Uchwały

UCHWAŁA Nr 1/WZ-BORNE-SUL/2023

 

            Walnego Zgromadzenia Delegatów Gminnej Spółki Wodnej BORNE SULINOWO z dnia  23 maja  2023 roku w sprawie:

            - zatwierdzenia sprawozdania z działalności Gminnej Spółki Wodnej BORNE SULINOWO  za rok 2022

 

                        Na podstawie art. 457 ust 1 , pkt. 6 – Ustawy z dnia 20 lipca 2017 roku PRAWO WODNE (  Dz. U. z 2022 roku poz. 2625, 2687, z 2023r poz. 295, 412. ) oraz na  podstawie &20  pkt.1 –  Statutu Gminnej Spółki Wodnej BORNE SULINOWO  -  Walne Zgromadzenie Delegatów GSW uchwala, co następuje:

 

&1

            Zatwierdza sprawozdanie z działalności  Gminnej Spółki Wodnej BORNE SULINOWO  za rok 2022

&2

Uchwała podlega podaniu do wiadomości publicznej w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie Gminy BORNE SULINOWO.

 

& 3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Sekretarz

Walnego Zgromadzenia

 

Sebastian BOGUCKI

 

Przewodniczący

Walnego Zgromadzenia

 

Anna SMOŁUCHA

 

Załącznik: Sprawozdanie z działalności za rok 2022

 

UCHWAŁA Nr 2/WZ-BORNE-SUL/2023

            Walnego Zgromadzenia Delegatów Gminnej Spółki Wodnej BORNE SULINOWO  z dnia 23 maja 2023 roku w sprawie:

            - zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnej Spółki Wodnej BORNE SULINOWO  za rok 2022 oraz o przeksięgowaniu nadwyżki przychodów nad kosztami.

                        Na podstawie art. 457 ust 1 , pkt. 6 – Ustawy z dnia 20 lipca 2017 roku PRAWO WODNE (  Dz. U. z 2022 roku poz. 2625, 2687, z 2023r poz. 295, 412  ) oraz na  podstawie &20  pkt.1 –  Statutu Gminnej Spółki Wodnej BORNE SULINOWO  -  Walne Zgromadzenie Delegatów GSW uchwala co następuje:

&1

            Zatwierdza Sprawozdanie finansowe  Gminnej Spółki Wodnej BORNE SULINOWO   za rok 2022 wykazujące:

- Przychody w wysokości   -  230 439,67zł

- Koszty w wysokości    -   197 341,40zł

Stan na koniec roku 2022 – NADWYŻKA – 33 098,27 zł

&2

                Nadwyżkę przychodów nad kosztami za rok 2022 w wysokości 33 098,27zł wraz z nadwyżką z lat poprzednich w wysokości 2 442,67 zł przeksięgować na rozliczenie międzyokresowe na przychody przyszłych okresów.

 

 

& 3

Uchwała podlega podaniu do wiadomości publicznej w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie Gminy BORNE SULINOWO.

& 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sekretarz

Walnego Zgromadzenia

 

Sebastian BOGUCKI

 

Przewodniczący

Walnego Zgromadzenia

 

Anna SMOŁUCHA


W załączeniu: Zestawienie WYNIK FINANSOWY GSW BORNE SULINOWO  za rok 2022.

UCHWAŁA Nr 3/WZ-BORNE-SUL/2023

                                 Walnego Zgromadzenia Delegatów Gminnej Spółki Wodnej BORNE SULINOWO  z dnia 23 maja 2023 roku w sprawie:

               - udzielenia absolutorium Zarządowi Gminnej Spółki Wodnej BORNE SULINOWO z działalności za rok 2022 .

                                Na podstawie art. 457 ust 1 , pkt. 6 – Ustawy z dnia 20 lipca 2017 roku PRAWO WODNE (  Dz. U. z 2022 roku poz. 2625, 2687, z 2023r poz. 295, 412. ) oraz na  podstawie &20  pkt.1 -  Statutu Gminnej Spółki Wodnej BORNE SULINOWO  -  Walne Zgromadzenie Delegatów GSW uchwala co następuje:

 &1

                 Uchwala się udzielić absolutorium Zarządowi Gminnej Spółki Wodnej BORNE SULINOWO  za działalność w roku 2022

 &2

 Uchwała podlega podaniu do wiadomości publicznej w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie Gminy BORNE SULINOWO.

 & 3

 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązywania od dnia 01.01.2023r.


Sekretarz

Walnego Zgromadzenia

 

Sebastian BOGUCKI

 

Przewodniczący

Walnego Zgromadzenia

 

Anna SMOŁUCHA

 

 

UCHWAŁA Nr 4/WZ-BORNE-SUL/2023

                                Walnego Zgromadzenia Delegatów Gminnej Spółki Wodnej BORNE SULINOWO  z dnia 23  maja 2023 roku w sprawie:

                 -  zatwierdzenia liczby Delegatów GSW BORNE SULINOWO kadencja lata 2023 – 2028, wybranych w wyborach Delegatów przeprowadzonych w dniu 31 marca, 09 maja, 10 maja 2023 roku.

 

                                Na podstawie art. 457 ust 1 , pkt. 13 – Ustawy z dnia 20 lipca 2017 roku PRAWO WODNE (  Dz. U. z 2022 roku poz. 2625, 2687, z 2023r poz. 295, 412. ) oraz na  podstawie &16 ust.1, ust.2, ust. 3, ust. 4 -  Statutu Gminnej Spółki Wodnej BORNE SULINOWO  -  Walne Zgromadzenie Delegatów GSW uchwala co następuje:

&1

                Zatwierdza  się listę Delegatów na Walne Zgromadzenie GSW BORNE SULINOWO  kadencja lata 2023-2028 według kolejności wyboru, w  składzie jak poniżej:


Lp.

Imię i nazwisko

1

Robert Smołucha

2

Jarosław Smołucha

3

Zenon Piecewicz

4

Michał PODOLSKI                                                                                   HORUS-AGRA

5

Elżbieta Barańska

6

Zbigniew Kuta

7

Helena Kuta

8

Anna Smołucha

9

Janina Giwojno

10

Małgorzata Lis

11

Bożena Kurkin

12

Xymena Kowalska

13

Roman Słomiński

14

Andrzej Rulewicz

15

Sebastian Bogucki

16

Tadeusz Johaniuk

17

Marek Świąć

18

Mirosława Balawander

19

Józef Petrowicz

20

Kuta Adam

21

Fundacja im. St. Karłowskiego

22

KOWR Koszalin

 

 

&2

 

Uchwała podlega podaniu do wiadomości publicznej w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie Gminy BORNE SULINOWO.

 

& 3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. .

 

 

Sekretarz

Walnego Zgromadzenia

 

Sebastian BOGUCKI

 

Przewodniczący

Walnego Zgromadzenia

 

Anna SMOŁUCHA

 

W załączeniu:

 - Protokoły z Wyboru Delegatów – kadencja lata 2023-2028

 

UCHWAŁA Nr 5/WZ-BORNE-SUL/2023

            Walnego Zgromadzenia Delegatów Gminnej Spółki Wodnej BORNE SULINOWO  z dnia 23 maja 2023 roku w sprawie:

                  –  Uchwalenia planu robót i budżetu na rok 2023.

            Na podstawie art. 457 ust 1 pkt. 1, pkt.4 – Ustawy z dnia 20 lipca 2017 roku PRAWO WODNE ) (  Dz. U. z 2022 roku poz. 2625, 2687, z 2023 roku poz. 295, 412   oraz na podstawie             & 20 pkt. 2 – Statutu Gminnej Spółki Wodnej BORNE SULINOWO – Walne Zgromadzenie Delegatów GSW uchwala, co następuje:

&1

Uchwala na rok 2023 następujący plan robót finansowany ze składek członków spółki wodnej:

 1. 1.      W pierwszej kolejności  likwidować niedrożności rurociągów drenarskich powodujących zagrożenie nieprzejezdnością dróg,  podtopienia posesji, wyłączenia gruntów z upraw – działaniem objąć 10ha gruntów zmeliorowanych.
 2. 2.      Przeprowadzić konserwację rowów o długości 14 460mb ( przepusty).
 3. 3.      Dofinansować obsługę robotników zatrudnionych w ramach robót publicznych przy konserwacji urządzeń melioracyjnych na terenie działalności GSW BORNE SULINOWO.

&2

Budżet Gminnej Spółki Wodnej BORNE SULINOWO  na rok 2023 uchwala się następująco:

Zarząd GSW Borne Sulinowo  przedstawia Walnemu Zgromadzeniu Delegatów jedną wersję  projektu budżetu ( dla pow. zmel.  2132,39ha – zgodnie z danymi ewidencyjnymi z roku 2022)

Pozostawienie składki członkowskiej w wysokości 55,00 zł za 1ha zmeliorowany dla gruntów o powierzchni większej od 0,50ha

i  pozostawienie składki członkowskiej w  wysokości 27,50zł dla gruntów o powierzchni zmeliorowanej od 0,01ha do 0,50ha ( włącznie)- ryczałt.

Na podstawie uchwalonej w dn. 21.04.2022 UCHWAŁY Nr 4/WZ-BORNE-SUL/2022

Saldo (bilans otwarcia) – 30 853,49zł

DOCHODY rok  2023

1.

Dotacje
- dotacja celowa Urząd Gminy
- dotacja podmiotowa Zach-pom.Urząd Wojew.
- dotacja – Starostwo
- dotacja Urząd Marszałkowski- dofinansowanie prac z robót publicznych PUP

6 000 zł
80 000 zł
15 000 zł
0 zł

10 000 zł

2.

Składki członkowskie:
- bieżące
- zaległe

98 878 zł
1 579 zł

                        RAZEM   DOCHODY

211 457 zł

 

WYDATKI  rok 2023
1. Konserwacja urządz. melior. -  rowy 14 460m( przepusty)
2. Usunięcie awarii drenarskich – 10ha (awarie)
3. Płace, dowóz, BHP, koszty adm.4. Obsługa pracowników z robót publicznych (PUP)

RAZEM   WYDATKI:

129 217 zł
13 400 zł
38 426 zł

3 500 zł

184 543zł

POZOSTANIE na koniec 2023r

57 767,49zł

 


&3

Zleca wykonanie planu prac oraz jej budżetu Rejonowemu Związkowi Spółek Wodnych w Szczecinku.

                                                                                &4

Uchwała podlega podaniu do wiadomości publicznej w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie Gminy BORNE SULINOWO

& 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązywania od dnia 01.01.2023r.

 

 

Sekretarz

Walnego Zgromadzenia

 

Sebastian BOGUCKI

 

Przewodniczący

Walnego Zgromadzenia

 

Anna SMOŁUCHA

 

W załączeniu:

1. Plan Finansowy GSW na rok 2023 

2. Plan robót GSW  na rok 2023

 

UCHWAŁA Nr 6/WZ-BORNE-SUL/2023

            Walnego Zgromadzenia Delegatów Gminnej Spółki Wodnej BORNE SULINOWO  z  dnia 23 maja 2023 roku w sprawie:

-  sposobu rozliczania robót melioracyjnych wykonywanych dla członków Gminnej Spółki Wodnej BORNE SULINOWO.

                Na podstawie art. 457 ust 1  pkt. 13 – Ustawy z dnia 20 lipca 2017 roku PRAWO WODNE       ( Dz.U. z 2022 r. poz. 2625, 2687, z 2023 r. poz. 295, 412 ) oraz na podstawie & 20 pkt.12  – Statutu Gminnej Spółki Wodnej BORNE SULINOWO  -  Walne Zgromadzenie Delegatów GSW  – uchwala co następuje:

&1

Zatwierdza podstawowe wskaźniki do kosztorysowania robót statutowych przewidzianych do wykonania w roku 2023 – stosując katalogi nakładów rzeczowych (KNR)

1.  ROBOTY STATUTOWE stosując katalogi nakładów rzeczowych (KNR)

- Robocizna wg stawki godz. – 32,00zł/ lub na podstawie umowy.                                                           

- Narzut kosztów ogólnych 50% do robocizny i pracy sprzętu ( bez naliczania zysku)                                    

– Narzut kosztów zakupu materiałów 10%

2. ROBOTY MECHANICZNE sprzęt własny  ( roboty statutowe) stosując katalogi nakładów rzeczowych (KNR)

- koparko-ładowarka kołowa                                 -  110,00 zł/m-g                                                                     

 - ciągnik rolniczy                                                       – 110,00zł/m -g                                                                          

– ramię hydrauliczne                                                – 20,00zł/m-g                                                                      

– głowica odmulająca (odmularka)                       – 15,00zł/m-g                                                                          

– głowica mulczująca                                               - 15,00zł/m-g                                                                                       

– przyczepa  rolnicza                                                – 10,00zł/m-g                                                                             

 - piła spalinowa                                                        -  7,00zł/m-g                                                                     

- rębak tarczowy                                                      -  35,00zł/m-g     

&2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

 

Sekretarz

Walnego Zgromadzenia

 

Sebastian BOGUCKI

 

Przewodniczący

Walnego Zgromadzenia

 

Anna SMOŁUCHA

 

UCHWAŁA Nr 7/WZ-BORNE-SUL/2023

                                Walnego Zgromadzenia Delegatów Gminnej Spółki Wodnej BORNE SULINOWO  z dnia 23  maja 2023 roku w sprawie:

                   -  wyboru CZŁONKÓW  ZARZĄDU  Gminnej Spółki Wodnej BORNE SULINOWO  kadencja lata 2023-2028.

                                Na podstawie art. 457 ust 1 , pkt. 5 – Ustawy z dnia 20 lipca 2017 roku PRAWO WODNE (  Dz. U. z 2022 roku poz. 2625, 2687, z 2023r poz. 295, 412. ) oraz na  podstawie & 21,  &22 ust.1 -  Statutu Gminnej Spółki Wodnej BORNE SULINOWO  -  Walne Zgromadzenie Delegatów GSW uchwala co następuje:

&1

- na podstawie przeprowadzonego przez Komisję Skrutacyjną jawnego głosowania              stwierdza się że w skład ZARZĄDU GSW BORNE SULINOWO  weszły n/w osoby

 

 

1.  Anna SMOŁUCHA
2.  Michał PODOLSKI
3.  Zenon PIECEWICZ
4.   Adam KRYZA.
5.     Sebastian BOGUCKI

 

&2

 

Uchwała podlega podaniu do wiadomości publicznej w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie Gminy BORNE SULINOWO.

& 3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Sekretarz

Walnego Zgromadzenia

 

Sebastian BOGUCKI

 

Przewodniczący

Walnego Zgromadzenia

 

Anna SMOŁUCHA

 

UCHWAŁA Nr 8/WZ-BORNE-SUL/2023

                                Walnego Zgromadzenia Delegatów Gminnej Spółki Wodnej BORNE SULINOWO  z dnia 23 maja 2023 roku w sprawie:

                   -  wyboru nowych członków Komisji Rewizyjnej Gminnej Spółki Wodnej BORNE SULINOWO kadencja lata 2023-2028.

                                Na podstawie art. 457 ust 1 , pkt. 5 – Ustawy z dnia 20 lipca 2017 roku PRAWO WODNE (  Dz. U. z 2022 roku poz. 2625, 2687, z 2023r poz. 295, 412. ) oraz na  podstawie &22 ust.1, &27 ust.1, ust. 2 -  Statutu Gminnej Spółki Wodnej BORNE SULINOWO  -  Walne Zgromadzenie Delegatów GSW uchwala co następuje:

 &1

 - na podstawie przeprowadzonego przez Komisję Skrutacyjną jawnego głosowania              stwierdza się że w skład Komisji Rewizyjnej GSW BORNE SULINOWO weszły n/w osoby

 

1.  Tadeusz JOHANIUK
2.  Mirosława BALAWANDER
3.  Robert SMOŁUCHA

 

&2

 

Uchwała podlega podaniu do wiadomości publicznej w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie Gminy BORNE SULINOWO.


& 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Sekretarz

Walnego Zgromadzenia

 

Sebastian BOGUCKI

 

Przewodniczący

Walnego Zgromadzenia

 

Anna SMOŁUCHA

 

UCHWAŁA Nr 9/WZ-BORNE-SUL/2023

                                Walnego Zgromadzenia Delegatów Gminnej Spółki Wodnej BORNE SULINOWO  z dnia 23 maja 2023 roku w sprawie:

                   -  ukonstytuowania się  Zarządu Gminnej Spółki Wodnej BORNE SULINOWO kadencja lata 2023-2028 (uchwalenia składu osób funkcyjnych).

                                Na podstawie art. 457 ust 1 , pkt. 5 – Ustawy z dnia 20 lipca 2017 roku PRAWO WODNE (  Dz. U. z 2022 roku poz. 2625, 2687, z 2023r poz. 295, 412. ) oraz na  podstawie & 21,  &22 ust.1, ust.2. -  Statutu Gminnej Spółki Wodnej BORNE SULINOWO  -  Walne Zgromadzenie Delegatów GSW uchwala co następuje:

&1

- na podstawie przeprowadzonego jawnego głosowania  stwierdza się że członkowie Zarządu GSW BORNE SULINOWO objęli następujące funkcje:

 

 1.  Przewodniczący Zarządu GSW  Michał PODOLSKI
 2.  Z-ca Przewodniczącego Zarządu GSW  Anna SMOŁUCHA
 3.  Członek Zarządu GSW  Zenon PIECEWICZ
 4.  Członek Zarządu GSW  Adam KRYZA
 5.  Członek Zarządu GSW  Sebastian BOGUCKI

 &2

Uchwała podlega podaniu do wiadomości publicznej w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie Gminy  BORNE SULINOWO.

& 3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Sekretarz

Walnego Zgromadzenia

 

Sebastian BOGUCKI

 

Przewodniczący

Walnego Zgromadzenia

 

Anna SMOŁUCHA

 

UCHWAŁA Nr 10/WZ-BORNE-SUL/2023

                                Walnego Zgromadzenia Delegatów Gminnej Spółki Wodnej BORNE SULINOWO  z dnia 23 maja 2023 roku w sprawie:

                   -  ukonstytuowania się Komisji Rewizyjnej Gminnej Spółki Wodnej BORNE SULINOWO kadencja lata 2023-2028.

                                Na podstawie art. 457 ust 1 , pkt. 5 – Ustawy z dnia 20 lipca 2017 roku PRAWO WODNE (  Dz. U. z 2022 roku poz. 2625, 2687, z 2023r poz. 295, 412. ) oraz na  podstawie &22 ust.1, &27 ust.1, ust. 2 -  Statutu Gminnej Spółki Wodnej BORNE SULINOWO  -  Walne Zgromadzenie Delegatów GSW uchwala co następuje:

&1

 

- na podstawie przeprowadzonego jawnego głosowania  stwierdza się że członkowie Komisji Rewizyjnej GSW BORNE SULINOWO objęli następujące funkcje:

 

1.  Przewodniczący Komisji Rewizyjnej  Mirosława BALAWANDER
2.  Członek Komisji Rewizyjnej  Tadeusz JOHANIUK
3.  Członek Komisji Rewizyjnej  Robert SMOŁUCHA

 

 &2

 Uchwała podlega podaniu do wiadomości publicznej w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie Gminy BORNE SULINOWO.


& 3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Sekretarz

Walnego Zgromadzenia

 

Sebastian BOGUCKI

 

Przewodniczący

Walnego Zgromadzenia

 

Anna SMOŁUCHA

 

UCHWAŁA Nr 11/WZ-BORNE-SUL/2023

            Walnego Zgromadzenia Delegatów Gminnej Spółki Wodnej BORNE SULINOWO  z  dnia 23 maja 2023 roku w sprawie:

-  delegowania przedstawicieli ( Delegatów) GSW BORNE SULINOWO na Walne Zgromadzenie Delegatów Rejonowego Związku Spółek Wodnych w Szczecinku – kadencja lata 2023-2028 .

                Na podstawie art. 457 ust 1  pkt. 13 – Ustawy z dnia 20 lipca 2017 roku PRAWO WODNE       ( Dz.U. z 2022 r. poz. 2625, 2687, z 2023 r. poz. 295, 412 ) oraz na podstawie & 20 pkt.12  – Statutu Gminnej Spółki Wodnej BORNE SULINOWO  -  Walne Zgromadzenie Delegatów GSW  – uchwala co następuje:

- na podstawie przeprowadzonego głosowania wybrano  Delegatów reprezentujących GSW BORNE SULINOWO  na Walnych Zgromadzeniach  RZSW w Szczecinku n/w Delegatów:

 

1.   Michał PODOLSKI
2.   Anna SMOŁUCHA
3.   Zenon PIECEWICZ
4   Tadeusz JOHANIUK
5.   Robert SMOŁUCHA

 

&1

Uchwała podlega podaniu do wiadomości publicznej w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie Gminy BORNE SULINOWO.

&2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

      

Sekretarz

Walnego Zgromadzenia

 

Sebastian BOGUCKI

 

Przewodniczący

Walnego Zgromadzenia

 

Anna SMOŁUCHA

 

—————————————————————————

ROK 2022 – UCHWAŁY – WZ  GSW BORNE SULINOWO

UCHWAŁA Nr 1/WZ-BORNE-SUL/2022

            Walnego Zgromadzenia Delegatów Gminnej Spółki Wodnej BORNE SULINOWO z dnia  21 kwietnia  2022 roku w sprawie:

            - zatwierdzenia sprawozdania z działalności Gminnej Spółki Wodnej BORNE SULINOWO  za rok 2021

                         Na podstawie art. 457 ust 1 , pkt. 6 – Ustawy z dnia 20 lipca 2017 roku PRAWO WODNE ( T.J. Dz. U. z 2021 roku poz. 2233. ) oraz na  podstawie &20  pkt.1 –  Statutu Gminnej Spółki Wodnej BORNE SULINOWO  -  Walne Zgromadzenie Delegatów GSW uchwala, co następuje:

 &1

            Zatwierdzić sprawozdanie z działalności  Gminnej Spółki Wodnej BORNE SULINOWO  za rok 2021

&2

Uchwała podlega podaniu do wiadomości publicznej w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie Gminy BORNE SULINOWO.

 & 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Sekretarz

Walnego Zgromadzenia

Józef PETROWICZ

 

Przewodniczący

Walnego Zgromadzenia

Mirosława BALAWENDER

 

Załącznik: Sprawozdanie z działalności za rok 2021

UCHWAŁA Nr 2/WZ-BORNE-SUL/2022

            Walnego Zgromadzenia Delegatów Gminnej Spółki Wodnej BORNE SULINOWO  z dnia  21  kwietnia 2022 roku w sprawie:

            - zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnej Spółki Wodnej BORNE SULINOWO  za rok 2021 oraz o przeksięgowaniu nadwyżki przychodów nad kosztami

                        Na podstawie art. 457 ust 1 , pkt. 6 – Ustawy z dnia 20 lipca 2017 roku PRAWO WODNE (  T.J. Dz. U. z 2021 roku poz. 2233 z późn.  zm. ) oraz na  podstawie &20  pkt.1 -  Statutu Gminnej Spółki Wodnej BORNE SULINOWO-  Walne Zgromadzenie Delegatów GSW uchwala co następuje:

&1

            Zatwierdza Sprawozdanie finansowe  Gminnej Spółki Wodnej BORNE SULINOWO  za rok 2021 wykazujące:

- przychody w wysokości – 161 011,21zł

- koszty w wysokości  - 156 264,67zł

- NADWYŻKĘ  w wysokości:   4 746,54zł

&2

Nadwyżkę przychodów nad  kosztami za rok 2021  w wysokości   4 746.54zł zaleca się przeksięgować na rozliczenie międzyokresowe na pokrycie straty z lat ubiegłych w wysokości 2 303,87zł pozostanie nadwyżka w przychodach w wysokości  2 442,67zł którą zaleca sie  przeksięgować na  przychody przyszłych okresów – zakup środków trwałych. Narastająco – przychód na zakup środków trwałych stanowi -  2 442,67zł

& 3

Uchwała podlega podaniu do wiadomości publicznej w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie Gminy Borne Sulinowo.

& 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sekretarz

Walnego Zgromadzenia

Józef PETROWICZ

 

Przewodniczący

Walnego Zgromadzenia

Mirosława BALAWENDER

 

 

W załączeniu: Zestawienie WYNIK FINANSOWY GSW Borne Sulinowo za rok 2021.

 

UCHWAŁA Nr 3/WZ-BORNE-SUL/2022

                                 Walnego Zgromadzenia Delegatów Gminnej Spółki Wodnej BORNE SULINOWO  z dnia  21 kwietnia 2022 roku w sprawie:

                 - udzielenia absolutorium Zarządowi Gminnej Spółki Wodnej BORNE SULINOWO  z działalności za rok 2021 .

                                Na podstawie art. 457 ust 1 , pkt. 6 – Ustawy z dnia 20 lipca 2017 roku PRAWO WODNE (  T.J. Dz. U. z 2021 roku poz.2233 z późn. zm. ) oraz na  podstawie &20  pkt.1 -  Statutu Gminnej Spółki Wodnej BORNE SULINOWO  -  Walne Zgromadzenie Delegatów GSW uchwala co następuje:

 &1

                  Uchwala się udzielić absolutorium Zarządowi Gminnej Spółki Wodnej BORNE SULINOWO  za działalność w roku 2021

&2

Uchwała podlega podaniu do wiadomości publicznej w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie Gminy BORNE SULINOWO.

 & 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązywania od dnia 01.01.2022r..

 

Sekretarz

Walnego Zgromadzenia

Józef PETROWICZ

 

Przewodniczący

Walnego Zgromadzenia

Mirosława BALAWENDER

 

 

UCHWAŁA Nr 4/WZ-BORNE-SUL/2022

            Walnego Zgromadzenia Delegatów Gminnej Spółki Wodnej BORNE SULINOWO  z dnia  21 kwietnia 2022 roku w sprawie:

-  Uchwalenia planu robót i budżetu na rok 2022.

            Na podstawie art. 457 ust 1 pkt. 1, pkt.4 – Ustawy z dnia 20 lipca 2017 roku PRAWO WODNE ( T.J.  Dz. U. z 2021 roku poz.2233, z późn. zm.) oraz na podstawie  & 20 pkt. 2 Statutu Gminnej Spółki Wodnej BORNE SULINOWO – Walne Zgromadzenie Delegatów GSW uchwala, co następuje:

&1

Uchwala na rok 2022 następujący plan robót finansowany ze składek członków spółki wodnej:

 1. 1.      W pierwszej kolejności  likwidować niedrożności rurociągów drenarskich powodujących zagrożenie nieprzejezdnością dróg,  podtopienia posesji, wyłączenia gruntów z upraw – działaniem objąć 25ha gruntów zmeliorowanych.
 2. 2.      Przeprowadzić konserwację rowów o długości 10 000mb i przebudować 5 sztuk przepustów.
 3. 3.      Dofinansować obsługę robotników zatrudnionych w ramach robót publicznych przy konserwacji urządzeń melioracyjnych na terenie działalności GSW Borne Sulinowo..

&2

Budżet Gminnej Spółki Wodnej Borne Sulinowo na rok 2022 uchwala się następująco:

Budżet ( dla pow. zmel.  2138,85ha – zgodnie z danymi ewidencyjnymi z roku 2021)

1.  Podniesienie dotychczasowej składki do wysokości 55,00 zł za 1ha zmeliorowany dla gruntów o powierzchni większej od 0,50ha

i  podniesienie składki do wysokości 27,50zł dla gruntów o powierzchni zmeliorowanej od 0,01ha do 0,50ha ( włącznie)- ryczałt.

Saldo ( bilans otwarcia)  48 569,59zł (szac.)

DOCHODY ROK 2022

2.

Dotacje
- dotacja celowa Urząd Gminy
- dotacja podmiotowa Zach-pom.Urząd Wojew.
- dotacja – Starostwo

5 000 zł
52 500 zł
0 zł

3.

Składki członkowskie:
- bieżące
- zaległe

98 427 zł
967 zł

                        RAZEM   DOCHODY

156 894zł

WYDATKI ROK 2022
1. Konserwacja urządz. melior. – rowy 10 000m( przepusty)
2. Usunięcie awarii drenarskich – 25ha
3. Płace, dowóz, BHP, koszty adm.
RAZEM   WYDATKI:

85 300 zł
28 825 zł
58 300 zł

172 425zł

POZOSTANIE na koniec 2022r

33 038,59zł

       

&3

Zleca wykonanie planu prac oraz jej budżetu Rejonowemu Związkowi Spółek Wodnych w Szczecinku.

                                                                                                                                                                       &4

Uchwała podlega podaniu do wiadomości publicznej w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie Gminy BORNE SULINOWO.

& 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązywania od dnia 01.01.2022r.

 

Sekretarz

Walnego Zgromadzenia

Józef PETROWICZ

 

Przewodniczący

Walnego Zgromadzenia

Mirosława BALAWENDER

 

W załączeniu:

1. Plan Finansowy GSW na rok 2022 

2. Plan robót GSW  na rok 2022

UCHWAŁA Nr 5/WZ-BORNE-SUL/2022

            Walnego Zgromadzenia Delegatów Gminnej Spółki Wodnej BORNE SULINOWO  z  dnia  21 kwietnia 2022 roku w sprawie:

sposobu rozliczania robót melioracyjnych wykonywanych dla członków Gminnej Spółki Wodnej BORNE SULINOWO.

                Na podstawie art. 457 ust 1  pkt. 13 – Ustawy z dnia 20 lipca 2017 roku PRAWO WODNE       ( T. J. Dz. U. z 2021 roku poz.2233 z późn. zm. ) oraz na podstawie & 20 pkt.12  – Statutu Gminnej Spółki Wodnej BORNE SULINOWO  -  Walne Zgromadzenie Delegatów GSW  – uchwala co następuje:

 

&1

Zatwierdza podstawowe wskaźniki do kosztorysowania robót statutowych przewidzianych do wykonania w roku 2022 – stosując katalogi nakładów rzeczowych (KNR)

- Robocizna wg stawki godz. – 24,00zł/ lub na podstawie umowy.

- Koszty pośrednie – Kp – 50% (naliczane do robocizny i pracy sprzętu bez naliczania zysku)

- Narzut kosztów zakupu materiałów 10%

ROBOTY MECHANICZNE ( statutowe) stosując katalogi nakładów rzeczowych (KNR)

- Koparko – ładowarka kołowa                              - 90zł/ m-g

 

 NAJEM SPRZĘTU –  według uzgodnień – umowy.

&2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

Sekretarz

Walnego Zgromadzenia

Józef PETROWICZ

 

Przewodniczący

Walnego Zgromadzenia

Mirosława BALAWENDER

 

 

 

UCHWAŁA Nr 6/WZ-BORNE-SUL/2022

                                   Walnego Zgromadzenia Delegatów Gminnej Spółki Wodnej  BORNE SULINOWO  z  dnia 21 kwietnia 2022 roku w sprawie:

oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań jaką może zaciągnąć RZSW Szczecinek w imieniu  GSW BORNE SULINOWO.

Na podstawie art. 457 ust 1  pkt. 2, pkt. 13 – Ustawy z dnia 20 lipca 2017 roku PRAWO WODNE  ( T. J. Dz. U. z 2021 roku poz.2233, z późn. zm. ) oraz na podstawie § 20 pkt. 3, pkt.12  – Statutu Gminnej Spółki Wodnej  BORNE SULINOWO  -  Walne Zgromadzenie Delegatów GSW  – uchwala co następuje:

§1

Upoważnia się Zarząd GSW BORNE SULINOWO do zaciągnięcia za pośrednictwem  RZSW w Szczecinku zobowiązań finansowych do maksymalnej  kwoty 221 000,00zł z zastrzeżeniem wykorzystania na realizacje  działania:

” INWESTYCJE ZAPOBIEGAJĄCE ZNISZCZENIU POTENCJAŁU PRODUKCJI ROLNEJ w ramach poddziałania ” Wsparcie inwestycji w środki zapobiegawcze których celem jest ograniczenie skutków prawdopodobnych klęsk żywiołowych , niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof objętego PROW na lata 2014-2020

 

§2

Powyższą uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym.

 

Sekretarz

Walnego Zgromadzenia

Józef PETROWICZ

 

Przewodniczący

Walnego Zgromadzenia

Mirosława BALAWENDER

 Załącznik nr 1- informacja do Uchwały  6/WZ-BORNE-SUL/2022

Informacja do punktu 11 porządku obrad

W związku z podpisaniem i realizacją  przez RZSW w Szczecinku  UMOWY O PRZYZNANIU POMOCY Nr 01860-OR-1600006/21 z AGENCJA RESTRYKTYRYZACJI 9i MODERNIZACJI ROLNICTWA w Szczecinie, na operację typu: ” INWESTYCJE ZAPOBIEGAJĄCE ZNISZCZENIU POTENCJAŁU PRODUKCJI ROLNEJ w ramach poddziałania ” Wsparcie inwestycji w środki zapobiegawcze których celem jest ograniczenie skutków prawdopodobnych klęsk żywiołowych , niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof objętego PROW na lata 2014-2020

Wartość brutto operacji na dzień 12.04.2022  po przeprowadzeniu postępowania w trybie Prawa Zamówień Publicznych  i wyboru ofert na kwotę  1 219 545,00zł

Koszt operacji ( netto)  991 500,00,00zł w tym wnioskowana kwota pomocy – 692 320,00zł      ( 80 procent kosztów netto – wnioskowanej kwoty)     

w tym proporcjonalny udział GSW BORNE SULINOWO  w kwocie : 207 322,65zł .     do ujęcia w uchwale 221 000zł

Zestawienie udziału procentowego we WNIOSKU do ARMIR o przyznanie pomocy na operację typu:
Inwestycje zapobiegające zniszczeniu potencjału produkcji rolnej
w ramach poddziałania ” wsparcie inwestycji w środki zapobiegawcze których celem jest ograniczenie skutków prawdopodobnych klęsk żywiołowych , niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof objętego PROW na lata 2014-2020

LP.

Gminna
Spółka
Wodna

Obszar zmeliorowany
w
ha

Udział procentowy
w pow.
RZSW

Całkowity koszt operacji dla kwoty
1 300 000zł ( brutto)

udział
GSW do
uchwały Walnego Zgromadz. RZSW
w zł  dla kwoty         1 300 000zł

Kwoty
udziału GSW wg. Wniosku
do ARMiR
w zł dla kwoty              1 064 442zł

1

Barwice

2630,82

20,90

271700

222468,38

2

Biały Bór

867,10

6,89

89570

73340,05

3

Borne Sulinowo

2138,85

17,00

221000

180955,14

4

Grzmiąca

3115,96

24,76

321880

263555,84

5

Szczecinek

3832,68

30,45

395850

324122,59

 

Razem:

12585,41

100,00

1300000

1064442,00

Wartość brutto operacji na dzień 12.03.2021r. : 1 219 545,00zł

Kwoty udziału GSW – wartości do ujęcia w Uchwałach Walnych Zgromadzeń zostały proporcjonalnie zwiększone w związku z sytuacją na rynku sprzętu budowlanego i rolniczego, z powodu wystąpienie podwyżek cen sprzętu – do maksymalnej kwoty 1 300 000zł

 

 

 

UCHWAŁA Nr 7/WZ-BORNE-SUL/2022

            Walnego Zgromadzenia Delegatów Gminnej Spółki  Wodnej BORNE SULINOWO  z  dnia  21  kwietnia 2022 roku w sprawie:

      – wprowadzenia zmian  do obowiązującego Statutu GSW BORNE SULINOWO przyjętego uchwałą Nr 4/2003 Walnego Zgromadzenia Delegatów Gminnej Spółki Wodnej BORNE SULINOWO z  dn. 20.03.2003r zatwierdzonego decyzją Starosty Szczecineckiego z dn. 20.02.2004r.

Na podstawie art. 457 ust 1  pkt. 8 – Ustawy z dnia 20 lipca 2017 roku PRAWO WODNE ( T. J. Dz. U. z 2021 roku poz. 2233, z późn. zm. ) oraz na podstawie § 20 pkt.7  – Statutu Gminnej Spółki Wodnej  BORNE SULINOWO  -  Walne Zgromadzenie Delegatów GSW  – uchwala co następuje:

§1

Walne Zgromadzenie Delegatów Gminnej Spółki Wodnej BORNE SULINOWO  zmienia treść wyżej opisanego Statutu spółki w ten sposób , że:

 1) § 3 ust.1 i 2 otrzymują następujące brzmienie:

1.  Nadzór i kontrolę nad działalnością spółki  w zakresie określonym w ustawie Prawo Wodne ,

sprawuje Starosta Szczecinecki zwany w dalszej części statutu starostą.

2.  Spółka podlega wpisaniu do systemu informacyjnego gospodarowania wodami prowadzonego

przez Wody Polskie. Z wnioskiem o wpisanie do systemu do występuje Zarząd spółki w terminie

30 dni od dnia nabycia osobowości prawnej.


2) § 11 otrzymuje brzmienie:
1. Członkami spółki mogą być osoby prawne lub fizyczne korzystające z urządzeń eksploatowanych

przez spółkę lub zainteresowane jej działalnością w inny sposób. W szczególności członkami

spółki powinni być właściciele gruntów położonych w obszarze działania spółki.

 2. Członkostwo w spółce jest dobrowolne.

 3. Następca prawny członka wstępuje w jego prawa i obowiązki wobec spółki.

 4. Przyjęcie do spółki na wniosek zainteresowanego następuje w drodze uchwały Zarządu spółki.

 5. Wystąpienie członka ze spółki na jego pisemny wniosek złożony co najmniej na trzy miesiące

przed zakończeniem roku. Członkostwo ustaje po upływie trzymiesięcznego okresu

wypowiedzenia.

  6. Zarząd spółki może w trybie uchwały wyłączyć ze spółki członka, który działa na szkodę spółki lub w sposób rozmyślny utrudnia działanie zmierzające do osiągnięcia jej celów statutowych.

  3) § 18 ust.2 otrzymuje brzmienie:

2. Zawiadomienia rozsyła się do wszystkich członków lub delegatów (przedstawicieli) członków oraz

Starosty na siedem dni przed planowanym terminem zgromadzenia.

 4) § 25 pkt.5 otrzymuje brzmienie:

5.  przyjmowanie nowych członków oraz podejmowanie uchwał w przedmiocie wyłączenia

członków ze spółki


5) § 37 otrzymuje brzmienie:

Starosta po otrzymaniu uchwały walnego zgromadzenia spółki w likwidacji o zatwierdzeniu

ostatecznych rachunków i sprawozdań likwidatora występuje z wnioskiem o wykreślenie spółki z

systemu  informacyjnego gospodarowania wodami.

 §2

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym

 

&3

Uchwała wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia przez Starostę Szczecineckiego.

 

Sekretarz

Walnego Zgromadzenia

Józef PETROWICZ

 

Przewodniczący

Walnego Zgromadzenia

Mirosława BALAWENDER

 

Załącznik Nr1 – wykaz zmian do Statutu GSW

Załącznik Nr 1 do Uchwały 7/WZ-BORNE-SUL/2022

 tracą moc obowiązywania : ustęp 1 i ustęp  2 w &3 , rozdziale I

1.  Nadzór i kontrolę nad działalnością spółki sprawuje Starosta Szczecinecki zwany w dalszej części statutu starostą.

2.  Spółka podlega zarejestrowaniu w katastrze wodnym. Z wnioskiem o wpis do rejestru występuje Zarząd spółki w terminie 30 dni od dnia nabycia osobowości prawnej.

obowiązujące brzmienie  ustępy 1 i 2 w &3 , rozdziale I

 

1.  Nadzór i kontrolę nad działalnością spółki  w zakresie określonym w ustawie Prawo Wodne , sprawuje Starosta Szczecinecki zwany w dalszej części statutu starostą.

2.  Spółka podlega wpisaniu do systemu informacyjnego gospodarowania wodami prowadzonego przez Wody Polskie. Z wnioskiem o wpisanie do systemu do występuje Zarząd spółki w terminie 30 dni od dnia nabycia osobowości prawnej.


             traci moc obowiązywania  &11 w rozdziale III)

                                                                       § 11

 1. Członkami spółki mogą być osoby prawne lub fizyczne korzystające z urządzeń eksploatowanych przez spółkę lub zainteresowane jej działalnością w inny sposób. W szczególności członkami spółki powinni być właściciele gruntów położonych w obszarze działania spółki.
 2. Następca prawny członka wstępuje w jego prawa i obowiązki wobec spółki.
 3. Przyjęcie do spółki na wniosek zainteresowanego następuje w drodze uchwały Zarządu spółki.
 4. Wystąpienie członka ze spółki na jego wniosek, następuje w drodze uchwały walnego zgromadzenia spółki.
 5. Na wniosek spółki, starosta w drodze decyzji może włączyć do spółki osobę (zakład), której członkostwo jest uzasadnione celami dla których spółka została utworzona.
 6. Walne zgromadzenie może w trybie uchwały wyłączyć ze spółki członka, który działa na szkodę spółki lub w sposób rozmyślny utrudnia działanie zmierzające do osiągnięcia jej celów statutowych.

 

obowiązujące brzmienie :  &11 w rozdziale III)

 1. Członkami spółki mogą być osoby prawne lub fizyczne korzystające z urządzeń eksploatowanych przez spółkę lub zainteresowane jej działalnością w inny sposób. W szczególności członkami spółki powinni być właściciele gruntów położonych w obszarze działania spółki.
 2. Członkowstwo w spółce jest dobrowolne.
 3. Następca prawny członka wstępuje w jego prawa i obowiązki wobec spółki.
 4. Przyjęcie do spółki na wniosek zainteresowanego następuje w drodze uchwały Zarządu spółki.
 5. Wystąpienie członka ze spółki na jego pisemny wniosek złożony co najmniej na trzy miesiące przed zakończeniem roku. Członkowstwo ustaje po upływie trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia.
 6. Na wniosek spółki, starosta w drodze decyzji może włączyć do spółki osobę (zakład), której członkostwo jest uzasadnione celami dla których spółka została utworzona.
 7. Zarząd spółki może w trybie uchwały wyłączyć ze spółki członka, który działa na szkodę spółki lub w sposób rozmyślny utrudnia działanie zmierzające do osiągnięcia jej celów statutowych.

traci moc obowiązywania ustęp 2 w &18, w rozdziale IV

2.Zawiadomienia rozsyła się do wszystkich członków lub delegatów (przedstawicieli) członków oraz starosty na dwa tygodnie przed planowanym terminem zgromadzenia.

obowiązujące brzmienie: ustęp 2 w &18, w rozdziale IV

2. Zawiadomienia rozsyła się do wszystkich członków lub delegatów (przedstawicieli) członków oraz Starosty na siedem dni przed planowanym terminem zgromadzenia.

 

traci moc obowiązywania : ustęp 5 w &25

Do zakresu działania zarządu spółki należy w szczególności:

5.  przyjmowanie nowych członków oraz występowanie z wnioskiem o włączenie lub wyłączenie członków ze spółki

obowiązujące brzmienie : ustęp 5 w &25

Do zakresu działania zarządu spółki należy w szczególności:

5.  przyjmowanie nowych członków oraz podejmowanie uchwał w przedmiocie wyłączenia członków ze spółki

              traci moc obowiązywania: ustęp 1 w &37

 1. Starosta po otrzymaniu uchwały walnego zgromadzenia spółki w likwidacji o zatwierdzeniu ostatecznych rachunków i sprawozdań likwidatora występuje z wnioskiem o wykreślenie spółki z katastru wodnego.
 • obowiązujące brzmienie w: ustępie1, &37                &37, ustęp 1

 

 1. 1.       Starosta po otrzymaniu uchwały walnego zgromadzenia spółki w likwidacji o zatwierdzeniu ostatecznych rachunków i sprawozdań likwidatora występuje z wnioskiem o wykreślenie spółki z systemu  informacyjnego gospodarowania wodami.

 


ROK 2021

UCHWAŁA Nr 1/WZ-BORNE-SUL/2021

            Walnego Zgromadzenia Delegatów Gminnej Spółki Wodnej BORNE SULINOWO z dnia  15 czerwca  2021 roku w sprawie:

            - zatwierdzenia sprawozdania z działalności Gminnej Spółki Wodnej BORNE SULINOWO  za rok 2020

                         Na podstawie art. 457 ust 1 , pkt. 6 – Ustawy z dnia 20 lipca 2017 roku PRAWO WODNE ( T.J. Dz. U. z 2021 roku poz.624 z późn. zm. ) oraz na  podstawie &20  pkt.1 –  Statutu Gminnej Spółki Wodnej Borne Sulinowo  -  Walne Zgromadzenie Delegatów GSW uchwala, co następuje:

 &1

            Zatwierdzić sprawozdanie z działalności  Gminnej Spółki Wodnej Borne Sulinowo  za rok 2020

&2

Uchwała podlega podaniu do wiadomości publicznej w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie Gminy Borne Sulinowo.

 

& 3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Sekretarz

Walnego Zgromadzenia

Elżbieta BARAŃSKA

 

Przewodniczący

Walnego Zgromadzenia

Mirosława BALAWENDER

 

Załącznik: Sprawozdanie z działalności za rok 2020

UCHWAŁA Nr 2/WZ-BORNE-SUL/2021

            Walnego Zgromadzenia Delegatów Gminnej Spółki Wodnej Borne Sulinowo z dnia  15 czerwca  2021 roku w sprawie:

            - zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnej Spółki Wodnej BORNE SULINOWO  za rok 2020 oraz o przeksięgowaniu nadwyżki przychodów nad kosztami.

                        Na podstawie art. 457 ust 1 , pkt. 6 – Ustawy z dnia 20 lipca 2017 roku PRAWO WODNE (  T.J. Dz. U. z 2021 roku poz. 624 z późn.  zm. ) oraz na  podstawie &20  pkt.1 –  Statutu Gminnej Spółki Wodnej Borne Sulinowo –  Walne Zgromadzenie Delegatów GSW uchwala co następuje:

&1

            Zatwierdza Sprawozdanie finansowe  Gminnej Spółki Wodnej BORNE SULINOWO  za rok 2020 wykazujące:

- przychody w wysokości:  150 178,90zł

- koszty w wysokości:  120 622,73zł

- nadwyżkę w wysokości: 29 556,17 zł

&2

            Nadwyżkę przychodów nad  kosztami  w wysokości   29 556,17zł zaleca się przeksięgować na rozliczenie międzyokresowe na pokrycie straty z lat poprzednich w wysokości 31 860,04zł , pozostanie strata w wysokości 2 303,87zł którą zaleca przeksięgować na rozliczenie międzyokresowe na pokrycie z zysku osiągniętego w latach następnych.

& 3

Uchwała podlega podaniu do wiadomości publicznej w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie Gminy Borne Sulinowo.

& 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sekretarz

Walnego Zgromadzenia

Elżbieta BARAŃSKA

 

Przewodniczący

Walnego Zgromadzenia

Mirosława BALAWENDER

 

 W załączeniu: Zestawienie WYNIK FINANSOWY GSW Borne Sulinowo  za rok 2020.

 

 

UCHWAŁA Nr 3/WZ-BORNE-SUL/2021

                                Walnego Zgromadzenia Delegatów Gminnej Spółki Wodnej BORNE SULINOWO z dnia  15 czerwca  2021 roku w sprawie:

                 - udzielenia absolutorium Zarządowi Gminnej Spółki Wodnej BORNE SULINOWO z działalności za rok 2020 .

                                Na podstawie art. 457 ust 1 , pkt. 6 – Ustawy z dnia 20 lipca 2017 roku PRAWO WODNE (  T.J. Dz. U. z 2021 roku poz.624 z późn. zm. ) oraz na  podstawie &20  pkt.1 -  Statutu Gminnej Spółki Wodnej Borne Sulinowo -  Walne Zgromadzenie Delegatów GSW uchwala co następuje:

 &1

                 Uchwala się udzielić absolutorium Zarządowi Gminnej Spółki Wodnej Borne Sulinowo za działalność w roku 2020

&2

 Uchwała podlega podaniu do wiadomości publicznej w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie Gminy Borne Sulinowo.

 & 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązywania od dnia 01.01.2021r..

Sekretarz

Walnego Zgromadzenia

Elżbieta BARAŃSKA

 

Przewodniczący

Walnego Zgromadzenia

Mirosława BALAWENDER

 

 

UCHWAŁA Nr 4/WZ-BORNE-SUL/2021

            Walnego Zgromadzenia Delegatów Gminnej Spółki Wodnej Borne Sulinowo  z dnia 15 czerwca 2021 roku w sprawie:

-  Uchwalenia planu robót i budżetu na rok 2021.

            Na podstawie art. 457 ust 1 pkt. 1, pkt.4 – Ustawy z dnia 20 lipca 2017 roku PRAWO WODNE ( T.J.  Dz. U. z 2021 roku poz. 624, z późn. zm.) oraz na podstawie  & 20 pkt. 2 Statutu Gminnej Spółki Wodnej Borne Sulinowo – Walne Zgromadzenie Delegatów GSW uchwala, co następuje:

&1

Uchwala na rok 2021 następujący plan robót finansowany ze składek członków spółki wodnej:

 1. 1.      W pierwszej kolejności  likwidować niedrożności rurociągów drenarskich powodujących zagrożenie nieprzejezdnością dróg,  podtopienia posesji, wyłączenia gruntów z upraw – działaniem objąć 16ha gruntów zmeliorowanych.
 2. 2.      Przeprowadzić konserwację rowów o długości 7000mb i przebudować 5 sztuk przepustów.
 3. 3.      Dofinansować obsługę robotników zatrudnionych w ramach robót publicznych przy konserwacji urządzeń melioracyjnych na terenie działalności GSW Borne Sulinowo.

&2

Budżet Gminnej Spółki Wodnej Borne Sulinowo na rok 2021 uchwala się następująco:

Budżet ( dla pow. zmel.  2138,85ha – zgodnie z danymi ewidencyjnymi z roku 2021)

1.  Zachowanie dotychczasowej składki w wysokości 40,00 zł za 1ha zmeliorowany dla gruntów o powierzchni większej od 0,50ha

i  zachowanie składki w wysokości 20,00zł dla gruntów o powierzchni zmeliorowanej od 0,01ha do 0,50ha ( włącznie)- ryczałt.

Saldo (bilans otwarcia) – 41 904,22zł

DOCHODY rok  2021

1.

Dotacje
- dotacja celowa Urząd Gminy
- dotacja podmiotowa Zach-pom.Urząd Wojew.
- dotacja – Starostwo
- dotacja Urząd Marszałkowski

5 000 zł
60 000 zł
6 000 zł
0 zł

2.

Składki członkowskie:
- bieżące
- zaległe

71 000 zł
2 000 zł

                        RAZEM   DOCHODY

144 000 zł

 

WYDATKI  rok 2021
1. Konserwacja urządz. melior. –  rowy 7 000m( przepusty)
2. Usunięcie awarii drenarskich – 16ha (awarie)
3. Płace, dowóz, BHP, koszty adm.
RAZEM   WYDATKI:

63 000 zł
16 000 zł
65 000 zł

144 000 zł

POZOSTANIE na koniec 2021r

41 904,22zł

 

&3

Zleca wykonanie planu prac oraz jej budżetu Rejonowemu Związkowi Spółek Wodnych w Szczecinku.

                                                                                                                                                                       &4

Uchwała podlega podaniu do wiadomości publicznej w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie Gminy Borne Sulinowo.

& 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązywania od dnia 01.01.2021r.

 

Sekretarz

Walnego Zgromadzenia

Elżbieta BARAŃSKA

 

Przewodniczący

Walnego Zgromadzenia

Mirosława BALAWENDER

 W załączeniu:

1. Plan Finansowy GSW na rok 2021

2. Plan robót GSW  na rok 2021

UCHWAŁA Nr 5/WZ-BORNE-SUL/2021

            Walnego Zgromadzenia Delegatów Gminnej Spółki Wodnej BORNE SULINOWO z  dnia 15 czerwca 2021 roku w sprawie:

-  sposobu rozliczania robót melioracyjnych wykonywanych dla członków Gminnej Spółki Wodnej BORNE SULINOWO.

                Na podstawie art. 457 ust 1  pkt. 13 – Ustawy z dnia 20 lipca 2017 roku PRAWO WODNE       ( T. J. Dz. U. z 2021 roku poz. 624 z późn. zm. ) oraz na podstawie & 20 pkt.12  – Statutu Gminnej Spółki Wodnej Borne Sulinowo -  Walne Zgromadzenie Delegatów GSW  – uchwala co następuje:

&1

Zatwierdza podstawowe wskaźniki do kosztorysowania robót statutowych przewidzianych do wykonania w roku 2021 – stosując katalogi nakładów rzeczowych (KNR)

- Robocizna wg stawki godz. – 20,00zł/ lub na podstawie umowy.

- Koszty pośrednie – Kp – 50% (naliczane do robocizny i pracy sprzętu bez naliczania zysku)

- Narzut kosztów zakupu materiałów 10%

- Narzut na ZUS i FP.

- Ekwiwalent za odzież i narzędzia pracy.

 ROBOTY MECHANICZNE ( statutowe) stosując katalogi nakładów rzeczowych (KNR)

 - Koparka gąsienicowa KM-251 /0,25m3          - 60zł/ m-g

 - Ciągnik kołowy                                                     - 60zł/ m-g

- przyczepa skrzyniowa                                          – 10zł/m-g

- Koparko – ładowarka kołowa                              - 80zł/ m-g

 NAJEM SPRZĘTU –  według uzgodnień – umowy.

&2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

Sekretarz

Walnego Zgromadzenia

Elżbieta BARAŃSKA

 

Przewodniczący

Walnego Zgromadzenia

Mirosława BALAWENDER

 

 

UCHWAŁA Nr 6/WZ-BORNE-SUL/2021

                       Walnego Zgromadzenia Delegatów Gminnej Spółki Wodnej Borne Sulinowo z  dnia 15 czerwca 2021 roku w sprawie:

oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań jaką może zaciągnąć RZSW Szczecinek w imieniu  GSW BORNE SULINOWO.

Na podstawie art. 457 ust 1  pkt. 2, pkt. 13 – Ustawy z dnia 20 lipca 2017 roku PRAWO WODNE  ( T. J. Dz. U. z 2021 roku poz.624, z późn. zm. ) oraz na podstawie § 20 pkt. 3, pkt.12  – Statutu Gminnej Spółki Wodnej  BORNE SULINOWO -  Walne Zgromadzenie Delegatów GSW  – uchwala co następuje:

§1

Upoważnia się Zarząd GSW BORNE SULINOWO do zaciągnięcia za pośrednictwem  RZSW w Szczecinku zobowiązań finansowych do maksymalnej  kwoty 204 000,00zł z zastrzeżeniem wykorzystania na działanie:

” INWESTYCJE ZAPOBIEGAJĄCE ZNISZCZENIU POTENCJAŁU PRODUKCJI ROLNEJ w ramach poddziałania ” Wsparcie inwestycji w środki zapobiegawcze których celem jest ograniczenie skutków prawdopodobnych klęsk żywiołowych , niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof objętego PROW na lata 2014-2020

 

§2

Powyższą uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym.

 

Sekretarz

Walnego Zgromadzenia

Elżbieta BARAŃSKA

 

Przewodniczący

Walnego Zgromadzenia

Mirosława BALAWENDER

 Załącznik nr 1- informacja do Uchwały  6/WZ-BORNE-SUL/2021

Załącznik nr 1- informacja do Uchwały  6/WZ-BORNE-SUL/2021

W związku ze złożeniem przez RZSW w Szczecinek WNIOSKU  do ARMIR o przyznanie pomocy na operację typu: ” INWESTYCEJ E ZAPOBIEGAJĄCE ZNISZCZENIU POTENCJAŁU PRODUKCJI ROLNEJ w ramach poddziałania ” Wsparcie inwestycji w środki zapobiegawcze których celem jest ograniczenie skutków prawdopodobnych klęsk żywiołowych , niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof objętego PROW na lata 2014-2020

Według Zestawienia Rzeczowo – Finansowego – Finansowanie Operacji

ZAKUP MASZYN:

1. Koparko-ładowarka

2. Ciągnik rolniczy

3. Ramię wysięgnikowe zasięg 6-7m

4. Głowica mulczująca szerokość robocza 1,1-1,3m

5.Odmularka do rowów szerokość robocza 0,7-0,9m

6.Kosiarka bijakowa szerokość robocza 1,8-2,2m

7. Przyczepa dwuosiowa  ładowność 5,5-6,5 tony

8. Rębak tarczowy do ciągnika szerokość

Wartość brutto operacji na dzień złożenia wniosku: 1 064 442,00zł

Koszt operacji ( netto) 865 400,00zł w tym wnioskowana kwota pomocy – 692 320,00zł ( 80 procent kosztów netto)     

 w tym proporcjonalny udział GSW  BORNE SULINOWO w kwocie : 180 955,84zł .          

       do ujęcia w uchwale kwota  204 000,00zł

 

 

 

 ROK 2020

 

UCHWAŁA Nr 1/WZ-BORNE-SUL/2020

 

            Walnego Zgromadzenia Delegatów Gminnej Spółki Wodnej Borne Sulinowo z dnia 18 czerwca  2020 roku w sprawie:

            -  zatwierdzenia sprawozdania z działalności Gminnej Spółki Wodnej BORNE SULINOWO  za rok 2019

 

                        Na podstawie art. 457 ust 1 , pkt. 6 – Ustawy z dnia 20 lipca 2017 roku PRAWO WODNE ( T.J. Dz. U. z 2020 roku poz.310 ze zm. ) oraz na  podstawie &20  pkt.1 –  Statutu Gminnej Spółki Wodnej Borne Sulinowo  -  Walne Zgromadzenie Delegatów GSW uchwala, co następuje:

 &1

            Zatwierdzić sprawozdanie z działalności  Gminnej Spółki Wodnej BORNE SULINOWO  za rok 2019

&2

Uchwała podlega podaniu do wiadomości publicznej w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie Gminy BORNE SULINOWO

& 3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Sekretarz

Walnego Zgromadzenia

 Michał PODOLSKI

                   Przewodniczący

   Walnego Zgromadzenia

 Zenon PIECEWICZ

 

 

UCHWAŁA Nr 2/WZ-BORNE-SUL/2020

 

            Walnego Zgromadzenia Delegatów Gminnej Spółki Wodnej BORNE SULINOWO  z dnia 18 czerwca  2020 roku w sprawie:

            - zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnej Spółki Wodnej BORNE SULINOWO  za rok 2019 oraz o przeksięgowania nadwyżki przychodów nad kosztami.

                        Na podstawie art. 457 ust 1 , pkt. 6 – Ustawy z dnia 20 lipca 2017 roku PRAWO WODNE (  T.J. Dz. U. z 2020 roku poz. 310 ze zm. ) oraz na  podstawie &20  pkt.1 –  Statutu Gminnej Spółki Wodnej BORNE SULINOWO  -  Walne Zgromadzenie Delegatów GSW uchwala co następuje:

&1

            Zatwierdza Sprawozdanie finansowe  Gminnej Spółki Wodnej BORNE SULINOWO  za rok 2019 wykazujące:

- przychody w wysokości –  168 847,45zł

- koszty w wysokości  - 174 795,54zł

- stratę w wysokości – 5 948,09zł

&2

            Nadwyżkę kosztów nad przychodami za rok 2019  w wysokości 5 948,09zł  zleca przeksięgować  na rozliczenie długoterminowe,                           międzyokresowe i pokrycie jej z zysków przyszłych okresów.

 

& 3

Uchwała podlega podaniu do wiadomości publicznej w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie Gminy Borne Sulinowo.

& 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sekretarz

Walnego Zgromadzenia

 Michał PODOLSKI

                   Przewodniczący   Walnego Zgromadzenia

 Zenon PIECEWICZ

 

 

UCHWAŁA Nr 3/WZ-BORNE-SUL/2020

                    Walnego Zgromadzenia Delegatów Gminnej Spółki Wodnej BORNE SULINOWO z dnia  18 czerwca  2020 roku w sprawie:

 

             - udzielenia absolutorium Zarządowi Gminnej Spółki Wodnej BORNE SULINOWO  z działalności za rok 2019 .

 

                        Na podstawie art. 457 ust 1 , pkt. 6 – Ustawy z dnia 20 lipca 2017 roku PRAWO WODNE (  T.J. Dz. U. z 2020 roku poz. 310 ze zm. ) oraz na  podstawie &20  pkt.1 -  Statutu Gminnej Spółki Wodnej Borne Sulinowo -  Walne Zgromadzenie Delegatów GSW uchwala co następuje:

 

 &1

            Uchwala się udzielić absolutorium Zarządowi Gminnej Spółki Wodnej BORNE SULINOWO  za działalność w roku 2019

&2

 Uchwała podlega podaniu do wiadomości publicznej w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie Gminy BORNE SULINOWO.

 & 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązywania od dnia 01.01.2020r..

 

Sekretarz

Walnego Zgromadzenia

 Michał PODOLSKI

                   Przewodniczący   Walnego Zgromadzenia

 Zenon PIECEWICZ

 

 

  

 

 

UCHWAŁA Nr 4/WZ-BORNE-SUL/2020

            Walnego Zgromadzenia Delegatów Gminnej Spółki Wodnej BORNE SULINOWO  z dnia 18 czerwca 2020 roku w sprawie:

-  Uchwalenia planu robót i budżetu na rok 2020.

            Na podstawie art. 457 ust 1 pkt. 1, pkt.4 – Ustawy z dnia 20 lipca 2017 roku PRAWO WODNE ( T.J.  Dz. U. z 2020 roku poz. 310  ze zm.) oraz na podstawie  & 20 pkt. 2 Statutu Gminnej Spółki Wodnej Borne Sulinowo  - Walne Zgromadzenie Delegatów GSW uchwala, co następuje:

&1

Uchwala na rok 2020 następujący plan robót finansowany ze składek członków spółki wodnej:

 1. 1.      W pierwszej kolejności  likwidować niedrożności rurociągów drenarskich powodujących zagrożenie nieprzejezdnością dróg,  podtopienia posesji, wyłączenia gruntów z upraw – działaniem objąć 16ha gruntów zmeliorowanych.
 2. 2.      Przeprowadzić konserwację rowów o długości 7000mb i przebudować 5 sztuk przepustów.
 3. 3.      Dofinansować obsługę robotników zatrudnionych w ramach robót publicznych przy konserwacji urządzeń melioracyjnych na terenie działalności GSW Borne Sulinowo.

 

&2

Budżet Gminnej Spółki Wodnej Borne Sulinowo na rok 2020 uchwala się następująco:

1. Zachowanie dotychczasowej składki w wysokości 40 zł za 1ha zmeliorowany dla gruntów o powierzchni  większej od 0,50ha

i  zachowanie składki w wysokości 20,00zł dla gruntów o powierzchni zmeliorowanej od 0,01ha do 0,50ha  ( włącznie)

DOCHODY rok 2020

1.

Dotacje
- dotacja celowa Urząd Gminy
- dotacja podmiotowa Zach-pom.Urząd Wojew.
- dotacja – Starostwo

5 000 zł
60 000 zł
5 000 zł

3.

Składki członkowskie:
- bieżące
- zaległe

68 000 zł
2 000 zł

                        RAZEM   DOCHODY

140 000 zł

 

WYDATKI rok 2020
1. Konserwacja urządz. melior. – rowy 7000m( przepusty)
2. Usunięcie awarii drenarskich – 16ha
3. Płace, dowóz, BHP, koszty adm.
RAZEM   WYDATKI:

63 000 zł
16 000 zł
52 000 zł

131 000 zł

POZOSTANIE na koniec 2020r

9 000 zł

 

&3

Zleca wykonanie planu prac oraz jej budżetu Rejonowemu Związkowi Spółek Wodnych w Szczecinku.

                                                                                &4

Uchwała podlega podaniu do wiadomości publicznej w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie Gminy Borne Sulinowo.

& 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązywania od dnia 01.01.2020r.

 

Sekretarz

Walnego Zgromadzenia

 Michał PODOLSKI

                   Przewodniczący   Walnego Zgromadzenia

 Zenon PIECEWICZ

 

 

 W załączeniu:

1. Plan Finansowy GSW na rok 2020

2. Plan robót GSW  na rok 2020

 

UCHWAŁA Nr 5/WZ-BORNE-SUL/2020

                   Walnego Zgromadzenia Delegatów Gminnej Spółki BORNE SULINOWO z  dnia 18 czerwca 2020 roku w sprawie:

-  sposobu rozliczania robót melioracyjnych wykonywanych dla członków Gminnej Spółki Wodnej BORNE SULINOWO.

                Na podstawie art. 457 ust 1  pkt. 13 – Ustawy z dnia 20 lipca 2017 roku PRAWO WODNE       ( T. J. Dz. U. z 2020 roku poz. 310 ze zm. ) oraz na podstawie & 20 pkt.12  – Statutu Gminnej Spółki Wodnej Borne Sulinowo  -  Walne Zgromadzenie Delegatów GSW  – uchwala co następuje:

&1

Zatwierdza podstawowe wskaźniki do kosztorysowania robót statutowych przewidzianych do wykonania w roku 2020 – stosując katalogi nakładów rzeczowych (KNR)

- Robocizna wg stawki godz. – 20,00zł/ lub na podstawie umowy.

- Koszty pośrednie – Kp – 50% (naliczane do robocizny i pracy sprzętu bez naliczania zysku)

- Narzut kosztów zakupu materiałów 10%

- Narzut na ZUS i FP.

- Ekwiwalent za odzież i narzędzia pracy.

 ROBOTY MECHANICZNE ( statutowe) stosując katalogi nakładów rzeczowych (KNR)

 - Koparka gąsienicowa KM-251 /0,25m3          - 60zł/ m-g

 - Ciągnik kołowy                                                     - 60zł/ m-g

- przyczepa skrzyniowa                                          – 10zł/m-g

- Koparko – ładowarka kołowa                              - 80zł/ m-g

 NAJEM SPRZĘTU –  według uzgodnień – umowy.

&2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

 

Sekretarz

Walnego Zgromadzenia

 Michał PODOLSKI

                   Przewodniczący   Walnego Zgromadzenia

 Zenon PIECEWICZ

 

 


 

 

UCHWAŁA Nr 6/WZ-BORNE-SUL/2020 – odrzucona

           

 

 

 

UCHWAŁA Nr 7/WZ-BORNE-SUL/2020

 

            Walnego Zgromadzenia Delegatów Gminnej Spółki Wodnej BORNE SULINOWO  z dnia 18 czerwca  2020 roku w sprawie:

            -  rozliczenia kosztów Gminnej Spółki Wodnej BORNE SULINOWO  z roku 2017

                        Na podstawie art. 457 ust 1 , pkt. 6, pkt. 13 – Ustawy z dnia 20 lipca 2017 roku PRAWO WODNE (  T.J. Dz. U. z 2020 roku poz. 310 ze zm. ) oraz na  podstawie &20  pkt.1, pkt. 12  -  Statutu Gminnej Spółki Wodnej Borne Sulinowo  -  Walne Zgromadzenie Delegatów GSW uchwala co następuje:

&1

            Zatwierdza stan konta DŁUGOTERMINOWE ROZLICZENIE KOSZTÓW  z roku 2017, wykazujący stratę w wysokości 7 542,57zł

 &2

            Zleca przeksięgować  stratę za rok 2017 w wysokości 7 542,57zł na rozliczenie długoterminowe, międzyokresowe i pokrycie jej z zysków przyszłych okresów.

& 3

Uchwała podlega podaniu do wiadomości publicznej w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie Gminy BORNE SULINOWO.

& 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Sekretarz

Walnego Zgromadzenia

 Michał PODOLSKI

                   Przewodniczący   Walnego Zgromadzenia

     Zenon PIECEWICZ

 

 

 

W załączeniu:

- Zestawienie Rozliczenie roczne – STRATY  GSW za rok 2017.

- informacja o koncie 641 – stan konta rok 2017 – DŁUGOTERMINOWE ROZLICZENIE KOSZTÓW.

 

ROK 2019

 

UCHWAŁA Nr 1/WZ-BORNE SUL/2019

            Walnego Zgromadzenia Delegatów Gminnej Spółki Wodnej BORNE SULINOWO  z dnia 10 kwietnia  2019 roku w sprawie:

            - zatwierdzenia sprawozdania z działalności Gminnej Spółki Wodnej BORNE SULINOWO  za rok 2018

 

                        Na podstawie art. 457 ust 1 , pkt. 6 – Ustawy z dnia 20 lipca 2017 roku PRAWO WODNE (  T.J. Dz. U. z 2018 roku poz.2268 ze zm. ) oraz na  podstawie &20  pkt.1 –  Statutu Gminnej Spółki Wodnej Borne Sulinowo  -  Walne Zgromadzenie Delegatów GSW uchwala, co następuje:

 

&1

            Zatwierdzić sprawozdanie z działalności  Gminnej Spółki Wodnej BORNE SULINOWO  za rok 2018

&2

Uchwała podlega podaniu do wiadomości publicznej w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie Gminy BORNE SULINOWO.

 

& 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sekretarz

Walnego Zgromadzenia

          Józef PETROWICZ

 

 

 

Przewodniczący

Walnego Zgromadzenia

          Zenon PIECEWICZ

 

 

         

 

UCHWAŁA Nr 2/WZ-BORNE SUL/2019

            Walnego Zgromadzenia Delegatów Gminnej Spółki Wodnej BORNE SULINOWO  z dnia 10 kwietnia  2019 roku w sprawie:

            - zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnej Spółki Wodnej BORNE SULINOWO  za rok 2018 oraz o pokryciu straty za rok 2018

                        Na podstawie art. 457 ust 1 , pkt. 6 – Ustawy z dnia 20 lipca 2017 roku PRAWO WODNE (  T.J. Dz. U. z 2018 roku poz.2268 ze zm. ) oraz na  podstawie &20  pkt.1 –  Statutu Gminnej Spółki Wodnej Borne Sulinowo  -  Walne Zgromadzenie Delegatów GSW uchwala co następuje:

 

&1

            Zatwierdzić sprawozdanie finansowe z Gminnej Spółki Wodnej BORNE SULINOWO  za rok 2018 wykazujące:

- przychody w wysokości 100 571,80zł

- koszty w wysokości 118 941,18zł

- stratę w wysokości  18 369,38zł

&2

Pokryć stratę za rok 2018 w wysokości  18 369,38zł z zysków przyszłych okresów.

 

& 3

Uchwała podlega podaniu do wiadomości publicznej w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie Gminy BORNE SULINOWO.

 

& 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sekretarz

Walnego Zgromadzenia

          Józef PETROWICZ

 

 

 

Przewodniczący

Walnego Zgromadzenia

          Zenon PIECEWICZ

 

 

         

 

 

 

UCHWAŁA Nr 3/WZ-BORNE SUL/2019

 

                    Walnego Zgromadzenia Delegatów Gminnej Spółki Wodnej BORNE SULINOWO z dnia 10 kwietnia  2019 roku w sprawie:


                        - udzielenia absolutorium Zarządowi Gminnej Spółki Wodnej BORNE SULINOWO  z działalności za rok 2018 .

                        Na podstawie art. 457 ust 1 , pkt. 6 – Ustawy z dnia 20 lipca 2017 roku PRAWO WODNE (  T.J. Dz. U. z 2018 roku poz.2268 ze zm. ) oraz na  podstawie &20  pkt.1 -  Statutu Gminnej Spółki Wodnej BORNE SULINOWO  -  Walne Zgromadzenie Delegatów GSW uchwala co następuje:

 &1

 

             Uchwala się udzielić absolutorium Zarządowi Gminnej Spółki Wodnej BORNE SULINOWO  za działalność w roku 2018

&2

Uchwała podlega podaniu do wiadomości publicznej w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie Gminy BORNE SULINOWO


& 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sekretarz

Walnego Zgromadzenia

          Józef PETROWICZ

 

 

 

Przewodniczący

Walnego Zgromadzenia

          Zenon PIECEWICZ

 

 

         

 

 

UCHWAŁA Nr 4/WZ-BORNE SUL/2019

            Walnego Zgromadzenia Delegatów Gminnej Spółki Wodnej BORNE SULINOWO  z dnia 10 kwietnia 2019 roku w sprawie:

-  uchwalenie planu robót i budżetu na rok 2019.

            Na podstawie art. 457 ust 1 pkt. 1, pkt.4 – Ustawy z dnia 20 lipca 2017 roku PRAWO WODNE ( T.J.  Dz. U. z 2018 roku poz.2268  ze zm.) oraz na podstawie  & 20 pkt. 2 Statutu Gminnej Spółki Wodnej BORNE SULINOWO  - Walne Zgromadzenie Delegatów GSW uchwala, co następuje:

 

&1

Uchwala na rok 2019 następujący plan robót finansowany ze składek członków spółki wodnej:

 1. 1.      W pierwszej kolejności  likwidować niedrożności rurociągów drenarskich powodujących zagrożenie nieprzejezdnością dróg,  podtopienia posesji, wyłączenia gruntów z upraw.
 2. 2.      Przeprowadzić konserwację rowów o długości 4800mb i przebudować 5 sztuk przepustów z wykorzystaniem koparko-ładowarki kołowej (pochodzącej z dofinansowania z LGR).
 3. 3.      Dofinansować obsługę robotników zatrudnionych w ramach robót publicznych przy konserwacji urządzeń melioracyjnych na terenie działalności GSW BORNE SULINOWO.

 

&2

Budżet Gminnej Spółki Wodnej BORNE SULINOWO na rok 2019 uchwala się następująco:

  Podniesienie dotychczasowej składki do wysokości 40 zł za 1ha zmeliorowany dla gruntów o powierzchni większej od 0,50ha

i  podniesienie  składki do 20,00zł dla gruntów o powierzchni zmeliorowanej od 0,01ha do 0,50ha  ( włącznie)

DOCHODY rok 2019

1.

Dotacje
- dotacja celowa Urząd Gminy
- dotacja podmiotowa Zach-pom.Urząd Wojew.
- dotacja – Starostwo
- dotacja Urząd Marszałkowski

                                    0 zł
30 000 zł
5 000 zł
0 zł

3.

Składki członkowskie:
- bieżące
- zaległe

                                   69 000 zł
1 000 zł

                     RAZEM   DOCHODY

105 000 zł

 

WYDATKI rok 2019
1. Konserwacja urządz. melior. – rowy 4800m( przepusty)
2. Usunięcie awarii drenarskich – 16ha (awarie szt. 24)
3. Płace, dowóz, BHP, koszty adm.RAZEM   WYDATKI:

38 000 zł
16 000 zł
33 000 zł

87 000 zł

POZOSTANIE na koniec 2019r

18 000zł

&3

 Uchwała podlega podaniu do wiadomości publicznej w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie Gminy BORNE SULINOWO.

 &4

 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązywania od dnia 01.01.2019r

Sekretarz

Walnego Zgromadzenia

          Józef PETROWICZ

 

 

 

Przewodniczący

Walnego Zgromadzenia

          Zenon PIECEWICZ

 

 

         

 

 

UCHWAŁA Nr 5/WZ-BORNE SUL/2019

 

            Walnego Zgromadzenia Delegatów Gminnej Spółki BORNE SULINOWO  z  dnia  10 kwietnia  2019 roku w sprawie:

-  sposobu rozliczania robót melioracyjnych wykonywanych dla członków Gminnej Spółki Wodnej BORNE SULINOWO  koparko – ładowarką kołową.

 

&1

 

Na podstawie art. 457 ust 1  pkt. 13 – Ustawy z dnia 20 lipca 2017 roku PRAWO WODNE (  T. J. Dz. U. z 2018 roku poz. 2268 ze zm. ) oraz na podstawie & 20 pkt.12  – Statutu Gminnej Spółki Wodnej BORNE SULINOWO – Walne Zgromadzenie Delegatów GSW postanawia – uchwala do rozliczeń:

Zatwierdza do kosztorysowania robót statutowych przewidzianych do wykonania w roku 2019:

- Narzut kosztów ogólnych 50% do robocizny i pracy sprzętu.(Koszty pośrednie tzw. Kp)

 ROBOTY MECHANICZNE wykonywane: Koparko – ładowarką kołową – 70zł/ m-g

 

 &2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .


Sekretarz

Walnego Zgromadzenia

          Józef PETROWICZ

 

 

 

Przewodniczący

Walnego Zgromadzenia

          Zenon PIECEWICZ