowa , o  której  mowa  w  ust. 2  polega  na  udzieleniu  dotacji  celowej   w  rozumieniu  przepisów  ustawy  z  dnia  27 sierpnia  2009 r. o  finansach  publicznych   z  budżetów  jednostek  samorządu  terytorialnego .

Art. 3

1.     Utworzenie  Związku  Spółek  Wodnych  następuje  w  drodze  porozumienia  co  najmniej  3  (trzech)  Spółek  Wodnych, zawartego  w  formie  pisemnej .

2.     Do  utworzenia  Związku  Spółek  Wodnych  jest  wymagane :

1)   uchwalenie  statutu  Związku Spółek Wodnych przez zainteresowanych utworzeniem Związku  Spółek  Wodnych ;

2)   dokonanie  wyboru organów Związku Spółek Wodnych ;

3.     Wojewoda  właściwy  miejscowo  dla  siedziby  Związku  Spółek  Wodnych  zatwierdza  statut   Związku  Spółek  Wodnych  w  drodze  decyzji ;

4.     W  przypadku   niezgodności  statutu  z  prawem  Wojewoda  wzywa  do  usunięcia  tych  niezgodności   w  określonym  terminie , a  jeżeli  niezgodności  nie  zostaną  usunięte   odmawia , w  drodze  decyzji  zatwierdzenie  statutu .

5.     Przepisy  ust. 3 i 4  stosuje  się  odpowiednio  do  zmiany  statutu  Związku  Spółek  Wodnych .

6.     Związek  Spółek  Wodnych  nabywa  osobowość  prawną  z  chwilą  uprawomocnienia  się decyzji  Wojewody  o  zatwierdzeniu  statutu  Związku  Spółek  Wodnych .

7.     Nadzór i kontrolę nad działalnością Związku Spółek Wodnych sprawuje Wojewoda .

8.     Osoby które działały w imieniu  Związku Spółek Wodnych  przed  nabyciem  przez Związek  Spółek  Wodnych osobowości  prawnej, odpowiadają  solidarnie  za  szkody   powstałe   w  wyniku   tego  działania .

Art. 4

1.     Zarząd  Związku  Spółek  Wodnych  zgłasza  Wodom  Polskim  utworzenie  Związku  Spółek  Wodnych  w  celu  wpisania  do  systemu  informacyjnego  gospodarowania  wodami  w  terminie  30  dni  od  dnia  zaistnienia .

2.     Wpis  Związku Spółek  Wodnych  do  systemu  informacyjnego  gospodarki  wodnej  obejmuje :

1)   nazwę , siedzibę , adres  i  przedmiot  działania  Związku  Spółek  Wodnych ;

2)   imiona  i  nazwiska  członków  Zarządu oraz sposób  reprezentowania  Związku Spółek Wodnych ;

3)   czas  trwania  Związku  Spółek  Wodnych ;

4)   dane  dotyczące  decyzji  Wojewody  o  zatwierdzeniu  statutu .

3.     Wszelkie  zmiany  danych , o  których  mowa  w  Art.  4  ust. 2 , Zarząd  Związku  Spółek  Wodnych  zgłasza  Wodom  Polskim  w  celu  wpisania  do  systemu  informacyjnego  gospodarowania  wodami  w  terminie  30  dni  od  dnia  ich  zaistnienia  zmian .

                                                                                                                                                      .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   Art.  Art. 5

1.     Związek  Spółek  Wodnych  odpowiada  za  swoje  zobowiązania  całym  majątkiem .

2.     Członkowie  Związku  Spółek  Wodnych  nie  odpowiadają  za  zobowiązania  Związku  Spółek   Wodnych .

Art.  6

1.     Następca  prawny  członka  Związku Spółek  Wodnych  wstępuje  w  jego  prawa  i  obowiązki .

R O Z D Z I A Ł   II

Cele  działania  Związku  Spółek  Wodnych  i  środki  do  ich  osiągnięcia.

Art.  7

1.     Celem  Związku  Spółek  Wodnych  jest  wykonywanie , utrzymanie  oraz  eksploatacja  urządzeń  wodno-melioracyjnych  na  działkach  członków  Gminnych  Spółek  Wodnych     za  które  członkowie  płacą  składki   które  służą  do:

1)   ochrony  wód  przed  zanieczyszczeniem ;

2)   ochrony  przed  powodzią ;

3)   prowadzenia  racjonalnej  gospodarki  wodno-melioracyjnej  na  terenach  zmeliorowanych ;               .

4)   budowy  i  przebudowy  urządzeń  melioracyjnych .

2.     Związek  Spółek  Wodnych  w  ramach  wolnych  mocy  przerobowych  może  świadczyć   usługi  w  zakresie  zlecenia :

1)   naprawy  i  konserwacji  urządzeń  wodnych-melioracyjnych ;

2)   remontu  sprzętu  i  maszyn ;

3)   odbudowy , modernizacji  i  naprawy  dróg ;

4)   świadczenia  usług  transportowych ;

3.     Związek  Spółek  Wodnych  prowadzi  na  własne  potrzeby  produkcję  pomocniczą  w  zakresie :

1)   materiałów  budowlanych  ;

2)   faszyny  i  kołków  melioracyjnych ;

4.     Związek Spółek  Wodnych  może  prowadzić  sprzedaż  nadwyżek  materiałowych  i  produkcyjnych .

Art.  8

1.     Związek  Spółek  Wodnych  osiąga  swoje  cele  przez  pomoc  członkom  Związku  Spółek  Wodnych  w :

1)   prowadzeniu  obsługi  finansowo- księgowej  ;

2)   prowadzeniu  na  zasadzie  zawartego  porozumienia  ewidencji  członków  Gminnych  Spółek  Wodnych  oraz   naliczanie i  egzekwowanie  składek

3)   opracowaniu  planów  pracy , budżetów  oraz  kosztorysów  robót ;

4)   organizowaniu , nadzorowaniu  i  rozliczeniu  prac  w  zakresie  konserwacji  i  eksploatacji  urządzeń  melioracyjnych ;

5)   utrzymaniu  i  eksploatacji  urządzeń  melioracji  wodnych ;

6)   wykonywaniu  w  ramach  inwestycji  urządzeń  melioracji  wodnych ;

7)   prowadzeniu  racjonalnej  gospodarki  wodnej  na  zmeliorowanych  działkach  rolnych  członków  Gminnych  Spółek  Wodnych  za  które  członkowie  płacą  składki .

2.     Związek  Spółek  Wodnych  może  osiągać  też  swoje  cele  poprzez   prowadzenie w  ramach  wolnych  mocy  przerobowych   prac  zleconych  w  zakresie :

1)   prowadzenia  prac  ziemnych , budowlanych  oraz  drogowych ;

2)   sporządzania  kosztorysów   w  zakresie  prac  wodno-melioracyjnych .

Art. 9

1.     Do  osiągnięcia  celów  Związku  Spółek  Wodnych  służą :

1)   składki  pieniężne  członków  Gminnych  Spółek  Wodnych ;

2)   dotacje oraz dofinansowania inwestycji z budżetu państwa oraz z budżetów   jednostek  samorządu  terytorialnego ;

3)   wpływy  z  majątku  oraz  z  osiągniętego  zysku  z  działalności  gospodarczej ;

4)   darowizny  osób  prawnych  lub  fizycznych ;

5)   wkłady  rzeczowe  wnoszone  przez  członków .

Art. 10

 Składki  i  inne  świadczenia  na  rzecz  Związku  Spółek  Wodnych                         .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      1.     Członek  Związku  Spółek  Wodnych  jest  zobowiązany  do  wnoszenia  składek  i  innych   świadczeń  na  jego  rzecz , w  wysokości  uchwalonej  przez  walne  zgromadzenie  delegatów.

2.     Wysokość  składek  i  innych  świadczeń  na  rzecz   Związku  Spółek  Wodnych  powinna  być  proporcjonalna  do  korzyści  odnoszonych  przez  członków  w  związku  z  działalnością  Związku  Spółek  Wodnych .

3.     Zysk   netto  osiągnięty  przez  Związek  Spółek  Wodnych , przeznacza  się  wyłącznie  na    cele  statutowe .

R O Z D Z I A Ł  III

Prawa  i  obowiązki  członków  Związku  Spółek  Wodnych

Art. 11

1.     Członkami  Związku  Spółek  Wodnych  są  Gminne  Spółki  Wodne  wymienione  w  załączniku  do  statutu .

2.     Członkowie  Związku  Spółek  Wodnych  są  uprawnieni do :

1)   brania  udziału  za  pośrednictwem  swoich  delegatów  w  obradach  walnego  zgromadzenia  delegatów   Związku  Spółek  Wodnych ;

2)   wybierania  i  bycia  wybieranym  z  pośród  delegatów   do  zarządu  i  komisji  rewizyjnej  Związku  Spółek  Wodnych ;

3)   korzystania  z  maszyn, urządzeń  oraz  innych  świadczeń  Związku  Spółek  Wodnych ;

3.     Członkowie  Związku  Spółek  Wodnych  zobowiązani  są  do :

1)   udziału  za  pośrednictwem  wybranych  delegatów  w  walnych  zgromadzeniach  delegatów ;

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           2)   pełnienia przez  delegatów  wybranych  do  organów  Związku  Spółek  Wodnych   powierzonych  im  obowiązków                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    3)   stosowania  się do postanowień statutu, uchwał i poleceń organów Związku  Spółek  Wodnych ;

4)   opłacania  składek  oraz  innych  świadczeń  przyjętych  przez  walne  zgromadzenie  delegatów ;

5)   udostępniania  przez  członków   Gminnych  Spółek  Wodnych  gruntów  do  prowadzenia  niezbędnych  prac  melioracyjnych  na  tych  gruntach .

R O Z D Z I A Ł  IV

Warunki  przyjmowania  nowych  członków  oraz  ich  wyłączania

Art. 12

1.     Przyjęcie  nowej  Spółki  Wodnej  na  członka  do  Związku  Spółek  Wodnych  następuje  w  drodze  podjętej  przez  walne  zgromadzenie  delegatów  Związku  Spółek  Wodnych  uchwały ,  po  uprzednim   złożeniu  wniosek  o  przyjęcie  zainteresowanej  Spółki  Wodnej .

2.     Wyłączenie  Spółki   Wodnej  z  członka  Związku  Spółek  Wodnych  następuje  w  drodze  podjętej  przez  walne  zgromadzenie  delegatów   Związku  Spółek  Wodnych  uchwały , po  uprzednim  złożeniu  wniosku   o  wyłączenie  Spółki  Wodnej

3.     Wyłączenie  Spółki   Wodnej  z  członka  Związku  Spółek  Wodnych  może  nastąpić  na  wniosek   złożony  przez: zarząd, delegatów   Związku  Spółek  Wodnych  lub  3  Spółki  Wodne   z  powodu :

1)   rażącego  naruszania  przez  Spółkę  Wodną   obowiązków   wynikających  ze  statutu  oraz    uchwał  i  poleceń  organów  Związku  Spółek  Wodnych ;

2)   szczególnych  względów  gospodarczych  Spółki  Wodnej .

4.     Wkład  rzeczowy  wniesiony  do  Związku  Spółek  Wodnych  nie  podlega  zwrotowi .

5.     Wyłączenie  Spółki  Wodnej  ze  Związku  Spółek  Wodnych  następuje  po  zakończeniu  roku  obrachunkowego   Związku  Spółek  Wodnych  kiedy  został  złożony  wniosek  o  wyłączeniu .

R O Z D Z I A Ł  V

Organy  Związku  Spółek  Wodnych

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Art. 13

1.     Organami  Związku  Spółek  Wodnych  są :

1)   walne  zgromadzenie  delegatów ;

2)   zarząd  Związku  Spółek  Wodnych ;

3)   komisja  rewizyjna .

Walne  zgromadzenie  delegatów Związku Spółek  Wodnych                                                                                                             .

    Art. 14

1.     Walne  zgromadzenie  delegatów  Związku Spółek  Wodnych  składa  się  z  delegatów     Gminnych  Spółek  Wodnych .

2.     Delegatami  na  walne  zgromadzenie  delegatów  Związku  Spółek  Wodnych  są :

1). przewodniczący i  zastępca przewodniczącego zarządu Gminnej Spółki Wodnej.

2). delegaci wybrani przez Walne Zgromadzenia Gminnych Spółek wodnych należących do związku, w ustalonej przez zarząd związku liczbie, proporcjonalnej do wysokości składek przekazywanych od członków związku, z tym, że liczba delegatów z jednej spółki nie może przekroczyć łącznie siedmiu.

 3.     Delegaci  wybierani  są  na  5  letni  okres  kadencji  organów  Spółki  Wodnej .

4.     Walne zgromadzenie delegatów Spółki Wodnej może odwołać  delegata  w  ciągu trwającej  kadencji , jeśli  delegat  nie  spełnia  powierzonych mu obowiązków i wybrać w to miejsce  innego  delegata .

Art.  15

1.     Walne  zgromadzenie  delegatów  zwoływane  jest  przez   zarząd  Związku  Spółek  Wodnych  przynajmniej  raz  w  roku  do  30  czerwca   w  celu  przyjęcia  rocznego  sprawozdania .

2.     Zarząd  jest  zobowiązany  zwołać  walne zgromadzenie  delegatów  Związku Spółek  Wodnych  na  pisemny  wniosek :

1)   komisji  rewizyjnej ;

2)   50%  delegatów ;

3)   dwóch  Spółek  Wodnych ;

4)    Wojewody

3.     Wniosek  o  którym  mowa  w  Art. 15  ust. 2  powinien  zawierać  uzasadnienie  zwołania  walnego  zgromadzenia  delegatów ,  proponowany  porządek  obrad  oraz  być  podpisany  w  przypadku :

1)   trzech  członków   komisji  rewizyjnej ;

2)   50%  delegatów ;

3)   50%  delegatów  tych  Spółek  Wodnych  które  złożyły  wniosek .

4.     Zarząd  Związku  Spółek  Wodnych  zobowiązany  jest  do  zwołania  walnego  zgromadzenia  delegatów  o  którym  mowa  w  ust. 2  w  terminie 30  dni  od  otrzymania  złożonego  wniosku .

Art. 16

1.     Zawiadomienie  o  walnym  zgromadzeniu delegatów  wysyła  się  do  delegatów  na 7 (siedem) dni  przed  terminem  walnego  zgromadzenia  delegatów .

2.     Zawiadomienie  powinno  zawierać :  miejsce , datę  i  godzinę  oraz  proponowany  porządek  obrad  walnego  zgromadzenia  delegatów .

3.     Związek  Spółek  Wodnych   o  walnym  zgromadzeniu  delegatów  powiadamia  Wojewodę .

4.     Delegatom  z  zawiadomieniem  wysyła  się  projekty  uchwał  i  inne  materiały  które  będą  omawiane  na  walnym  zgromadzeniu  delegatów .

5.     Zarząd  na  walne  zgromadzenie  delegatów  może  zaprosić  przedstawicieli  organów  administracji  rządowej ,  samorządowej  i  innych  instytucji  współpracujących  ze  Spółkami  Wodnymi  oraz   Związkiem  Spółek  Wodnych .

6.     Zaproszeni  przedstawiciele  wymienieni  w  ust.  5  mogą   zabierać  w  dyskusji  głos  lecz   nie  mogą  głosować .

 Art. 17

1.     Uchwały  walnego  zgromadzenia  delegatów  zapadają  zwykłą  większością  głosów  bez   względu  na  ilość  obecnych  delegatów  , z  zastrzeżeniem  Art. 17  ust. 2 .

2.     Uchwały  walnego  zgromadzenia  delegatów  w  sprawie  uchwalenia  statutu ,  uchwalenia  zmian  w  statucie, rozwiązania  Związku  Spółek  Wodnych , połączenia  z  innym  Związkiem    Spółek  Wodnych,  podziału  Związku  Spółek  Wodnych , wystąpienia   Spółki  ze  Związku Spółek  Wodnych, zapadają  większością    ⅔  głosów   w  obecności co najmniej połowy  liczby  delegatów  walnego zgromadzenia delegatów związku.

3.     Walne  zgromadzenie  delegatów   w  sprawach  nie  objętych  porządkiem  obrad   może  podejmować  uchwały   na  złożony  wniosek , wniosek  powinien  być  przyjęty  większością  dwóch  trzecich  głosów  obecnych   na   walnym  zgromadzeniu  delegatów .

4.     Walne  zgromadzenie  delegatów  może  większością  dwóch  trzecich  obecnych  delegatów  zmienić  porządek  walnego  zgromadzenia  delegatów  oraz  dodać  nowe  punkty  do  porządku  obrad .

Art.  18

1.     Do  walnego  zgromadzenia  delegatów  Związku  Spółek  Wodnych  należy :

1)   rozpatrzenie  i  zatwierdzenie  rocznych  sprawozdań  z  działalności  Związku  Spółek  Wodnych  oraz  udzielenie  zarządowi  absolutorium ,

2)   uchwalenie  planu  prac , zadań  i  budżetu  niezbędnych  do  osiągnięcia  celów  statutowych ,

3)   uchwalenie  wysokości  składek  członkowskich  i  innych  świadczeń  adekwatnych  do  osiągnięcia  celów  Związku  Spółek  Wodnych ,

4)   upoważnienie  zarządu  do  zaciągania  pożyczek  lub  kredytów  w  imieniu  Związku  Spółek  Wodnych  do  ustalonej  wysokości ,

5)   wybór  oraz odwołanie  członków  zarządu  i  członków  komisji  rewizyjnej ,

6)   podejmowanie  uchwał  w  sprawie  nabycia  lub  zbycia  nieruchomości  oraz  obciążenia  nieruchomości   Związku  Spółek  Wodnych ,

7)   uchwalenie statutu, zmiany statutu  oraz  zmian  w  statucie ,

8)   podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia lub wyłączenia Spółki  Wodnej  ,

9)   podejmowanie  uchwał w sprawie podziału Związku Spółek Wodnych  lub  połączenia  z  innym Związkiem ,

10)  podejmowanie  uchwał  w  sprawie  rozwiązania  Związku  Spółek  Wodnych  oraz  powołanie   likwidatora ,

11)  zatwierdzenie  ostatecznych  rachunków  i  sprawozdań  likwidatora ,

12)  podejmowanie  uchwał  o  przeznaczeniu  mienia  pozostałego  po  rozwiązaniu  lub  likwidacji  Związku  Spółek  Wodnych ,

13)  podejmowanie  uchwał  o  wielkości  składów  zarządu  i  komisji  rewizyjnej ,

14)  podejmowanie  uchwał  w  sprawie  wysokości  diet  dla  zarządu  i  komisji  rewizyjnej  za  stratę  czasu  poświęconego  na  prowadzenie  spraw  Związku  Spółek  Wodnych  oraz  zwrotu  kosztów  podróży  odbywanych  w  sprawach  działalności  Związku  Spółek  Wodnych ,

 15)  podejmowanie  innych  uchwał  przedstawionych  przez  zarząd  lub  komisję  rewizyjną .

2.     Nie  udzielenie  absolutorium  Zarządowi  Związku  Spółek  Wodnych  jest  równoznaczne  z  odwołaniem   zarządu .

3.     Walne  zgromadzenie  może  wyrazić  zgodę  na  powołanie  lub  likwidację  przez  zarząd  biura  Związku  Spółek  Wodnych .

Art.  19

1.     Walne  zgromadzenie  delegatów  wybiera  przewodniczącego  i  sekretarza  walnego  zgromadzenia  delegatów .

2.     Protokół , uchwały  i  inne  dokumenty  z  walnego  zgromadzenia  delegatów  podpisują  przewodniczący  i  sekretarz  walnego  zgromadzenia  delegatów .

Zarząd  Związku  Spółek  Wodnych     

 Art.  20

1.     Zarząd  Związku  Spółek  Wodnych  liczy 7 (siedmiu) członków.

2.     W  skład  zarządu  wchodzą :

-   przewodniczący ,

-  zastępca  przewodniczącego ,

-  sekretarz ,

-  4 ( czterech) członków  zarządu ,

3.     Walne  zgromadzenie  wybiera  przewodniczącego  zarządu  oraz 6 (sześciu) członków  na pięcioletnią  kadencję  w  głosowaniu  jawnym .

4.     Na  złożony  przez  delegatów  wniosek   wybory  przewodniczącego  i  członków  zarządu  mogą  być  tajne ,  złożony  wniosek  w  głosowaniu  powinien  otrzymać  bezwzględną  większość  głosów .

5.     Zarząd  Spółek  Wodnych  konstytuuje  się  na  pierwszym posiedzeniu  w  czasie  przerwy walnego zgromadzenia, protokół  z  ukonstytuowania  się  Zarządu  zostaje  przedstawiony  delegatom  przed  zakończeniem  walnego  zgromadzenia .

6.     Jeżeli członek Zarządu z różnych przyczyn nie może pełnić swej funkcji lub złoży rezygnację , na  najbliższym  walnym  zgromadzeniu delegatów zostaje odwołany i w jego miejsce wybrany zostaje nowy członek  Zarządu, Zarząd  do  czasu  powołania  nowego  członka pracuje w niepełnym składzie .

7.     Kadencja  nowo  wybranego członka Zarządu  upływa  z  5 – letnią  kadencją  Zarządu .

Art. 21

1.     Posiedzenie  Zarządu  zwołuje  przewodniczący  Zarządu lub  jego  zastępca , powiadamiając  członków  Zarządu o  terminie , miejscu  i  porządku  posiedzenia .

2.     Uchwały  podejmowane  przez  Zarząd  są  przyjmowane  zwykłą  większością  głosów, w  przypadku  równej  ilości  głosów  decyduje  głos  przewodniczącego  Zarządu .

3.     Do  ważności  uchwał  Zarządu, wymagana  jest  obecność  połowy  członków  Zarządu .

4.     Z  posiedzenia  Zarządu  sporządza   się  protokół, który  zostaje  podpisany  przez  przewodniczącego  posiedzenia  i  sekretarza .

Art. 22

1.    Zarząd  wykonuje  uchwały  walnego  zgromadzenia delegatów , kieruje  działalnością  Związku  Spółek  Wodnych , zarządza  majątkiem  Związku  Spółek  Wodnych , prowadzi  gospodarkę  finansową   Związku  Spółek  Wodnych  i  reprezentuje  Związek  Spółek  Wodnych  na zewnątrz.

2.     Do  składania  oświadczeń  i  podpisywaniu  umów  w  imieniu  Związku  Spółek  Wodnych  uprawnionych  jest -  trzech  członków  Zarządu  w  tym  przewodniczący  lub  jego  zastępca .

3.     Zarząd  Związku  Spółek  Wodnych  zatrudnia  kierownika , księgowego  i  pracowników  biura ,  ustala  ich  zakresy  czynności  i  obowiązków .

4.     Zarząd  Związku Spółek Wodnych  może  udzielić  na  piśmie  kierownikowi  i  księgowemu  pełnomocnictw  do  wykonywania   niektórych  zadań  w  imieniu Zarządu .

Art.  23

1.     Zadania  zapisane  dla  Zarządu  w  Prawie  Wodnym  i  statucie  Związku  Spółek  Wodnych    w  zakresie , administracyjnym ,  finansowym  i  technicznym  prowadzi  księgowy  i  biuro  Związku  Spółek  Wodnych .

2.     Szczegółowy  zakres  organizacji  i  działania  biura  Związku  Spółek  Wodnych , zatrudniania , wynagradzania i  premiowania  pracowników  określa  Regulamin  Organizacyjny  uchwalony  przez  Zarząd .

Art. 24

1.     Do  właściwości  Zarządu  Związku  Spółek  Wodnych  należą  sprawy  niezastrzeżone  dla  innych  organów  Związku  Spółek  Wodnych .

2.     Do  działania  Zarządu  Związku  Spółek  Wodnych  należy  w  szczególności :

1)   reprezentowanie  Związku  Spółek  Wodnych  przed  sądami  powszechnymi , organami  administracji  państwowej  i  samorządowej , instytucjami  życia  publicznego  oraz  innymi  podmiotami ,

2)   zarządzanie  majątkiem  Związku  Spółek  Wodnych ,

3)   podejmowanie  decyzji  w  sprawie  nabycia  lub  zbycia  środków  trwałych  Związku  Spółek  Wodnych  za  wyjątkiem  nieruchomości ,

4)   przygotowanie  na  walne  zgromadzenie  delegatów , rocznych  sprawozdań , planu  budżetu  oraz  planu  prac  i  zadań ,

5)   naliczanie  i  egzekwowanie  składek  oraz  innych  świadczeń  na  rzecz  Związku  Spółek  Wodnych , zgodnie  z  zasadami  uchwalonymi  przez  walne  zgromadzenie  delegatów ,

6)   nadzór  nad  właściwą  pracą  kierownika i  pracowników  biura  Związku  Spółek  Wodnych ,

7)   organizowanie  przy  pomocy  biura  prac  i  działań  zmierzających  do  wykonywania  zadań  Związku  Spółek  Wodnych ,

8)   nadzorowanie  prac  na  obiektach  Spółek  Wodnych  i  prac  zleconych , wykonywanych  przez  pracowników  zatrudnionych w  Związku  Spółek  Wodnych ,

9)   zawieranie  i  rozwiązywanie  umów  o  pracę  z  pracownikami  zatrudnianymi  w  Związku  Spółek  Wodnych

10)  zaciąganie  kredytów  bankowych  na  podstawie  uchwał  walnego  zgromadzenia  delegatów ,

11)  podejmowanie  decyzji  w  sprawie  zlecania  robót  innym  wykonawcom ,

12)  prowadzenie  przy  pomocy  biura  rachunkowości  Związku  Spółek  Wodnych ,

13)  zwoływanie  walnych  zgromadzeń  Związku  Spółek  Wodnych ,

14)  obciążanie  członków  kosztami  świadczeń  lub  prac  niewykonanych  w  ustalonym  terminie .

Komisja  Rewizyjna  Związku  Spółek  Wodnych                                                                                        

 Art. 26

1.     Komisja  Rewizyjna  jest  organem  Związku  Spółek  Wodnych .

2.     Komisja  Rewizyjna  Związku  Spółek  Wodnych  składa  się  z  3 (trzech) członków .

3.     Walne zgromadzenie  delegatów   wybiera  przewodniczącego  i  członków  Komisji  Rewizyjnej  Związku  Spółek  Wodnych  na  okres  5-ciu lat  w  głosowaniu  jawnym .

4.     Na  złożony  i  przegłosowany  wniosek  wybory  Komisji  Rewizyjnej  mogą  być  tajne .

5.     Komisja  Rewizyjna  konstytuuje  się  podczas  przerwy  walnego  zgromadzenia  delegatów       i  przedstawia  przed  zakończeniem  walnego  zgromadzania  delegatów  protokół .

6.     Komisja  Rewizyjna  przyjmuje  uchwały  i  inne  podejmowane  decyzje  bezwzględna  większością  głosów  członków  Komisji  Rewizyjnej .

7.     Jeżeli  członek  Komisji  Rewizyjnej  z  różnych  przyczyn  nie  może  pełnić  swoich  funkcji    lub  złoży  rezygnację , na  najbliższym  walnym  zgromadzeniu  delegatów  zostaje  odwołany  a  w  jego  miejsce  wybiera  się  nowego  członka  Komisji  Rewizyjnej .

8.   Kadencja  nowo  wybranego  członka  Komisji  upływa  z  kadencją  Komisji  Rewizyjnej .

9.   Członek Komisji Rewizyjnej nie  może  wchodzić  w  skład  Zarządu  Związku Spółek  Wodnych. ,

Art.  27

1.     Komisja  Rewizyjna  kontroluje  działalność  Związku  Spółek  Wodnych .

2.     Komisja  Rewizyjna  Związku  Spółek  Wodnych  jest  obowiązana  do                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         1)   przeprowadzenia  kontroli  gospodarki  finansowej  Związku Spółek  Wodnych  co  najmniej  raz  w  roku , przed  walnym  zgromadzeniem  delegatów , i  przedstawienie  wyników  tej  kontroli  Walnemu  Zgromadzeniu  delegatów  w  formie  sprawozdania ,

2)   kontroli  urządzeń  melioracyjnych  objętych  działalnością  Związku  Spółek  Wodnych ,

3)   składania  na  walnym  zgromadzeniu  delegatów  uwag  i  wniosków  z  przeprowadzonych  kontroli  oraz  wniosku  o  udzielenie  absolutorium  dla  Zarządu ,

4)   powiadamiania  na  piśmie  Zarządu  o  stwierdzonych  podczas  kontroli  nieprawidłowościach  oraz  łamaniu  prawa  przez  pracowników  Związku  Spółek  Wodnych .

2.     Komisja  Rewizyjna  jeśli  uzna  za  zasadne  po  przeprowadzonej  kontroli  i  ma  wątpliwości  dotyczące  działalności  gospodarczej  i  finansowej  , może  powołać  biegłego  do  zbadania  działalności  gospodarczej  i  finansowej  Związku  Spółek  Wodnych .

3.     Wysokość  wynagrodzenia  biegłego  ustala  Zarząd  w  umowie – zleceniu z  biegłym .

Art.  28

1.     Członkowie  Zarządu  i  Komisji  Rewizyjnej  nie  otrzymują  wynagrodzenia  za  swoja  pracę  wykonywaną  na  rzecz  Związku  Spółek  Wodnych .

2.     Walne  zgromadzenie  delegatów  może  przyznać  dla  członków  Zarządu  i  członków  Komisji Rewizyjnej :

1)   dietę  lub  ekwiwalent  za  posiedzenia  Zarządu i  posiedzenia  Komisji  Rewizyjnej  oraz  za  stratę  czasu  poświęconego  na  prowadzenie działalności  związanej  z  działalnością  Związku  Spółek  Wodnych ,

2)   zwrotu  kosztów  podróży  odbywanych  w  sprawach  związanych z  działalnością  Związku  Spółek  Wodnych ,

3)   roczne  nagrody  za  stratę  czasu  i  szczególny  wkład  pracy  włożonej  w  działalność  Związku  Spółek  Wodnych .

3.    Łączna  suma  nagród  o  których  mowa  w  ust 2  pkt. 3 nie może przekraczać 1%  przychodów Związku  Spółek  Wodnych  uzyskanych  w  roku  poprzedzającym  przyznanie nagród .

R O Z D Z I A Ł  V I

Nadzór  i  kontrola  nad  działalnością  Związku  Spółek  Wodnych

Art.  29

1.     Nadzór  i  kontrolę  nad  działalnością  Związku  Spółek  Wodnych  sprawuje  Wojewoda  Zachodniopomorski .

2.     Zarząd  przedkłada  wojewodzie  uchwały  organów  Związku  Spółek  Wodnych  w  terminie       7  dni  od  dnia  ich  podjęcia .

3.     Uchwały  organów  Związku  Spółek  Wodnych  sprzeczne  z  prawem  lub  statutem  są  nieważne .

4.     O  nieważności  uchwały  organów  Związku  Spółek  Wodnych , podjętej  w  zakresie  działalności , której  mowa  w  art. 441 ust 1 i 3  w  całości  lub  części  orzeka , w  drodze    .    decyzji , wojewoda , który  w  terminie  nie  dłuższym  niż  30 dni  od  dnia  doręczenia  uchwały  nadaje  decyzję w  placówce  pocztowej .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 5.     Wojewoda , wszczynając  postępowanie  w  sprawie  stwierdzenia  nieważności  uchwały    organów  Związku  Spółek  Wodnych , może  wstrzymać  jej  wykonanie .

 6.     W  przypadku  nieistotnego  naruszenia  prawa  wojewoda  nie  stwierdza  nieważności   uchwały , ograniczając  się  do  wskazania , iż  wydano  ją  z  naruszeniem  prawa                                                                                                                                                          .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              7.     Stwierdzenie  przez  wojewodę  nieważności  uchwały  wstrzymuje  jej  wykonanie  z  mocy prawa  w  zakresie  objętym  stwierdzenie  nieważności , z  dniem  doręczenia  decyzji .

8.     Po  upływie  terminu  wskazanego  w  ust. 4  wojewoda  nie  może  we  własnym  zakresie  stwierdzić  nieważność  uchwały  organów  Związku  Spółek  Wodnych.  W  tym  przypadku  wojewoda  może  zaskarżyć  uchwałę  podjęta  w  zakresie  działalności , o  której  mowa  w   art. 441  ust. 1 i 3,  Prawa  Wodnego   do  sądu  administracyjnego .

9.     W  przypadku , o  którym  mowa  w  ust. 8  wydanie  postanowienia  o  wstrzymaniu  wykonania uchwały  lub  zarządzenia  należy  do  sądu .

10.   Każdy  czyj  interes  prawny  lub  uprawnienie  zostało  naruszone  uchwałą  organów  Związku  Spółek  Wodnych  podjętą  w  zakresie  działalności , o  której  mowa  w  art. 441 ust.1 i 3 , Prawa  Wodnego , może  po  bezskutecznym  wezwaniu  Związku  Spółek  Wodnych  do  usunięcia  naruszenia, zaskarżyć  uchwałę  do  sądu  administracyjnego , chyba że w sprawie  orzekł  już  na  podstawie  ust. 8  sąd  administracyjny  i  skargę  oddalił .

Art. 30

1.     Jeżeli  Zarząd  Związku  Spółek  Wodnych  dopuszcza  się  wielokrotnego  naruszenia  przepisów  prawa  lub  postanowień  statutu , wojewoda  w  drodze  decyzji , rozwiązuje    Zarząd,  wyznaczając  osobę  pełniącą  obowiązki  Zarządu .

2.     W  terminie  3  miesięcy  od  dnia , w  którym  decyzja , o  której  mowa  w  ust. 1  stała  się  ostateczna, osoba  wyznaczona  do  pełnienia  obowiązków  zarządu  jest  obowiązana  zwołać  walne  zgromadzenie delegatów  w  celu  wybrania nowego  Zarządu .

3.     Jeżeli  walne  zgromadzenie  delegatów  nie  dokona  wyboru  nowego  Zarządu, wojewoda  ustanawia na  koszt  Związku  Spółek  Wodnych, Zarząd  komisaryczny  na  czas  oznaczony ,     nie dłuższy niż rok .

R O Z D Z I A Ł  VII

  Art. 31

1.     Związek Spółek Wodnych może  być  rozwiązany  uchwałą  walnego  zgromadzenia delegatów.

2.     Związek Spółek Wodnych  może  być  rozwiązany  przez  wojewodę, w  drodze  decyzji , jeżeli:

1)   działalność  Związku  Spółek  Wodnych  narusza  przepisy  prawa  lub  postanowienia statutu ,

2)   upłynął  termin, na  jaki  został  ustanowiony  Zarząd  komisaryczny, o  którym  mowa  w  art. 30  ust  3, statutu , a  walne  zgromadzenie  delegatów  nie  dokonało  wyboru  nowego  Zarządu.

3)   liczba  członków  Związku Spółek  Wodnych  jest  mniejsza  niż  określa  to  art. 3 ust 1  statutu.

Art. 32

1.     Rozwiązanie  Związku  Spółek  Wodnych  następuje  po  przeprowadzeniu  postępowania  likwidacyjnego .

2.     Likwidatorem  Związku  Spółek  Wodnych  może  być  członek  Zarządu  lub  inna  osoba  powołana  uchwałą walnego  zgromadzenia  delegatów .

3.     W  przypadku  rozwiązania  Związku  Spółek  Wodnych  na  podstawie  decyzji , o  której  mowa  w  art. 31 ust. 2  zapisu  statutu, likwidatora  wyznacza  wojewoda .

4.     Likwidator  wstępuje  w  prawa  i  obowiązki  Zarządu  i  podejmuje  w  imieniu  Związku  Spółek  Wodnych  czynności  niezbędne  do  zakończenia  jego  działalności .

5.     Likwidator  jest  wynagradzany  na  koszt  Związku  Spółek  Wodnych , a  wysokość  wynagrodzenia  ustala  wojewoda .

6.     Likwidator  odpowiada  z  szkody  powstałe  na  skutek  przeprowadzenia  postępowania  likwidacyjnego  z  naruszeniem  zasad  określonych  w  przepisach  ustawy  lub  postanowień  statutu  Związku  Spółek  Wodnych .

7.     W  okresie  postępowania  likwidacyjnego  Związek  Spółek  Wodnych  działa  pod  dotychczasową  nazwa z dodaniem  wyrazów „w  likwidacji”  i  zachowuje  osobowość  prawną .

Art. 33

1.     Zobowiązania Związku Spółek  Wodnych  będącego  w  likwidacji  pokrywa  się w  następującej kolejności ;

1)   zobowiązania  stosunku  pracy ,

2)   zobowiązania  w  stosunku  danin  publicznych ,

3)   koszty  prowadzenia  likwidacji ,

Art. 34

     Wojewoda  po  otrzymaniu  uchwały  walnego  zgromadzenia  delegatów  Związku  Spółek  Wodnych  w  likwidacji  o  zatwierdzeniu  ostatecznych  rachunków  i  sprawozdania  likwidatora , występuje  z  wnioskiem  o  wykreślenie  Związku  Spółek  Wodnych  z  systemu  informacyjnego  gospodarki  wodnej .

R O Z D Z I A Ł  VIII

Postanowienia  końcowe    

Art.  35

1.     W  sprawach  nie  uregulowanych  w  postanowieniach  statutu  mają  zastosowania  przepisy   ustawy  z  dnia  20  lipca  2017 roku  Prawo  Wodne  (tekst  jednolity  Dz. U z  dnia  23  sierpnia     2017 roku  poz. 1566) .

2.     Statut  został  przyjęty  uchwałą  nr 15/WZ-RZSW/2018 z  dnia  23.10.2018 Walnego  Zgromadzenia  Delegatów Rejonowego Związku Spółek  Wodnych w Szczecinku  i  jest  załącznikiem  do  tej  uchwały .

 

               Sekretarz                                                                                                         Przewodniczący

Walnego  Zgromadzenia  Delegatów                                                                   Walnego  Zgromadzenia  Delegatów

      Sebastian BOGUCKI                                                                                                    Henryk KREKLAU