Uchwały

 

UCHWAŁA Nr 1/WZ-GRZMIĄCA/2023

            Walnego Zgromadzenia Delegatów Gminnej Spółki Wodnej GRZMIĄCA z dnia   25 kwietnia  2023 roku w sprawie:

            - zatwierdzenia sprawozdania z działalności Gminnej Spółki Wodnej GRZMIĄCA  za rok 2022

                        Na podstawie art. 457 ust 1 , pkt. 6 – Ustawy z dnia 20 lipca 2017 roku PRAWO WODNE (  Dz. U. z 2022 roku poz. 2625, 2687, z 2023r poz. 295, 412. ) oraz na  podstawie &20  pkt.1 –  Statutu Gminnej Spółki Wodnej GRZMIĄCA  -  Walne Zgromadzenie Delegatów GSW uchwala, co następuje:

&1

            Zatwierdza sprawozdanie z działalności  Gminnej Spółki Wodnej GRZMIĄCA  za rok 2022

&2

Uchwała podlega podaniu do wiadomości publicznej w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie Gminy GRZMIĄCA

& 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Sekretarz

Walnego Zgromadzenia

Krzysztof PISAREK

 

 

 

             Przewodniczący                            Walnego Zgromadzenia                               Michał KUBLAS   

 

Załącznik: Sprawozdanie z działalności za rok 2022

 

 

UCHWAŁA Nr 2/WZ-GRZMIĄCA/2023

            Walnego Zgromadzenia Delegatów Gminnej Spółki Wodnej GRZMIĄCA z dnia   25 kwietnia 2023 roku w sprawie:

            - zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnej Spółki Wodnej GRZMIĄCA  za rok 2022 oraz o przeksięgowaniu nadwyżki kosztów nad przychodami

                        Na podstawie art. 457 ust 1 , pkt. 6 – Ustawy z dnia 20 lipca 2017 roku PRAWO WODNE (  Dz. U. z 2022 roku poz. 2625, 2687, z 2023r poz. 295, 412  ) oraz na  podstawie &20  pkt.1 –  Statutu Gminnej Spółki Wodnej GRZMIĄCA  -  Walne Zgromadzenie Delegatów GSW uchwala co następuje:

&1

            Zatwierdza Sprawozdanie finansowe  Gminnej Spółki Wodnej GRZMIĄCA  za rok 2022 wykazujące:

- Przychody w wysokości    -    375 985,75zł

- Koszty w wysokości    -  373 862,69zł

Stan na koniec roku  – nadwyżka  -  2 123,06zł

&2

Nadwyżkę przychodów nad kosztami za rok 2022 w wysokości 2 123,06 zł wraz z nadwyżką z lat poprzednich w wysokości 54 482,39 zł przeksięgować na rozliczenie międzyokresowe na przychody przyszłych okresów.

& 3

Uchwała podlega podaniu do wiadomości publicznej w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie Gminy GRZMIĄCA.

& 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Sekretarz

Walnego Zgromadzenia

Krzysztof PISAREK

 

 

 

             Przewodniczący                                 Walnego Zgromadzenia                              Michał KUBLAS   

 

W załączeniu: Zestawienie WYNIK FINANSOWY GSW GRZMIĄCA  za rok 2022.

UCHWAŁA Nr 3/WZ-GRZMIĄCA/2023

                                 Walnego Zgromadzenia Delegatów Gminnej Spółki Wodnej GRZMIĄCA  z dnia    25 kwietnia 2023 roku w sprawie:

                 - udzielenia absolutorium Zarządowi Gminnej Spółki Wodnej GRZMIĄCA z działalności za rok 2022 .

 

                               Na podstawie art. 457 ust 1 , pkt. 6 – Ustawy z dnia 20 lipca 2017 roku PRAWO WODNE (  Dz. U. z 2022 roku poz. 2625, 2687, z 2023r poz. 295, 412. ) oraz na  podstawie &20  pkt.1 -  Statutu Gminnej Spółki Wodnej GRZMIĄCA  -  Walne Zgromadzenie Delegatów GSW uchwala co następuje:

 &1

                 Uchwala się udzielić absolutorium Zarządowi Gminnej Spółki Wodnej GRZMIĄCA  za działalność w roku 2022

 &2

 Uchwała podlega podaniu do wiadomości publicznej w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie Gminy GRZMIĄCA.

 & 3

 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązywania od dnia 01.01.2023r.


Sekretarz

Walnego Zgromadzenia

Krzysztof PISAREK

 

 

 

 

           Przewodniczący

Walnego Zgromadzenia

Michał KUBLAS 

UCHWAŁA Nr 4/WZ-GRZMIĄCA/2023

                                Walnego Zgromadzenia Delegatów Gminnej Spółki Wodnej GRZMIĄCA  z dnia  25 kwietnia 2023 roku w sprawie:

                 -  zatwierdzenia liczby Delegatów GSW GRZMIĄCA kadencja lata 2023 – 2028, wybranych w wyborach Delegatów przeprowadzonych w dniach 15.02.2023 i 10.03.2023r.

                                Na podstawie art. 457 ust 1 , pkt. 13 – Ustawy z dnia 20 lipca 2017 roku PRAWO WODNE (  Dz. U. z 2022 roku poz. 2625, 2687, z 2023r poz. 295, 412. ) oraz na  podstawie &16 ust.1, ust.2, ust. 3, ust. 4 -  Statutu Gminnej Spółki Wodnej GRZMIĄCA  -  Walne Zgromadzenie Delegatów GSW uchwala co następuje:

 &1

                 Zatwierdza  się listę Delegatów na Walne Zgromadzenie GSW GRZMIĄCA kadencja lata 2023-2028 według kolejności wyboru,

w  składzie jak poniżej:

 

1

Marcin Adaśko

2

Patryk Makowski – Wójt Gminy Grzmiąca

3

Dariusz Klim

4

Poniatowski Maciej

5

Adam Ługom

6

Krzysztof Drapała

7

Wiesław Kita

8

Andrzej Łastówka

9

Jarosław Kontek

10

Marek Szoć

11

Elżbieta Kita

12

Marek Kuczerka

13

Krzysztof Pisarek

14

Stanisław Kotynia

15

Kamil Wasyłyszyn

16

Stanisław Markiewicz

17

Damian Wojcieszek

18

Marek Kowalczyk

19

Piotr Właźliński

20

Mariusz Gendek

21

Michał Kublas

22

Małgorzata Szołoch

23

Jożef Wygonny

24

Andrzej Styber

25

KOWR Koszalin*

&2

 Uchwała podlega podaniu do wiadomości publicznej w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie Gminy GRZMIĄCA.

 & 3

 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. .


Sekretarz

Walnego Zgromadzenia

Krzysztof PISAREK

 

 

 

 

           Przewodniczący   

 Walnego   Zgromadzenia

Michał KUBLAS

 

 

W załączeniu:

- Protokoły z Wyboru Delegatów – kadencja lata 2023-2028

- Uzasadnienie  mandat Delegata dla KOWR Koszalin – ujęte w Regulaminie Wyborczym*

UCHWAŁA Nr 5/WZ-GRZMIĄCA/2023

            Walnego Zgromadzenia Delegatów Gminnej Spółki Wodnej GRZMIĄCA  z dnia  25 kwietnia 2022 roku w sprawie:

                  –  Uchwalenia planu robót i budżetu na rok 2023.

            Na podstawie art. 457 ust 1 pkt. 1, pkt.4 – Ustawy z dnia 20 lipca 2017 roku PRAWO WODNE ) (  Dz. U. z 2022 roku poz. 2625, 2687, z 2023 roku poz. 295, 412   oraz na podstawie             & 20 pkt. 2 – Statutu Gminnej Spółki Wodnej GRZMIĄCA – Walne Zgromadzenie Delegatów GSW uchwala, co następuje:

&1

Uchwala na rok 2023 następujący plan robót finansowany ze składek członków spółki wodnej:

 1. 1.      W pierwszej kolejności  likwidować niedrożności rurociągów drenarskich powodujących zagrożenie nieprzejezdnością dróg,  podtopienia posesji, wyłączenia gruntów z upraw – działaniem objąć 60ha gruntów zmeliorowanych.
 2. 2.      Przeprowadzić konserwację rowów o długości 18 000mb ( przepusty).
 3. 3.      Dofinansować obsługę robotników zatrudnionych w ramach robót publicznych przy konserwacji urządzeń melioracyjnych na terenie działalności GSW GRZMIĄCA.

&2

Budżet Gminnej Spółki Wodnej GRZMIĄCA  na rok 2022 uchwala się następująco:

Budżet ( dla pow. zmel.  3247,26ha – zgodnej z danymi ewidencyjnymi z roku 2022)

1. Zachowanie dotychczasowej składki w wysokości 60 zł za 1ha zmeliorowany dla gruntów o powierzchni równej lub  większej od 0,50ha

i  zachowanie składki w wysokości 30,00zł dla gruntów o powierzchni zmeliorowanej od 0,01ha do 0,50ha  ( włącznie) – ryczałt

Na podstawie uchwalonej w dn. 11.04.2022 roku UCHWAŁY Nr 4/WZ-GRZMIACA/2022

Saldo otwarcia – 54 040,45zł

DOCHODY rok 2023

1.

Dotacje
- dotacja celowa Urząd Gminy
- dotacja podmiotowa Zach-pom.Urząd Wojew.
- dotacja – Starostwo- dofinansowanie pracowników z robót publicznych PUP

0 zł
110 000 zł
0 zł

10 000zł

3.

Składki członkowskie:
- bieżące
- zaległe

155 052 zł
2 000 zł

                        RAZEM   DOCHODY

277 052 zł

 

WYDATKI rok 2023
1. Konserwacja urządz. melior. – rowy 18000m( przepusty)
2. Usunięcie awarii drenarskich – 60ha
3. Płace, dowóz, BHP, koszty adm.4.Obsługa pracowników z robót publicznych ( PUP)
                                                RAZEM   WYDATKI:

140 006 zł
64 330 zł
61 300 zł

3 500 zł

269 136 zł

POZOSTANIE na koniec 2023r.

61 956,45zł

       

&3

Zleca wykonanie planu prac oraz jej budżetu Rejonowemu Związkowi Spółek Wodnych w Szczecinku.

                                                                                                                                                                       &4

Uchwała podlega podaniu do wiadomości publicznej w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie Gminy GRZMIĄCA

& 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązywania od dnia 01.01.2023r.


Sekretarz

Walnego Zgromadzenia

Krzysztof PISAREK

 

 

 

 

           Przewodniczący                                Walnego Zgromadzenia

   Michał KUBLAS

 

 W załączeniu:

1. Plan Finansowy GSW na rok 2023 

2. Plan robót GSW  na rok 2023

UCHWAŁA Nr 6/WZ-GRZMIĄCA/2023

            Walnego Zgromadzenia Delegatów Gminnej Spółki Wodnej GRZMIĄCA  z  dnia  25 kwietnia 2023 roku w sprawie:

-  sposobu rozliczania robót melioracyjnych wykonywanych dla członków Gminnej Spółki Wodnej GRZMIĄCA.

                Na podstawie art. 457 ust 1  pkt. 13 – Ustawy z dnia 20 lipca 2017 roku PRAWO WODNE       ( Dz.U. z 2022 r. poz. 2625, 2687, z 2023 r. poz. 295, 412 ) oraz na podstawie & 20 pkt.12  – Statutu Gminnej Spółki Wodnej GRZMIĄCA  -  Walne Zgromadzenie Delegatów GSW  – uchwala co następuje:

 

&1

Zatwierdza podstawowe wskaźniki do kosztorysowania robót statutowych przewidzianych do wykonania w roku 2023 – stosując katalogi nakładów rzeczowych (KNR)

1.  ROBOTY STATUTOWE stosując katalogi nakładów rzeczowych (KNR)

- Robocizna wg stawki godz. – 32,00zł/ lub na podstawie umowy.                                                            

– Narzut kosztów ogólnych 50% do robocizny i pracy sprzętu ( bez naliczania zysku)                                    

- Narzut kosztów zakupu materiałów 10%

2. ROBOTY MECHANICZNE sprzęt własny  ( roboty statutowe) stosując katalogi nakładów rzeczowych (KNR)

- koparko-ładowarka kołowa                                 -  110,00 zł/m-g                                                                     

 - ciągnik rolniczy                                                       – 110,00zł/m -g                                                                          

– ramię hydrauliczne                                                – 20,00zł/m-g                                                                     

  – głowica odmulająca (odmularka)                       – 15,00zł/m-g                                                                          

– głowica mulczująca                                               - 15,00zł/m-g                                                                                       

- przyczepa  rolnicza                                                – 10,00zł/m-g                                                                             

 - piła spalinowa                                                        -  7,00zł/m-g                                                                     

- rębak tarczowy                                                      -  35,00zł/m-g     

&2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

     

Sekretarz

Walnego Zgromadzenia

Krzysztof PISAREK

 

 

 

 

           Przewodniczący   Walnego Zgromadzenia

   Michał KUBLAS

 

  

UCHWAŁA Nr 7/WZ-GRZMIĄCA/2023

                                Walnego Zgromadzenia Delegatów Gminnej Spółki Wodnej GRZMIĄCA  z dnia  25 kwietnia 2023 roku w sprawie:

                   -  wyboru CZŁONKÓW  ZARZĄDU  Gminnej Spółki Wodnej GRZMIĄCA kadencja lata 2023-2028.

                                Na podstawie art. 457 ust 1 , pkt. 5 – Ustawy z dnia 20 lipca 2017 roku PRAWO WODNE (  Dz. U. z 2022 roku poz. 2625, 2687, z 2023r poz. 295, 412. ) oraz na  podstawie & 21,  &22 ust.1 -  Statutu Gminnej Spółki Wodnej GRZMIĄCA  -  Walne Zgromadzenie Delegatów GSW uchwala co następuje:

 &1

- na podstawie przeprowadzonego przez Komisję Skrutacyjną jawnego głosowania           

   stwierdza się że w skład ZARZĄDU GSW GRZMIĄCA weszły n/w osoby

 

1.  Józef WYGONNY
2.  Marek SZOĆ
3.  Marcin ADAŚKO
4.   Stanisław MARKIEWICZ
5.     Michał KUBLAS

 &2

Uchwała podlega podaniu do wiadomości publicznej w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie Gminy GRZMIĄCA.

& 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Sekretarz

Walnego Zgromadzenia

Krzysztof PISAREK

 

 

 

             Przewodniczący   Walnego Zgromadzenia

Michał KUBLAS

 

 

   

UCHWAŁA Nr 8/WZ-GRZMIĄCA/2023

                                 Walnego Zgromadzenia Delegatów Gminnej Spółki Wodnej GRZMIĄCA  z dnia  25 kwietnia 2023 roku w sprawie:

                   -  wyboru nowych członków Komisji Rewizyjnej Gminnej Spółki Wodnej GRZMIĄCA kadencja lata 2023-2028.

                                Na podstawie art. 457 ust 1 , pkt. 5 – Ustawy z dnia 20 lipca 2017 roku PRAWO WODNE (  Dz. U. z 2022 roku poz. 2625, 2687, z 2023r poz. 295, 412. ) oraz na  podstawie &22 ust.1, &27 ust.1, ust. 2 -  Statutu Gminnej Spółki Wodnej GRZMIĄCA  -  Walne Zgromadzenie Delegatów GSW uchwala co następuje:

 &1

- na podstawie przeprowadzonego przez Komisję Skrutacyjną jawnego głosowania            

 stwierdza się że w skład Komisji Rewizyjnej GSW GRZMIĄCA weszły n/w osoby

 

1.  Andrzej STYBER.
2.  Krzysztof PISAREK
3.  Marek KOWALCZYK

 &2

Uchwała podlega podaniu do wiadomości publicznej w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie Gminy GRZMIĄCA.

 & 3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Sekretarz

Walnego Zgromadzenia

Krzysztof PISAREK

 

 

 

             Przewodniczący   Walnego Zgromadzenia

    Michał KUBLAS

 

 

 

UCHWAŁA Nr 9/WZ-GRZMIĄCA/2023

                                 Walnego Zgromadzenia Delegatów Gminnej Spółki Wodnej GRZMIĄCA  z dnia  25 kwietnia 2023 roku w sprawie:

                   -  ukonstytuowania się  Zarządu Gminnej Spółki Wodnej GRZMIĄCA kadencja lata 2023-2028 (uchwalenia składu osób funkcyjnych).

                                Na podstawie art. 457 ust 1 , pkt. 5 – Ustawy z dnia 20 lipca 2017 roku PRAWO WODNE (  Dz. U. z 2022 roku poz. 2625, 2687, z 2023r poz. 295, 412. ) oraz na  podstawie & 21,  &22 ust.1, ust.2. -  Statutu Gminnej Spółki Wodnej GRZMIĄCA  -  Walne Zgromadzenie Delegatów GSW uchwala co następuje:

&1

 - na podstawie przeprowadzonego jawnego głosowania  stwierdza się że członkowie Zarządu GSW GRZMIĄCA objęli następujące funkcje:

 

 1.  Przewodniczący Zarządu GSW  Marek SZOĆ
 2.  Z-ca Przewodniczącego Zarządu GSW  Józef WYGONNY.
 3.  Członek Zarządu GSW  Marcin ADAŚKO
 4.  Członek Zarządu GSW  Stanisław MARKIEWICZ
 5.  Członek Zarządu GSW  Michał KUBLAS

 

&2

 Uchwała podlega podaniu do wiadomości publicznej w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie Gminy GRZMIĄCA.

& 3

 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Sekretarz

Walnego Zgromadzenia

Krzysztof PISAREK

 

 

 

 

           Przewodniczący   Walnego Zgromadzenia

    Michał KUBLAS


  

UCHWAŁA Nr 10/WZ-GRZMIĄCA/2023

                                Walnego Zgromadzenia Delegatów Gminnej Spółki Wodnej GRZMIĄCA  z dnia 25 kwietnia 2023 roku w sprawie:

                   -  ukonstytuowania się Komisji Rewizyjnej Gminnej Spółki Wodnej GRZMIĄCA kadencja lata 2023-2028.

                                Na podstawie art. 457 ust 1 , pkt. 5 – Ustawy z dnia 20 lipca 2017 roku PRAWO WODNE (  Dz. U. z 2022 roku poz. 2625, 2687, z 2023r poz. 295, 412. ) oraz na  podstawie &22 ust.1, &27 ust.1, ust. 2 -  Statutu Gminnej Spółki Wodnej GRZMIĄCA  -  Walne Zgromadzenie Delegatów GSW uchwala co następuje:

&1

 - na podstawie przeprowadzonego jawnego głosowania  stwierdza się że członkowie Komisji Rewizyjnej GSW GRZMIĄCA objęli następujące funkcje:

 

1.  Przewodniczący Komisji Rewizyjnej  Andrzej STYBER
2.  Członek Komisji Rewizyjnej  Krzysztof PISAREK
3.  Członek Komisji Rewizyjnej  Marek KOWALCZYK

 

 &2

 Uchwała podlega podaniu do wiadomości publicznej w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie Gminy GRZMIĄCA.


& 3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

   

 

Sekretarz

Walnego Zgromadzenia

Krzysztof PISAREK

 

 

 

 

           Przewodniczący   Walnego Zgromadzenia

    Michał KUBLAS 

UCHWAŁA Nr 11/WZ-GRZMIĄCA/2023

            Walnego Zgromadzenia Delegatów Gminnej Spółki Wodnej GRZMIĄCA  z  dnia  25 kwietnia 2023 roku w sprawie:

-  delegowania przedstawicieli ( Delegatów) GSW GRZMIĄCA na Walne Zgromadzenie Delegatów Rejonowego Związku Spółek Wodnych w Szczecinku – kadencja lata 2023-2028 .

                Na podstawie art. 457 ust 1  pkt. 13 – Ustawy z dnia 20 lipca 2017 roku PRAWO WODNE       ( Dz.U. z 2022 r. poz. 2625, 2687, z 2023 r. poz. 295, 412 ) oraz na podstawie & 20 pkt.12  – Statutu Gminnej Spółki Wodnej GRZMIĄCA  -  Walne Zgromadzenie Delegatów GSW  – uchwala co następuje:

- na podstawie przeprowadzonego głosowania wybrano  Delegatów reprezentujących GSW GRZMIĄCA  na Walnych Zgromadzeniach  RZSW w Szczecinku n/w Delegatów:

1.  Marek SZOĆ
2.  Józef WYGONNY
3.  Michał KUBLAS
4.   Andrzej STYBER
5.   Andrzej ŁASTÓWKA
6.   Stanisław MARKIEWICZ
7.   Patryk MAKOWSKI

 

&1

Uchwała podlega podaniu do wiadomości publicznej w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie Gminy GRZMIĄCA.

&2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

 

Sekretarz

Walnego Zgromadzenia

Krzysztof PISAREK

 

 

 

 

           Przewodniczący   Walnego Zgromadzenia

    Michał KUBLAS

————————————————————————————–

ROK 2022 – UCHWAŁY  WZ GSW GRZMIĄCA

 

UCHWAŁA Nr 1/WZ-GRZMIĄCA/2022

             Walnego Zgromadzenia Delegatów Gminnej Spółki Wodnej GRZMIĄCA z dnia  11 kwietnia  2022 roku w sprawie:

            - zatwierdzenia sprawozdania z działalności Gminnej Spółki Wodnej GRZMIĄCA  za rok 2021

                         Na podstawie art. 457 ust 1 , pkt. 6 – Ustawy z dnia 20 lipca 2017 roku PRAWO WODNE ( T.J. Dz. U. z 2021 roku poz. 2233. ) oraz na  podstawie &20  pkt.1 –  Statutu Gminnej Spółki Wodnej GRZMIĄCA  -  Walne Zgromadzenie Delegatów GSW uchwala, co następuje:

 &1

            Zatwierdzić sprawozdanie z działalności  Gminnej Spółki Wodnej GRZMIĄCA  za rok 2021

&2

Uchwała podlega podaniu do wiadomości publicznej w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie Gminy GRZMIĄCA

 & 3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Sekretarz

Walnego Zgromadzenia

Piotr WŁAŹLIŃSKI.

             Przewodniczący   Walnego Zgromadzenia           Andrzej STYBER 

 Załącznik: Sprawozdanie z działalności za rok 2021

UCHWAŁA Nr 2/WZ-GRZMIĄCA/2022

            Walnego Zgromadzenia Delegatów Gminnej Spółki Wodnej GRZMIĄCA z dnia  11 kwietnia 2022 roku w sprawie:

            - zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnej Spółki Wodnej GRZMIĄCA  za rok 2021 oraz o przeksięgowaniu nadwyżki przychodów  nad kosztami

                        Na podstawie art. 457 ust 1 , pkt. 6 – Ustawy z dnia 20 lipca 2017 roku PRAWO WODNE (  T.J. Dz. U. z 2021 roku poz. 2233 z późn.  zm. ) oraz na  podstawie &20  pkt.1 –  Statutu Gminnej Spółki Wodnej GRZMIĄCA  -  Walne Zgromadzenie Delegatów GSW uchwala co następuje:

&1

            Zatwierdza Sprawozdanie finansowe  Gminnej Spółki Wodnej GRZMIĄCA  za rok 2021 wykazujące:

- Przychody w wysokości    -    246 355,98zł

- Koszty w wysokości    -  226 441,31zł

Stan na koniec roku  – nadwyżka  -  19 914,67zł

&2

Nadwyżkę przychodów nad kosztami  za rok 2021 w wysokości 19 914,67zł zaleca się wraz z nadwyżką z lat poprzednich w wysokości 34 567,72zł przeksięgować na rozliczenie międzyokresowe na  przychody przyszłych okresów. zakup środków trwałych. Narastająco – przychód na zakup środków trwałych stanowi 54 482,39zł

 & 3

Uchwała podlega podaniu do wiadomości publicznej w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie Gminy GRZMIĄCA.

& 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sekretarz

Walnego Zgromadzenia

Piotr WŁAŹLIŃSKI.

             Przewodniczący   Walnego Zgromadzenia Andrzej STYBER


 

 

 W załączeniu: Zestawienie WYNIK FINANSOWY GSW GRZMIĄCA  za rok 2021.

 

UCHWAŁA Nr 3/WZ-GRZMIĄCA/2022

                                Walnego Zgromadzenia Delegatów Gminnej Spółki Wodnej GRZMIĄCA z dnia  11 kwietnia 2022 roku w sprawie:

                 - udzielenia absolutorium Zarządowi Gminnej Spółki Wodnej GRZMIĄCA  z działalności za rok 2021 .

                                Na podstawie art. 457 ust 1 , pkt. 6 – Ustawy z dnia 20 lipca 2017 roku PRAWO WODNE (  T.J. Dz. U. z 2021 roku poz.2233 z późn. zm. ) oraz na  podstawie &20  pkt.1 -  Statutu Gminnej Spółki Wodnej GRZMIĄCA -  Walne Zgromadzenie Delegatów GSW uchwala co następuje:

 &1

                Uchwala się udzielić absolutorium Zarządowi Gminnej Spółki Wodnej GRZMIĄCA  za działalność w roku 2021

 &2

 Uchwała podlega podaniu do wiadomości publicznej w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie Gminy GRZMIĄCA.

 & 3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązywania od dnia 01.01.2022r..


Sekretarz

Walnego Zgromadzenia

Piotr WŁAŹLIŃSKI.

             Przewodniczący                                  Walnego Zgromadzenia
Andrzej STYBER

Zgromadzenia

           Andrzej STYBER

 

 

 

UCHWAŁA Nr 4/WZ-GRZMIĄCA/2022

            Walnego Zgromadzenia Delegatów Gminnej Spółki Wodnej GRZMIĄCA  z dnia   11 kwietnia 2022 roku w sprawie:

-  Uchwalenia planu robót i budżetu na rok 2022.

            Na podstawie art. 457 ust 1 pkt. 1, pkt.4 – Ustawy z dnia 20 lipca 2017 roku PRAWO WODNE ( T.J.  Dz. U. z 2021 roku poz.2233, z późn. zm.) oraz na podstawie  & 20 pkt. 2 Statutu Gminnej Spółki Wodnej GRZMIĄCA – Walne Zgromadzenie Delegatów GSW uchwala, co następuje:

&1

Uchwala na rok 2022 następujący plan robót finansowany ze składek członków spółki wodnej:

 1. 1.      W pierwszej kolejności  likwidować niedrożności rurociągów drenarskich powodujących zagrożenie nieprzejezdnością dróg,  podtopienia posesji, wyłączenia gruntów z upraw – działaniem objąć 80ha gruntów zmeliorowanych.
 2. 2.      Przeprowadzić konserwację rowów o długości 11 000mb i przebudować 5 sztuk przepustów.
 3. 3.      Dofinansować obsługę robotników zatrudnionych w ramach robót publicznych przy konserwacji urządzeń melioracyjnych na terenie działalności GSW GRZMIĄCA.

&2

Budżet Gminnej Spółki Wodnej GRZMIĄCA  na rok 2022 uchwala się następująco:

Budżet ( dla pow. zmel.  3115,96ha – zgodnej z danymi ewidencyjnymi z roku 2021)

1. Podniesienie  dotychczasowej składki do wysokości 60,00zł za 1ha zmeliorowany dla gruntów o powierzchni większej lub równej  0,5ha

i  podniesienie  składki  do  wysokości  30,00zł dla gruntów o powierzchni zmeliorowanej od 0,01ha do 0,49ha  ( włącznie) – ryczałt

Saldo ( bilans otwarcia) 82 950,94 – zł (szac.)

DOCHODY ROK 2022

2.

Dotacje
- dotacja celowa Urząd Gminy
- dotacja podmiotowa Zach-pom.Urząd Wojew.
- dotacja – Starostwo

0 zł
91 000 zł
10 000 zł

3.

Składki członkowskie:
- bieżące
- zaległe

148 167 zł
1 558 zł

                        RAZEM   DOCHODY

250 725zł

WYDATKI ROK 2022
1. Konserwacja urządz. melior. – rowy 11 000m( przepusty)
2. Usunięcie awarii drenarskich – 80ha
3. Płace, dowóz, BHP, koszty adm.
RAZEM   WYDATKI:

107 580zł
52 640zł
85 802zł

246 022zł

POZOSTANIE na koniec 2022r

87 653,94zł

       

&3

Zleca wykonanie planu prac oraz jej budżetu Rejonowemu Związkowi Spółek Wodnych w Szczecinku.

                                                                                                                                                                       &4

Uchwała podlega podaniu do wiadomości publicznej w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie Gminy GRZMIĄCA

& 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązywania od dnia 01.01.2022r.

 

Sekretarz

Walnego Zgromadzenia

Piotr WŁAŹLIŃSKI.

             Przewodniczący Walnego Zgromadzenia  Andrzej STYBER           W załączeniu:

1. Plan Finansowy GSW na rok 2022 

2. Plan robót GSW  na rok 2022

 

UCHWAŁA Nr 5/WZ-GRZMIĄCA/2022

            Walnego Zgromadzenia Delegatów Gminnej Spółki Wodnej GRZMIACA z  dnia  11 kwietnia 2022 roku w sprawie:

-  sposobu rozliczania robót melioracyjnych wykonywanych dla członków Gminnej Spółki Wodnej GRZMIĄCA.

                Na podstawie art. 457 ust 1  pkt. 13 – Ustawy z dnia 20 lipca 2017 roku PRAWO WODNE  ( T. J. Dz. U. z 2021 roku poz.2233 z późn. zm. ) oraz na podstawie & 20 pkt.12  – Statutu Gminnej Spółki Wodnej GRZMIACA -  Walne Zgromadzenie Delegatów GSW  – uchwala co następuje:

&1

Zatwierdza podstawowe wskaźniki do kosztorysowania robót statutowych przewidzianych do wykonania w roku 2022 – stosując katalogi nakładów rzeczowych (KNR)

- Robocizna wg stawki godz. – 24,00zł/ lub na podstawie umowy.

- Koszty pośrednie – Kp – 50% (naliczane do robocizny i pracy sprzętu bez naliczania zysku)

- Narzut kosztów zakupu materiałów 10%

ROBOTY MECHANICZNE ( statutowe) stosując katalogi nakładów rzeczowych (KNR)

- Koparko – ładowarka kołowa                              - 90zł/ m-g

  NAJEM SPRZĘTU –  według uzgodnień – umowy.

&2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

Sekretarz

Walnego Zgromadzenia

Piotr WŁAŹLIŃSKI.

           Przewodniczący Walnego Zgromadzenia     Andrzej STYBER
       

 

 
 

UCHWAŁA Nr 6/WZ-GRZMIĄCA/2022

                                   Walnego Zgromadzenia Delegatów Gminnej Spółki Wodnej GRZMIĄCA  z  dnia 11 kwietnia 2022 roku w sprawie:

oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań jaką może zaciągnąć RZSW Szczecinek w imieniu  GSW GRZMIACA.

Na podstawie art. 457 ust 1  pkt. 2, pkt. 13 – Ustawy z dnia 20 lipca 2017 roku PRAWO WODNE   ( T. J. Dz. U. z 2021 roku poz.2233, z późn. zm. ) oraz na podstawie § 20 pkt. 3, pkt.12  – Statutu Gminnej Spółki Wodnej  GRZMIACA -  Walne Zgromadzenie Delegatów GSW  – uchwala co następuje:

§1

Upoważnia się Zarząd GSW GRZMIĄCA  do zaciągnięcia za pośrednictwem  RZSW w Szczecinku zobowiązań finansowych do maksymalnej  kwoty 321 880,00zł z zastrzeżeniem wykorzystania na realizacje  działania:

” INWESTYCJE ZAPOBIEGAJĄCE ZNISZCZENIU POTENCJAŁU PRODUKCJI ROLNEJ w ramach poddziałania ” Wsparcie inwestycji w środki zapobiegawcze których celem jest ograniczenie skutków prawdopodobnych klęsk żywiołowych , niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof objętego PROW na lata 2014-2020

 

§2

Powyższą uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym.

 

Sekretarz

Walnego Zgromadzenia

Piotr WŁAŹLIŃSKI.

             Przewodniczący   Walnego Zgromadzenia   Andrzej STYBER 

Załącznik nr 1- informacja do Uchwały  6/WZ-GRZMIĄCA/2022

Załącznik nr 1 – Informacja do punktu 11 porządku obrad – Uchwały 06/WZ-GRZMIĄCA/2022

W związku z podpisaniem i realizacją  przez RZSW w Szczecinku  UMOWY O PRZYZNANIU POMOCY Nr 01860-OR-1600006/21 z AGENCJA RESTRYKTYRYZACJI i MODERNIZACJI ROLNICTWA w Szczecinie, na operację typu: ” INWESTYCJE ZAPOBIEGAJĄCE ZNISZCZENIU POTENCJAŁU PRODUKCJI ROLNEJ w ramach poddziałania ” Wsparcie inwestycji w środki zapobiegawcze których celem jest ograniczenie skutków prawdopodobnych klęsk żywiołowych , niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof objętego PROW na lata 2014-2020

Wartość brutto operacji na dzień 06.04.2022  po przeprowadzeniu postępowania w trybie Prawa Zamówień Publicznych  i wyboru ofert na kwotę  1 219 545,00zł

Koszt operacji ( netto)  991 500,00,00zł w tym wnioskowana kwota pomocy – 692 320,00zł      ( 80 procent kosztów netto – wnioskowanej kwoty)     

w tym proporcjonalny udział GSW GRZMIĄCA  w kwocie :301 959,34 zł .                                                   do ujęcia w uchwale 321 880,00zł

Zestawienie udziału procentowego we WNIOSKU do ARMIR o przyznanie pomocy na operację typu:
Inwestycje zapobiegające zniszczeniu potencjału produkcji rolnej
w ramach poddziałania ” wsparcie inwestycji w środki zapobiegawcze których celem jest ograniczenie skutków prawdopodobnych klęsk żywiołowych , niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof objętego PROW na lata 2014-2020

LP.

Gminna
Spółka
Wodna

Obszar zmeliorowany
w
ha

Udział procentowy
w pow.
RZSW

Całkowity koszt operacji dla kwoty
1 300 000zł ( brutto)

udział
GSW do
uchwały Walnego Zgromadz. RZSW
w zł  dla kwoty         1 300 000zł

Kwoty
udziału GSW wg. Wniosku
do ARMiR
w zł dla kwoty              1 064 442zł

1

Barwice

2630,82

20,90

271700

222468,38

2

Biały Bór

867,10

6,89

89570

73340,05

3

Borne Sulinowo

2138,85

17,00

221000

180955,14

4

Grzmiąca

3115,96

24,76

321880

263555,84

5

Szczecinek

3832,68

30,45

395850

324122,59

 

Razem:

12585,41

100,00

1300000

1064442,00

Wartość brutto operacji na dzień 28.03.2021r. : 1 219 545,00zł

Kwoty udziału GSW – wartości do ujęcia w Uchwałach Walnych Zgromadzeń zostały proporcjonalnie zwiększone w związku z sytuacją na rynku sprzętu budowlanego i rolniczego, z powodu wystąpienie podwyżek cen sprzętu – do maksymalnej kwoty 1 300 000zł

 

 

ROK 2021

UCHWAŁA Nr 1/WZ-GRZMIĄCA/2021

            Walnego Zgromadzenia Delegatów Gminnej Spółki Wodnej GRZMIACA z dnia 08 czerwca  2021 roku w sprawie:

            - zatwierdzenia sprawozdania z działalności Gminnej Spółki Wodnej GRZMIĄCA  za rok 2020

                         Na podstawie art. 457 ust 1 , pkt. 6 – Ustawy z dnia 20 lipca 2017 roku PRAWO WODNE ( T.J. Dz. U. z 2021 roku poz.624 z późn. zm. ) oraz na  podstawie &20  pkt.1 –  Statutu Gminnej Spółki Wodnej Grzmiąca –  Walne Zgromadzenie Delegatów GSW uchwala, co następuje:

 &1

            Zatwierdzić sprawozdanie z działalności  Gminnej Spółki Wodnej GRZMIĄCA  za rok 2020

&2

Uchwała podlega podaniu do wiadomości publicznej w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie Gminy Grzmiąca

 

& 3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Sekretarz

Walnego Zgromadzenia

Wiesław KITA

 

Przewodniczący

Walnego Zgromadzenia             

Piotr WŁAŹLIŃSKI

 

Załącznik: Sprawozdanie z działalności za rok 2020

UCHWAŁA Nr 2/WZ-GRZMIĄCA/2021

 

            Walnego Zgromadzenia Delegatów Gminnej Spółki Wodnej GRZMIĄCA z dnia  08 czerwca  2021 roku w sprawie:

            - zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnej Spółki Wodnej GRZMIĄCA  za rok 2020 oraz o przeksięgowaniu nadwyżki

przychodów nad kosztami.

                        Na podstawie art. 457 ust 1 , pkt. 6 – Ustawy z dnia 20 lipca 2017 roku PRAWO WODNE (  T.J. Dz. U. z 2021 roku poz. 624 z późn.  zm. ) oraz na  podstawie &20  pkt.1 –  Statutu Gminnej Spółki Wodnej Grzmiąca –  Walne Zgromadzenie Delegatów GSW uchwala co następuje:

&1

            Zatwierdza Sprawozdanie finansowe  Gminnej Spółki Wodnej GRZMIĄCA  za rok 2020 wykazujące:

- przychody w wysokości – 265 260,56zł

- koszty w wysokości  - 218 943,16zł

- nadwyżkę w wysokości:  46 317,40zł

&2

Nadwyżkę przychodów nad kosztami  za rok 2020 w wysokości 46 317,40zł zaleca się przeksięgować na rozliczenie międzyokresowe na pokrycie straty z lat poprzednich w wysokości 11 749,68zł a kwotę 34 567,72zł przeksięgować na przychody przyszłych okresów.

.

& 3

Uchwała podlega podaniu do wiadomości publicznej w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie Gminy Grzmiąca

& 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sekretarz

Walnego Zgromadzenia

Wiesław KITA

 

Przewodniczący

Walnego Zgromadzenia  

Piotr WŁAŹLIŃSKI

 

 

W załączeniu: Zestawienie WYNIK FINANSOWY GSW Grzmiąca  za rok 2020.

 

UCHWAŁA Nr 3/WZ-GRZMIĄCA/2021

                Walnego Zgromadzenia Delegatów Gminnej Spółki Wodnej GRZMIĄCA z dnia  08 czerwca  2021 roku w sprawie:

                 - udzielenia absolutorium Zarządowi Gminnej Spółki Wodnej Grzmiąca z działalności za rok 2020 .

                                Na podstawie art. 457 ust 1 , pkt. 6 – Ustawy z dnia 20 lipca 2017 roku PRAWO WODNE (  T.J. Dz. U. z 2021 roku poz.624 z późn. zm. ) oraz na  podstawie &20  pkt.1 -  Statutu Gminnej Spółki Wodnej Grzmiąca -  Walne Zgromadzenie Delegatów GSW uchwala co następuje:

 &1

                 Uchwala się udzielić absolutorium Zarządowi Gminnej Spółki Wodnej Grzmiąca za działalność w roku 2020


&2

 Uchwała podlega podaniu do wiadomości publicznej w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie Gminy Grzmiąca

 & 3

 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązywania od dnia 01.01.2021r..


Sekretarz

Walnego Zgromadzenia

Wiesław KITA

 

Przewodniczący

Walnego Zgromadzenia 

Piotr WŁAŹLIŃSKI

 

 

 

 

UCHWAŁA Nr 4/WZ-GRZMIĄCA/2021

            Walnego Zgromadzenia Delegatów Gminnej Spółki Wodnej GRZMIĄCA  z dnia 08 czerwca 2021 roku w sprawie:

-  Uchwalenia planu robót i budżetu na rok 2021.

            Na podstawie art. 457 ust 1 pkt. 1, pkt.4 – Ustawy z dnia 20 lipca 2017 roku PRAWO WODNE ( T.J.  Dz. U. z 2021 roku poz. 624, z późn. zm.) oraz na podstawie  & 20 pkt. 2 Statutu Gminnej Spółki Wodnej Grzmiąca – Walne Zgromadzenie Delegatów GSW uchwala, co następuje:

&1

Uchwala na rok 2021 następujący plan robót finansowany ze składek członków spółki wodnej:

 1. 1.      W pierwszej kolejności  likwidować niedrożności rurociągów drenarskich powodujących zagrożenie nieprzejezdnością dróg,  podtopienia posesji, wyłączenia gruntów z upraw – działaniem objąć 50ha gruntów zmeliorowanych.
 2. 2.      Przeprowadzić konserwację rowów o długości 9000mb i przebudować 5 sztuk przepustów.
 3. 3.      Dofinansować obsługę robotników zatrudnionych w ramach robót publicznych przy konserwacji urządzeń melioracyjnych na terenie działalności GSW Grzmiąca.

&2

Budżet Gminnej Spółki Wodnej Grzmiąca na rok 2021 uchwala się następująco:

Budżet ( dla pow. zmel.  3115,96ha – zgodnej z danymi ewidencyjnymi rok 2021)

1. Zachowanie dotychczasowej składki w wysokości 45 zł za 1ha zmeliorowany dla gruntów o powierzchni większej od 0,50ha

i  zachowanie składki w wysokości 22,50zł dla gruntów o powierzchni zmeliorowanej od 0,01ha do 0,50ha  ( włącznie)

Saldo ( bilans otwarcia) – 61 979,26zł

DOCHODY rok 2021

1.

Dotacje
- dotacja celowa Urząd Gminy
- dotacja podmiotowa Zach-pom.Urząd Wojew.
- dotacja – Starostwo

0 zł
91 000 zł
0 zł

3.

Składki członkowskie:
- bieżące
- zaległe

108 000 zł
1 000 zł

                        RAZEM   DOCHODY

200 000zł

 

WYDATKI rok 2021
1. Konserwacja urządz. melior. – rowy 9000m( przepusty)
2. Usunięcie awarii drenarskich – 50ha
3. Płace, dowóz, BHP, koszty adm.
RAZEM   WYDATKI:

90 000 zł
42 000 zł
85 000 zł

217 000 zł

POZOSTANIE na koniec 2021r.

 

44 979,26zł

 

&3

Zleca wykonanie planu prac oraz jej budżetu Rejonowemu Związkowi Spółek Wodnych w Szczecinku.

                                                                                &4

Uchwała podlega podaniu do wiadomości publicznej w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie Gminy Grzmiąca

& 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązywania od dnia 01.01.2021r.

 

Sekretarz

Walnego Zgromadzenia

Wiesław KITA

 

Przewodniczący

Walnego Zgromadzenia  

 Piotr WŁAŹLIŃSKI

 W załączeniu:

1. Plan Finansowy GSW na rok 2021  (szacunkowy)

2. Plan robót GSW  na rok 2021

 

 

UCHWAŁA Nr 5/WZ-GRZMIĄCA/2021

            Walnego Zgromadzenia Delegatów Gminnej Spółki Wodnej GRZMIĄCA z  dnia 08 czerwca 2021 roku w sprawie:

-  sposobu rozliczania robót melioracyjnych wykonywanych dla członków Gminnej Spółki Wodnej GRZMIĄCA.

                Na podstawie art. 457 ust 1  pkt. 13 – Ustawy z dnia 20 lipca 2017 roku PRAWO WODNE       ( T. J. Dz. U. z 2021 roku poz. 624 z późn. zm. ) oraz na podstawie & 20 pkt.12  – Statutu Gminnej Spółki Wodnej Grzmiąca -  Walne Zgromadzenie Delegatów GSW  – uchwala co następuje:

&1

Zatwierdza podstawowe wskaźniki do kosztorysowania robót statutowych przewidzianych do wykonania w roku 2021 – stosując katalogi nakładów rzeczowych (KNR)

- Robocizna wg stawki godz. – 20,00zł/ lub na podstawie umowy.

- Koszty pośrednie – Kp – 50% (naliczane do robocizny i pracy sprzętu bez naliczania zysku)

- Narzut kosztów zakupu materiałów 10%

- Narzut na ZUS i FP.

- Ekwiwalent za odzież i narzędzia pracy.

 ROBOTY MECHANICZNE ( statutowe) stosując katalogi nakładów rzeczowych (KNR)

 - Koparka gąsienicowa KM-251 /0,25m3          - 60zł/ m-g

 - Ciągnik kołowy                                                     - 60zł/ m-g

- przyczepa skrzyniowa                                          – 10zł/m-g

- Koparko – ładowarka kołowa                              - 80zł/ m-g

 NAJEM SPRZĘTU –  według uzgodnień – umowy.

&2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

Sekretarz

Walnego Zgromadzenia

Wiesław KITA

 

Przewodniczący

Walnego Zgromadzenia 

 Piotr WŁAŹLIŃSKI

 

 

 

 

UCHWAŁA Nr 6/WZ-GRZMIĄCA/2021

           

                        Walnego Zgromadzenia Delegatów Gminnej Spółki Wodnej GRZMIĄCA  z  dnia 08 czerwca 2021 roku w sprawie:

oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań jaką może zaciągnąć RZSW Szczecinek w imieniu  GSW GRZMIĄCA.

Na podstawie art. 457 ust 1  pkt. 2, pkt. 13 – Ustawy z dnia 20 lipca 2017 roku PRAWO WODNE ( T. J. Dz. U. z 2021 roku poz.624, z późn. zm. ) oraz na podstawie § 20 pkt. 3, pkt.12  – Statutu Gminnej Spółki Wodnej  GRZMIĄCA -  Walne Zgromadzenie Delegatów GSW  – uchwala co następuje:

§1

Upoważnia się Zarząd GSW GRZMIĄCA do zaciągnięcia za pośrednictwem  RZSW w Szczecinku zobowiązań finansowych do maksymalnej  kwoty 297 120,00zł z zastrzeżeniem wykorzystania na działanie:

” INWESTYCJE ZAPOBIEGAJĄCE ZNISZCZENIU POTENCJAŁU PRODUKCJI ROLNEJ w ramach poddziałania ” Wsparcie inwestycji w środki zapobiegawcze których celem jest ograniczenie skutków prawdopodobnych klęsk żywiołowych , niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof objętego PROW na lata 2014-2020

§2

Powyższą uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym.

 

Sekretarz

Walnego Zgromadzenia

Wiesław KITA

 

Przewodniczący

Walnego Zgromadzenia  

  Piotr WŁAŹLIŃSKI

 Załącznik nr 1- informacja do Uchwały  6/WZ-GRZMIĄCA/2021

Załącznik nr 1- informacja do Uchwały  6/WZ-GRZMIĄCA/2021

W związku ze złożeniem przez RZSW w Szczecinek WNIOSKU  do ARMIR o przyznanie pomocy na operację typu: ” INWESTYCJE ZAPOBIEGAJĄCE ZNISZCZENIU POTENCJAŁU PRODUKCJI ROLNEJ w ramach poddziałania ” Wsparcie inwestycji w środki zapobiegawcze których celem jest ograniczenie skutków prawdopodobnych klęsk żywiołowych , niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof objętego PROW na lata 2014-2020

Według Zestawienia Rzeczowo – Finansowego – Finansowanie Operacji

ZAKUP MASZYN:

1. Koparko-ładowarka

2. Ciągnik rolniczy

3. Ramię wysięgnikowe zasięg 6-7m

4. Głowica mulczująca szerokość robocza 1,1-1,3m

5.Odmularka do rowów szerokość robocza 0,7-0,9m

6.Kosiarka bijakowa szerokość robocza 1,8-2,2m

7. Przyczepa dwuosiowa  ładowność 5,5-6,5 tony

8. Rębak tarczowy do ciągnika szerokość

Wartość brutto operacji na dzień złożenia wniosku: 1 064 442,00zł

Koszt operacji ( netto) 865 400,00zł w tym wnioskowana kwota pomocy – 692 320,00zł ( 80 procent kosztów netto)      

 w tym proporcjonalny udział GSW  GRZMIACA w kwocie : 263 555,84zł .          

       do ujęcia w uchwale kwota  297 120,00zł

 

 

UCHWAŁA Nr 7/WZ-GRZMIĄCA/2021

            Walnego Zgromadzenia Delegatów Gminnej Spółki  Wodnej GRZMIĄCA z  dnia 08 czerwca 2021 roku w sprawie:

      – wprowadzenia zmian  do obowiązującego Statutu GSW GRZMIĄCA przyjętego uchwałą Nr 4/2003 Walnego Zgromadzenia Delegatów Gminnej Spółki Wodnej GRZMIACA z  dn. 21.03.2003r zatwierdzonego decyzją Starosty Szczecineckiego z dn. 20.02.2004r.

Na podstawie art. 457 ust 1  pkt. 8 – Ustawy z dnia 20 lipca 2017 roku PRAWO WODNE  ( T. J. Dz. U. z 2021 roku poz. 624, z późn. zm. ) oraz na podstawie § 20 pkt.7  – Statutu Gminnej Spółki Wodnej  Grzmiąca  -  Walne Zgromadzenie Delegatów GSW  – uchwala co następuje:

 

§1

Walne Zgromadzenie Delegatów Gminnej Spółki Wodnej GRZMIĄCA zmienia treść wyżej opisanego Statutu spółki w ten sposób , że:

 

1) § 3 ust.1 i 2 otrzymują następujące brzmienie:

1.  Nadzór i kontrolę nad działalnością spółki  w zakresie określonym w ustawie Prawo Wodne ,

sprawuje Starosta Szczecinecki zwany w dalszej części statutu starostą.

2.  Spółka podlega wpisaniu do systemu informacyjnego gospodarowania wodami prowadzonego

przez Wody Polskie. Z wnioskiem o wpisanie do systemu do występuje Zarząd spółki w terminie

30 dni od dnia nabycia osobowości prawnej.

 

 

2) § 11 otrzymuje brzmienie:
1. Członkami spółki mogą być osoby prawne lub fizyczne korzystające z urządzeń eksploatowanych

przez spółkę lub zainteresowane jej działalnością w inny sposób. W szczególności członkami

spółki powinni być właściciele gruntów położonych w obszarze działania spółki.

 2. Członkostwo w spółce jest dobrowolne.

 3. Następca prawny członka wstępuje w jego prawa i obowiązki wobec spółki.

 4. Przyjęcie do spółki na wniosek zainteresowanego następuje w drodze uchwały Zarządu spółki.

 5. Wystąpienie członka ze spółki na jego pisemny wniosek złożony co najmniej na trzy miesiące

przed zakończeniem roku. Członkostwo ustaje po upływie trzymiesięcznego okresu

wypowiedzenia.

  6. Zarząd spółki może w trybie uchwały wyłączyć ze spółki członka, który działa na szkodę spółki lub w sposób rozmyślny utrudnia działanie zmierzające do osiągnięcia jej celów statutowych.


3) § 18 ust.2 otrzymuje brzmienie:

2. Zawiadomienia rozsyła się do wszystkich członków lub delegatów (przedstawicieli) członków oraz

Starosty na siedem dni przed planowanym terminem zgromadzenia.

 

4) § 25 pkt.5 otrzymuje brzmienie:

5.  przyjmowanie nowych członków oraz podejmowanie uchwał w przedmiocie wyłączenia

członków ze spółki


5) § 37 otrzymuje brzmienie:

Starosta po otrzymaniu uchwały walnego zgromadzenia spółki w likwidacji o zatwierdzeniu

ostatecznych rachunków i sprawozdań likwidatora występuje z wnioskiem o wykreślenie spółki z

systemu  informacyjnego gospodarowania wodami.

 §2

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym

 &3

Uchwała wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia przez Starostę Szczecineckiego.


Sekretarz

Walnego Zgromadzenia

Wiesław KITA

 

Przewodniczący

Walnego Zgromadzenia

 Piotr WŁAŹLIŃSKI

 

 

Załącznik Nr1 – wykaz zmian do Statutu GSW

 

Załącznik Nr 1 do Uchwały 7/WZ-GRZMIACA/2021

 tracą moc obowiązywania : ustęp 1 i ustęp  2 w &3 , rozdziale I

1.  Nadzór i kontrolę nad działalnością spółki sprawuje Starosta Szczecinecki zwany w dalszej części statutu starostą.

2.  Spółka podlega zarejestrowaniu w katastrze wodnym. Z wnioskiem o wpis do rejestru występuje Zarząd spółki w terminie 30 dni od dnia nabycia osobowości prawnej.

obowiązujące brzmienie  ustępy 1 i 2 w &3 , rozdziale I

 

1.  Nadzór i kontrolę nad działalnością spółki  w zakresie określonym w ustawie Prawo Wodne , sprawuje Starosta Szczecinecki zwany w dalszej części statutu starostą.

2.  Spółka podlega wpisaniu do systemu informacyjnego gospodarowania wodami prowadzonego przez Wody Polskie. Z wnioskiem o wpisanie do systemu do występuje Zarząd spółki w terminie 30 dni od dnia nabycia osobowości prawnej.

 

 

             traci moc obowiązywania  &11 w rozdziale III)

                                                                       § 11

 1. Członkami spółki mogą być osoby prawne lub fizyczne korzystające z urządzeń eksploatowanych przez spółkę lub zainteresowane jej działalnością w inny sposób. W szczególności członkami spółki powinni być właściciele gruntów położonych w obszarze działania spółki.
 2. Następca prawny członka wstępuje w jego prawa i obowiązki wobec spółki.
 3. Przyjęcie do spółki na wniosek zainteresowanego następuje w drodze uchwały Zarządu spółki.
 4. Wystąpienie członka ze spółki na jego wniosek, następuje w drodze uchwały walnego zgromadzenia spółki.
 5. Na wniosek spółki, starosta w drodze decyzji może włączyć do spółki osobę (zakład), której członkostwo jest uzasadnione celami dla których spółka została utworzona.
 6. Walne zgromadzenie może w trybie uchwały wyłączyć ze spółki członka, który działa na szkodę spółki lub w sposób rozmyślny utrudnia działanie zmierzające do osiągnięcia jej celów statutowych.

 

obowiązujące brzmienie :  &11 w rozdziale III)

 1. Członkami spółki mogą być osoby prawne lub fizyczne korzystające z urządzeń eksploatowanych przez spółkę lub zainteresowane jej działalnością w inny sposób. W szczególności członkami spółki powinni być właściciele gruntów położonych w obszarze działania spółki.
 2. Członkowstwo w spółce jest dobrowolne.
 3. Następca prawny członka wstępuje w jego prawa i obowiązki wobec spółki.
 4. Przyjęcie do spółki na wniosek zainteresowanego następuje w drodze uchwały Zarządu spółki.
 5. Wystąpienie członka ze spółki na jego pisemny wniosek złożony co najmniej na trzy miesiące przed zakończeniem roku. Członkowstwo ustaje po upływie trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia.
 6. Zarząd spółki może w trybie uchwały wyłączyć ze spółki członka, który działa na szkodę spółki lub w sposób rozmyślny utrudnia działanie zmierzające do osiągnięcia jej celów statutowych.

traci moc obowiązywania ustęp 2 w &18, w rozdziale IV

2.Zawiadomienia rozsyła się do wszystkich członków lub delegatów (przedstawicieli) członków oraz starosty na dwa tygodnie przed planowanym terminem zgromadzenia.

obowiązujące brzmienie: ustęp 2 w &18, w rozdziale IV

2. Zawiadomienia rozsyła się do wszystkich członków lub delegatów (przedstawicieli) członków oraz Starosty na siedem dni przed planowanym terminem zgromadzenia.

 

traci moc obowiązywania : ustęp 5 w &25

Do zakresu działania zarządu spółki należy w szczególności:

5.  przyjmowanie nowych członków oraz występowanie z wnioskiem o włączenie lub wyłączenie członków ze spółki

obowiązujące brzmienie : ustęp 5 w &25

Do zakresu działania zarządu spółki należy w szczególności:

5.  przyjmowanie nowych członków oraz podejmowanie uchwał w przedmiocie wyłączenia członków ze spółki

 

              traci moc obowiązywania: ustęp 1 w &37

 1. Starosta po otrzymaniu uchwały walnego zgromadzenia spółki w likwidacji o zatwierdzeniu ostatecznych rachunków i sprawozdań likwidatora występuje z wnioskiem o wykreślenie spółki z katastru wodnego.
 • obowiązujące brzmienie w: ustępie1, &37                &37, ustęp 1

 

 1. 1.       Starosta po otrzymaniu uchwały walnego zgromadzenia spółki w likwidacji o zatwierdzeniu ostatecznych rachunków i sprawozdań likwidatora występuje z wnioskiem o wykreślenie spółki z systemu  informacyjnego gospodarowania wodami.

 

ROK 2020

UCHWAŁA Nr 1/WZ-GRZMIĄCA/2020

 

            Walnego Zgromadzenia Delegatów Gminnej Spółki Wodnej GRZMIĄCA z dnia  27 maja  2020 roku w sprawie:

            - zatwierdzenia sprawozdania z działalności Gminnej Spółki Wodnej GRZMIĄCA  za rok 2019

 

                        Na podstawie art. 457 ust 1 , pkt. 6 – Ustawy z dnia 20 lipca 2017 roku PRAWO WODNE ( T.J. Dz. U. z 2020 roku poz.310 ze zm. ) oraz na  podstawie &20  pkt.1 –  Statutu Gminnej Spółki Wodnej Grzmiąca –  Walne Zgromadzenie Delegatów GSW uchwala, co następuje:

 

&1

            Zatwierdzić sprawozdanie z działalności  Gminnej Spółki Wodnej GRZMIĄCA  za rok 2019

&2

Uchwała podlega podaniu do wiadomości publicznej w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie Gminy Grzmiąca

 

& 3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Sekretarz

Walnego Zgromadzenia

 

Henryk KREKLAU

 

Przewodniczący

Walnego Zgromadzenia

 

Marek KOWALCZYK

 


 

UCHWAŁA Nr 2/WZ-GRZMIĄCA/2020

 

            Walnego Zgromadzenia Delegatów Gminnej Spółki Wodnej GRZMIĄCA z dnia 27 maja  2020 roku w sprawie:

            - zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnej Spółki Wodnej GRZMIĄCA  za rok 2019 oraz o przeksięgowania nadwyżki przychodów nad kosztami.

                        Na podstawie art. 457 ust 1 , pkt. 6 – Ustawy z dnia 20 lipca 2017 roku PRAWO WODNE (  T.J. Dz. U. z 2020 roku poz. 310 ze zm. ) oraz na  podstawie &20  pkt.1 –  Statutu Gminnej Spółki Wodnej Grzmiąca –  Walne Zgromadzenie Delegatów GSW uchwala co następuje:

&1

            Zatwierdza Sprawozdanie finansowe  Gminnej Spółki Wodnej GRZMIĄCA  za rok 2019 wykazujące:

- przychody w wysokości – 290 262,48zł

- koszty w wysokości  - 274 383,46zł

- nadwyżkę w wysokości: 15 879,02zł

&2

Nadwyżkę przychodów nad kosztami  za rok 2019 w wysokości 15 879,02zł zleca przeksięgować na rozliczenie międzyokresowe na pokrycie straty z lat poprzednich.

& 3

Uchwała podlega podaniu do wiadomości publicznej w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie Gminy Grzmiąca

& 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Sekretarz

Walnego Zgromadzenia

 

Henryk KREKLAU

 

Przewodniczący

Walnego Zgromadzenia

 

Marek KOWALCZYK

 

W załączeniu: Zestawienie WYNIK FINANSOWY GSW Grzmiąca  za rok 2019.

UCHWAŁA Nr 3/WZ-GRZMIĄCA/2020

                 Walnego Zgromadzenia Delegatów Gminnej Spółki Wodnej GRZMIĄCA z dnia  27 maja  2020 roku w sprawie:

 

             - udzielenia absolutorium Zarządowi Gminnej Spółki Wodnej Grzmiąca z działalności za rok 2019 .

                         Na podstawie art. 457 ust 1 , pkt. 6 – Ustawy z dnia 20 lipca 2017 roku PRAWO WODNE (  T.J. Dz. U. z 2020 roku poz. 310 ze zm. ) oraz na  podstawie &20  pkt.1 -  Statutu Gminnej Spółki Wodnej Grzmiąca -  Walne Zgromadzenie Delegatów GSW uchwala co następuje:


&1

              Uchwala się udzielić absolutorium Zarządowi Gminnej Spółki Wodnej Grzmiąca za działalność w roku 2019

&2

 Uchwała podlega podaniu do wiadomości publicznej w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie Gminy Grzmiąca

  & 3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązywania od dnia 01.01.2020r..

 

Sekretarz

Walnego Zgromadzenia

 

Henryk KREKLAU

 

Przewodniczący

Walnego Zgromadzenia

 

Marek KOWALCZYK

 

 

 

UCHWAŁA Nr 4/WZ-GRZMIĄCA/2020

            Walnego Zgromadzenia Delegatów Gminnej Spółki Wodnej GRZMIĄCA  z dnia 27 maja 2020 roku w sprawie:

-  Uchwalenia planu robót i budżetu na rok 2020.

            Na podstawie art. 457 ust 1 pkt. 1, pkt.4 – Ustawy z dnia 20 lipca 2017 roku PRAWO WODNE ( T.J.  Dz. U. z 2020 roku poz. 310  ze zm.) oraz na podstawie  & 20 pkt. 2 Statutu Gminnej Spółki Wodnej Grzmiąca – Walne Zgromadzenie Delegatów GSW uchwala, co następuje:

&1

Uchwala na rok 2020 następujący plan robót finansowany ze składek członków spółki wodnej:

 1. 1.      W pierwszej kolejności  likwidować niedrożności rurociągów drenarskich powodujących zagrożenie nieprzejezdnością dróg,  podtopienia posesji, wyłączenia gruntów z upraw – działaniem objąć 60ha gruntów zmeliorowanych.
 2. 2.      Przeprowadzić konserwację rowów o długości 12500mb i przebudować 5 sztuk przepustów.
 3. 3.      Dofinansować obsługę robotników zatrudnionych w ramach robót publicznych przy konserwacji urządzeń melioracyjnych na terenie działalności GSW Grzmiąca.

 

&2

Budżet Gminnej Spółki Wodnej Grzmiąca na rok 2020 uchwala się następująco:

1. Zachowanie dotychczasowej składki w wysokości 45 zł za 1ha zmeliorowany dla gruntów o powierzchni większej od 0,50ha

i  zachowanie składki w wysokości 22,50zł dla gruntów o powierzchni zmeliorowanej od 0,01ha do 0,50ha  ( włącznie)

DOCHODY rok 2020

1.

Dotacje
- dotacja celowa Urząd Gminy – 0zł
- dotacja podmiotowa Zach-pom.Urząd Wojew. – 90 000zł
- dotacja – Starostwo – 5 000zł
- dotacja Urząd Marszałkowski 15 343,39zł

WFOŚiGW – 15 343,39ZŁ

 

 

&3.

Składki członkowskie:
- bieżące -112 000zł
- zaległe – 3 000zł

RAZEM   DOCHODY – 240 686,78zł

 

 

WYDATKI rok 2020
1. Konserwacja urządz. melior. – rowy 12500m( przepusty)
2. Usunięcie awarii drenarskich – 60ha
3. Płace, dowóz, BHP, koszty adm.
RAZEM   WYDATKI:

125 000 zł
30 000 zł
80 000 zł

235 000 zł

POZOSTANIE na koniec 2020r

5 686,78zł

 

&3

Zleca wykonanie planu prac oraz jej budżetu Rejonowemu Związkowi Spółek Wodnych w Szczecinku.

                                                                                                                                                                      &4

Uchwała podlega podaniu do wiadomości publicznej w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie Gminy Grzmiąca

& 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązywania od dnia 01.01.2020r.

 

 

Sekretarz

Walnego Zgromadzenia

 

Henryk KREKLAU

 

Przewodniczący

Walnego Zgromadzenia

 

Marek KOWALCZYK

 

 


W załączeniu:

1. Plan Finansowy GSW na rok 2020  (szacunkowy)

2. Plan robót GSW  na rok 2020

UCHWAŁA Nr 5/WZ-GRZMIĄCA/2020

            Walnego Zgromadzenia Delegatów Gminnej Spółki GRZMIĄCA z  dnia 27 maja 2020 roku w sprawie:

-  sposobu rozliczania robót melioracyjnych wykonywanych dla członków Gminnej Spółki Wodnej GRZMIĄCA.

                Na podstawie art. 457 ust 1  pkt. 13 – Ustawy z dnia 20 lipca 2017 roku PRAWO WODNE       ( T. J. Dz. U. z 2020 roku poz. 310 ze zm. ) oraz na podstawie & 20 pkt.12  – Statutu Gminnej Spółki Wodnej Grzmiąca -  Walne Zgromadzenie Delegatów GSW  – uchwala co następuje:

&1

Zatwierdza podstawowe wskaźniki do kosztorysowania robót statutowych przewidzianych do wykonania w roku 2020 – stosując katalogi nakładów rzeczowych (KNR)

- Robocizna wg stawki godz. – 20,00zł/ lub na podstawie umowy.

- Koszty pośrednie – Kp – 50% (naliczane do robocizny i pracy sprzętu bez naliczania zysku)

- Narzut kosztów zakupu materiałów 10%

- Narzut na ZUS i FP.

- Ekwiwalent za odzież i narzędzia pracy.

 ROBOTY MECHANICZNE ( statutowe) stosując katalogi nakładów rzeczowych (KNR)

 - Koparka gąsienicowa KM-251 /0,25m3          - 60zł/ m-g

 - Ciągnik kołowy                                                     - 60zł/ m-g

- przyczepa skrzyniowa                                          – 10zł/m-g

- Koparko – ładowarka kołowa                              - 80zł/ m-g

 NAJEM SPRZĘTU –  według uzgodnień – umowy.

&2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

Sekretarz

Walnego Zgromadzenia

 

Henryk KREKLAU

 

Przewodniczący

Walnego Zgromadzenia

 

Marek KOWALCZYK

UCHWAŁA Nr 6/WZ-GRZMIĄCA/2020

           

Walnego Zgromadzenia Delegatów Gminnej Spółki GRZMIĄCA z  dnia 27 maja 2020 roku w sprawie:

-  upoważnienia Zarządu  Gminnej Spółki Wodnej GRZMIĄCA do zawarcia umowy w zakresie prowadzenia spraw GSW.

                Na podstawie art. 457 ust 1  pkt. 13 – Ustawy z dnia 20 lipca 2017 roku PRAWO WODNE       ( T. J. Dz. U. z 2020 roku poz. 310 ze zm. ) oraz na podstawie & 20 pkt.12  – Statutu Gminnej Spółki Wodnej Grzmiąca -  Walne Zgromadzenie Delegatów GSW  – uchwala co następuje:

 

&1

            Upoważnia Zarząd GSW GRZMIĄCA do zawarcia umowy z Rejonowym Związkiem Spółek Wodnych w Szczecinku w zakresie zlecenia prowadzenia wszelkich spraw GSW wynikających ze Statutu GSW i Ustawy z dnia 20 lipca 2017r. PRAWO WODNE a w szczególności do prowadzenia : spraw administracyjno – księgowych, naliczania i ściągania należnych składek członkowskich oraz reprezentowanie GSW we wszelkich innych sprawach przed sądami powszechnymi i administracyjnymi, organami egzekucyjnymi, osobami fizycznymi, prawnymi, jednostkami organizacyjnymi, którym odrębne przepisy przyznają osobowość prawną, organami administracji państwowej i samorządowej.

 

&2

Powyższą uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym.

 

Sekretarz

Walnego Zgromadzenia

 

Henryk KREKLAU

 

Przewodniczący

Walnego Zgromadzenia

 

Marek KOWALCZYK

 

 

UCHWAŁA Nr 7/WZ-GRZMIĄCA/2020

 

            Walnego Zgromadzenia Delegatów Gminnej Spółki Wodnej GRZMIACA z dnia  27 maja  2020 roku w sprawie:

            -  rozliczenia kosztów Gminnej Spółki Wodnej Grzmiąca z roku 2017

                        Na podstawie art. 457 ust 1 , pkt. 6, pkt. 13 – Ustawy z dnia 20 lipca 2017 roku PRAWO WODNE (  T.J. Dz. U. z 2020 roku poz. 310 ze zm. ) oraz na  podstawie &20  pkt.1, pkt. 12      -  Statutu Gminnej Spółki Wodnej Grzmiąca -  Walne Zgromadzenie Delegatów GSW uchwala co następuje:

&1

            Zatwierdza stan konta DŁUGOTERMINOWE ROZLICZENIE KOSZTÓW  z roku 2017, wykazujący stratę w wysokości 13 417,54zł

 

&2

Zleca przeksięgować  stratę za rok 2017 w wysokości 13 417,54zł na rozliczenie długoterminowe, międzyokresowe i pokrycie jej z zysków przyszłych okresów.

& 3

Uchwała podlega podaniu do wiadomości publicznej w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie Gminy Grzmiąca

& 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Sekretarz

Walnego Zgromadzenia

 

Henryk KREKLAU

 

Przewodniczący

Walnego Zgromadzenia

 

Marek KOWALCZYK

 

 

W załączeniu:

- Zestawienie Rozliczenie roczne – STRATY  GSW za rok 2017.

- informacja o koncie 641 – stan konta rok 2017 – DŁUGOTERMINOWE ROZLICZENIE KOSZTÓW.

ROK 2019

UCHWAŁA Nr 1/WZ-GRZMIĄCA/2019

 

            Walnego Zgromadzenia Delegatów Gminnej Spółki Wodnej GRZMIACA z dnia   19 marca  2019 roku w sprawie:

            - zatwierdzenia sprawozdania z działalności Gminnej Spółki Wodnej GRZMIĄCA  za rok 2018  i udzielenia absolutorium Zarządowi za rok 2018.

 

                        Na podstawie art. 457 ust 1 , pkt. 6 – Ustawy z dnia 20 lipca 2017 roku PRAWO WODNE (  T.J. Dz. U. z 2018 roku poz.2268 ze zm. ) oraz na  podstawie &20  pkt.1 –  Statutu Gminnej Spółki Wodnej Grzmiąca –  Walne Zgromadzenie Delegatów GSW postanawia:

 

&1

            Zatwierdzić sprawozdanie z działalności i udzielić absolutorium Zarządowi GSW GRZMIĄCA  za rok 2018

&2

Uchwała podlega podaniu do wiadomości publicznej w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie Gminy Grzmiąca

 

&3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

Sekretarz

Walnego Zgromadzenia

Tadeusz HAPPYN

 

 

Przewodniczący

Walnego Zgromadzenia

           Henryk KREKALU        

 

UCHWAŁA Nr 2/WZ-GRZMIĄCA/2019

 

            Walnego Zgromadzenia Delegatów Gminnej Spółki Wodnej GRZMIACA z dnia   19 marca  2019 roku w sprawie:

            - zatwierdzenia sprawozdania finansowego z działalności Gminnej Spółki Wodnej GRZMIĄCA  za rok 2018 oraz o pokryciu straty za rok 2018

                        Na podstawie art. 457 ust 1 , pkt. 6 – Ustawy z dnia 20 lipca 2017 roku PRAWO WODNE (  T.J. Dz. U. z 2018 roku poz.2268 ze zm. ) oraz na  podstawie &20  pkt.1 –  Statutu Gminnej Spółki Wodnej Grzmiąca –  Walne Zgromadzenie Delegatów GSW postanawia:

&1

            Zatwierdzić sprawozdanie finansowe z Gminnej Spółki Wodnej GRZMIĄCA  za rok 2018 wykazujące:

- przychody w wysokości 161 802,88zł

- koszty w wysokości 176 014,04zł

- stratę w wysokości 14 211,16zł

 

&2

Pokryć stratę za rok 2018 w wysokości 14 211,16zł z zysków przyszłych okresów.

 

&3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

Sekretarz

Walnego Zgromadzenia

Tadeusz HAPPYN

 

 

Przewodniczący

Walnego Zgromadzenia

           Henryk KREKALU        

 

UCHWAŁA Nr 3/WZ-GRZMIĄCA/2019

 

                Walnego Zgromadzenia Delegatów Gminnej Spółki Wodnej GRZMIĄCA z dnia  19 marca  2019 roku w sprawie:

 

             - udzielenia absolutorium Zarządowi Gminnej Spółki Wodnej Grzmiąca z działalności za rok 2018 .

 

                        Na podstawie art. 457 ust 1 , pkt. 6 – Ustawy z dnia 20 lipca 2017 roku PRAWO WODNE (  T.J. Dz. U. z 2018 roku poz.2268 ze zm. ) oraz na  podstawie &20  pkt.1 -  Statutu Gminnej Spółki Wodnej Grzmiąca -  Walne Zgromadzenie Delegatów GSW uchwala co następuje:

  &1

            Uchwala się udzielić absolutorium Zarządowi Gminnej Spółki Wodnej Grzmiąca za działalność w roku 2018

 

 &2

Uchwała podlega podaniu do wiadomości publicznej w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie Gminy Grzmiąca

 

 & 3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązywania od dnia 01.01.2019r

Sekretarz

Walnego Zgromadzenia

Tadeusz HAPPYN

 

 

Przewodniczący

Walnego Zgromadzenia

           Henryk KREKALU        

 

 

UCHWAŁA Nr 4/WZ-GRZMIĄCA/2019

            Walnego Zgromadzenia Delegatów Gminnej Spółki Wodnej GRZMIĄCA  z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie:

-  Uchwalenia planu robót i budżetu na rok 2019.

            Na podstawie art. 457 ust 1 pkt. 1, pkt.4 – Ustawy z dnia 20 lipca 2017 roku PRAWO WODNE ( T.J.  Dz. U. z 2018 roku poz.2268  ze zm.) oraz na podstawie  & 20 pkt. 2 Statutu Gminnej Spółki Wodnej Grzmiąca – Walne Zgromadzenie Delegatów GSW uchwala, co następuje:

 

&1

Uchwala na rok 2019 następujący plan robót finansowany ze składek członków spółki wodnej:

 1. 1.      W pierwszej kolejności  likwidować niedrożności rurociągów drenarskich powodujących zagrożenie nieprzejezdnością dróg,  podtopienia posesji, wyłączenia gruntów z upraw.
 2. 2.      Przeprowadzić konserwację rowów o długości 10000mb i przebudować 5 sztuk przepustów z wykorzystaniem koparko-ładowarki kołowej (pochodzącej z dofinansowania z LGR).
 3. 3.      Dofinansować obsługę robotników zatrudnionych w ramach robót publicznych przy konserwacji urządzeń melioracyjnych na terenie działalności GSW Grzmiąca.

 

&2

Budżet Gminnej Spółki Wodnej Grzmiąca na rok 2019 uchwala się następująco:

  Podniesienie dotychczasowej składki do wysokości 45,00 zł za 1ha zmeliorowany dla gruntów o powierzchni większej od 0,50ha

i  podniesienie  składki do 22,50zł dla gruntów o powierzchni zmeliorowanej od 0,01ha do 0,50ha  ( włącznie)

DOCHODY rok 2019

1.

Dotacje
- dotacja celowa Urząd Gminy
- dotacja podmiotowa Zach-pom.Urząd Wojew.
- dotacja – Starostwo
- dotacja Urząd Marszałkowski

                                    0 zł
64 000 zł
5 000 zł
0 zł

3.

Składki członkowskie:
- bieżące
- zaległe

                                 108 000 zł
2 000 zł

                     RAZEM   DOCHODY

179 000 zł

 

WYDATKI rok 2019
1. Konserwacja urządz. melior. – rowy 10000m( przepusty)
2. Usunięcie awarii drenarskich – 36ha (awarie szt. 44)
3. Płace, dowóz, BHP, koszty adm.

RAZEM   WYDATKI:

94 000 zł
18 000 zł
52 000 zł

164 000 zł

POZOSTANIE na koniec 2019r

15 000zł

 

 

&3

Uchwała podlega podaniu do wiadomości publicznej w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie Gminy Grzmiąca

 

& 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązywania od dnia 01.01.2019r.

Sekretarz

Walnego Zgromadzenia

Tadeusz HAPPYN

 

 

Przewodniczący

Walnego Zgromadzenia

           Henryk KREKALU        

 

UCHWAŁA Nr 5/WZ-GRZMIĄCA/2019

             Walnego Zgromadzenia Delegatów Gminnej Spółki GRZMIĄCA z  dnia 19 marca  2019 roku w sprawie:

-  sposobu rozliczania robót melioracyjnych wykonywanych dla członków Gminnej Spółki Wodnej GRZMIĄCA  koparko – ładowarką kołową.

 

&1

 Na podstawie art. 457 ust 1  pkt. 13 – Ustawy z dnia 20 lipca 2017 roku PRAWO WODNE (  T. J. Dz. U. z 2018 roku poz. 2268 ze zm. ) oraz na podstawie & 20 pkt.12  – Statutu Gminnej Spółki Wodnej Grzmiąca -  Walne Zgromadzenie Delegatów GSW postanawia – uchwala do rozliczeń:

Zatwierdza do kosztorysowania robót statutowych przewidzianych do wykonania w roku 2019:

- Narzut kosztów ogólnych 50% do robocizny i pracy sprzętu.(Koszty pośrednie tzw. Kp)

 - ROBOTY MECHANICZNE wykonywane: Koparko – ładowarką kołową – 70zł/ m-g

  &2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .


Sekretarz

Walnego Zgromadzenia

Tadeusz HAPPYN

 

 

Przewodniczący

Walnego Zgromadzenia

           Henryk KREKALU