Uchwały

UCHWAŁA Nr 1/WZ-SZCZECINEK/2023

             Walnego Zgromadzenia Delegatów Gminnej Spółki Wodnej SZCZECINEK z dnia   11 maja  2023 roku w sprawie:

            - zatwierdzenia sprawozdania z działalności Gminnej Spółki Wodnej SZCZECINEK  za rok 2022

 

                        Na podstawie art. 457 ust 1 , pkt. 6 – Ustawy z dnia 20 lipca 2017 roku PRAWO WODNE (  Dz. U. z 2022 roku poz. 2625, 2687, z 2023r poz. 295, 412. ) oraz na  podstawie &20  pkt.1 –  Statutu Gminnej Spółki Wodnej SZCZECINEK  -  Walne Zgromadzenie Delegatów GSW uchwala, co następuje:

 

&1

            Zatwierdza sprawozdanie z działalności  Gminnej Spółki Wodnej SZCZECINEK  za rok 2022

&2

Uchwała podlega podaniu do wiadomości publicznej w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie Gminy SZCZECINEK

 

& 3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Sekretarz

Walnego Zgromadzenia

 

Adam KUTA

 

Przewodniczący

Walnego Zgromadzenia

 

Ryszard JASIONAS

 

Załącznik: Sprawozdanie z działalności za rok 2022

 

UCHWAŁA Nr 2/WZ-SZCZECINEK/2023

            Walnego Zgromadzenia Delegatów Gminnej Spółki Wodnej SZCZECINEK z dnia  11 maja 2023 roku w sprawie:

            - zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnej Spółki Wodnej SZCZECINEK  za rok 2022 oraz o przeksięgowaniu nadwyżki przychodów nad kosztami.

                        Na podstawie art. 457 ust 1 , pkt. 6 – Ustawy z dnia 20 lipca 2017 roku PRAWO WODNE (  Dz. U. z 2022 roku poz. 2625, 2687, z 2023r poz. 295, 412  ) oraz na  podstawie &20  pkt.1 –  Statutu Gminnej Spółki Wodnej SZCZECINEK  -  Walne Zgromadzenie Delegatów GSW uchwala co następuje:

&1

            Zatwierdza Sprawozdanie finansowe  Gminnej Spółki Wodnej SZCZECINEK  za rok 2022 wykazujące:

- Przychody w wysokości  -   398 288,01zł

- Koszty w wysokości       – 348 687,13zł

Stan na koniec roku  2022 – nadwyżka przychodów – 49 600,88zł

&2

            Nadwyżkę przychodów nad kosztami za rok 2022 w wysokości 49 600,88 zł wraz z nadwyżką z lat poprzednich w wysokości 45 699,68 zł przeksięgować na rozliczenie międzyokresowe na przychody przyszłych okresów.

 

& 3

Uchwała podlega podaniu do wiadomości publicznej w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie Gminy SZCZECINEK.

& 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Sekretarz

Walnego Zgromadzenia

 

Adam KUTA

 

Przewodniczący

Walnego Zgromadzenia

 

Ryszard JASIONAS

 

W załączeniu: Zestawienie WYNIK FINANSOWY GSW SZCZECINEK  za rok 2022.

 

UCHWAŁA Nr 3/WZ-SZCZECINEK/2023

                                Walnego Zgromadzenia Delegatów Gminnej Spółki Wodnej SZCZECINEK  z dnia  11 maja 2023 roku w sprawie:

                  - udzielenia absolutorium Zarządowi Gminnej Spółki Wodnej SZCZECINEK z działalności za rok 2022 .

                                Na podstawie art. 457 ust 1 , pkt. 6 – Ustawy z dnia 20 lipca 2017 roku PRAWO WODNE (  Dz. U. z 2022 roku poz. 2625, 2687, z 2023r poz. 295, 412. ) oraz na  podstawie &20  pkt.1 -  Statutu Gminnej Spółki Wodnej SZCZECINEK  -  Walne Zgromadzenie Delegatów GSW uchwala co następuje:

 &1

                 Uchwala się udzielić absolutorium Zarządowi Gminnej Spółki Wodnej SZCZECINEK  za działalność w roku 2022

&2

 Uchwała podlega podaniu do wiadomości publicznej w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie Gminy SZCZECINEK.

 & 3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązywania od dnia 01.01.2023r..


Sekretarz

Walnego Zgromadzenia

 

Adam KUTA

 

Przewodniczący

Walnego Zgromadzenia

 

Ryszard JASIONAS

 

 

UCHWAŁA Nr 4/WZ-SZCZECINEK/2023

                                Walnego Zgromadzenia Delegatów Gminnej Spółki Wodnej SZCZECINEK  z dnia 11 maja 2023 roku w sprawie:

                 -  zatwierdzenia liczby Delegatów GSW SZCZECINEK kadencja lata 2023 – 2028, wybranych w wyborach Delegatów przeprowadzonych w dniu 14 marca 2023 roku.

                                Na podstawie art. 457 ust 1 , pkt. 13 – Ustawy z dnia 20 lipca 2017 roku PRAWO WODNE (  Dz. U. z 2022 roku poz. 2625, 2687, z 2023r poz. 295, 412. ) oraz na  podstawie &16 ust.1, ust.2, ust. 3, ust. 4 -  Statutu Gminnej Spółki Wodnej SZCZECINEK  -  Walne Zgromadzenie Delegatów GSW uchwala co następuje:

 &1

                Zatwierdza  się listę Delegatów na Walne Zgromadzenie GSW SZCZECINEK  kadencja lata 2023-2028 według kolejności wyboru, w  składzie jak poniżej:

 

Lp

Imię i Nazwisko

1

Krzysztof Mroziński

2

Józef Michalski

3

Arkadiusz Kot

4

Julian Sosnowski

5

Zbigniew Konieczny

6

Jan Tarasiewicz

7

Józef Silistrowski

8

Aleksander Linkiewicz

9

Antoni Górski

10

Adam Kuta

11

Jan Pańczyk

12

Kirkiewicz Karol

13

Tadeusz Michalak

14

Zbigniew Zieliński

15

Tomasz Nowacki

16

Daniel Dacio

17

Ryszard Sztukiel

18

Wójt Gminy Szczecinek – Ryszard Jasionas

19

Zenon Piecewicz

20

Franciszek Popławski

21

Sebastian Bogucki

22

Jan Bakuła

23

Radosław Fiedorowicz

24

Bonifacy Sebastianowicz

25

Rafał Jałocha

26

Roman Zimorodzki

27

Marek Szymborski

28

Paweł Karkoszka

29

Tomasz Bołtrukiewicz

30

Tomasz Wrzeszcz

31

KOWR Koszalin

&2

 Uchwała podlega podaniu do wiadomości publicznej w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie Gminy SZCZECINEK.

 & 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. .

 

Sekretarz

Walnego Zgromadzenia

 

Adam KUTA

 

Przewodniczący

Walnego Zgromadzenia

 

Ryszard JASIONAS

 

 W załączeniu:

 - Protokoły z Wyboru Delegatów – kadencja lata 2023-2028

- Uzasadnienie  mandat Delegata dla KOWR Koszalin – ujęte w Regulaminie Wyborczym

 

UCHWAŁA Nr 5/WZ-SZCZECINEK/2023

            Walnego Zgromadzenia Delegatów Gminnej Spółki Wodnej SZCZECINEK  z dnia   11 maja 2023 roku w sprawie:

                  –  Uchwalenia planu robót i budżetu na rok 2023.

            Na podstawie art. 457 ust 1 pkt. 1, pkt.4 – Ustawy z dnia 20 lipca 2017 roku PRAWO WODNE ) (  Dz. U. z 2022 roku poz. 2625, 2687, z 2023 roku poz. 295, 412   oraz na podstawie             & 20 pkt. 2 – Statutu Gminnej Spółki Wodnej SZCZECINEK – Walne Zgromadzenie Delegatów GSW uchwala, co następuje:

&1

Uchwala na rok 2023 następujący plan robót finansowany ze składek członków spółki wodnej:

 1. 1.      W pierwszej kolejności  likwidować niedrożności rurociągów drenarskich powodujących zagrożenie nieprzejezdnością dróg,  podtopienia posesji, wyłączenia gruntów z upraw – działaniem objąć 50ha gruntów zmeliorowanych.
 2. 2.      Przeprowadzić konserwację rowów o długości 17 046mb ( przepusty).
 3. 3.      Dofinansować obsługę robotników zatrudnionych w ramach robót publicznych przy konserwacji urządzeń melioracyjnych na terenie działalności GSW SZCZECINEK.

&2

Budżet Gminnej Spółki Wodnej SZCZECINEK  na rok 2023 uchwala się następująco:

 

      Budżet GSW Szczecinek  dla pow. zmel.  3715,33ha – zgodnej z danymi ewidencyjnymi z roku 2022

     

1. Zachowanie dotychczasowej składki w wysokości 60,00zł za 1ha zmeliorowany dla gruntów o powierzchni większej lub równej  1,0ha

i  zachowanie składki w wysokości 45,00zł dla gruntów o powierzchni zmeliorowanej od 0,01ha do 0,99ha  ( włącznie) – ryczałt

Na podstawie uchwalonej w dn. 06.04.2022r UCHWAŁY Nr 4/WZ-SZCZECINEK/2022

Saldo  otwarcia -  54 445,65zł

DOCHODY ROK 2023

2.

Dotacje
- dotacja celowa Urząd Gminy
- dotacja podmiotowa Zach-pom.Urząd Wojew.
- dotacja – Starostwo
- dotacja Urząd Marszałkowski*- dofinansowanie pracowników z robót publicznych PUP

6 000 zł
120 000 zł
0 zł
0 zł

10 000 zł

3.

Składki członkowskie:
- bieżące
- zaległe

162 501 zł
8 000 zł

                        RAZEM   DOCHODY

306 501zł

WYDATKI ROK 2023
1. Konserwacja urządz. melior. – rowy 17 046m ( przepusty)
2. Usunięcie awarii drenarskich – 50ha
3. Płace, dowóz, BHP, koszty adm.4. Obsługa pracowników z robót publicznych (PUP)
RAZEM   WYDATKI:

139 931 zł
64 330 zł
58 578 zł

3 500 zł

266 339zł

POZOSTANIE na koniec 2023r

94 607,65zł

       

* W pozycji – dotacja Urząd Marszałkowski skorygowano w związku z Uchwałą Zarządu województwa Zachodniopomorskiego Nr 388/21z dnia 31 marca 2021r
& 1 W roku 2021 nie ogłasza się naboru wniosków o udzielenie spółkom wodnym dotacji celowej z budżetu Województwa Zachodniopomorskiego

&3

Zleca wykonanie planu prac oraz jej budżetu Rejonowemu Związkowi Spółek Wodnych w Szczecinku.

                                                                                &4

Uchwała podlega podaniu do wiadomości publicznej w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie Gminy SZCZECINEK

& 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązywania od dnia 01.01.2023r.

 

Sekretarz

Walnego Zgromadzenia

 

Adam KUTA

 

Przewodniczący

Walnego Zgromadzenia

 

Ryszard JASIONAS

 W załączeniu:

1. Plan Finansowy GSW na rok 2023 

2. Plan robót GSW  na rok 2023

 

UCHWAŁA Nr 6/WZ-SZCZECINEK/2023

            Walnego Zgromadzenia Delegatów Gminnej Spółki Wodnej SZCZECINEK  z  dnia  11 maja 2023 roku w sprawie:

-  sposobu rozliczania robót melioracyjnych wykonywanych dla członków Gminnej Spółki Wodnej SZCZECINEK.

                Na podstawie art. 457 ust 1  pkt. 13 – Ustawy z dnia 20 lipca 2017 roku PRAWO WODNE       ( Dz.U. z 2022 r. poz. 2625, 2687, z 2023 r. poz. 295, 412 ) oraz na podstawie & 20 pkt.12  – Statutu Gminnej Spółki Wodnej SZCZECINEK  -  Walne Zgromadzenie Delegatów GSW  – uchwala co następuje:

&1

Zatwierdza podstawowe wskaźniki do kosztorysowania robót statutowych przewidzianych do wykonania w roku 2023 – stosując katalogi nakładów rzeczowych (KNR)

1.  ROBOTY STATUTOWE stosując katalogi nakładów rzeczowych (KNR)

- Robocizna wg stawki godz. – 32,00zł/ lub na podstawie umowy.                                                            

- Narzut kosztów ogólnych 50% do robocizny i pracy sprzętu ( bez naliczania zysku)                                    

– Narzut kosztów zakupu materiałów 10%

2. ROBOTY MECHANICZNE sprzęt własny  ( roboty statutowe) stosując katalogi nakładów rzeczowych (KNR)

- koparko-ładowarka kołowa                                 -  110,00 zł/m-g                                                                     

 - ciągnik rolniczy                                                       – 110,00zł/m -g                                                                          

- ramię hydrauliczne                                                – 20,00zł/m-g                                                                      

– głowica odmulająca (odmularka)                       – 15,00zł/m-g                                                                          

- głowica mulczująca                                               - 15,00zł/m-g                                                                                       

– przyczepa  rolnicza                                                – 10,00zł/m-g                                                                             

 - piła spalinowa                                                        -  7,00zł/m-g                                                                     

– rębak tarczowy                                                      -  35,00zł/m-g     

&2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

 

Sekretarz

Walnego Zgromadzenia

 

Adam KUTA

 

Przewodniczący

Walnego Zgromadzenia

 

Ryszard JASIONAS

 

UCHWAŁA Nr 7/WZ-SZCZECINEK/2023

                                Walnego Zgromadzenia Delegatów Gminnej Spółki Wodnej SZCZECINEK  z dnia  11 maja 2023 roku w sprawie:

                   -  wyboru CZŁONKÓW  ZARZĄDU  Gminnej Spółki Wodnej SZCZECINEK kadencja lata 2023-2028.

                                Na podstawie art. 457 ust 1 , pkt. 5 – Ustawy z dnia 20 lipca 2017 roku PRAWO WODNE (  Dz. U. z 2022 roku poz. 2625, 2687, z 2023r poz. 295, 412. ) oraz na  podstawie & 21,  &22 ust.1 -  Statutu Gminnej Spółki Wodnej SZCZECINEK  -  Walne Zgromadzenie Delegatów GSW uchwala co następuje:

 

&1

- na podstawie przeprowadzonego przez Komisję Skrutacyjną jawnego głosowania            

 stwierdza się że w skład ZARZĄDU GSW SZCZECINEK weszły n/w osoby

1.  Tomasz NOWACKI
2.  Sebastian BOGUCKI
3.  Franciszek POPŁAWSKI
4.   Arkadiusz KOT
5.     Krzysztof MROZIŃSKI
6.  Adam KUTA
7.   Marek SZYMBORSKI

 

&2

 Uchwała podlega podaniu do wiadomości publicznej w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie Gminy SZCZECINEK.

& 3

 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Sekretarz

Walnego Zgromadzenia

 

Adam KUTA

 

Przewodniczący

Walnego Zgromadzenia

 

Ryszard JASIONAS

 

UCHWAŁA Nr 8/WZ-SZCZECINEK/2023

                                 Walnego Zgromadzenia Delegatów Gminnej Spółki Wodnej SZCZECINEK  z dnia 11 maja 2023 roku w sprawie:

                   -  wyboru nowych członków Komisji Rewizyjnej Gminnej Spółki Wodnej SZCZECINEK kadencja lata 2023-2028.

                                Na podstawie art. 457 ust 1 , pkt. 5 – Ustawy z dnia 20 lipca 2017 roku PRAWO WODNE (  Dz. U. z 2022 roku poz. 2625, 2687, z 2023r poz. 295, 412. ) oraz na  podstawie &22 ust.1, &27 ust.1, ust. 2 -  Statutu Gminnej Spółki Wodnej SZCZECINEK  -  Walne Zgromadzenie Delegatów GSW uchwala co następuje:

&1

 - na podstawie przeprowadzonego przez Komisję Skrutacyjną jawnego głosowania            

 stwierdza się że w skład Komisji Rewizyjnej GSW SZCZECINEK weszły n/w osoby

 

1.  Józef SILISTROWSKI
2.  Julian SOSNOWSKI
3.  Zbigniew ZIELIŃSKI

 &2

Uchwała podlega podaniu do wiadomości publicznej w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie Gminy SZCZECINEK.

 & 3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Sekretarz

Walnego Zgromadzenia

 

Adam KUTA

 

Przewodniczący

Walnego Zgromadzenia

 

Ryszard JASIONAS

UCHWAŁA Nr 9/WZ-SZCZECINEK/2023

                                Walnego Zgromadzenia Delegatów Gminnej Spółki Wodnej SZCZECINEK  z dnia  11 maja 2023 roku w sprawie:

                   -  ukonstytuowania się  Zarządu Gminnej Spółki Wodnej SZCZECINEK kadencja lata 2023-2028 (uchwalenia składu osób funkcyjnych).

                                Na podstawie art. 457 ust 1 , pkt. 5 – Ustawy z dnia 20 lipca 2017 roku PRAWO WODNE (  Dz. U. z 2022 roku poz. 2625, 2687, z 2023r poz. 295, 412. ) oraz na  podstawie & 21,  &22 ust.1, ust.2. -  Statutu Gminnej Spółki Wodnej SZCZECINEK  -  Walne Zgromadzenie Delegatów GSW uchwala co następuje:

&1

 - na podstawie przeprowadzonego jawnego głosowania  stwierdza się że członkowie Zarządu GSW SZCZECINEK objęli następujące funkcje:

 

 1.  Przewodniczący Zarządu GSW  Sebastian BOGUCKI
 2.  Z-ca Przewodniczącego Zarządu GSW  Tomasz NOWACKI
 3.  Członek Zarządu GSW  Franciszek POPŁAWSKI
 4.  Członek Zarządu GSW  Arkadiusz KOT
 5.  Członek Zarządu GSW  Krzysztof MROZIŃSKI.
 6.  Członek Zarządu GSW  Adam KUTA
 7.  Członek Zarządu GSW  Marek SZYMBORSKI

 &2

Uchwała podlega podaniu do wiadomości publicznej w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie Gminy SZCZECINEK.

& 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Sekretarz

Walnego Zgromadzenia

 

Adam KUTA

 

Przewodniczący

Walnego Zgromadzenia

 

Ryszard JASIONAS

 

 

UCHWAŁA Nr 10/WZ-SZCZECINEK/2023

                                 Walnego Zgromadzenia Delegatów Gminnej Spółki Wodnej SZCZECINEK  z dnia  11 maja 2023 roku w sprawie:

                   -  ukonstytuowania się Komisji Rewizyjnej Gminnej Spółki Wodnej SZCZECINEK kadencja lata 2023-2028.

                                Na podstawie art. 457 ust 1 , pkt. 5 – Ustawy z dnia 20 lipca 2017 roku PRAWO WODNE (  Dz. U. z 2022 roku poz. 2625, 2687, z 2023r poz. 295, 412. ) oraz na  podstawie &22 ust.1, &27 ust.1, ust. 2 -  Statutu Gminnej Spółki Wodnej SZCZECINEK  -  Walne Zgromadzenie Delegatów GSW uchwala co następuje:

 &1

- na podstawie przeprowadzonego jawnego głosowania  stwierdza się że członkowie Komisji Rewizyjnej GSW SZCZECINEK objęli następujące funkcje:

 

1.  Przewodniczący Komisji Rewizyjnej  Julian SOSNOWSKI
2.  Członek Komisji Rewizyjnej  Józef SILISTROWSKI
3.  Członek Komisji Rewizyjnej  Zbigniew ZIELIŃSKI

 &2

 Uchwała podlega podaniu do wiadomości publicznej w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie Gminy SZCZECINEK.

 & 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Sekretarz

Walnego Zgromadzenia

 

Adam KUTA

 

Przewodniczący

Walnego Zgromadzenia

 

Ryszard JASIONAS

 

UCHWAŁA Nr 11/WZ-SZCZECINEK/2023

            Walnego Zgromadzenia Delegatów Gminnej Spółki Wodnej SZCZECINEK  z  dnia 11 maja 2023 roku w sprawie:

-  delegowania przedstawicieli ( Delegatów) GSW SZCZECINEK na Walne Zgromadzenie Delegatów Rejonowego Związku Spółek Wodnych w Szczecinku – kadencja lata 2023-2028 .

                Na podstawie art. 457 ust 1  pkt. 13 – Ustawy z dnia 20 lipca 2017 roku PRAWO WODNE       ( Dz.U. z 2022 r. poz. 2625, 2687, z 2023 r. poz. 295, 412 ) oraz na podstawie & 20 pkt.12  – Statutu Gminnej Spółki Wodnej SZCZECINEK  -  Walne Zgromadzenie Delegatów GSW  – uchwala co następuje:

- na podstawie przeprowadzonego głosowania wybrano  Delegatów reprezentujących GSW SZCZECINEK  na Walnych Zgromadzeniach  RZSW w Szczecinku n/w Delegatów:

1.  Sebastian BOGUCKI
2.  Tomasz NOWACKI
3.  Franciszek POPŁAWSKI
4.   Arkadiusz KOT
5.   Krzysztof MROZIŃSKI
6.   Adam KUTA
7.   Marek SZYMBORSKI

 

&1

Uchwała podlega podaniu do wiadomości publicznej w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie Gminy SZCZECINEK.

&2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

 

Sekretarz

Walnego Zgromadzenia

 

Adam KUTA

 

Przewodniczący

Walnego Zgromadzenia

 

Ryszard JASIONAS

————————————————————————————————————

 

ROK 2022 – UCHWAŁY WZ  GSW SZCZECINEK

 

UCHWAŁA Nr 1/WZ-SZCZECINEK/2022

            Walnego Zgromadzenia Delegatów Gminnej Spółki Wodnej SZCZECINEK z dnia 06 kwietnia  2022 roku w sprawie:

            - zatwierdzenia sprawozdania z działalności Gminnej Spółki Wodnej SZCZECINEK  za rok 2021

                         Na podstawie art. 457 ust 1 , pkt. 6 – Ustawy z dnia 20 lipca 2017 roku PRAWO WODNE ( T.J. Dz. U. z 2021 roku poz. 2233. ) oraz na  podstawie &20  pkt.1 –  Statutu Gminnej Spółki Wodnej Szczecinek –  Walne Zgromadzenie Delegatów GSW uchwala, co następuje:

 &1

            Zatwierdzić sprawozdanie z działalności  Gminnej Spółki Wodnej SZCZECINEK  za rok 2021

&2

Uchwała podlega podaniu do wiadomości publicznej w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie Gminy SZCZECINEK

 

& 3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Sekretarz

Walnego Zgromadzenia

Franciszek POPŁAWSKI

 

 

 

Przewodniczący

Walnego Zgromadzenia

Ryszard JASIONAS

         

 Załącznik: Sprawozdanie z działalności za rok 2021

 

UCHWAŁA Nr 2/WZ-SZCZECINEK/2022

            Walnego Zgromadzenia Delegatów Gminnej Spółki Wodnej SZCZECINEK z dnia  06 kwietnia 2022 roku w sprawie:

            - zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnej Spółki Wodnej SZCZECINEK  za rok 2021 oraz o przeksięgowaniu nadwyżki kosztów nad przychodami

                        Na podstawie art. 457 ust 1 , pkt. 6 – Ustawy z dnia 20 lipca 2017 roku PRAWO WODNE (  T.J. Dz. U. z 2021 roku poz. 2233 z późn.  zm. ) oraz na  podstawie &20  pkt.1 –  Statutu Gminnej Spółki Wodnej SZCZECINEK –  Walne Zgromadzenie Delegatów GSW uchwala co następuje:

&1

            Zatwierdza Sprawozdanie finansowe  Gminnej Spółki Wodnej SZCZECINEK  za rok 2021 wykazujące:

- przychody w wysokości – 295 498,04zł

- koszty w wysokości  - 295 616,04zł

- stratę w wysokości: 118,00zł

&2

Nadwyżkę kosztów  nad przychodami  za rok 2021 w wysokości 118,00zł zaleca się wraz z nadwyżką w przychodach z lat poprzednich w wysokości 45 817,68zł przeksięgować na rozliczenie międzyokresowe na  przychody przyszłych okresów. zakup środków trwałych. Narastająco – przychód na zakup środków trwałych stanowi 45 699,68zł

 

& 3

Uchwała podlega podaniu do wiadomości publicznej w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie Gminy Szczecinek.

& 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Sekretarz

Walnego Zgromadzenia

Franciszek POPŁAWSKI

 

 

 

Przewodniczący

Walnego Zgromadzenia

Ryszard JASIONAS

         

 

W załączeniu: Zestawienie WYNIK FINANSOWY GSW SZCZECINEK  za rok 2022

 

UCHWAŁA Nr 3/WZ-SZCZECINEK/2022

                                  Walnego Zgromadzenia Delegatów Gminnej Spółki Wodnej SZCZECINEK z dnia 06 kwietnia 2022 roku w sprawie:

                  - udzielenia absolutorium Zarządowi Gminnej Spółki Wodnej SZCZECINEK z działalności za rok 2021 .

                                Na podstawie art. 457 ust 1 , pkt. 6 – Ustawy z dnia 20 lipca 2017 roku PRAWO WODNE (  T.J. Dz. U. z 2021 roku poz.2233 z późn. zm. )              oraz na  podstawie &20  pkt.1 -  Statutu Gminnej Spółki Wodnej Szczecinek -  Walne Zgromadzenie Delegatów GSW uchwala co następuje:

 &1

                 Uchwala się udzielić absolutorium Zarządowi Gminnej Spółki Wodnej SZCZECINEK za działalność w roku 2021

 &2

 Uchwała podlega podaniu do wiadomości publicznej w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie Gminy SZCZECINEK.

 & 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązywania od dnia 01.01.2022r..

 

Sekretarz

Walnego Zgromadzenia

Franciszek POPŁAWSKI

 

 

 

Przewodniczący

Walnego Zgromadzenia

Ryszard JASIONAS

         

 

 

UCHWAŁA Nr 4/WZ-SZCZECINEK/2022

            Walnego Zgromadzenia Delegatów Gminnej Spółki Wodnej SZCZECINEK  z dnia 06 kwietnia 2022 roku w sprawie:

-  Uchwalenia planu robót i budżetu na rok 2022.

            Na podstawie art. 457 ust 1 pkt. 1, pkt.4 – Ustawy z dnia 20 lipca 2017 roku PRAWO WODNE ( T.J.  Dz. U. z 2021 roku poz.2233, z późn. zm.)                    oraz na podstawie  & 20 pkt. 2 Statutu Gminnej Spółki Wodnej Szczecinek – Walne Zgromadzenie Delegatów GSW uchwala, co następuje:

&1

Uchwala na rok 2022 następujący plan robót finansowany ze składek członków spółki wodnej:

 1. 1.      W pierwszej kolejności  likwidować niedrożności rurociągów drenarskich powodujących zagrożenie nieprzejezdnością dróg,  podtopienia posesji, wyłączenia gruntów z upraw – działaniem objąć 70ha gruntów zmeliorowanych.
 2. 2.      Przeprowadzić konserwację rowów o długości 13 000mb i przebudować 5 sztuk przepustów.
 3. 3.      Dofinansować obsługę robotników zatrudnionych w ramach robót publicznych przy konserwacji urządzeń melioracyjnych na terenie działalności GSW SZCZECINEK.

&2

Budżet Gminnej Spółki Wodnej SZCZECINEK  na rok 2022 uchwala się następująco:

Budżet ( dla pow. zmel.  3832,68ha – zgodnej z danymi ewidencyjnymi z roku 2021)

1. Podniesienie dotychczasowej składki do  wysokości 60zł za 1ha zmeliorowany dla gruntów o powierzchni większej  lub równej  1,0ha

i   pozostawienie  składki w  wysokości  45,00zł dla gruntów o powierzchni zmeliorowanej od 0,01ha do 0,99ha  ( włącznie) – ryczałt

Saldo ( bilans otwarcia) 82 950,94 – zł (szac.)

DOCHODY ROK 2022

2.

Dotacje
- dotacja celowa Urząd Gminy
- dotacja podmiotowa Zach-pom.Urząd Wojew.
- dotacja – Starostwo

4 000 zł
101500 zł
10 000 zł

3.

Składki członkowskie:
- bieżące
- zaległe

165 542 zł
3 886 zł

                        RAZEM   DOCHODY

284 928zł

WYDATKI ROK 2022
1. Konserwacja urządz. melior. – rowy 13 000m( przepusty)
2. Usunięcie awarii drenarskich – 70ha
3. Płace, dowóz, BHP, koszty adm.
RAZEM   WYDATKI:

126 490 zł
46 173 zł
104 742 zł

277 405zł

POZOSTANIE na koniec 2022r

90 473,94zł

       

&3

Zleca wykonanie planu prac oraz jej budżetu Rejonowemu Związkowi Spółek Wodnych w Szczecinku.

                                                                                &4

Uchwała podlega podaniu do wiadomości publicznej w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie Gminy SZCZECINEK

& 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązywania od dnia 01.01.2022r.

 

 

Sekretarz

Walnego Zgromadzenia

Franciszek POPŁAWSKI

 

 

 

Przewodniczący

Walnego Zgromadzenia

Ryszard JASIONAS

         

 

W załączeniu:

1. Plan Finansowy GSW na rok 2022 

2. Plan robót GSW  na rok 2022

 

 

 

UCHWAŁA Nr 5/WZ-SZCZECINEK/2022

            Walnego Zgromadzenia Delegatów Gminnej Spółki Wodnej SZCZECINEK z  dnia 06 kwietnia 2022 roku w sprawie:

-  sposobu rozliczania robót melioracyjnych wykonywanych dla członków Gminnej Spółki Wodnej SZCZECINEK.

                Na podstawie art. 457 ust 1  pkt. 13 – Ustawy z dnia 20 lipca 2017 roku PRAWO WODNE( T. J. Dz. U. z 2021 roku poz.2233 z późn. zm. )                          oraz na podstawie & 20 pkt.12  – Statutu Gminnej Spółki Wodnej SZCZECINEK -  Walne Zgromadzenie Delegatów GSW  – uchwala co następuje:

&1

Zatwierdza podstawowe wskaźniki do kosztorysowania robót statutowych przewidzianych do wykonania w roku 2022 – stosując katalogi nakładów rzeczowych (KNR)

- Robocizna wg stawki godz. – 24,00zł/ lub na podstawie umowy.

- Koszty pośrednie – Kp – 50% (naliczane do robocizny i pracy sprzętu bez naliczania zysku)

- Narzut kosztów zakupu materiałów 10%

ROBOTY MECHANICZNE ( statutowe) stosując katalogi nakładów rzeczowych (KNR)

- Koparko – ładowarka kołowa                              - 90zł/ m-g

 

 NAJEM SPRZĘTU –  według uzgodnień – umowy.

&2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

 

Sekretarz

Walnego Zgromadzenia

Franciszek POPŁAWSKI

 

 

 

Przewodniczący

Walnego Zgromadzenia

Ryszard JASIONAS

         

UCHWAŁA Nr 6/WZ-SZCZECINEK/2022

         Walnego Zgromadzenia Delegatów Gminnej Spółki Wodnej Szczecinek  z  dnia 06 kwietnia 2022 roku w sprawie:

oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań jaką może zaciągnąć RZSW Szczecinek w imieniu  GSW SZCZECINEK.

Na podstawie art. 457 ust 1  pkt. 2, pkt. 13 – Ustawy z dnia 20 lipca 2017 roku PRAWO WODNE  ( T. J. Dz. U. z 2021 roku poz.2233, z późn. zm. )                         oraz na podstawie § 20 pkt. 3, pkt.12  – Statutu Gminnej Spółki Wodnej  SZCZECINEK -  Walne Zgromadzenie Delegatów GSW  – uchwala co następuje:

§1

Upoważnia się Zarząd GSW SZCZECINEK  do zaciągnięcia za pośrednictwem  RZSW w Szczecinku zobowiązań finansowych do maksymalnej  kwoty 395 850,00zł z zastrzeżeniem wykorzystania na realizacje  działania:

” INWESTYCJE ZAPOBIEGAJĄCE ZNISZCZENIU POTENCJAŁU PRODUKCJI ROLNEJ w ramach poddziałania ” Wsparcie inwestycji w środki zapobiegawcze których celem jest ograniczenie skutków prawdopodobnych klęsk żywiołowych , niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof objętego PROW na lata 2014-2020

 

§2

Powyższą uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym.

 

 

Sekretarz

Walnego Zgromadzenia

Franciszek POPŁAWSKI

 

 

 

Przewodniczący

Walnego Zgromadzenia

Ryszard JASIONAS

         

 Załącznik nr 1- informacja do Uchwały  6/WZ-SZCZECINEK/2022

Załącznik nr 1 – Informacja do punktu 11 porządku obrad – Uchwały 06/WZ-SZCZECINEK/2022

W związku z podpisaniem i realizacją  przez RZSW w Szczecinku  UMOWY O PRZYZNANIU POMOCY Nr 01860-OR-1600006/21 z AGENCJA RESTRYKTYRYZACJI 9i MODERNIZACJI ROLNICTWA w Szczecinie, na operację typu: ” INWESTYCJE ZAPOBIEGAJĄCE ZNISZCZENIU POTENCJAŁU PRODUKCJI ROLNEJ w ramach poddziałania ” Wsparcie inwestycji w środki zapobiegawcze których celem jest ograniczenie skutków prawdopodobnych klęsk żywiołowych , niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof objętego PROW na lata 2014-2020

Wartość brutto operacji na dzień 06.04.2022  po przeprowadzeniu postępowania w trybie Prawa Zamówień Publicznych  i wyboru ofert na kwotę  1 219 545,00zł

Koszt operacji ( netto)  991 500,00,00zł w tym wnioskowana kwota pomocy – 692 320,00zł      ( 80 procent kosztów netto – wnioskowanej kwoty)     

w tym proporcjonalny udział GSW SZCZECINEK  w kwocie : 371 351,45zł .                                                   do ujęcia w uchwale 395 850,00zł

Zestawienie udziału procentowego we WNIOSKU do ARMIR o przyznanie pomocy na operację typu:
Inwestycje zapobiegające zniszczeniu potencjału produkcji rolnej
w ramach poddziałania ” wsparcie inwestycji w środki zapobiegawcze których celem jest ograniczenie skutków prawdopodobnych klęsk żywiołowych , niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof objętego PROW na lata 2014-2020

LP.

Gminna
Spółka
Wodna

Obszar zmeliorowany
w
ha

Udział procentowy
w pow.
RZSW

Całkowity koszt operacji dla kwoty
1 300 000zł ( brutto)

udział
GSW do
uchwały Walnego Zgromadz. RZSW
w zł  dla kwoty         1 300 000zł

Kwoty
udziału GSW wg. Wniosku
do ARMiR
w zł dla kwoty              1 064 442zł

1

Barwice

2630,82

20,90

271700

222468,38

2

Biały Bór

867,10

6,89

89570

73340,05

3

Borne Sulinowo

2138,85

17,00

221000

180955,14

4

Grzmiąca

3115,96

24,76

321880

263555,84

5

Szczecinek

3832,68

30,45

395850

324122,59

 

Razem:

12585,41

100,00

1300000

1064442,00

Wartość brutto operacji na dzień 28.03.2021r. : 1 219 545,00zł

Kwoty udziału GSW – wartości do ujęcia w Uchwałach Walnych Zgromadzeń zostały proporcjonalnie zwiększone w związku z sytuacją na rynku sprzętu budowlanego i rolniczego, z powodu wystąpienie podwyżek cen sprzętu – do maksymalnej kwoty 1 300 000zł

ROK 2021

UCHWAŁA Nr 1/WZ-SZCZECINEK/2021

            Walnego Zgromadzenia Delegatów Gminnej Spółki Wodnej SZCZECINEK z dnia  10 czerwca  2021 roku w sprawie:

            - zatwierdzenia sprawozdania z działalności Gminnej Spółki Wodnej SZCZECINEK  za rok 2020

                         Na podstawie art. 457 ust 1 , pkt. 6 – Ustawy z dnia 20 lipca 2017 roku PRAWO WODNE ( T.J. Dz. U. z 2021 roku poz.624 z późn. zm. ) oraz na  podstawie &20  pkt.1 –  Statutu Gminnej Spółki Wodnej Szczecinek –  Walne Zgromadzenie Delegatów GSW uchwala, co następuje:

 &1

            Zatwierdzić sprawozdanie z działalności  Gminnej Spółki Wodnej SZCZECINEK  za rok 2020

&2

Uchwała podlega podaniu do wiadomości publicznej w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie Gminy SZCZECINEK

& 3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sekretarz

Walnego Zgromadzenia

            Dariusz SAWKA

 

 

 

Przewodniczący

Walnego Zgromadzenia

                  Julian SOSNOWSKI         

 
 

Załącznik: Sprawozdanie z działalności za rok 2020

UCHWAŁA Nr 2/WZ-SZCZECINEK/2021

 

            Walnego Zgromadzenia Delegatów Gminnej Spółki Wodnej SZCZECINEK z dnia  10 czerwca  2021 roku w sprawie:

            - zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnej Spółki Wodnej SZCZECINEK  za rok 2020 oraz o przeksięgowaniu nadwyżki przychodów nad kosztami.

                        Na podstawie art. 457 ust 1 , pkt. 6 – Ustawy z dnia 20 lipca 2017 roku PRAWO WODNE (  T.J. Dz. U. z 2021 roku poz. 624 z późn.  zm. ) oraz na  podstawie &20  pkt.1 –  Statutu Gminnej Spółki Wodnej SZCZECINEK –  Walne Zgromadzenie Delegatów GSW uchwala co następuje:

&1

            Zatwierdza Sprawozdanie finansowe  Gminnej Spółki Wodnej SZCZECINEK  za rok 2020 wykazujące:

- przychody w wysokości – 303 257,24zł

- koszty w wysokości  - 249 190,57zł

- nadwyżkę w wysokości:  54 066,67zł

&2

Nadwyżkę przychodów nad  kosztami  w wysokości   54 066,67zł zaleca się przeksięgować na rozliczenie międzyokresowe na pokrycie straty z lat poprzednich  w wysokości 8 248,99zł a kwotę 45 817,68zł przeksięgować na przychody przyszłych okresów.

 

& 3

Uchwała podlega podaniu do wiadomości publicznej w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie Gminy Szczecinek.

& 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sekretarz

Walnego Zgromadzenia

             Dariusz SAWKA

 

 

 

Przewodniczący

Walnego Zgromadzenia

                     Julian SOSNOWSKI

         

 

W załączeniu: Zestawienie WYNIK FINANSOWY GSW SZCZECINEK  za rok 2020.

UCHWAŁA Nr 3/WZ-SZCZECINEK/2021

                                Walnego Zgromadzenia Delegatów Gminnej Spółki Wodnej SZCZECINEK z dnia 10 czerwca  2021 roku w sprawie:

                  - udzielenia absolutorium Zarządowi Gminnej Spółki Wodnej SZCZECINEK z działalności za rok 2020 .

                                Na podstawie art. 457 ust 1 , pkt. 6 – Ustawy z dnia 20 lipca 2017 roku PRAWO WODNE (  T.J. Dz. U. z 2021 roku poz.624 z późn. zm. ) oraz na  podstawie &20  pkt.1 -  Statutu Gminnej Spółki Wodnej Szczecinek -  Walne Zgromadzenie Delegatów GSW uchwala co następuje:

 &1

                Uchwala się udzielić absolutorium Zarządowi Gminnej Spółki Wodnej SZCZECINEK za działalność w roku 2020

 &2

 Uchwała podlega podaniu do wiadomości publicznej w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie Gminy SZCZECINEK.

 & 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązywania od dnia 01.01.2021r..

 

Sekretarz

Walnego Zgromadzenia

Dariusz SAWKA

 

 

 

 

Przewodniczący

Walnego Zgromadzenia

                      Julian SOSNOWSKI

         

 


 

UCHWAŁA Nr 4/WZ-SZCZECINEK/2021

            Walnego Zgromadzenia Delegatów Gminnej Spółki Wodnej SZCZECINEK  z dnia 10 czerwca 2021 roku w sprawie:

-  Uchwalenia planu robót i budżetu na rok 2021.

            Na podstawie art. 457 ust 1 pkt. 1, pkt.4 – Ustawy z dnia 20 lipca 2017 roku PRAWO WODNE ( T.J.  Dz. U. z 2021 roku poz. 624, z późn. zm.) oraz na podstawie  & 20 pkt. 2 Statutu Gminnej Spółki Wodnej Szczecinek – Walne Zgromadzenie Delegatów GSW uchwala, co następuje:

&1

Uchwala na rok 2021 następujący plan robót finansowany ze składek członków spółki wodnej:

 1. 1.      W pierwszej kolejności  likwidować niedrożności rurociągów drenarskich powodujących zagrożenie nieprzejezdnością dróg,  podtopienia posesji, wyłączenia gruntów z upraw – działaniem objąć 50ha gruntów zmeliorowanych.
 2. 2.      Przeprowadzić konserwację rowów o długości 12500mb i przebudować 5 sztuk przepustów.
 3. 3.      Dofinansować obsługę robotników zatrudnionych w ramach robót publicznych przy konserwacji urządzeń melioracyjnych na terenie działalności GSW SZCZECINEK.

&2

Budżet Gminnej Spółki Wodnej SZCZECINEK  na rok 2021 uchwala się następująco:

Budżet ( dla pow. zmel.  3832,68ha – zgodnej z danymi ewidencyjnymi z roku 2021)

1. Zachowanie dotychczasowej składki w wysokości 45 zł za 1ha zmeliorowany dla gruntów o powierzchni większej od 1,0ha

i  zachowanie składki w wysokości 45,00zł dla gruntów o powierzchni zmeliorowanej od 0,01ha do 0,99ha  ( włącznie) – ryczałt

Saldo ( bilans otwarcia) 75 427,59  – zł (szac.)

DOCHODY ROK 2021

2.

Dotacje
- dotacja celowa Urząd Gminy
- dotacja podmiotowa Zach-pom.Urząd Wojew.
- dotacja – Starostwo

4 000 zł
101500 zł
0 zł

3.

Składki członkowskie:
- bieżące
- zaległe

127 000 zł
5 000 zł

                        RAZEM   DOCHODY

237 500zł

WYDATKI ROK 2021
1. Konserwacja urządz. melior. – rowy 12500m( przepusty)
2. Usunięcie awarii drenarskich – 50ha
3. Płace, dowóz, BHP, koszty adm.
RAZEM   WYDATKI:

105 000 zł
60 000 zł
80 000 zł

245 000 zł

POZOSTANIE na koniec 2021r

67 927,59zł

       

&3

Zleca wykonanie planu prac oraz jej budżetu Rejonowemu Związkowi Spółek Wodnych w Szczecinku.

                                                                                                                                                                        &4

Uchwała podlega podaniu do wiadomości publicznej w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie Gminy SZCZECINEK

& 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązywania od dnia 01.01.2021r.

 

Sekretarz

Walnego Zgromadzenia

                Dariusz SAWKA

 

 

 

Przewodniczący

Walnego Zgromadzenia

                     Julian SOSNOWSKI

         

  W załączeniu:

1. Plan Finansowy GSW na rok 2021 

2. Plan robót GSW  na rok 2021

 

UCHWAŁA Nr 5/WZ-SZCZECINEK/2021

            Walnego Zgromadzenia Delegatów Gminnej Spółki Wodnej SZCZECINEK z  dnia 10 czerwca 2021 roku w sprawie:

-  sposobu rozliczania robót melioracyjnych wykonywanych dla członków Gminnej Spółki Wodnej SZCZECINEK.

                Na podstawie art. 457 ust 1  pkt. 13 – Ustawy z dnia 20 lipca 2017 roku PRAWO WODNE       ( T. J. Dz. U. z 2021 roku poz. 624 z późn. zm. ) oraz na podstawie & 20 pkt.12  – Statutu Gminnej Spółki Wodnej SZCZECINEK -  Walne Zgromadzenie Delegatów GSW  – uchwala co następuje:

&1

Zatwierdza podstawowe wskaźniki do kosztorysowania robót statutowych przewidzianych do wykonania w roku 2021 – stosując katalogi nakładów rzeczowych (KNR)

- Robocizna wg stawki godz. – 20,00zł/ lub na podstawie umowy.

- Koszty pośrednie – Kp – 50% (naliczane do robocizny i pracy sprzętu bez naliczania zysku)

- Narzut kosztów zakupu materiałów 10%

- Narzut na ZUS i FP.

- Ekwiwalent za odzież i narzędzia pracy.

 ROBOTY MECHANICZNE ( statutowe) stosując katalogi nakładów rzeczowych (KNR)

 - Koparka gąsienicowa KM-251 /0,25m3          - 60zł/ m-g

 - Ciągnik kołowy                                                     - 60zł/ m-g

- przyczepa skrzyniowa                                          – 10zł/m-g

- Koparko – ładowarka kołowa                              - 80zł/ m-g

 NAJEM SPRZĘTU –  według uzgodnień – umowy.

&2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

Sekretarz

Walnego Zgromadzenia

            Dariusz SAWKA

 

 

 

Przewodniczący

Walnego Zgromadzenia

                      Julian SOSNOWSKI

         

 

 

UCHWAŁA Nr 6/WZ-SZCZECINEK/2021

           

                        Walnego Zgromadzenia Delegatów Gminnej Spółki Wodnej Szczecinek  z  dnia 10 czerwca 2021 roku w sprawie:

oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań jaką może zaciągnąć RZSW Szczecinek w imieniu  GSW SZCZECINEK.

Na podstawie art. 457 ust 1  pkt. 2, pkt. 13 – Ustawy z dnia 20 lipca 2017 roku PRAWO WODNE  ( T. J. Dz. U. z 2021 roku poz.624, z późn. zm. ) oraz na podstawie § 20 pkt. 3, pkt.12  – Statutu Gminnej Spółki Wodnej  SZCZECINEK -  Walne Zgromadzenie Delegatów GSW  – uchwala co następuje:

§1

Upoważnia się Zarząd GSW SZCZECINEK  do zaciągnięcia za pośrednictwem  RZSW w Szczecinku zobowiązań finansowych do maksymalnej  kwoty 365 400,00zł z zastrzeżeniem wykorzystania na działanie:

” INWESTYCJE ZAPOBIEGAJĄCE ZNISZCZENIU POTENCJAŁU PRODUKCJI ROLNEJ w ramach poddziałania ” Wsparcie inwestycji w środki zapobiegawcze których celem jest ograniczenie skutków prawdopodobnych klęsk żywiołowych , niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof objętego PROW na lata 2014-2020

 

§2

Powyższą uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym.

 

Sekretarz

Walnego Zgromadzenia

             Dariusz SAWKA

 

 

 

Przewodniczący

Walnego Zgromadzenia

                       Julian SOSNOWSKI

         

 

Załącznik nr 1- informacja do Uchwały  6/WZ-SZCZECINEK/2021

Załącznik nr 1- informacja do Uchwały  6/WZ-SZCZECINEK/2021

W związku ze złożeniem przez RZSW w Szczecinek WNIOSKU  do ARMIR o przyznanie pomocy na operację typu: ” INWESTYCEJ E ZAPOBIEGAJĄCE ZNISZCZENIU POTENCJAŁU PRODUKCJI ROLNEJ w ramach poddziałania ” Wsparcie inwestycji w środki zapobiegawcze których celem jest ograniczenie skutków prawdopodobnych klęsk żywiołowych , niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof objętego PROW na lata 2014-2020

Według Zestawienia Rzeczowo – Finansowego – Finansowanie Operacji

ZAKUP MASZYN:

1. Koparko-ładowarka

2. Ciągnik rolniczy

3. Ramię wysięgnikowe zasięg 6-7m

4. Głowica mulczująca szerokość robocza 1,1-1,3m

5.Odmularka do rowów szerokość robocza 0,7-0,9m

6.Kosiarka bijakowa szerokość robocza 1,8-2,2m

7. Przyczepa dwuosiowa  ładowność 5,5-6,5 tony

8. Rębak tarczowy do ciągnika szerokość

Wartość brutto operacji na dzień złożenia wniosku: 1 064 442,00zł

Koszt operacji ( netto) 865 400,00zł w tym wnioskowana kwota pomocy – 692 320,00zł ( 80 procent kosztów netto)     

 w tym proporcjonalny udział GSW  SZCZECINEK w kwocie : 324 122,59zł .          

       do ujęcia w uchwale kwota  365 400,00zł

 

 

UCHWAŁA Nr 7/WZ-SZCZECINEK/2021

            Walnego Zgromadzenia Delegatów Gminnej Spółki  Wodnej SZCZECINEK z  dnia 10 czerwca 2021 roku w sprawie:

      – wprowadzenia zmian  do obowiązującego Statutu GSW SZCZECINEK przyjętego uchwałą Nr 4/2003 Walnego Zgromadzenia Delegatów Gminnej Spółki Wodnej SZCZECINEK z  dn. 02.04.2003r zatwierdzonego decyzją Starosty Szczecineckiego z dn. 20.02.2004r.

Na podstawie art. 457 ust 1  pkt. 8 – Ustawy z dnia 20 lipca 2017 roku PRAWO WODNE  ( T. J. Dz. U. z 2021 roku poz. 624, z późn. zm. ) oraz na podstawie § 20 pkt.7  – Statutu Gminnej Spółki Wodnej  Szczecinek  -  Walne Zgromadzenie Delegatów GSW  – uchwala co następuje:

 §1

Walne Zgromadzenie Delegatów Gminnej Spółki Wodnej SZCZECINEK zmienia treść wyżej opisanego Statutu spółki w ten sposób , że:

 1) § 3 ust.1 i 2 otrzymują następujące brzmienie:

1.  Nadzór i kontrolę nad działalnością spółki  w zakresie określonym w ustawie Prawo Wodne ,

sprawuje Starosta Szczecinecki zwany w dalszej części statutu starostą.

2.  Spółka podlega wpisaniu do systemu informacyjnego gospodarowania wodami prowadzonego

przez Wody Polskie. Z wnioskiem o wpisanie do systemu do występuje Zarząd spółki w terminie

30 dni od dnia nabycia osobowości prawnej.


2) § 11 otrzymuje brzmienie:
1. Członkami spółki mogą być osoby prawne lub fizyczne korzystające z urządzeń eksploatowanych

przez spółkę lub zainteresowane jej działalnością w inny sposób. W szczególności członkami

spółki powinni być właściciele gruntów położonych w obszarze działania spółki.

 2. Członkostwo w spółce jest dobrowolne.

 3. Następca prawny członka wstępuje w jego prawa i obowiązki wobec spółki.

 4. Przyjęcie do spółki na wniosek zainteresowanego następuje w drodze uchwały Zarządu spółki.

 5. Wystąpienie członka ze spółki na jego pisemny wniosek złożony co najmniej na trzy miesiące

przed zakończeniem roku. Członkostwo ustaje po upływie trzymiesięcznego okresu

wypowiedzenia.

  6. Zarząd spółki może w trybie uchwały wyłączyć ze spółki członka, który działa na szkodę spółki lub w sposób rozmyślny utrudnia działanie zmierzające do osiągnięcia jej celów statutowych.


3) § 18 ust.2 otrzymuje brzmienie:

2. Zawiadomienia rozsyła się do wszystkich członków lub delegatów (przedstawicieli) członków oraz

Starosty na siedem dni przed planowanym terminem zgromadzenia.

 

4) § 25 pkt.5 otrzymuje brzmienie:

5.  przyjmowanie nowych członków  oraz podejmowanie uchwał w przedmiocie wyłączenia

członków ze spółki

 

5) § 37 otrzymuje brzmienie:

Starosta po otrzymaniu uchwały walnego zgromadzenia spółki w likwidacji o zatwierdzeniu

ostatecznych rachunków i sprawozdań likwidatora występuje z wnioskiem o wykreślenie spółki z

systemu  informacyjnego gospodarowania wodami.

 §2

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym

 &3

Uchwała wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia przez Starostę Szczecineckiego.


Sekretarz

Walnego Zgromadzenia

              Dariusz SAWKA

 

 


Przewodniczący

Walnego Zgromadzenia

                    Julian SOSNOWSKI

         

 

 

 

ROK 2020

UCHWAŁA Nr 1/WZ-SZCZECINEK/2020

 

            Walnego Zgromadzenia Delegatów Gminnej Spółki Wodnej SZCZECINEK z dnia  17 czerwca  2020 roku w sprawie:

            -  zatwierdzenia sprawozdania z działalności Gminnej Spółki Wodnej SZCZECINEK  za rok 2019

 

                        Na podstawie art. 457 ust 1 , pkt. 6 – Ustawy z dnia 20 lipca 2017 roku PRAWO WODNE ( T.J. Dz. U. z 2020 roku poz.310 ze zm. ) oraz na  podstawie &20  pkt.1 –  Statutu Gminnej Spółki Wodnej Szczecinek  -  Walne Zgromadzenie Delegatów GSW uchwala, co następuje:

 &1

            Zatwierdzić sprawozdanie z działalności  Gminnej Spółki Wodnej SZCZECINEK  za rok 2019

&2

Uchwała podlega podaniu do wiadomości publicznej w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie Gminy SZCZECINEK

 & 3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Sekretarz

Walnego Zgromadzenia

 

 

DANIEL DACIO

 

Przewodniczący

Walnego Zgromadzenia

 

 

RYSZARD JASIONAS

 

 

 

UCHWAŁA Nr 2/WZ-SZCZECINEK/2020

 

            Walnego Zgromadzenia Delegatów Gminnej Spółki Wodnej SZCZECINEK  z dnia  17 czerwca  2020 roku w sprawie:

            - zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnej Spółki Wodnej SZCZECINEK  za rok 2019 oraz o przeksięgowania nadwyżki przychodów nad kosztami.

                        Na podstawie art. 457 ust 1 , pkt. 6 – Ustawy z dnia 20 lipca 2017 roku PRAWO WODNE (  T.J. Dz. U. z 2020 roku poz. 310 ze zm. ) oraz na  podstawie &20  pkt.1 –  Statutu Gminnej Spółki Wodnej SZCZECINEK  -  Walne Zgromadzenie Delegatów GSW uchwala co następuje:

&1

            Zatwierdza Sprawozdanie finansowe  Gminnej Spółki Wodnej SZCZECINEK  za rok 2019 wykazujące:

- przychody w wysokości – 298 040,96zł

- koszty w wysokości  - 263 760,69zł

- nadwyżkę w wysokości: 34 280,27zł

&2

Nadwyżkę przychodów nad kosztami  za rok 2019 w wysokości 34 280,27zł zleca przeksięgować na rozliczenie międzyokresowe na pokrycie straty z lat poprzednich.

& 3

Uchwała podlega podaniu do wiadomości publicznej w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie Gminy Szczecinek

& 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Sekretarz

Walnego Zgromadzenia

 

 

DANIEL DACIO

 

Przewodniczący

Walnego Zgromadzenia

 

 

RYSZARD JASIONAS

 

 

W załączeniu: Zestawienie WYNIK FINANSOWY GSW SZCZECINEK  za rok 2019.

UCHWAŁA Nr 3/WZ-SZCZECINEK/2020

                Walnego Zgromadzenia Delegatów Gminnej Spółki Wodnej SZCZECINEK z dnia  17 czerwca  2020 roku w sprawie:

              - udzielenia absolutorium Zarządowi Gminnej Spółki Wodnej SZCZECINEK  z działalności za rok 2019 .

                         Na podstawie art. 457 ust 1 , pkt. 6 – Ustawy z dnia 20 lipca 2017 roku PRAWO WODNE (  T.J. Dz. U. z 2020 roku poz. 310 ze zm. ) oraz na  podstawie &20  pkt.1 -  Statutu Gminnej Spółki Wodnej Szczecinek  -  Walne Zgromadzenie Delegatów GSW uchwala co następuje:

 

 &1

            Uchwala się udzielić absolutorium Zarządowi Gminnej Spółki Wodnej SZCZECINEK  za działalność w roku 2019

 

&2

Uchwała podlega podaniu do wiadomości publicznej w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie Gminy SZCZECINEK

 & 3

 

 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązywania od dnia 01.01.2020r.


 

Sekretarz

Walnego Zgromadzenia

 

 

DANIEL DACIO

 

Przewodniczący

Walnego Zgromadzenia

 

 

RYSZARD JASIONAS

 

UCHWAŁA Nr 4/WZ-SZCZECINEK/2020

            Walnego Zgromadzenia Delegatów Gminnej Spółki Wodnej SZCZECINEK  z dnia 17 czerwca 2020 roku w sprawie:

-  Uchwalenia planu robót i budżetu na rok 2020.

            Na podstawie art. 457 ust 1 pkt. 1, pkt.4 – Ustawy z dnia 20 lipca 2017 roku PRAWO WODNE ( T.J.  Dz. U. z 2020 roku poz. 310  ze zm.) oraz na podstawie  & 20 pkt. 2 Statutu Gminnej Spółki Wodnej Szczecinek  - Walne Zgromadzenie Delegatów GSW uchwala, co następuje:

&1

Uchwala na rok 2020 następujący plan robót finansowany ze składek członków spółki wodnej:

 1. 1.      W pierwszej kolejności  likwidować niedrożności rurociągów drenarskich powodujących zagrożenie nieprzejezdnością dróg,  podtopienia posesji, wyłączenia gruntów z upraw – działaniem objąć 40ha gruntów zmeliorowanych.
 2. 2.      Przeprowadzić konserwację rowów o długości 14000mb i przebudować 5 sztuk przepustów.
 3. 3.      Dofinansować obsługę robotników zatrudnionych w ramach robót publicznych przy konserwacji urządzeń melioracyjnych na terenie działalności GSW SZCZECINEK.

 

&2

Budżet Gminnej Spółki Wodnej Szczecinek na rok 2020 uchwala się następująco:

1. Zachowanie dotychczasowej składki w wysokości 45 zł za 1ha zmeliorowany dla gruntów o powierzchni równej lub większej od 1,00ha

i  zachowanie składki w wysokości 45,00zł dla gruntów o powierzchni zmeliorowanej od 0,01ha do 0,99ha  ( włącznie)

DOCHODY rok 2020

1.

Dotacje
- dotacja celowa Urząd Gminy – 4 000zł
- dotacja podmiotowa Zach-pom.Urząd Wojew. – 90 000zł
- dotacja – Starostwo – 5 000zł
- dotacja Urząd Marszałkowski – 17 458,46zł

- WFOŚiGW – 17 458,46zł

 

Składki członkowskie:
- bieżące – 130 000zł
- zaległe – 3 000zł

RAZEM   DOCHODY – 266 916,92 zł

WYDATKI rok 2020
1. Konserwacja urządz. melior. – rowy 14000m( przepusty)
2. Usunięcie awarii drenarskich – 40ha
3. Płace, dowóz, BHP, koszty adm.
RAZEM   WYDATKI:

140 000 zł
35 000 zł
90 000 zł

265 000 zł

POZOSTANIE na koniec 2020r

1 916,92 zł

 

&3

Zleca wykonanie planu prac oraz jej budżetu Rejonowemu Związkowi Spółek Wodnych w Szczecinku.

                                                                                                                                                                       &4

Uchwała podlega podaniu do wiadomości publicznej w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie Gminy SZCZECINEK

& 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązywania od dnia 01.01.2020r.

 

 

Sekretarz

Walnego Zgromadzenia

 

 

DANIEL DACIO

 

Przewodniczący

Walnego Zgromadzenia

 

 

RYSZARD JASIONAS

 

 

 W załączeniu:

1. Plan Finansowy GSW na rok 2020

2. Plan robót GSW  na rok 2020

UCHWAŁA Nr 5/WZ-SZCZECINEK/2020

            Walnego Zgromadzenia Delegatów Gminnej Spółki SZCZECINEK z  dnia 17 czerwca 2020 roku w sprawie:

-  sposobu rozliczania robót melioracyjnych wykonywanych dla członków Gminnej Spółki Wodnej SZCZECINEK.

                Na podstawie art. 457 ust 1  pkt. 13 – Ustawy z dnia 20 lipca 2017 roku PRAWO WODNE       ( T. J. Dz. U. z 2020 roku poz. 310 ze zm. ) oraz na podstawie & 20 pkt.12  – Statutu Gminnej Spółki Wodnej Szczecinek  -  Walne Zgromadzenie Delegatów GSW  – uchwala co następuje:

&1

Zatwierdza podstawowe wskaźniki do kosztorysowania robót statutowych przewidzianych do wykonania w roku 2020 – stosując katalogi nakładów rzeczowych (KNR)

- Robocizna wg stawki godz. – 20,00zł/ lub na podstawie umowy.

- Koszty pośrednie – Kp – 50% (naliczane do robocizny i pracy sprzętu bez naliczania zysku)

- Narzut kosztów zakupu materiałów 10%

- Narzut na ZUS i FP.

- Ekwiwalent za odzież i narzędzia pracy.

 ROBOTY MECHANICZNE ( statutowe) stosując katalogi nakładów rzeczowych (KNR)

 - Koparka gąsienicowa KM-251 /0,25m3          - 60zł/ m-g

 - Ciągnik kołowy                                                     - 60zł/ m-g

- przyczepa skrzyniowa                                          – 10zł/m-g

- Koparko – ładowarka kołowa                              - 80zł/ m-g

 NAJEM SPRZĘTU –  według uzgodnień – umowy.

&2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

Sekretarz

Walnego Zgromadzenia

 

 

DANIEL DACIO

 

Przewodniczący

Walnego Zgromadzenia

 

 

RYSZARD JASIONAS

UCHWAŁA Nr 7/WZ-SZCZECINEK/2020

 

            Walnego Zgromadzenia Delegatów Gminnej Spółki Wodnej SZCZECINEK  z dnia  17 czerwca  2020 roku w sprawie:

            -  rozliczenia kosztów Gminnej Spółki Wodnej Szczecinek z roku 2017

                        Na podstawie art. 457 ust 1 , pkt. 6, pkt. 13 – Ustawy z dnia 20 lipca 2017 roku PRAWO WODNE (  T.J. Dz. U. z 2020 roku poz. 310 ze zm. ) oraz na  podstawie &20  pkt.1, pkt. 12      -  Statutu Gminnej Spółki Wodnej Szczecinek  -  Walne Zgromadzenie Delegatów GSW uchwala co następuje:

&1

            Zatwierdza stan konta DŁUGOTERMINOWE ROZLICZENIE KOSZTÓW  z roku 2017, wykazujący stratę w wysokości 16 895,72zł

&2

Zleca przeksięgować  stratę za rok 2017 w wysokości 16 895,72zł na rozliczenie długoterminowe, międzyokresowe i pokrycie jej z zysków przyszłych okresów.

& 3

Uchwała podlega podaniu do wiadomości publicznej w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie Gminy SZCZECINEK.

& 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Sekretarz

Walnego Zgromadzenia

 

 

DANIEL DACIO

 

Przewodniczący

Walnego Zgromadzenia

 

 

RYSZARD JASIONAS

 

 

W załączeniu:

- Zestawienie Rozliczenie roczne – STRATY  GSW za rok 2017.

- informacja o koncie 641 – stan konta rok 2017 – DŁUGOTERMINOWE ROZLICZENIE KOSZTÓW.

ROK 2019

UCHWAŁA Nr 1/WZ-SZCZECINEK/2019

 

            Walnego Zgromadzenia Delegatów Gminnej Spółki Wodnej SZCZECINEK z dnia  21 marca  2019 roku w sprawie:

            - zatwierdzenia sprawozdania z działalności Gminnej Spółki Wodnej SZCZECINEK  za rok 2018

 

                        Na podstawie art. 457 ust 1 , pkt. 6 – Ustawy z dnia 20 lipca 2017 roku PRAWO WODNE (  T.J. Dz. U. z 2018 roku poz.2268 ze zm. ) oraz na  podstawie &20  pkt.1 –  Statutu Gminnej Spółki Wodnej Szczecinek  -  Walne Zgromadzenie Delegatów GSW uchwala, co następuje:

 

&1

            Zatwierdzić sprawozdanie z działalności  Gminnej Spółki Wodnej SZCZECINEK  za rok 2018

&2

Uchwała podlega podaniu do wiadomości publicznej w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie Gminy Szczecinek.

 

& 3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sekretarz

Walnego Zgromadzenia

               Dariusz SAWKA

 

Przewodniczący

Walnego Zgromadzenia

              Daniel DACIO

 

UCHWAŁA Nr 2/WZ-SZCZECINEK/2019

            Walnego Zgromadzenia Delegatów Gminnej Spółki Wodnej SZCZECINEK  z dnia 21 marca 2019 roku w sprawie:

                 –  uchwalenie planu robót i budżetu na rok 2019.

            Na podstawie art. 457 ust 1 pkt. 1, pkt.4 – Ustawy z dnia 20 lipca 2017 roku PRAWO WODNE ( T.J.  Dz. U. z 2018 roku poz.2268  ze zm.) oraz na podstawie  & 20 pkt. 2 Statutu Gminnej Spółki Wodnej Szczecinek  - Walne Zgromadzenie Delegatów GSW uchwala, co następuje:

 

&1

Uchwala na rok 2019 następujący plan robót finansowany ze składek członków spółki wodnej:

 1. 1.      W pierwszej kolejności  likwidować niedrożności rurociągów drenarskich powodujących zagrożenie nieprzejezdnością dróg,  podtopienia posesji, wyłączenia gruntów z upraw.
 2. 2.      Przeprowadzić konserwację rowów o długości 8000mb i przebudować 5 sztuk przepustów.
 3. 3.      Dofinansować obsługę robotników zatrudnionych w ramach robót publicznych przy konserwacji urządzeń melioracyjnych na terenie działalności GSW Szczecinek.

 

&2

Budżet Gminnej Spółki Wodnej Szczecinek na rok 2019 uchwala się następująco:

  Podniesienie dotychczasowej składki do wysokości 45 zł za 1ha zmeliorowany dla gruntów o powierzchni równej lub większej od 1,00ha

i  podniesienie  składki do 45,00zł dla gruntów o powierzchni zmeliorowanej od 0,01ha do 0,99ha  ( włącznie)

DOCHODY rok 2019

1.

Dotacje
- dotacja celowa Urząd Gminy
- dotacja podmiotowa Zach-pom.Urząd Wojew.
- dotacja – Starostwo
- dotacja Urząd Marszałkowski

                                    4 000 zł
60 000 zł
5 000 zł
0 zł

3.

Składki członkowskie:
- bieżące
- zaległe

                                 122 000 zł
3 000 zł

                     RAZEM   DOCHODY

194 000 zł

 

WYDATKI rok 2019
1. Konserwacja urządz. melior. – rowy 8000m( przepusty)
2. Usunięcie awarii drenarskich – 60ha (awarie szt. 55)
3. Płace, dowóz, BHP, koszty adm.
RAZEM   WYDATKI:

66 000 zł
42 000 zł
60 000 zł

168 000 zł

POZOSTANIE na koniec 2019r

26 000zł

 

&3

 

Uchwała podlega podaniu do wiadomości publicznej w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie Gminy Szczecinek.

 

&4

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązywania od dnia 01.01.2019r.

Sekretarz

Walnego Zgromadzenia

               Dariusz SAWKA

 

Przewodniczący

Walnego Zgromadzenia

              Daniel DACIO

 

 

UCHWAŁA Nr3 /WZ-SZCZECINEK/2019

                        Walnego Zgromadzenia Delegatów Gminnej Spółki Wodnej SZCZECINEK  z dnia 21 marca 2019 roku w sprawie:

-  wyboru nowego członka Komisji Rewizyjnej Gminnej Spółki Wodnej Szczecinek kadencja lata 2018-2023.

Na podstawie art. 457 ust 1 pkt.5 – Ustawy z dnia 20 lipca 2017 roku PRAWO WODNE  ( T.J.  Dz. U. z 2018 roku poz.2268  ze zm.) oraz na podstawie &20 pkt. 4 – Statutu Gminnej Spółki Wodnej SZCZECINEK  - Walne Zgromadzenie Delegatów GSW uchwala , co następuje:

 

&1

- na podstawie przeprowadzonego jawnego głosowania wybrano nowego członka Komisji Rewizyjnej  Gminnej Spółki Wodnej Szczecinek Panią/Pana


Dariusza SAWKĘ zam. Dalęcino 33                              78-400 Szczecinek -  Członek  Komisji Rewizyjnej 

&2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

                                                                                                                       

Sekretarz

Walnego Zgromadzenia

               Dariusz SAWKA

 

Przewodniczący

Walnego Zgromadzenia

              Daniel DACIO