Uchwały

UCHWAŁA Nr 1/WZ-BIAŁY-BÓR/2023

 

            Walnego Zgromadzenia Delegatów Gminnej Spółki Wodnej BIAŁY BÓR z dnia    16 maja  2023 roku w sprawie:

            - zatwierdzenia sprawozdania z działalności Gminnej Spółki Wodnej BIAŁY BÓR  za rok 2022

                        Na podstawie art. 457 ust 1 , pkt. 6 – Ustawy z dnia 20 lipca 2017 roku PRAWO WODNE (  Dz. U. z 2022 roku poz. 2625, 2687, z 2023r poz. 295, 412. ) oraz na  podstawie &20  pkt.1 –  Statutu Gminnej Spółki Wodnej BIAŁY BÓR  -  Walne Zgromadzenie Delegatów GSW uchwala, co następuje:

&1

            Zatwierdza sprawozdanie z działalności  Gminnej Spółki Wodnej BIAŁY BÓR  za rok 2022

&2

Uchwała podlega podaniu do wiadomości publicznej w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie Gminy BIAŁY BÓR.

& 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Sekretarz

Walnego Zgromadzenia

 

Monika MICHALIK

 

Przewodniczący

Walnego Zgromadzenia

 

Włodzimierz  SZYDYWAR

 

Załącznik: Sprawozdanie z działalności za rok 2022

 

UCHWAŁA Nr 2/WZ-BIAŁY-BÓR/2023

            Walnego Zgromadzenia Delegatów Gminnej Spółki Wodnej BIAŁY BÓR  z dnia  16 maja 2023 roku w sprawie:

            - zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnej Spółki Wodnej BIAŁY BÓR  za rok 2022 oraz o przeksięgowaniu nadwyżki przychodów nad kosztami.

                        Na podstawie art. 457 ust 1 , pkt. 6 – Ustawy z dnia 20 lipca 2017 roku PRAWO WODNE (  Dz. U. z 2022 roku poz. 2625, 2687, z 2023r poz. 295, 412  ) oraz na  podstawie &20  pkt.1 –  Statutu Gminnej Spółki Wodnej BIAŁY BÓR  -  Walne Zgromadzenie Delegatów GSW uchwala co następuje:

&1

            Zatwierdza Sprawozdanie finansowe  Gminnej Spółki Wodnej BIAŁY BÓR  za rok 2022 wykazujące:

- Przychody w wysokości   -  119 028,47zł

- Koszty w wysokości    -   161 694,61zł

Stan na koniec roku 2022 – strata -  42 666,14 zł

&2

                Nadwyżkę kosztów nad przychodami za rok 2022 w wysokości 42 666,14 zł wraz ze stratą z lat poprzednich w wysokości 20 675,49zł przeksięgować na rozliczenie międzyokresowe. Stratę pokryć z przyszłych przychodów. Zaleca się podniesienie wysokości składki melioracyjnej.

 

& 3

Uchwała podlega podaniu do wiadomości publicznej w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie Gminy BIAŁY BÓR.

& 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sekretarz

Walnego Zgromadzenia

 

Monika MICHALIK

 

Przewodniczący

Walnego Zgromadzenia

 

Włodzimierz  SZYDYWAR

 

 

W załączeniu: Zestawienie WYNIK FINANSOWY GSW BIAŁY BÓR  za rok 2022.

UCHWAŁA Nr 3/WZ-BIAŁY-BÓR/2023

                                Walnego Zgromadzenia Delegatów Gminnej Spółki Wodnej BIAŁY BÓR  z dnia  16 maja 2023 roku w sprawie:

 

                 - udzielenia absolutorium Zarządowi Gminnej Spółki Wodnej BIAŁY BÓR z działalności za rok 2022 .

                                Na podstawie art. 457 ust 1 , pkt. 6 – Ustawy z dnia 20 lipca 2017 roku PRAWO WODNE (  Dz. U. z 2022 roku poz. 2625, 2687, z 2023r poz. 295, 412. ) oraz na  podstawie &20  pkt.1 -  Statutu Gminnej Spółki Wodnej BIAŁY BÓR  -  Walne Zgromadzenie Delegatów GSW uchwala co następuje:

 &1

                 Uchwala się udzielić absolutorium Zarządowi Gminnej Spółki Wodnej BIAŁY BÓR  za działalność w roku 2022

 &2

 Uchwała podlega podaniu do wiadomości publicznej w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie Gminy BIAŁY BÓR.

 & 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązywania od dnia 01.01.2023r.


Sekretarz

Walnego Zgromadzenia

 

Monika MICHALIK

 

Przewodniczący

Walnego Zgromadzenia

 

Włodzimierz  SZYDYWAR


 

UCHWAŁA Nr 4/WZ-BIAŁY-BÓR/2023

                                Walnego Zgromadzenia Delegatów Gminnej Spółki Wodnej BIAŁY BÓR  z dnia 16 maja 2023 roku w sprawie:

                 -  zatwierdzenia liczby Delegatów GSW BIAŁY BÓR kadencja lata 2023 – 2028, wybranych w wyborach Delegatów przeprowadzonych w dniu 22 marca 2023 roku.

                                Na podstawie art. 457 ust 1 , pkt. 13 – Ustawy z dnia 20 lipca 2017 roku PRAWO WODNE (  Dz. U. z 2022 roku poz. 2625, 2687, z 2023r poz. 295, 412. ) oraz na  podstawie &16 ust.1, ust.2, ust. 3, ust. 4 -  Statutu Gminnej Spółki Wodnej BIAŁY BÓR  -  Walne Zgromadzenie Delegatów GSW uchwala co następuje:

 &1

                 Zatwierdza  się listę Delegatów na Walne Zgromadzenie GSW BIAŁY BÓR  kadencja lata 2023-2028 według kolejności wyboru, w  składzie jak poniżej:

                   

1

Henryk Bodnar

2

Paweł Mikołajewski – Burmistrz Białego Bóru

3

Marian Szczepankiewicz

4

Mikołaj Kostiw

5

Sebastian Kaczorowski

6

Krzysztof Nasinnyk

7

Włodzimierz Szydywar

8

Rafał Zdanowicz

9

Andrzej Kuśmierek

10

Jolanta Zdanowicz

11

Andrzej Wegner

12

Marek Mężykowski

13

Jolanta Hrymak

14

Rafał Szwajczewski

15

Monika Michalik

16

Beata Ustjanowska

 

&2

Uchwała podlega podaniu do wiadomości publicznej w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie Gminy BIAŁY BÓR.

 & 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. .

Sekretarz

Walnego Zgromadzenia

 

Monika MICHALIK

 

Przewodniczący

Walnego Zgromadzenia

 

Włodzimierz  SZYDYWAR

 W załączeniu:

 - Protokoły z Wyboru Delegatów – kadencja lata 2023-2028

UCHWAŁA Nr 5/WZ-BIAŁY-BÓR/2023

            Walnego Zgromadzenia Delegatów Gminnej Spółki Wodnej BIAŁY BÓR  z dnia  16 maja 2023 roku w sprawie:

                  –  Uchwalenia planu robót i budżetu na rok 2023.

            Na podstawie art. 457 ust 1 pkt. 1, pkt.4 – Ustawy z dnia 20 lipca 2017 roku PRAWO WODNE ) (  Dz. U. z 2022 roku poz. 2625, 2687, z 2023 roku poz. 295, 412   oraz na podstawie             & 20 pkt. 2 – Statutu Gminnej Spółki Wodnej BIAŁY BÓR – Walne Zgromadzenie Delegatów GSW uchwala, co następuje:

&1

Uchwala na rok 2023 następujący plan robót finansowany ze składek członków spółki wodnej:

 1. 1.      W pierwszej kolejności  likwidować niedrożności rurociągów drenarskich powodujących zagrożenie nieprzejezdnością dróg,  podtopienia posesji, wyłączenia gruntów z upraw – działaniem objąć 36ha gruntów zmeliorowanych.
 2. 2.      Przeprowadzić konserwację rowów o długości 3 000mb ( przepusty).
 3. 3.      Dofinansować obsługę robotników zatrudnionych w ramach robót publicznych przy konserwacji urządzeń melioracyjnych na terenie działalności GSW BIAŁY BÓR.

&2

Budżet Gminnej Spółki Wodnej Biały Bór  na rok 2023 uchwala się następująco:

 

      Budżet GSW Biały Bór dla pow. zmel.  864,42ha – zgodnej z danymi ewidencyjnymi z roku 2022

1. Zachowanie dotychczasowej składki w wysokości 60,00zł za 1ha zmeliorowany dla gruntów o powierzchni większej  od 0,50ha

i  zachowanie składki w wysokości 30,00zł dla gruntów o powierzchni zmeliorowanej od 0,01ha do 0,50ha  ( włącznie) – ryczałt

Na podstawie uchwalonej w dn. 22.04.2022r UCHWAŁY Nr 8/WZ-BIAŁY-BÓR/2022

Saldo  otwarcia -  7 224,14zł

     
DOCHODY rok 2023

1.

Dotacje
- dotacja celowa Urząd Gminy
- dotacja podmiotowa Zach-pom.Urząd Wojew.
- dotacja – Starostwo
- dotacja Urząd Marszałkowski- dofinansowanie prac z robót publicznych PUP

9 000 zł
30  000 zł
0 zł
0 zł

10 000 zł

2.

Składki członkowskie:
- bieżące
- zaległe

33 251zł
1 365 zł

                        RAZEM   DOCHODY

83 616 zł

WYDATKI rok 2023
1. Konserwacja urządz. melior. – rowy 3000m( przepusty)
2. Usunięcie awarii drenarskich – 36ha (awarie)
3. Płace, dowóz, BHP, koszty adm.4. Obsługa pracowników z robót publicznych(PUP)
RAZEM   WYDATKI:

22 043 zł
31 227 zł
15 981 zł

3 500 zł

72 751 zł

POZOSTANIE na koniec 2023r

18 089,14zł

 

 

&3

Zleca wykonanie planu prac oraz jej budżetu Rejonowemu Związkowi Spółek Wodnych w Szczecinku.

                                                                                &4

Uchwała podlega podaniu do wiadomości publicznej w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie Gminy BIAŁY BÓR

& 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązywania od dnia 01.01.2023r.

 

Sekretarz

Walnego Zgromadzenia

 

Monika MICHALIK

 

Przewodniczący

Walnego Zgromadzenia

 

Włodzimierz  SZYDYWAR

 

 

 

W załączeniu:

1. Plan Finansowy GSW na rok 2023 

2. Plan robót GSW  na rok 2023

 

UCHWAŁA Nr 6/WZ-BIAŁY-BÓR/2023

            Walnego Zgromadzenia Delegatów Gminnej Spółki Wodnej BIAŁY BÓR  z  dnia  16 maja 2023 roku w sprawie:

-  sposobu rozliczania robót melioracyjnych wykonywanych dla członków Gminnej Spółki Wodnej BIAŁY BÓR.

                Na podstawie art. 457 ust 1  pkt. 13 – Ustawy z dnia 20 lipca 2017 roku PRAWO WODNE       ( Dz.U. z 2022 r. poz. 2625, 2687, z 2023 r. poz. 295, 412 ) oraz na podstawie & 20 pkt.12  – Statutu Gminnej Spółki Wodnej BIAŁY BÓR  -  Walne Zgromadzenie Delegatów GSW  – uchwala co następuje:

&1

Zatwierdza podstawowe wskaźniki do kosztorysowania robót statutowych przewidzianych do wykonania w roku 2023 – stosując katalogi nakładów rzeczowych (KNR)

1.  ROBOTY STATUTOWE stosując katalogi nakładów rzeczowych (KNR)

- Robocizna wg stawki godz. – 32,00zł/ lub na podstawie umowy.                                                            

- Narzut kosztów ogólnych 50% do robocizny i pracy sprzętu ( bez naliczania zysku)                                    

- Narzut kosztów zakupu materiałów 10%

2. ROBOTY MECHANICZNE sprzęt własny  ( roboty statutowe) stosując katalogi nakładów rzeczowych (KNR)

- koparko-ładowarka kołowa                                 -  110,00 zł/m-g                                                                      

- ciągnik rolniczy                                                       – 110,00zł/m -g                                                                         

  – ramię hydrauliczne                                                – 20,00zł/m-g                                                                    

   – głowica odmulająca (odmularka)                       – 15,00zł/m-g                                                                          

– głowica mulczująca                                               - 15,00zł/m-g                                                                                       

– przyczepa  rolnicza                                                – 10,00zł/m-g                                                                              

- piła spalinowa                                                        -  7,00zł/m-g                                                                     

- rębak tarczowy                                                      -  35,00zł/m-g     

&2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

Sekretarz

Walnego Zgromadzenia

 

Monika MICHALIK

 

Przewodniczący

Walnego Zgromadzenia

 

Włodzimierz  SZYDYWAR

 

UCHWAŁA Nr 7/WZ-BIAŁY-BÓR/2023

                                Walnego Zgromadzenia Delegatów Gminnej Spółki Wodnej BIAŁY BÓR  z dnia        16 maja 2023 roku w sprawie:

                   -  wyboru CZŁONKÓW  ZARZĄDU  Gminnej Spółki Wodnej BIAŁY BÓR  kadencja lata 2023-2028.

                                Na podstawie art. 457 ust 1 , pkt. 5 – Ustawy z dnia 20 lipca 2017 roku PRAWO WODNE (  Dz. U. z 2022 roku poz. 2625, 2687, z 2023r poz. 295, 412. ) oraz na  podstawie & 21,  &22 ust.1 -  Statutu Gminnej Spółki Wodnej BIAŁY BÓR  -  Walne Zgromadzenie Delegatów GSW uchwala co następuje:

 &1

- na podstawie przeprowadzonego przez Komisję Skrutacyjną jawnego głosowania              stwierdza się że w skład ZARZĄDU GSW BIAŁY BÓR  weszły n/w osoby

 

1.  Andrzej WEGNER
2.  Zbigniew MĘŻYKOWSKI
3.  Monika MICHALIK
4.   Krzysztof NASINNYK

 

&2

Uchwała podlega podaniu do wiadomości publicznej w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie Gminy BIAŁY BÓR.

& 3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Sekretarz

Walnego Zgromadzenia

 

Monika MICHALIK

 

Przewodniczący

Walnego Zgromadzenia

 

Włodzimierz  SZYDYWAR

 

UCHWAŁA Nr 8/WZ-BIAŁY-BÓR/2023

                                 Walnego Zgromadzenia Delegatów Gminnej Spółki Wodnej BIAŁY BÓR  z dnia        16 maja 2023 roku w sprawie:

                   -  wyboru nowych członków Komisji Rewizyjnej Gminnej Spółki Wodnej BIAŁY BÓR kadencja lata 2023-2028.

                                Na podstawie art. 457 ust 1 , pkt. 5 – Ustawy z dnia 20 lipca 2017 roku PRAWO WODNE (  Dz. U. z 2022 roku poz. 2625, 2687, z 2023r poz. 295, 412. ) oraz na  podstawie &22 ust.1, &27 ust.1, ust. 2 -  Statutu Gminnej Spółki Wodnej BIAŁY BÓR  -  Walne Zgromadzenie Delegatów GSW uchwala co następuje:

&1

 - na podstawie przeprowadzonego przez Komisję Skrutacyjną jawnego głosowania              stwierdza się że w skład Komisji Rewizyjnej GSW BIAŁY BÓR weszły n/w osoby

 

1.  Włodzimierz SZYDYWAR
2.  Beata USTJANOWSKA
3.  Mikołaj KOSTIW

 

&2

 Uchwała podlega podaniu do wiadomości publicznej w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie Gminy BIAŁY BÓR.

 

 & 3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Sekretarz

Walnego Zgromadzenia

 

Monika MICHALIK

 

Przewodniczący

Walnego Zgromadzenia

 

Włodzimierz  SZYDYWAR

 

 UCHWAŁA Nr 9/WZ-BIAŁY-BÓR/2023

                                Walnego Zgromadzenia Delegatów Gminnej Spółki Wodnej BIAŁY BÓR  z dnia        16 maja 2023 roku w sprawie:

                   -  ukonstytuowania się  Zarządu Gminnej Spółki Wodnej BIAŁY BÓR kadencja lata 2023-2028 (uchwalenia składu osób funkcyjnych).

                                Na podstawie art. 457 ust 1 , pkt. 5 – Ustawy z dnia 20 lipca 2017 roku PRAWO WODNE (  Dz. U. z 2022 roku poz. 2625, 2687, z 2023r poz. 295, 412. ) oraz na  podstawie & 21,  &22 ust.1, ust.2. -  Statutu Gminnej Spółki Wodnej BIAŁY BÓR  -  Walne Zgromadzenie Delegatów GSW uchwala co następuje:

 &1

- na podstawie przeprowadzonego jawnego głosowania  stwierdza się że członkowie Zarządu GSW BIAŁY BÓR objęli następujące funkcje:

 

 1.  Przewodniczący Zarządu GSW  Andrzej WEGNER
 2.  Z-ca Przewodniczącego Zarządu GSW  Zbigniew MĘŻYKOWSKI
 3.  Członek Zarządu GSW  Monika MICHALIK
 4.  Członek Zarządu GSW  Krzysztof NASINNYK

 

&2

 Uchwała podlega podaniu do wiadomości publicznej w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie Gminy  BIAŁY BÓR.

& 3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Sekretarz

Walnego Zgromadzenia

 

Monika MICHALIK

 

Przewodniczący

Walnego Zgromadzenia

 

Włodzimierz  SZYDYWAR

 

UCHWAŁA Nr 10/WZ-BIAŁY-BÓR/2023

 

                                Walnego Zgromadzenia Delegatów Gminnej Spółki Wodnej BIAŁY BÓR  z dnia        16 maja 2023 roku w sprawie:

                   -  ukonstytuowania się Komisji Rewizyjnej Gminnej Spółki Wodnej BIAŁY BÓR kadencja lata 2023-2028.

                                Na podstawie art. 457 ust 1 , pkt. 5 – Ustawy z dnia 20 lipca 2017 roku PRAWO WODNE (  Dz. U. z 2022 roku poz. 2625, 2687, z 2023r poz. 295, 412. ) oraz na  podstawie &22 ust.1, &27 ust.1, ust. 2 -  Statutu Gminnej Spółki Wodnej BIAŁY BÓR  -  Walne Zgromadzenie Delegatów GSW uchwala co następuje:

&1

 

- na podstawie przeprowadzonego jawnego głosowania  stwierdza się że członkowie Komisji Rewizyjnej GSW BIAŁY BÓR objęli następujące funkcje:

 

1.  Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

 

Włodzimierz SZYDYWAR

2.  Członek Komisji Rewizyjnej

 

Beata USTJANOWSKA

3.  Członek Komisji Rewizyjnej

 

Mikołaj KOSTIW

 

&2

 Uchwała podlega podaniu do wiadomości publicznej w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie Gminy BIAŁY BÓR.

 & 3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Sekretarz

Walnego Zgromadzenia

 

Monika MICHALIK

 

Przewodniczący

Walnego Zgromadzenia

 

Włodzimierz  SZYDYWAR

 

UCHWAŁA Nr 11/WZ-BIAŁY-BÓR/2023

            Walnego Zgromadzenia Delegatów Gminnej Spółki Wodnej BIAŁY BÓR  z  dnia 16 maja 2023 roku w sprawie:

-  delegowania przedstawicieli ( Delegatów) GSW BIAŁY BÓR na Walne Zgromadzenie Delegatów Rejonowego Związku Spółek Wodnych w Szczecinku – kadencja lata 2023-2028 .

                Na podstawie art. 457 ust 1  pkt. 13 – Ustawy z dnia 20 lipca 2017 roku PRAWO WODNE       ( Dz.U. z 2022 r. poz. 2625, 2687, z 2023 r. poz. 295, 412 ) oraz na podstawie & 20 pkt.12  – Statutu Gminnej Spółki Wodnej BIAŁY BÓR  -  Walne Zgromadzenie Delegatów GSW  – uchwala co następuje:

- na podstawie przeprowadzonego głosowania wybrano  Delegatów reprezentujących GSW BIAŁY BÓR  na Walnych Zgromadzeniach  RZSW w Szczecinku n/w Delegatów:

 

 1.

  Andrzej WEGNER 2.

  Zbigniew MĘŻYKOWSKI

 

&1

Uchwała podlega podaniu do wiadomości publicznej w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie Gminy BIAŁY BÓR.

&2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

 

Sekretarz

Walnego Zgromadzenia

 

Monika MICHALIK

 

Przewodniczący

Walnego Zgromadzenia

 

Włodzimierz  SZYDYWAR

 

 

—————————————————————————-

ROK 2022 – UCHWAŁY -  WZ  GSW BIAŁY BÓR

UCHWAŁA Nr 1/WZ-BIAŁY-BÓR/2022

             Walnego Zgromadzenia Delegatów Gminnej Spółki Wodnej BIAŁY BÓR z dnia 22 kwietnia  2022 roku w sprawie:

            - zatwierdzenia sprawozdania z działalności Gminnej Spółki Wodnej BIAŁY BÓR  za rok 2021

                         Na podstawie art. 457 ust 1 , pkt. 6 – Ustawy z dnia 20 lipca 2017 roku PRAWO WODNE ( T.J. Dz. U. z 2021 roku poz. 2233. ) oraz na  podstawie &20  pkt.1 –  Statutu Gminnej Spółki Wodnej BIAŁY BÓR  -  Walne Zgromadzenie Delegatów GSW uchwala, co następuje:

 &1

            Zatwierdzić sprawozdanie z działalności  Gminnej Spółki Wodnej BIAŁY BÓR  za rok 2021

&2

Uchwała podlega podaniu do wiadomości publicznej w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie Gminy BIAŁY BÓR.

& 3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Sekretarz

Walnego Zgromadzenia

Marian SZCZEPANKIEWICZ

 

Przewodniczący

Walnego Zgromadzenia

Andrzej KUŚMIEREK

 

Załącznik: Sprawozdanie z działalności za rok 2021

 

UCHWAŁA Nr 2/WZ-BIAŁY-BÓR/2022

                   Walnego Zgromadzenia Delegatów Gminnej Spółki Wodnej BIAŁY BÓR  z dnia  22  kwietnia 2022 roku w sprawie:

            - zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnej Spółki Wodnej BIAŁY BÓR  za rok 2021 oraz o przeksięgowaniu nadwyżki przychodów nad kosztami

                        Na podstawie art. 457 ust 1 , pkt. 6 – Ustawy z dnia 20 lipca 2017 roku PRAWO WODNE (  T.J. Dz. U. z 2021 roku poz. 2233 z późn.  zm. ) oraz na  podstawie &20  pkt.1 –  Statutu Gminnej Spółki Wodnej BIAŁY BÓR-  Walne Zgromadzenie Delegatów GSW uchwala co następuje:

&1

            Zatwierdza Sprawozdanie finansowe  Gminnej Spółki Wodnej BIAŁY BÓR  za rok 2021 wykazujące:

- przychody w wysokości – 98 931,83zł

- koszty w wysokości  - 95 670,41zł

- NADWYŻKĘ  w wysokości:   3 261,41zł

&2

Nadwyżkę przychodów nad  kosztami za rok 2021  w wysokości  3 261,41zł zaleca się przeksięgować na rozliczenie międzyokresowe na pokrycie straty z lat ubiegłych w wysokości 23 936,91zł pozostanie strata w wysokości  20 675,50zł którą zaleca sie  przeksięgować na rozliczenie międzyokresowe na pokrycie z zysku osiągniętego w latach następnych

 

& 3

Uchwała podlega podaniu do wiadomości publicznej w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie Gminy Biały Bór.

& 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sekretarz

Walnego Zgromadzenia

Marian SZCZEPANKIEWICZ

 

Przewodniczący

Walnego Zgromadzenia

Andrzej KUŚMIEREK

 

 

W załączeniu: Zestawienie WYNIK FINANSOWY GSW BIAŁY BÓR  za rok 2021.

Wynik finansowy Gminnej Spółki Wodnej Biały Bór za rok 2021

 

GSW Biały Bór

PRZYCHODY:

       98 931,83zł

1

Wpłata składek w 2021r.

W tym praca własna       34 186,33 zł

8 900,90zł

2

Dotacja podmiotowa

       45 000,00 zł

3

Dotacje celowe  w tym:

        12 000,00 zł

• Gmina Biały Bór- zad. Drzonowo

         4 000,00 zł

• Starostwo Powiatowe Szczecinek – zad. Brzeźnica

         8 000,00 zł

4

Roboty zlecone

5 534,53zł

5

Roboty publiczne

1 361,95zł

6

Sprzedaż środka trwałego

777,07zł

7

Pozostałe przychody

71,95zł

KOSZTY:

       95 670,41 zł

1

Dotacja podmiotowa – Roboty statutowe

       51 285,99 zł

2

Dotacje celowe

       21 433,00 zł

w tym: • Gmina Biały Bór – zad. Drzonowo

9 133,00zł

• Starostwo Powiatowe Szczecinek – zad. Kaliska

       12 257,22 zł

3

Roboty zlecone

6 291,48zł

4

Roboty publiczne

1 635,69zł

5

Pozostałe koszty tj. administracji

W tym praca własna

15 024,25zł

8 900,90zł

WYNIK FINANSOWY

+ 3 261,42 zł

 

Sekretarz

Walnego Zgromadzenia

Marian SZCZEPANKIEWICZ

 

Przewodniczący

Walnego Zgromadzenia

Andrzej KUŚMIEREK

 

 

UCHWAŁA Nr 3/WZ-BIAŁY-BÓR/2022

                                      Walnego Zgromadzenia Delegatów Gminnej Spółki Wodnej BIAŁY BÓR  z dnia  22 kwietnia 2022 roku w sprawie:

                 - udzielenia absolutorium Zarządowi Gminnej Spółki Wodnej BIAŁY BÓR  z działalności za rok 2021 .

                                Na podstawie art. 457 ust 1 , pkt. 6 – Ustawy z dnia 20 lipca 2017 roku PRAWO WODNE (  T.J. Dz. U. z 2021 roku poz.2233 z późn. zm. ) oraz na  podstawie &20  pkt.1 -  Statutu Gminnej Spółki Wodnej BIAŁY BÓR  -  Walne Zgromadzenie Delegatów GSW uchwala co następuje:

 &1

                 Uchwala się udzielić absolutorium Zarządowi Gminnej Spółki Wodnej BIAŁY BÓR  za działalność w roku 2021

 &2

 Uchwała podlega podaniu do wiadomości publicznej w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie Gminy BIAŁY BÓR.

 & 3

 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązywania od dnia 01.01.2022r..


Sekretarz

Walnego Zgromadzenia

Marian SZCZEPANKIEWICZ

 

Przewodniczący

Walnego Zgromadzenia

Andrzej KUŚMIEREK

 

 

UCHWAŁA Nr 4/WZ-BIAŁY-BÓR/2022

            Walnego Zgromadzenia Delegatów Gminnej Spółki Wodnej BIAŁY BÓR  z dnia  22 kwietnia 2022 roku w sprawie:

-  Uchwalenia planu robót i budżetu na rok 2022.

            Na podstawie art. 457 ust 1 pkt. 1, pkt.4 – Ustawy z dnia 20 lipca 2017 roku PRAWO WODNE ( T.J.  Dz. U. z 2021 roku poz.2233, z późn. zm.) oraz na podstawie  & 20 pkt. 2 Statutu Gminnej Spółki Wodnej BIAŁY BÓR – Walne Zgromadzenie Delegatów GSW uchwala, co następuje:

&1

Uchwala na rok 2022 następujący plan robót finansowany ze składek członków spółki wodnej:

 1. 1.      W pierwszej kolejności  likwidować niedrożności rurociągów drenarskich powodujących zagrożenie nieprzejezdnością dróg,  podtopienia posesji, wyłączenia gruntów z upraw – działaniem objąć 6ha gruntów zmeliorowanych.
 2. 2.      Przeprowadzić konserwację rowów o długości 3 000mb i przebudować 5 sztuk przepustów.
 3. 3.      Dofinansować obsługę robotników zatrudnionych w ramach robót publicznych przy konserwacji urządzeń melioracyjnych na terenie działalności GSW BIAŁY BÓR.

&2

Budżet Gminnej Spółki Wodnej BIAŁY BÓR  na rok 2022 uchwala się następująco:

Budżet ( dla pow. zmel.  867,10ha – zgodnie z danymi ewidencyjnymi z roku 2021)

1.  Zachowanie dotychczasowej składki w wysokości 40,00 zł za 1ha zmeliorowany dla gruntów o powierzchni większej od 0,50ha

i  zachowanie składki w wysokości 20,00zł dla gruntów o powierzchni zmeliorowanej od 0,01ha do 0,50ha ( włącznie)- ryczałt.

Saldo ( bilans otwarcia)  14 663,04zł (szac.)

DOCHODY ROK 2022

2.

Dotacje
- dotacja celowa Urząd Gminy
- dotacja podmiotowa Zach-pom.Urząd Wojew.
- dotacja – Starostwo

6 000 zł
30 000 zł
0 zł

3.

Składki członkowskie:
- bieżące
- zaległe

21 685 zł
1 200 zł

                        RAZEM   DOCHODY

58 885zł

WYDATKI ROK 2022
1. Konserwacja urządz. melior. – rowy 3000m( przepusty)
2. Usunięcie awarii drenarskich – 6ha
3. Płace, dowóz, BHP, koszty adm.
RAZEM   WYDATKI:

27 855 zł
6 739 zł
13 452 zł

48 046zł

POZOSTANIE na koniec 2022r

25 502,04zł

       

&3

Zleca wykonanie planu prac oraz jej budżetu Rejonowemu Związkowi Spółek Wodnych w Szczecinku.

                                                                                &4

Uchwała podlega podaniu do wiadomości publicznej w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie Gminy Biały Bór.

& 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązywania od dnia 01.01.2022r.


Sekretarz

Walnego Zgromadzenia

Marian SZCZEPANKIEWICZ

 

Przewodniczący

Walnego Zgromadzenia

Andrzej KUŚMIEREK

 W załączeniu:

1. Plan Finansowy GSW na rok 2022 

2. Plan robót GSW  na rok 2022

 

 

UCHWAŁA Nr 5/WZ-BIAŁY-BÓR/2022

                  Walnego Zgromadzenia Delegatów Gminnej Spółki Wodnej BIAŁY BÓR  z  dnia  22 kwietnia 2022 roku w sprawie:

-  sposobu rozliczania robót melioracyjnych wykonywanych dla członków Gminnej Spółki Wodnej BIAŁY BÓR.

                Na podstawie art. 457 ust 1  pkt. 13 – Ustawy z dnia 20 lipca 2017 roku PRAWO WODNE       ( T. J. Dz. U. z 2021 roku poz.2233 z późn. zm. ) oraz na podstawie & 20 pkt.12  – Statutu Gminnej Spółki Wodnej BIAŁY BÓR  -  Walne Zgromadzenie Delegatów GSW  – uchwala co następuje:

 

&1

Zatwierdza podstawowe wskaźniki do kosztorysowania robót statutowych przewidzianych do wykonania w roku 2022 – stosując katalogi nakładów rzeczowych (KNR)

- Robocizna wg stawki godz. – 24,00zł/ lub na podstawie umowy.

- Koszty pośrednie – Kp – 50% (naliczane do robocizny i pracy sprzętu bez naliczania zysku)

- Narzut kosztów zakupu materiałów 10%

ROBOTY MECHANICZNE ( statutowe) stosując katalogi nakładów rzeczowych (KNR)

- Koparko – ładowarka kołowa                              - 90zł/ m-g

 

 NAJEM SPRZĘTU –  według uzgodnień – umowy.

&2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

Sekretarz

Walnego Zgromadzenia

Marian SZCZEPANKIEWICZ

 

Przewodniczący

Walnego Zgromadzenia

Andrzej KUŚMIEREK

 

UCHWAŁA Nr 6/WZ-BIAŁY-BÓR/2022

                                   Walnego Zgromadzenia Delegatów Gminnej Spółki Wodnej  BIAŁY BÓR  z  dnia 22 kwietnia 2022 roku w sprawie:

oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań jaką może zaciągnąć RZSW Szczecinek w imieniu  GSW BIAŁY BÓR.

 Na podstawie art. 457 ust 1  pkt. 2, pkt. 13 – Ustawy z dnia 20 lipca 2017 roku PRAWO WODNE                     ( T. J. Dz. U. z 2021 roku poz.2233, z późn. zm. ) oraz na podstawie § 20 pkt. 3, pkt.12  – Statutu Gminnej Spółki Wodnej  BIAŁY BÓR  -  Walne Zgromadzenie Delegatów GSW  – uchwala co następuje:

§1

Upoważnia się Zarząd GSW BIAŁY BÓR do zaciągnięcia za pośrednictwem  RZSW w Szczecinku zobowiązań finansowych do maksymalnej  kwoty 89 570,00zł z zastrzeżeniem wykorzystania na realizacje  działania:

” INWESTYCJE ZAPOBIEGAJĄCE ZNISZCZENIU POTENCJAŁU PRODUKCJI ROLNEJ w ramach poddziałania ” Wsparcie inwestycji w środki zapobiegawcze których celem jest ograniczenie skutków prawdopodobnych klęsk żywiołowych , niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof objętego PROW na lata 2014-2020

 §2

Powyższą uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym.

Sekretarz

Walnego Zgromadzenia

Marian SZCZEPANKIEWICZ

 

Przewodniczący

Walnego Zgromadzenia

Andrzej KUŚMIEREK

 Załącznik nr 1- informacja do Uchwały  6/WZ-BIAŁY-BÓR/2022

Informacja do punktu 11 porządku obrad

W związku z podpisaniem i realizacją  przez RZSW w Szczecinku  UMOWY O PRZYZNANIU POMOCY Nr 01860-OR-1600006/21 z AGENCJA RESTRYKTYRYZACJI 9i MODERNIZACJI ROLNICTWA w Szczecinie, na operację typu: ” INWESTYCJE ZAPOBIEGAJĄCE ZNISZCZENIU POTENCJAŁU PRODUKCJI ROLNEJ w ramach poddziałania ” Wsparcie inwestycji w środki zapobiegawcze których celem jest ograniczenie skutków prawdopodobnych klęsk żywiołowych , niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof objętego PROW na lata 2014-2020

Wartość brutto operacji na dzień 05.04.2022  po przeprowadzeniu postępowania w trybie Prawa Zamówień Publicznych  i wyboru ofert na kwotę  1 219 545,00zł

Koszt operacji ( netto)  991 500,00,00zł w tym wnioskowana kwota pomocy – 692 320,00zł      ( 80 procent kosztów netto – wnioskowanej kwoty)     

w tym proporcjonalny udział GSW BIAŁY BÓR  w kwocie : 84 026,65zł .                                                   do ujęcia w uchwale 89 570zł

Zestawienie udziału procentowego we WNIOSKU do ARMIR o przyznanie pomocy na operację typu:
Inwestycje zapobiegające zniszczeniu potencjału produkcji rolnej
w ramach poddziałania ” wsparcie inwestycji w środki zapobiegawcze których celem jest ograniczenie skutków prawdopodobnych klęsk żywiołowych , niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof objętego PROW na lata 2014-2020

LP.

Gminna
Spółka
Wodna

Obszar zmeliorowany
w
ha

Udział procentowy
w pow.
RZSW

Całkowity koszt operacji dla kwoty
1 300 000zł ( brutto)

udział
GSW do
uchwały Walnego Zgromadz. RZSW
w zł  dla kwoty         1 300 000zł

Kwoty
udziału GSW wg. Wniosku
do ARMiR
w zł dla kwoty              1 064 442zł

1

Barwice

2630,82

20,90

271700

222468,38

2

Biały Bór

867,10

6,89

89570

73340,05

3

Borne Sulinowo

2138,85

17,00

221000

180955,14

4

Grzmiąca

3115,96

24,76

321880

263555,84

5

Szczecinek

3832,68

30,45

395850

324122,59

 

Razem:

12585,41

100,00

1300000

1064442,00

Wartość brutto operacji na dzień 12.03.2021r. : 1 219 545,00zł

Kwoty udziału GSW – wartości do ujęcia w Uchwałach Walnych Zgromadzeń zostały proporcjonalnie zwiększone w związku z sytuacją na rynku sprzętu budowlanego i rolniczego, z powodu wystąpienie podwyżek cen sprzętu – do maksymalnej kwoty 1 300 000zł

 

 

 

UCHWAŁA Nr 7/WZ-BIAŁY-BÓR/2022

                 Walnego Zgromadzenia Delegatów Gminnej Spółki  Wodnej BIAŁY BÓR  z  dnia  22  kwietnia 2022 roku w sprawie:

      – wprowadzenia zmian  do obowiązującego Statutu GSW BIAŁY BÓR  przyjętego uchwałą Nr 4/2003 Walnego Zgromadzenia Delegatów Gminnej Spółki Wodnej BIAŁY BÓR z  dn. 19.03.2003r zatwierdzonego decyzją Starosty Szczecineckiego z dn. 20.02.2004r.

Na podstawie art. 457 ust 1  pkt. 8 – Ustawy z dnia 20 lipca 2017 roku PRAWO WODNE ( T. J. Dz. U. z 2021 roku poz. 2233, z późn. zm. ) oraz na podstawie § 20 pkt.7  – Statutu Gminnej Spółki Wodnej  BIAŁY BÓR  -  Walne Zgromadzenie Delegatów GSW  – uchwala co następuje:

 

§1

Walne Zgromadzenie Delegatów Gminnej Spółki Wodnej BIAŁY BÓR  zmienia treść wyżej opisanego Statutu spółki w ten sposób , że:

 

1) § 3 ust.1 i 2 otrzymują następujące brzmienie:

1.  Nadzór i kontrolę nad działalnością spółki  w zakresie określonym w ustawie Prawo Wodne ,

sprawuje Starosta Szczecinecki zwany w dalszej części statutu starostą.

2.  Spółka podlega wpisaniu do systemu informacyjnego gospodarowania wodami prowadzonego

przez Wody Polskie. Z wnioskiem o wpisanie do systemu do występuje Zarząd spółki w terminie

30 dni od dnia nabycia osobowości prawnej.


2) § 11 otrzymuje brzmienie:
1. Członkami spółki mogą być osoby prawne lub fizyczne korzystające z urządzeń eksploatowanych

przez spółkę lub zainteresowane jej działalnością w inny sposób. W szczególności członkami

spółki powinni być właściciele gruntów położonych w obszarze działania spółki.

 2. Członkostwo w spółce jest dobrowolne.

 3. Następca prawny członka wstępuje w jego prawa i obowiązki wobec spółki.

 4. Przyjęcie do spółki na wniosek zainteresowanego następuje w drodze uchwały Zarządu spółki.

 5. Wystąpienie członka ze spółki na jego pisemny wniosek złożony co najmniej na trzy miesiące

przed zakończeniem roku. Członkostwo ustaje po upływie trzymiesięcznego okresu

wypowiedzenia.

  6. Zarząd spółki może w trybie uchwały wyłączyć ze spółki członka, który działa na szkodę spółki lub w sposób rozmyślny utrudnia działanie zmierzające do osiągnięcia jej celów statutowych.


3) § 18 ust.2 otrzymuje brzmienie:

2. Zawiadomienia rozsyła się do wszystkich członków lub delegatów (przedstawicieli) członków oraz

Starosty na siedem dni przed planowanym terminem zgromadzenia.

 4) § 25 pkt.5 otrzymuje brzmienie:

5.  przyjmowanie nowych członków oraz podejmowanie uchwał w przedmiocie wyłączenia

członków ze spółki


5) § 37 otrzymuje brzmienie:

Starosta po otrzymaniu uchwały walnego zgromadzenia spółki w likwidacji o zatwierdzeniu

ostatecznych rachunków i sprawozdań likwidatora występuje z wnioskiem o wykreślenie spółki z

systemu  informacyjnego gospodarowania wodami.

 

§2

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym


&3

Uchwała wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia przez Starostę Szczecineckiego.

 

Sekretarz

Walnego Zgromadzenia

Marian SZCZEPANKIEWICZ

 

Przewodniczący

Walnego Zgromadzenia

Andrzej KUŚMIEREK

 

Załącznik Nr1 – wykaz zmian do Statutu GSW

Załącznik Nr 1 do Uchwały 7/WZ-BIAŁY-BÓR/2022

 tracą moc obowiązywania : ustęp 1 i ustęp  2 w &3 , rozdziale I

1.  Nadzór i kontrolę nad działalnością spółki sprawuje Starosta Szczecinecki zwany w dalszej części statutu starostą.

2.  Spółka podlega zarejestrowaniu w katastrze wodnym. Z wnioskiem o wpis do rejestru występuje Zarząd spółki w terminie 30 dni od dnia nabycia osobowości prawnej.

obowiązujące brzmienie  ustępy 1 i 2 w &3 , rozdziale I

 

1.  Nadzór i kontrolę nad działalnością spółki  w zakresie określonym w ustawie Prawo Wodne , sprawuje Starosta Szczecinecki zwany w dalszej części statutu starostą.

2.  Spółka podlega wpisaniu do systemu informacyjnego gospodarowania wodami prowadzonego przez Wody Polskie. Z wnioskiem o wpisanie do systemu do występuje Zarząd spółki w terminie 30 dni od dnia nabycia osobowości prawnej.


             traci moc obowiązywania  &11 w rozdziale III)

                                                                       § 11

 1. Członkami spółki mogą być osoby prawne lub fizyczne korzystające z urządzeń eksploatowanych przez spółkę lub zainteresowane jej działalnością w inny sposób. W szczególności członkami spółki powinni być właściciele gruntów położonych w obszarze działania spółki.
 2. Następca prawny członka wstępuje w jego prawa i obowiązki wobec spółki.
 3. Przyjęcie do spółki na wniosek zainteresowanego następuje w drodze uchwały Zarządu spółki.
 4. Wystąpienie członka ze spółki na jego wniosek, następuje w drodze uchwały walnego zgromadzenia spółki.
 5. Na wniosek spółki, starosta w drodze decyzji może włączyć do spółki osobę (zakład), której członkostwo jest uzasadnione celami dla których spółka została utworzona.
 6. Walne zgromadzenie może w trybie uchwały wyłączyć ze spółki członka, który działa na szkodę spółki lub w sposób rozmyślny utrudnia działanie zmierzające do osiągnięcia jej celów statutowych.

 

obowiązujące brzmienie :  &11 w rozdziale III)

 1. Członkami spółki mogą być osoby prawne lub fizyczne korzystające z urządzeń eksploatowanych przez spółkę lub zainteresowane jej działalnością w inny sposób. W szczególności członkami spółki powinni być właściciele gruntów położonych w obszarze działania spółki.
 2. Członkowstwo w spółce jest dobrowolne.
 3. Następca prawny członka wstępuje w jego prawa i obowiązki wobec spółki.
 4. Przyjęcie do spółki na wniosek zainteresowanego następuje w drodze uchwały Zarządu spółki.
 5. Wystąpienie członka ze spółki na jego pisemny wniosek złożony co najmniej na trzy miesiące przed zakończeniem roku. Członkowstwo ustaje po upływie trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia.
 6. Na wniosek spółki, starosta w drodze decyzji może włączyć do spółki osobę (zakład), której członkostwo jest uzasadnione celami dla których spółka została utworzona.
 7. Zarząd spółki może w trybie uchwały wyłączyć ze spółki członka, który działa na szkodę spółki lub w sposób rozmyślny utrudnia działanie zmierzające do osiągnięcia jej celów statutowych.

traci moc obowiązywania ustęp 2 w &18, w rozdziale IV

2.Zawiadomienia rozsyła się do wszystkich członków lub delegatów (przedstawicieli) członków oraz starosty na dwa tygodnie przed planowanym terminem zgromadzenia.

obowiązujące brzmienie: ustęp 2 w &18, w rozdziale IV

2. Zawiadomienia rozsyła się do wszystkich członków lub delegatów (przedstawicieli) członków oraz Starosty na siedem dni przed planowanym terminem zgromadzenia.

 

traci moc obowiązywania : ustęp 5 w &25

Do zakresu działania zarządu spółki należy w szczególności:

5.  przyjmowanie nowych członków oraz występowanie z wnioskiem o włączenie lub wyłączenie członków ze spółki

obowiązujące brzmienie : ustęp 5 w &25

Do zakresu działania zarządu spółki należy w szczególności:

5.  przyjmowanie nowych członków oraz podejmowanie uchwał w przedmiocie wyłączenia członków ze spółki

              traci moc obowiązywania: ustęp 1 w &37

 1. Starosta po otrzymaniu uchwały walnego zgromadzenia spółki w likwidacji o zatwierdzeniu ostatecznych rachunków i sprawozdań likwidatora występuje z wnioskiem o wykreślenie spółki z katastru wodnego.
 • obowiązujące brzmienie w: ustępie1, &37                &37, ustęp 1

 

 1. 1.       Starosta po otrzymaniu uchwały walnego zgromadzenia spółki w likwidacji o zatwierdzeniu ostatecznych rachunków i sprawozdań likwidatora występuje z wnioskiem o wykreślenie spółki z systemu  informacyjnego gospodarowania wodami.

 

 

UCHWAŁA Nr 8/WZ-BIAŁY-BÓR/2022

            Walnego Zgromadzenia Delegatów Gminnej Spółki Wodnej BIAŁY BÓR  z dnia            22 kwietnia 2022 roku w sprawie:

-  Uchwalenia planu robót i budżetu na rok 2023.

            Na podstawie art. 457 ust 1 pkt. 1, pkt.4 – Ustawy z dnia 20 lipca 2017 roku PRAWO WODNE ( T.J.  Dz. U. z 2021 roku poz.2233, z późn. zm.) oraz na podstawie  & 20 pkt. 2 Statutu Gminnej Spółki Wodnej BIAŁY BÓR – Walne Zgromadzenie Delegatów GSW uchwala, co następuje:

&1

Uchwala na rok 2023 następujący plan robót finansowany ze składek członków spółki wodnej:

 1. 4.      W pierwszej kolejności  likwidować niedrożności rurociągów drenarskich powodujących zagrożenie nieprzejezdnością dróg,  podtopienia posesji, wyłączenia gruntów z upraw – działaniem objąć 8ha gruntów zmeliorowanych.
 2. 5.      Przeprowadzić konserwację rowów o długości 4 000mb i przebudować 5 sztuk przepustów.
 3. 6.      Dofinansować obsługę robotników zatrudnionych w ramach robót publicznych przy konserwacji urządzeń melioracyjnych na terenie działalności GSW BIAŁY BÓR.

 

&2

Budżet Gminnej Spółki Wodnej BIAŁY BÓR  na rok 2023 uchwala się następująco:

Budżet ( dla pow. zmel.  867,10ha – zgodnie z danymi ewidencyjnymi z roku 2021)

1. Podniesienie dotychczasowej składki do wysokości 60,00 zł za 1ha zmeliorowany dla gruntów o powierzchni większej od 0,50ha

i  podniesienie składki ryczałtowej do wysokości 30,00zł dla gruntów o powierzchni zmeliorowanej od 0,01ha do 0,50ha ( włącznie)- ryczałt.

DOCHODY ROK 2023

2.

Dotacje
- dotacja celowa Urząd Gminy
- dotacja podmiotowa Zach-pom.Urząd Wojew.
- dotacja – Starostwo

6 000 zł
30 000 zł
0 zł

3.

Składki członkowskie:
- bieżące
- zaległe

44 997 zł
1 200 zł

                        RAZEM   DOCHODY

82 197zł

WYDATKI ROK 2023
1. Konserwacja urządz. melior. – rowy 4000m( przepusty)
2. Usunięcie awarii drenarskich – 8ha
3. Płace, dowóz, BHP, koszty adm.
RAZEM   WYDATKI:

37 047zł
8 963 zł
17 981 zł

63 991zł

POZOSTANIE na koniec 2023r

18 206 zł

       

&3

Zleca wykonanie planu prac oraz jej budżetu Rejonowemu Związkowi Spółek Wodnych w Szczecinku.

                                                                                                                                                                       &4

Uchwała podlega podaniu do wiadomości publicznej w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie Gminy Biały Bór.

& 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązywania od dnia 01.01.2023r.

 

Sekretarz

Walnego Zgromadzenia

Marian SZCZEPANKIEWICZ

 

Przewodniczący

Walnego Zgromadzenia

Andrzej KUŚMIEREK

 

 

 

 

ROK 2021

UCHWAŁA Nr 1/WZ-BIAŁY-BÓR/2021

             Walnego Zgromadzenia Delegatów Gminnej Spółki Wodnej BIAŁY BÓR z dnia 16 czerwca  2021 roku w sprawie:

            - zatwierdzenia sprawozdania z działalności Gminnej Spółki Wodnej BIAŁY BÓR  za rok 2020

                         Na podstawie art. 457 ust 1 , pkt. 6 – Ustawy z dnia 20 lipca 2017 roku PRAWO WODNE ( T.J. Dz. U. z 2021 roku poz. 624 z późn. zm. ) oraz na  podstawie &20  pkt.1 –  Statutu Gminnej Spółki Wodnej BIAŁY BÓR  -  Walne Zgromadzenie Delegatów GSW uchwala, co następuje:

 &1

Zatwierdzić sprawozdanie z działalności  Gminnej Spółki Wodnej BIAŁY BÓR  za rok 2020

&2

Uchwała podlega podaniu do wiadomości publicznej w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie Gminy Biały Bór

& 3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Sekretarz

Walnego Zgromadzenia

Marian SZCZEPANKIEWICZ

 

Przewodniczący

Walnego Zgromadzenia

Andrzej KUŚMIEREK

Załącznik nr 1 – Sprawozdanie z działalności GSW Biały Bór za rok 2020

 

UCHWAŁA Nr 2/WZ-BIAŁY-BÓR/2021

 

            Walnego Zgromadzenia Delegatów Gminnej Spółki Wodnej BIAŁY BÓR z dnia  16 czerwca  2021 roku w sprawie:

            - zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnej Spółki Wodnej BIAŁY BÓR  za rok 2020 oraz o przeksięgowaniu nadwyżki kosztów nad przychodami.

                        Na podstawie art. 457 ust 1 , pkt. 6 – Ustawy z dnia 20 lipca 2017 roku PRAWO WODNE (  T.J. Dz. U. z 2021 roku poz. 624 z późn. zm. ) oraz na  podstawie &20  pkt.1 –  Statutu Gminnej Spółki Wodnej BIAŁY BÓR –  Walne Zgromadzenie Delegatów GSW uchwala co następuje:

&1

            Zatwierdza Sprawozdanie finansowe  Gminnej Spółki Wodnej BIAŁY BÓR  za rok 2020 wykazujące:

- przychody w wysokości – 65 435,59zł

- koszty w wysokości  - 82 681,06zł

- nadwyżkę kosztów w wysokości: 17 245,47  zł

&2

Nadwyżkę kosztów nad przychodami w wysokości  17 245,47zł łącznie z nadwyżką kosztów z lat poprzednich w wysokości 6 691,44zł zaleca przeksięgować na rozliczenie między okresowe na pokrycie z zysku osiągniętego w latach następnych  ( strata łącznie 23 936,91zł)

& 3

Uchwała podlega podaniu do wiadomości publicznej w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie Gminy BIAŁY BÓR

& 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sekretarz

Walnego Zgromadzenia

Marian SZCZEPANKIEWICZ

 

Przewodniczący

Walnego Zgromadzenia

Andrzej KUŚMIEREK

 

W załączeniu: Zestawienie WYNIK FINANSOWY GSW BIAŁY BÓR  za rok 2020.

 

UCHWAŁA Nr 3/WZ-BIAŁY-BÓR/2021

                Walnego Zgromadzenia Delegatów Gminnej Spółki Wodnej BIAŁY BÓR z dnia  16 czerwca  2021 roku w sprawie:

                 - udzielenia absolutorium Zarządowi Gminnej Spółki Wodnej BIAŁY BÓR  z działalności za rok 2020 .

                                Na podstawie art. 457 ust 1 , pkt. 6 – Ustawy z dnia 20 lipca 2017 roku PRAWO WODNE (  T.J. Dz. U. z 2021 roku poz. 624 z późn. zm. ) oraz na  podstawie &20  pkt.1 -  Statutu Gminnej Spółki Wodnej BIAŁY BÓR  -  Walne Zgromadzenie Delegatów GSW uchwala co następuje:

 &1

                Uchwala się udzielić absolutorium Zarządowi Gminnej Spółki Wodnej BIAŁY BÓR  za działalność w roku 2020

&2

 Uchwała podlega podaniu do wiadomości publicznej w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie Gminy BIAŁY BÓR.

 & 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązywania od dnia 01.01.2021r.

 

Sekretarz

Walnego Zgromadzenia

Marian SZCZEPANKIEWICZ

 

Przewodniczący

Walnego Zgromadzenia

Andrzej KUŚMIEREK

 

 

UCHWAŁA Nr 4/WZ-BIAŁY BÓR/2021

            Walnego Zgromadzenia Delegatów Gminnej Spółki Wodnej BIAŁY BÓR  z dnia 16 czerwca 2021 roku w sprawie:

-  Uchwalenia planu robót i budżetu na rok 2021.

            Na podstawie art. 457 ust 1 pkt. 1, pkt.4 – Ustawy z dnia 20 lipca 2017 roku PRAWO WODNE ( T.J.  Dz. U. z 2021 roku poz.624  z  późn. zm.) oraz na podstawie  & 20 pkt. 2 Statutu Gminnej Spółki Wodnej BIAŁY BÓR  - Walne Zgromadzenie Delegatów GSW uchwala, co następuje:

&1

Uchwala na rok 2021 następujący plan robót finansowany ze składek członków spółki wodnej:

 1. 1.      W pierwszej kolejności  likwidować niedrożności rurociągów drenarskich powodujących zagrożenie nieprzejezdnością dróg,  podtopienia posesji, wyłączenia gruntów z upraw – działaniem objąć 16ha gruntów zmeliorowanych.
 2. 2.      Przeprowadzić konserwację rowów o długości 3000mb i przebudować 5 sztuk przepustów.
 3. 3.      Dofinansować obsługę robotników zatrudnionych w ramach robót publicznych przy konserwacji urządzeń melioracyjnych na terenie działalności GSW BIAŁY BÓR.

&2

Budżet Gminnej Spółki Wodnej BIAŁY BÓR na rok 2021 uchwala się następująco:

Budżet ( dla pow. zmel.  867,10ha – zgodnej z danymi ewidencyjnymi z  roku 2021

 Pozostawienie  składki w wysokości 40,00 zł za 1ha zmeliorowany dla gruntów o powierzchni większej od 0,50ha)zmeliorowanego).

i  pozostawienie  składki w wysokości 20,00 dla gruntów o powierzchni zmeliorowanej od 0,01ha do 0,50ha (włącznie)

Saldo otwarcia – 12 254,55zł

DOCHODY rok 2021

1.

Dotacje
- dotacja celowa Urząd Miejski
- dotacja podmiotowa Zach-pom.Urząd Wojew.
- dotacja – Starostwo Powiatowe

4 000 zł
45 000 zł
8 000 zł

2.

Składki członkowskie:
- bieżące
- zaległe

20 000 zł
1 000 zł

                        RAZEM   DOCHODY

78 000zł

 

WYDATKI rok 2021
1. Konserwacja urządz. melior. – rowy 3000m (przepusty)
2. Usunięcie awarii drenarskich – 16ha (awarie)
3. Płace, dowóz, BHP, koszty adm.
RAZEM   WYDATKI:

27 000 zł
12 000 zł
21 000 zł

60  000 zł

POZOSTANIE na koniec 2021r

 

30 254,55zł 

 

&3

Zleca wykonanie planu prac oraz jej budżetu Rejonowemu Związkowi Spółek Wodnych w Szczecinku.

                                                                                &4

Uchwała podlega podaniu do wiadomości publicznej w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie Gminy BIAŁY BÓR.

& 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązywania od dnia 01.01.2021r.

Sekretarz

Walnego Zgromadzenia

Marian SZCZEPANKIEWICZ

 

Przewodniczący

Walnego Zgromadzenia

Andrzej KUŚMIEREK

 W załączeniu:

1. Plan Finansowy GSW na rok 2021

2. Plan robót GSW  na rok 2021

UCHWAŁA Nr 5/WZ-BIAŁY-BÓR/2021

                        Walnego Zgromadzenia Delegatów Gminnej Spółki Wodnej BIAŁY BÓR z  dnia 16 czerwca 2021 roku w sprawie:

-  sposobu rozliczania robót melioracyjnych wykonywanych dla członków Gminnej Spółki Wodnej BIAŁY BÓR.

                Na podstawie art. 457 ust 1  pkt. 13 – Ustawy z dnia 20 lipca 2017 roku PRAWO WODNE  ( T. J. Dz. U. z 2021 roku poz. 624 z poźn. zm. ) oraz na podstawie & 20 pkt.12  – Statutu Gminnej Spółki Wodnej BIAŁY BÓR  -  Walne Zgromadzenie Delegatów GSW  – uchwala co następuje:

&1

Zatwierdza podstawowe wskaźniki do kosztorysowania robót statutowych przewidzianych do wykonania w roku 2021 – stosując katalogi nakładów rzeczowych (KNR)

- Robocizna wg stawki godz. – 20,00zł/ lub na podstawie umowy.

- Koszty pośrednie – Kp – 50% (naliczane do robocizny i pracy sprzętu bez naliczania zysku)

- Narzut kosztów zakupu materiałów 10%

- Narzut na ZUS i FP.

- Ekwiwalent za odzież i narzędzia pracy.

 ROBOTY MECHANICZNE ( statutowe) stosując katalogi nakładów rzeczowych (KNR)

 - Koparka gąsienicowa KM-251 /0,25m3          - 60zł/ m-g

 - Ciągnik kołowy                                                     - 60zł/ m-g

- przyczepa skrzyniowa                                          – 10zł/m-g

- Koparko – ładowarka kołowa                              - 80zł/ m-g

 NAJEM SPRZĘTU –  według uzgodnień – umowy.

&2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

Sekretarz

Walnego Zgromadzenia

Marian SZCZEPANKIEWICZ

 

Przewodniczący

Walnego Zgromadzenia

Andrzej KUŚMIEREK

 

 

UCHWAŁA Nr 6/WZ-BIAŁY-BÓR/2021

                                   Walnego Zgromadzenia Delegatów Gminnej Spółki Wodnej BIAŁY BÓR  z  dnia 16 czerwca 2021 roku w sprawie:

oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań jaką może zaciągnąć RZSW Szczecinek w imieniu  GSW BIAŁY BÓR

Na podstawie art. 457 ust 1  pkt. 2, pkt. 13 – Ustawy z dnia 20 lipca 2017 roku PRAWO WODNE  ( T. J. Dz. U. z 2021 roku poz.624, z późn. zm. ) oraz na podstawie § 20 pkt. 3, pkt.12  – Statutu Gminnej Spółki Wodnej  BIAŁY BÓR -  Walne Zgromadzenie Delegatów GSW  – uchwala co następuje:

§1

Upoważnia się Zarząd GSW BIAŁY BÓR do zaciągnięcia za pośrednictwem  RZSW w Szczecinku zobowiązań finansowych do maksymalnej  kwoty 82 680,00zł z zastrzeżeniem wykorzystania na działanie:

” INWESTYCJE ZAPOBIEGAJĄCE ZNISZCZENIU POTENCJAŁU PRODUKCJI ROLNEJ w ramach poddziałania ” Wsparcie inwestycji w środki zapobiegawcze których celem jest ograniczenie skutków prawdopodobnych klęsk żywiołowych , niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof objętego PROW na lata 2014-2020

 §2

Powyższą uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym.

 

Sekretarz

Walnego Zgromadzenia

Marian SZCZEPANKIEWICZ

 

Przewodniczący

Walnego Zgromadzenia

Andrzej KUŚMIEREK

 

Załącznik nr 1- informacja do Uchwały  6/WZ-BIAŁY-BÓR/2021

Załącznik nr 1- informacja do Uchwały  6/WZ-BIAŁY-BÓR/2021

W związku ze złożeniem przez RZSW w Szczecinek WNIOSKU  do ARMIR o przyznanie pomocy na operację typu: ” INWESTYCEJ E ZAPOBIEGAJĄCE ZNISZCZENIU POTENCJAŁU PRODUKCJI ROLNEJ w ramach poddziałania ” Wsparcie inwestycji w środki zapobiegawcze których celem jest ograniczenie skutków prawdopodobnych klęsk żywiołowych , niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof objętego PROW na lata 2014-2020

Według Zestawienia Rzeczowo – Finansowego – Finansowanie Operacji

ZAKUP MASZYN:

1. Koparko-ładowarka

2. Ciągnik rolniczy

3. Ramię wysięgnikowe zasięg 6-7m

4. Głowica mulczująca szerokość robocza 1,1-1,3m

5.Odmularka do rowów szerokość robocza 0,7-0,9m

6.Kosiarka bijakowa szerokość robocza 1,8-2,2m

7. Przyczepa dwuosiowa  ładowność 5,5-6,5 tony

8. Rębak tarczowy do ciągnika szerokość

Wartość brutto operacji na dzień złożenia wniosku: 1 064 442,00zł

Koszt operacji ( netto) 865 400,00zł w tym wnioskowana kwota pomocy – 692 320,00zł ( 80 procent kosztów netto)      

 w tym proporcjonalny udział GSW  BIAŁY BÓR w kwocie : 73 340,05zł .          

       do ujęcia w uchwale kwota  82 680,00zł

 

ROK 2020

 

UCHWAŁA Nr 1/WZ-BIAŁY-BÓR/2020

 

            Walnego Zgromadzenia Delegatów Gminnej Spółki Wodnej BIAŁY BÓR z dnia  24 czerwca  2020 roku w sprawie:

            -  zatwierdzenia sprawozdania z działalności Gminnej Spółki Wodnej BIAŁY BÓR  za rok 2019

 

                        Na podstawie art. 457 ust 1 , pkt. 6 – Ustawy z dnia 20 lipca 2017 roku PRAWO WODNE ( T.J. Dz. U. z 2020 roku poz.310 ze zm. ) oraz na  podstawie &20  pkt.1 –  Statutu Gminnej Spółki Wodnej BIAŁY BÓR  -  Walne Zgromadzenie Delegatów GSW uchwala, co następuje:

 

&1

            Zatwierdzić sprawozdanie z działalności  Gminnej Spółki Wodnej BIAŁY BÓR  za rok 2019

&2

Uchwała podlega podaniu do wiadomości publicznej w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie Gminy BIAŁY BÓR

 & 3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Sekretarz

Walnego Zgromadzenia

 

Mikołaj KOSTIW.

 

Przewodniczący

Walnego Zgromadzenia

 

Stanisław LEŚNIEWSKI

 

UCHWAŁA Nr 2/WZ-BIAŁY-BÓR/2020

 

            Walnego Zgromadzenia Delegatów Gminnej Spółki Wodnej BIAŁY BÓR  z dnia  24 czerwca  2020 roku w sprawie:

            - zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnej Spółki Wodnej BIAŁY BÓR  za rok 2019 oraz o przeksięgowania nadwyżki przychodów nad kosztami.

                        Na podstawie art. 457 ust 1 , pkt. 6 – Ustawy z dnia 20 lipca 2017 roku PRAWO WODNE (  T.J. Dz. U. z 2020 roku poz. 310 ze zm. ) oraz na  podstawie &20  pkt.1 –  Statutu Gminnej Spółki Wodnej BIAŁY BÓR  -  Walne Zgromadzenie Delegatów GSW uchwala co następuje:

&1

            Zatwierdza Sprawozdanie finansowe  Gminnej Spółki Wodnej BIAŁY BÓR  za rok 2019 wykazujące:

- przychody w wysokości – 67 917,93zł

- koszty w wysokości  - 78 080,33zł

-  STRATĘ  w wysokości: 10 162,40 zł

&2

            Nadwyżkę kosztów nad przychodami za rok 2019  w wysokości 10 162,40zł  zleca przeksięgować  na rozliczenie długoterminowe, międzyokresowe i pokrycie jej z zysków przyszłych okresów.

& 3

Uchwała podlega podaniu do wiadomości publicznej w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie Gminy BIAŁY BÓR.

& 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Sekretarz

Walnego Zgromadzenia

 

Mikołaj KOSTIW.

 

Przewodniczący

Walnego Zgromadzenia

 

Stanisław LEŚNIEWSKI

 

 

 

W załączeniu: Zestawienie WYNIK FINANSOWY GSW BIAŁY BÓR  za rok 2019.

UCHWAŁA Nr 3/WZ-BIAŁY-BÓR/2020

                 Walnego Zgromadzenia Delegatów Gminnej Spółki Wodnej BIAŁY BÓR z dnia  24 czerwca  2020 roku w sprawie:

             - udzielenia absolutorium Zarządowi Gminnej Spółki Wodnej BIAŁY BÓR  z działalności za rok 2019 .

                         Na podstawie art. 457 ust 1 , pkt. 6 – Ustawy z dnia 20 lipca 2017 roku PRAWO WODNE (  T.J. Dz. U. z 2020 roku poz. 310 ze zm. ) oraz na  podstawie &20  pkt.1 -  Statutu Gminnej Spółki Wodnej BIAŁY BÓR  -  Walne Zgromadzenie Delegatów GSW uchwala co następuje:


&1

             Uchwala się udzielić absolutorium Zarządowi Gminnej Spółki Wodnej BIAŁY BÓR  za działalność w roku 2019

 &2

Uchwała podlega podaniu do wiadomości publicznej w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie Gminy BIAŁY BÓR

 & 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązywania od dnia 01.01.2020r.

Sekretarz

Walnego Zgromadzenia

 

Mikołaj KOSTIW.

 

Przewodniczący

Walnego Zgromadzenia

 

Stanisław LEŚNIEWSKI

 

 

UCHWAŁA Nr 4/WZ-BIAŁY-BÓR/2020

            Walnego Zgromadzenia Delegatów Gminnej Spółki Wodnej BIAŁY BÓR  z dnia  24 czerwca 2020 roku w sprawie:

-  Uchwalenia planu robót i budżetu na rok 2020.

            Na podstawie art. 457 ust 1 pkt. 1, pkt.4 – Ustawy z dnia 20 lipca 2017 roku PRAWO WODNE ( T.J.  Dz. U. z 2020 roku poz. 310  ze zm.) oraz na podstawie  & 20 pkt. 2 Statutu Gminnej Spółki Wodnej BIAŁY BÓR  - Walne Zgromadzenie Delegatów GSW uchwala, co następuje:

&1

Uchwala na rok 2020 następujący plan robót finansowany ze składek członków spółki wodnej:

 1. 1.      W pierwszej kolejności  likwidować niedrożności rurociągów drenarskich powodujących zagrożenie nieprzejezdnością dróg,  podtopienia posesji, wyłączenia gruntów z upraw – działaniem objąć 16ha gruntów zmeliorowanych.
 2. 2.      Przeprowadzić konserwację rowów o długości 3000mb i przebudować 5 sztuk przepustów.
 3. 3.      Dofinansować obsługę robotników zatrudnionych w ramach robót publicznych przy konserwacji urządzeń melioracyjnych na terenie działalności GSW BIAŁY BÓR.

 

&2

Budżet Gminnej Spółki Wodnej BIAŁY BÓR  na rok 2020 uchwala się następująco:

1. Zachowanie dotychczasowej składki w wysokości 40 zł za 1ha zmeliorowany dla gruntów o powierzchni większej od 0,50ha( zmeliorowanego).

i  zachowanie składki w wysokości 20,00zł dla gruntów o powierzchni zmeliorowanej od 0,01ha do 0,50ha  ( włącznie)

DOCHODY rok 2020

1.

Dotacje
- dotacja celowa Urząd Gminy
- dotacja podmiotowa Zach-pom.Urząd Wojew.
- dotacja – Starostwo
- dotacja Urząd Marszałkowski- dotacja WFOŚiGW

3 5000 zł
30 000 zł
5 000 zł
0 zł

0 zł

3.

Składki członkowskie:
- bieżące
- zaległe

20 500 zł
1 000 zł

                        RAZEM   DOCHODY

69 500 zł

 

WYDATKI rok 2020
1. Konserwacja urządz. melior. – rowy 3000m( przepusty)
2. Usunięcie awarii drenarskich – 16ha
3. Płace, dowóz, BHP, koszty adm.
RAZEM   WYDATKI:

30 000 zł
12 000 zł
21 000 zł

63 000 zł

POZOSTANIE na koniec 2020r

6 500 zł

 

&3

Zleca wykonanie planu prac oraz jej budżetu Rejonowemu Związkowi Spółek Wodnych w Szczecinku.

                                &4

Uchwała podlega podaniu do wiadomości publicznej w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie Gminy BIAŁY BÓR.

& 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązywania od dnia 01.01.2020r.

 

Sekretarz

Walnego Zgromadzenia

 

Mikołaj KOSTIW.

 

Przewodniczący

Walnego Zgromadzenia

 

Stanisław LEŚNIEWSKI

 W załączeniu:

1. Plan Finansowy GSW na rok 2020

2. Plan robót GSW  na rok 2020

UCHWAŁA Nr 5/WZ-BIAŁY-BÓR/2020

            Walnego Zgromadzenia Delegatów Gminnej Spółki BIAŁY BÓR z  dnia 24 czerwca 2020 roku w sprawie:

-  sposobu rozliczania robót melioracyjnych wykonywanych dla członków Gminnej Spółki Wodnej BIAŁY BÓR.

                Na podstawie art. 457 ust 1  pkt. 13 – Ustawy z dnia 20 lipca 2017 roku PRAWO WODNE       ( T. J. Dz. U. z 2020 roku poz. 310 ze zm. ) oraz na podstawie & 20 pkt.12  – Statutu Gminnej Spółki Wodnej BIAŁY BÓR   -  Walne Zgromadzenie Delegatów GSW  – uchwala co następuje:

&1

Zatwierdza podstawowe wskaźniki do kosztorysowania robót statutowych przewidzianych do wykonania w roku 2020 – stosując katalogi nakładów rzeczowych (KNR)

- Robocizna wg stawki godz. – 20,00zł/ lub na podstawie umowy.

- Koszty pośrednie – Kp – 50% (naliczane do robocizny i pracy sprzętu bez naliczania zysku)

- Narzut kosztów zakupu materiałów 10%

- Narzut na ZUS i FP.

- Ekwiwalent za odzież i narzędzia pracy.

 ROBOTY MECHANICZNE ( statutowe) stosując katalogi nakładów rzeczowych (KNR)

 - Koparka gąsienicowa KM-251 /0,25m3          - 60zł/ m-g

 - Ciągnik kołowy                                                     - 60zł/ m-g

- przyczepa skrzyniowa                                          – 10zł/m-g

- Koparko – ładowarka kołowa                              - 80zł/ m-g

 NAJEM SPRZĘTU –  według uzgodnień – umowy.

&2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

 

UCHWAŁA Nr 6/WZ-BIAŁY-BÓR/2020 – odrzucona

 

 

UCHWAŁA Nr 7/WZ-BIAŁY-BÓR/2020

 

            Walnego Zgromadzenia Delegatów Gminnej Spółki Wodnej BIAŁY BÓR  z dnia  24 czerwca  2020 roku w sprawie:

            -  rozliczenia kosztów Gminnej Spółki Wodnej BIAŁY BÓR z roku 2017

                        Na podstawie art. 457 ust 1 , pkt. 6, pkt. 13 – Ustawy z dnia 20 lipca 2017 roku PRAWO WODNE (  T.J. Dz. U. z 2020 roku poz. 310 ze zm. ) oraz na  podstawie &20  pkt.1, pkt. 12      -  Statutu Gminnej Spółki Wodnej BIAŁY BÓR  -  Walne Zgromadzenie Delegatów GSW uchwala co następuje:

&1

            Zatwierdza stan konta DŁUGOTERMINOWE ROZLICZENIE KOSZTÓW  z roku 2017, wykazujący stratę w wysokości 4 929,78zł

 &2

Zleca przeksięgować  stratę za rok 2017 w wysokości 4 929,78zł na rozliczenie długoterminowe, międzyokresowe i pokrycie jej z zysków przyszłych okresów.

& 3

Uchwała podlega podaniu do wiadomości publicznej w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie Gminy BIAŁY BÓR.

.& 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Sekretarz

Walnego Zgromadzenia

 

Mikołaj KOSTIW.

 

Przewodniczący

Walnego Zgromadzenia

 

Stanisław LEŚNIEWSKI

 

 

W załączeniu:

- Zestawienie Rozliczenie roczne – STRATY  GSW za rok 2017.

- informacja o koncie 641 – stan konta rok 2017 – DŁUGOTERMINOWE ROZLICZENIE KOSZTÓW.

 

ROK 2019

 

UCHWAŁA Nr 1/WZ-BIAŁY BÓR/2019

            Walnego Zgromadzenia Delegatów Gminnej Spółki Wodnej BIAŁY BÓR  z dnia  12 kwietnia 2019 roku w sprawie:

            - zatwierdzenia sprawozdania z działalności Gminnej Spółki Wodnej BIAŁY BÓR  za rok 2018

 

                        Na podstawie art. 457 ust 1 , pkt. 6 – Ustawy z dnia 20 lipca 2017 roku PRAWO WODNE (  T.J. Dz. U. z 2018 roku poz.2268 ze zm. ) oraz na  podstawie &20  pkt.1 –  Statutu Gminnej Spółki Wodnej BIAŁY BÓR  -  Walne Zgromadzenie Delegatów GSW uchwala, co następuje:

 

&1

            Zatwierdzić sprawozdanie z działalności  Gminnej Spółki Wodnej BIAŁY BÓR  za rok 2018

&2

Uchwała podlega podaniu do wiadomości publicznej w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie Gminy BIAŁY BÓR.

 

& 3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Sekretarz

Walnego Zgromadzenia

Andrzej KUŚMIEREK

   

 

Przewodniczący

Walnego Zgromadzenia

      Marian SZCZEPANKIEWICZ 

 

UCHWAŁA Nr 2/WZ-BIAŁY BÓR/2019

 

            Walnego Zgromadzenia Delegatów Gminnej Spółki Wodnej BIAŁY BÓR  z dnia  12 kwietnia 2019 roku w sprawie:

            - zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnej Spółki Wodnej BIAŁY BÓR  za rok 2018 oraz o przeznaczeniu nadwyżki za rok 2018

                        Na podstawie art. 457 ust 1 , pkt. 6 – Ustawy z dnia 20 lipca 2017 roku PRAWO WODNE (  T.J. Dz. U. z 2018 roku poz.2268 ze zm. ) oraz na  podstawie &20  pkt.1 –  Statutu Gminnej Spółki Wodnej BIAŁY BÓR –  Walne Zgromadzenie Delegatów GSW uchwala co następuje:

 

&1

            Zatwierdzić sprawozdanie finansowe z Gminnej Spółki Wodnej BIAŁY BÓR  za rok 2018 wykazujące:

- przychody w wysokości   53 394,78zł

- koszty w wysokości    44 994,04zł

- nadwyżkę w wysokości   8 400,74zł

&2

Nadwyżkę przychodów nad kosztami  za rok 2018 w wysokości 8 400,74zł przeksięgować na rozliczenie międzyokresowe na pokrycie straty z lat poprzednich.

 

& 3

Uchwała podlega podaniu do wiadomości publicznej w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie Gminy BIAŁY BÓR

 

& 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sekretarz

Walnego Zgromadzenia

Andrzej KUŚMIEREK

   

 

Przewodniczący

Walnego Zgromadzenia

      Marian SZCZEPANKIEWICZ 

 

 

 

 

UCHWAŁA Nr 3/WZ-BIAŁY BÓR/2019

 

                Walnego Zgromadzenia Delegatów Gminnej Spółki Wodnej BIAŁY BÓR  z dnia  12 kwietnia  2019 roku w sprawie:


            - udzielenia absolutorium Zarządowi Gminnej Spółki Wodnej BIAŁY BÓR  z działalności za rok 2018 .

 

                        Na podstawie art. 457 ust 1 , pkt. 6 – Ustawy z dnia 20 lipca 2017 roku PRAWO WODNE (  T.J. Dz. U. z 2018 roku poz.2268 ze zm. ) oraz na  podstawie &20  pkt.1 -  Statutu Gminnej Spółki Wodnej BIAŁY BÓR -  Walne Zgromadzenie Delegatów GSW uchwala co następuje:


&1

 

            Uchwala się udzielić absolutorium Zarządowi Gminnej Spółki Wodnej BIAŁY BÓR  za działalność w roku 2018

 

&2

 

Uchwała podlega podaniu do wiadomości publicznej w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie Gminy BIAŁY BÓR.


& 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązywania od dnia 01.01.2019r.

 

Sekretarz

Walnego Zgromadzenia

Andrzej KUŚMIEREK

   

 

Przewodniczący

Walnego Zgromadzenia

      Marian SZCZEPANKIEWICZ 

 

 

 

UCHWAŁA Nr 4/WZ-BIAŁY BÓR/2019

            Walnego Zgromadzenia Delegatów Gminnej Spółki Wodnej BIAŁY BÓR  z dnia 12 kwietnia 2019 roku w sprawie:

-  uchwalenie planu robót i budżetu na rok 2019.

            Na podstawie art. 457 ust 1 pkt. 1, pkt.4 – Ustawy z dnia 20 lipca 2017 roku PRAWO WODNE ( T.J.  Dz. U. z 2018 roku poz.2268  ze zm.) oraz na podstawie  & 20 pkt. 2 Statutu Gminnej Spółki Wodnej BIAŁY BÓR  - Walne Zgromadzenie Delegatów GSW uchwala, co następuje:

 

&1

Uchwala na rok 2019 następujący plan robót finansowany ze składek członków spółki wodnej:

 1. 1.      W pierwszej kolejności  likwidować niedrożności rurociągów drenarskich powodujących zagrożenie nieprzejezdnością dróg,  podtopienia posesji, wyłączenia gruntów z upraw.
 2. 2.      Przeprowadzić konserwację rowów o długości 2500mb i przebudować 5 sztuk przepustów.
 3. 3.      Dofinansować obsługę robotników zatrudnionych w ramach robót publicznych przy konserwacji urządzeń melioracyjnych na terenie działalności GSW BIAŁY   BÓR.

 

&2

Budżet Gminnej Spółki Wodnej BIAŁY BÓR  na rok 2019 uchwala się następująco:

  Podniesienie dotychczasowej składki do wysokości 40,00 zł za 1ha zmeliorowany dla gruntów o powierzchni większej od 0,50ha

i  podniesienie  składki do 20,00zł dla gruntów o powierzchni zmeliorowanej od 0,01ha do 0,50ha  ( włącznie)

DOCHODY rok 2019

1.

Dotacje
- dotacja celowa Urząd Gminy
- dotacja podmiotowa Zach-pom.Urząd Wojew.
- dotacja – Starostwo
- dotacja Urząd Marszałkowski

                                    0 zł
15 000 zł
5 000 zł
0 zł

3.

Składki członkowskie:
- bieżące
- zaległe

                                   28 000 zł
3 000 zł

                     RAZEM   DOCHODY

51 000 zł

 

WYDATKI rok 2019
1. Konserwacja urządz. melior. – rowy 2500m( przepusty)
2. Usunięcie awarii drenarskich – 24ha (awarie szt. 44)
3. Płace, dowóz, BHP, koszty adm.RAZEM   WYDATKI:

21 000 zł
6 000 zł
16 000 zł

43 000 zł

POZOSTANIE na koniec 2019r

8 000zł

 

&3

 

Uchwała podlega podaniu do wiadomości publicznej w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie Gminy BIAŁY BÓR.

 

&4

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązywania od dnia 01.01.2019r.


Sekretarz

Walnego Zgromadzenia

Andrzej KUŚMIEREK

   

 

Przewodniczący

Walnego Zgromadzenia

      Marian SZCZEPANKIEWICZ