Uchwały

UCHWAŁY Walnego Zgromadzenia Delegatów GSW BARWICE z dn.21 kwietnia 2023

UCHWAŁA Nr 1/WZ-BARWICE/2023

 

            Walnego Zgromadzenia Delegatów Gminnej Spółki Wodnej BARWICE z dnia  21 kwietnia  2023 roku w sprawie:

            - zatwierdzenia sprawozdania z działalności Gminnej Spółki Wodnej BARWICE  za rok 2022

                        Na podstawie art. 457 ust 1 , pkt. 6 – Ustawy z dnia 20 lipca 2017 roku PRAWO WODNE (  Dz. U. z 2022 roku poz. 2625, 2687, z 2023r poz. 295, 412. ) oraz na  podstawie &20  pkt.1 -  Statutu Gminnej Spółki Wodnej BARWICE  -  Walne Zgromadzenie Delegatów GSW uchwala, co następuje:

&1

            Zatwierdza sprawozdanie z działalności  Gminnej Spółki Wodnej BARWICE  za rok 2022

                                                                                &2

Uchwała podlega podaniu do wiadomości publicznej w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie Gminy BARWICE

& 3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Sekretarz

Walnego Zgromadzenia

 Wiesław ARCIUSZKIEWICZ

 

 

Przewodniczący

Walnego Zgromadzenia

Grzegorz GROSICKI

 

 

Załącznik: Sprawozdanie z działalności za rok 2022

 

 

 

UCHWAŁA Nr 2/WZ-BARWICE/2023

            Walnego Zgromadzenia Delegatów Gminnej Spółki Wodnej BARWICE z dnia  21 kwietnia 2023 roku w sprawie:

            - zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnej Spółki Wodnej BARWICE  za rok 2022 oraz o przeksięgowaniu nadwyżki kosztów nad przychodami

                        Na podstawie art. 457 ust 1 , pkt. 6 – Ustawy z dnia 20 lipca 2017 roku PRAWO WODNE (  Dz. U. z 2022 roku poz. 2625, 2687, z 2023r poz. 295, 412  ) oraz na  podstawie &20  pkt.1 -  Statutu Gminnej Spółki Wodnej BARWICE -  Walne Zgromadzenie Delegatów GSW uchwala co następuje:

&1

            Zatwierdza Sprawozdanie finansowe  Gminnej Spółki Wodnej BARWICE  za rok 2022 wykazujące:

- przychody w wysokości – 234 510,03zł

- koszty w wysokości  – 237 111,75zł

- strata  w wysokości: 2 601,72zł

&2

            Nadwyżkę kosztów nad przychodami za rok 2022 w wysokości 2 601,72 zł przeksięgować na rozliczenie międzyokresowe. Stratę pokryć z zysków z lat poprzednich. Nadwyżka przychodów z lat poprzednich narastająco w wysokości 11 638,47zł  po pokryciu kosztów za rok 2022 pozostaje nadwyżka w przychodach w wysokości  9 036,75zł, którą należy przeksięgować na rozliczenie międzyokresowe na przychody przyszłych okresów

& 3

Uchwała podlega podaniu do wiadomości publicznej w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie Gminy Barwice.

& 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sekretarz

Walnego Zgromadzenia

 Wiesław ARCIUSZKIEWICZ

 

 

Przewodniczący

Walnego Zgromadzenia

 Grzegorz GROSICKI

 

W załączeniu: Zestawienie WYNIK FINANSOWY GSW BARWICE  za rok 2022.

 

 

UCHWAŁA Nr 3/WZ-BARWICE/2023

                                 Walnego Zgromadzenia Delegatów Gminnej Spółki Wodnej BARWICE  z dnia        21 kwietnia 2023 roku w sprawie:

                - udzielenia absolutorium Zarządowi Gminnej Spółki Wodnej BARWICE z działalności za rok 2022 .

                               Na podstawie art. 457 ust 1 , pkt. 6 – Ustawy z dnia 20 lipca 2017 roku PRAWO WODNE (  Dz. U. z 2022 roku poz. 2625, 2687, z 2023r poz. 295, 412. ) oraz na  podstawie &20  pkt.1 -  Statutu Gminnej Spółki Wodnej BARWICE  -  Walne Zgromadzenie Delegatów GSW uchwala co następuje:

&1

                Uchwala się udzielić absolutorium Zarządowi Gminnej Spółki Wodnej BARWICE  za działalność w roku 2022

&2

 Uchwała podlega podaniu do wiadomości publicznej w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie Gminy BARWICE.

& 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązywania od dnia 01.01.2023r.

 

Sekretarz

Walnego Zgromadzenia

 Wiesław ARCIUSZKIEWICZ

 

 

Przewodniczący

Walnego Zgromadzenia

Grzegorz GROSICKI

 

 

 

UCHWAŁA Nr 4/WZ-BARWICE/2023

                                Walnego Zgromadzenia Delegatów Gminnej Spółki Wodnej BARWICE  z dnia 21 kwietnia 2023 roku w sprawie:

                -  zatwierdzenia liczby Delegatów GSW Barwice kadencja lata 2023 – 2028, wybranych w wyborach Delegatów przeprowadzonych w dniach 15.02.2023 i 10.03.2023r. .

                               Na podstawie art. 457 ust 1 , pkt. 13 – Ustawy z dnia 20 lipca 2017 roku PRAWO WODNE (  Dz. U. z 2022 roku poz. 2625, 2687, z 2023r poz. 295, 412. ) oraz na  podstawie &16 ust.1, ust.2, ust. 3, ust. 4 -  Statutu Gminnej Spółki Wodnej BARWICE  -  Walne Zgromadzenie Delegatów GSW uchwala co następuje:

&1

                Zatwierdza  się listę Delegatów na Walne Zgromadzenie GSW Barwice kadencja lata 2023-2028 według kolejności wyboru, w  składzie jak poniżej:

 

1

Ludwika Kuśpit

2

Mieczysław Hęciak

3

Tadeusz Grosicki

4

Ryszard Okleciński

5

Norbert Kaznowski

6

Marek Ciecharowski

7

Zdzisław Samson

8

Czesław Sływka

9

Andrzej Kowalik

10

Paweł Ciesielski

11

Zygmunt Kula

12

Wiesław Arciuszkiewicz

13

Jan Balcerzak

14

Ryszard Szarek

15

Leszek Kula

16

Mieczysław Arciuszkiewicz

17

Katarzyna Kula-Borkowska

18

Artur Jakubowski

19

Grzegorz Grosicki

20

Krzysztof Zilnyk

21

Jan Jaskółka

22

Kazimierz Kuźma

23

Krzysztof Cywiński

24

Andrzej Cywiński

25

Danuta Astramowicz

26

Władysław Roszko

27

Grzegorz Kubiak

28.

KOWR Koszalin*

&2

 

Uchwała podlega podaniu do wiadomości publicznej w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie Gminy BARWICE.

& 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. .

Sekretarz

Walnego Zgromadzenia

 Wiesław ARCIUSZKIEWICZ

 

 

Przewodniczący

Walnego Zgromadzenia

 Grzegorz GROSICKI

 

W załączeniu:

- Protokoły z Wyboru Delegatów – kadencja lata 2023-2028

- Uzasadnienie  mandat Delegata dla KOWR Koszalin – ujęte w Regulaminie Wyborczym*

UCHWAŁA Nr 5/WZ-BARWICE/2023

            Walnego Zgromadzenia Delegatów Gminnej Spółki Wodnej BARWICE  z dnia  21 kwietnia 2022 roku w sprawie:

-  Uchwalenia planu robót i budżetu na rok 2023.

            Na podstawie art. 457 ust 1 pkt. 1, pkt.4 – Ustawy z dnia 20 lipca 2017 roku PRAWO WODNE ) (  Dz. U. z 2022 roku poz. 2625, 2687, z 2023 roku poz. 295, 412   oraz na podstawie             & 20 pkt. 2 – Statutu Gminnej Spółki Wodnej BARWICE – Walne Zgromadzenie Delegatów GSW uchwala, co następuje:

&1

Uchwala na rok 2023 następujący plan robót finansowany ze składek członków spółki wodnej:

 1. 1.      W pierwszej kolejności  likwidować niedrożności rurociągów drenarskich powodujących zagrożenie nieprzejezdnością dróg,  podtopienia posesji, wyłączenia gruntów z upraw – działaniem objąć 20ha gruntów zmeliorowanych.
 2. 2.      Przeprowadzić konserwację rowów o długości 12 152mb ( przepusty).
 3. 3.      Dofinansować obsługę robotników zatrudnionych w ramach robót publicznych przy konserwacji urządzeń melioracyjnych na terenie działalności GSW BARWICE.

&2

Budżet Gminnej Spółki Wodnej BARWICE  na rok 2022 uchwala się następująco:

Budżet ( dla pow. zmel.  2614,69ha – zgodnej z danymi ewidencyjnymi z roku 2022)

1. Zachowanie dotychczasowej składki w wysokości 60 zł za 1ha zmeliorowany dla gruntów o powierzchni równej lub  większej od 1,00ha

i  zachowanie składki w wysokości 45,00zł dla gruntów o powierzchni zmeliorowanej od 0,01ha do 0,99ha  ( włącznie) – ryczałt

Na podstawie uchwalonej w dn. 12.04.2022 roku UCHWAŁY Nr 8/WZ-BARWICE/2022

Saldo otwarcia – 27 711,79zł

DOCHODY rok 2023

1.

Dotacje
- dotacja celowa Urząd Gminy
- dotacja podmiotowa Zach-pom.Urząd Wojew.
- dotacja – Starostwo Powiatowe
- dofinansowanie prac z robót publicznych PUP

0 zł
90 000 zł
15 000 zł
10 000 zł

2.

Składki członkowskie:
- bieżące
- zaległe

110 842 zł
5 310 zł

                        RAZEM   DOCHODY

231 152zł

 

WYDATKI rok 2023
1. Konserwacja urządz. melior. – rowy 12152m (przepusty)
2. Usunięcie awarii drenarskich – 20ha (awarie)
3. Płace, dowóz, BHP, koszty adm.4. Obsługa pracowników z robót publicznych (PUP)
RAZEM   WYDATKI:

129 186zł
25 385 zł
46 371 zł

3 500 zł

204 442zł

POZOSTANIE na koniec 2023r

54 421,79zł 

       

&3

Zleca wykonanie planu prac oraz jej budżetu Rejonowemu Związkowi Spółek Wodnych w Szczecinku.

                                                                                                                                                                      &4

Uchwała podlega podaniu do wiadomości publicznej w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie Gminy BARWICE

& 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązywania od dnia 01.01.2023r.

Sekretarz

Walnego Zgromadzenia

Wiesław ARCIUSZKIEWICZ

 

 

Przewodniczący

Walnego Zgromadzenia

Grzegorz GROSICKI

 

W załączeniu:

1. Plan Finansowy GSW na rok 2023 

2. Plan robót GSW  na rok 2023

 

 

UCHWAŁA Nr 6/WZ-BARWICE/2023

            Walnego Zgromadzenia Delegatów Gminnej Spółki Wodnej BARWICE  z  dnia  21 kwietnia 2023 roku w sprawie:

sposobu rozliczania robót melioracyjnych wykonywanych dla członków Gminnej Spółki Wodnej BARWICE.

                Na podstawie art. 457 ust 1  pkt. 13 – Ustawy z dnia 20 lipca 2017 roku PRAWO WODNE  ( Dz.U. z 2022 r. poz. 2625, 2687, z 2023 r. poz. 295, 412 ) oraz na podstawie & 20 pkt.12  – Statutu Gminnej Spółki Wodnej BARWICE  -  Walne Zgromadzenie Delegatów GSW  – uchwala co następuje:

 

&1

Zatwierdza podstawowe wskaźniki do kosztorysowania robót statutowych przewidzianych do wykonania w roku 2023 – stosując katalogi nakładów rzeczowych (KNR)

1.  ROBOTY STATUTOWE stosując katalogi nakładów rzeczowych (KNR)

- Robocizna wg stawki godz. – 32,00zł/ lub na podstawie umowy.                                                           

  - Narzut kosztów ogólnych 50% do robocizny i pracy sprzętu ( bez naliczania zysku)                                   

  – Narzut kosztów zakupu materiałów 10%

2. ROBOTY MECHANICZNE sprzęt własny  ( roboty statutowe) stosując katalogi nakładów rzeczowych (KNR)

- koparko-ładowarka kołowa                                 -  110,00 zł/m-g                                                                    

  – ciągnik rolniczy                                                       – 110,00zł/m -g                                                                          

– ramię hydrauliczne                                                – 20,00zł/m-g                                                                      

– głowica odmulająca (odmularka)                       – 15,00zł/m-g                                                                         

  – głowica mulczująca                                               – 15,00zł/m-g                                                                                      

  - przyczepa  rolnicza                                                – 10,00zł/m-g                                                                             

– piła spalinowa                                                        -  7,00zł/m-g                                                                     

- rębak tarczowy                                                      -  35,00zł/m-g     

&2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

Sekretarz

Walnego Zgromadzenia

 Wiesław ARCIUSZKIEWICZ

 

 

Przewodniczący

Walnego Zgromadzenia

Grzegorz GROSICKI

 

UCHWAŁA Nr 7/WZ-BARWICE/2023

                                Walnego Zgromadzenia Delegatów Gminnej Spółki Wodnej BARWICE  z dnia 21 kwietnia 2023 roku w sprawie:

                  -  wyboru CZŁONKÓW  ZARZĄDU  Gminnej Spółki Wodnej Barwice kadencja lata 2023-2028.

                               Na podstawie art. 457 ust 1 , pkt. 5 – Ustawy z dnia 20 lipca 2017 roku PRAWO WODNE (  Dz. U. z 2022 roku poz. 2625, 2687, z 2023r poz. 295, 412. ) oraz na  podstawie & 21,  &22 ust.1 -  Statutu Gminnej Spółki Wodnej BARWICE  -  Walne Zgromadzenie Delegatów GSW uchwala co następuje:

&1

- na podstawie przeprowadzonego przez Komisję Skrutacyjną jawnego głosowania  stwierdza się że w skład ZARZĄDU GSW BARWICE weszły n/w osoby

1.

Artur JAKUBOWSKI.

2.

Grzegorz GROSICKI

3.

Mieczysław HĘCIAK.

4. 

Krzysztof CYWIŃSKI.

5.   

Grzegorz KUBIAK

6.

Krzysztof ZIELNIK.

 

&2

Uchwała podlega podaniu do wiadomości publicznej w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie Gminy BARWICE.

& 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Sekretarz

Walnego Zgromadzenia

 Wiesław ARCIUSZKIEWICZ

 

 

Przewodniczący

Walnego Zgromadzenia

 Grzegorz GROSICKI

 

UCHWAŁA Nr 8/WZ-BARWICE/2023

                                Walnego Zgromadzenia Delegatów Gminnej Spółki Wodnej BARWICE  z dnia  21 kwietnia 2023 roku w sprawie:

                  -  wyboru nowych członków Komisji Rewizyjnej Gminnej Spółki Wodnej Barwice kadencja lata 2023-2028.

                               Na podstawie art. 457 ust 1 , pkt. 5 – Ustawy z dnia 20 lipca 2017 roku PRAWO WODNE (  Dz. U. z 2022 roku poz. 2625, 2687, z 2023r poz. 295, 412. ) oraz na  podstawie &22 ust.1, &27 ust.1, ust. 2 -  Statutu Gminnej Spółki Wodnej BARWICE  -  Walne Zgromadzenie Delegatów GSW uchwala co następuje:

&1

 

- na podstawie przeprowadzonego przez Komisję Skrutacyjną jawnego głosowania    stwierdza się że w skład Komisji Rewizyjnej GSW BARWICE

weszły n/w osoby

1.

Zygmunt KULA

2.

Paweł CIESIELSKI

3.

Ryszard OKLECIŃSKI

 

&2

Uchwała podlega podaniu do wiadomości publicznej w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie Gminy BARWICE.

& 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sekretarz

Walnego Zgromadzenia

Wiesław ARCIUSZKIEWICZ

 

 

Przewodniczący

Walnego Zgromadzenia

Grzegorz GROSICKI

 

 

UCHWAŁA Nr 9/WZ-BARWICE/2023

                                Walnego Zgromadzenia Delegatów Gminnej Spółki Wodnej BARWICE  z dnia  1 kwietnia 2023 roku w sprawie:

                  -  ukonstytuowania się  Zarządu Gminnej Spółki Wodnej Barwice kadencja lata 2023-2028 ( uchwalenia składu osób funkcyjnych).

                               Na podstawie art. 457 ust 1 , pkt. 5 – Ustawy z dnia 20 lipca 2017 roku PRAWO WODNE (  Dz. U. z 2022 roku poz. 2625, 2687, z 2023r poz. 295, 412. ) oraz na  podstawie & 21,  &22 ust.1, ust.2. -  Statutu Gminnej Spółki Wodnej BARWICE  -  Walne Zgromadzenie Delegatów GSW uchwala co następuje:

&1

- na podstawie przeprowadzonego jawnego głosowania  stwierdza się że członkowie Zarządu GSW BARWICE objęli następujące funkcje:

 1.  Przewodniczący Zarządu GSW

Grzegorz GROSICKI

 2.  Z-ca Przewodniczącego Zarządu GSW

Artur JAKUBOWSKI

 3.  Członek Zarządu GSW

Mieczysław HĘCIAK

 4.  Członek Zarządu GSW

Krzysztof CYWIŃSKI

 5.  Członek Zarządu GSW

Grzegorz KUBIAK

 6.  Członek Zarządu GSW

Krzysztof ZIELINIK

 

&2

Uchwała podlega podaniu do wiadomości publicznej w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie Gminy BARWICE.

& 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sekretarz

Walnego Zgromadzenia

 Wiesław ARCIUSZKIEWICZ

 

 

Przewodniczący

Walnego Zgromadzenia

 Grzegorz GROSICKI

 

 

UCHWAŁA Nr 10/WZ-BARWICE/2023

                                Walnego Zgromadzenia Delegatów Gminnej Spółki Wodnej BARWICE  z dnia  21 kwietnia 2023 roku w sprawie:

                  -  ukonstytuowania się Komisji Rewizyjnej Gminnej Spółki Wodnej Barwice kadencja lata 2023-2028.

                               Na podstawie art. 457 ust 1 , pkt. 5 – Ustawy z dnia 20 lipca 2017 roku PRAWO WODNE (  Dz. U. z 2022 roku poz. 2625, 2687, z 2023r poz. 295, 412. ) oraz na  podstawie &22 ust.1, &27 ust.1, ust. 2 -  Statutu Gminnej Spółki Wodnej BARWICE  -  Walne Zgromadzenie Delegatów GSW uchwala co następuje:

&1

- na podstawie przeprowadzonego jawnego głosowania  stwierdza się że członkowie Komisji Rewizyjnej GSW BARWICE objęli następujące funkcje:

1.  Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

Paweł CIESIELSKI

2.  Członek Komisji Rewizyjnej

Zygmunt KULA.

3.  Członek Komisji Rewizyjnej

Ryszard OKLECIŃSKI.

 &2

Uchwała podlega podaniu do wiadomości publicznej w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie Gminy BARWICE.

& 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sekretarz

Walnego Zgromadzenia

 Wiesław ARCIUSZKIEWICZ

 

 

Przewodniczący

Walnego Zgromadzenia

Grzegorz GROSICKI

 

 

 

UCHWAŁA Nr 11/WZ-BARWICE/2023

            Walnego Zgromadzenia Delegatów Gminnej Spółki Wodnej BARWICE  z  dnia 21 kwietnia 2023 roku w sprawie:

-  delegowania przedstawicieli ( Delegatów) GSW Barwice na Walne Zgromadzenie Delegatów Rejonowego Związku Spółek Wodnych w Szczecinku – kadencja lata 2023-2028 .

                Na podstawie art. 457 ust 1  pkt. 13 – Ustawy z dnia 20 lipca 2017 roku PRAWO WODNE       ( Dz.U. z 2022 r. poz. 2625, 2687, z 2023 r. poz. 295, 412 ) oraz na podstawie & 20 pkt.12  – Statutu Gminnej Spółki Wodnej BARWICE  -  Walne Zgromadzenie Delegatów GSW  – uchwala co następuje:

- na podstawie przeprowadzonego głosowania wybrano  Delegatów reprezentujących GSW Barwice  na Walnych Zgromadzeniach  RZSW w Szczecinku

n/w Delegatów:

 

1.

Grzegorz GROSICKI.

2.

 Artur JAKUBOWSKI

3.

 Paweł CIESIELSKI.

4. 

 Wiesław ARCIUSZKIEWICZ.

 

&1

Uchwała podlega podaniu do wiadomości publicznej w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie Gminy BARWICE.

 &2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

 

Sekretarz

Walnego Zgromadzenia

 Wiesław ARCIUSZKIEWICZ

 

 

Przewodniczący

Walnego Zgromadzenia

 Grzegorz GROSICKI

 

 

 

——————————————————————————————————-

ROK 2022 – UCHWAŁY WZ GSW BARWICE

            ——————————————————————————————————————————

UCHWAŁA Nr 1/WZ-BARWICE/2022

             Walnego Zgromadzenia Delegatów Gminnej Spółki Wodnej BARWICE z dnia  12 kwietnia  2022 roku w sprawie:

            - zatwierdzenia sprawozdania z działalności Gminnej Spółki Wodnej BARWICE  za rok 2021

                         Na podstawie art. 457 ust 1 , pkt. 6 – Ustawy z dnia 20 lipca 2017 roku PRAWO WODNE ( T.J. Dz. U. z 2021 roku poz. 2233. ) oraz na  podstawie &20  pkt.1 –  Statutu Gminnej Spółki Wodnej BARWICE  -  Walne Zgromadzenie Delegatów GSW uchwala, co następuje:

 &1

            Zatwierdzić sprawozdanie z działalności  Gminnej Spółki Wodnej BARWICE  za rok 2021

&2

Uchwała podlega podaniu do wiadomości publicznej w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie Gminy BARWICE

 & 3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sekretarz

Walnego Zgromadzenia

Andrzej GRABUSIŃSKI

   

 

Przewodniczący

Walnego Zgromadzenia

Zygmunt KULA

 

 

Załącznik: Sprawozdanie z działalności za rok 2021

UCHWAŁA Nr 2/WZ-BARWICE/2022

            Walnego Zgromadzenia Delegatów Gminnej Spółki Wodnej BARWICE z dnia 12 kwietnia 2022 roku w sprawie:

            - zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnej Spółki Wodnej BARWICE  za rok 2021 oraz o przeksięgowaniu nadwyżki przychodów nad kosztami

                        Na podstawie art. 457 ust 1 , pkt. 6 – Ustawy z dnia 20 lipca 2017 roku PRAWO WODNE (  T.J. Dz. U. z 2021 roku poz. 2233 z późn.  zm. ) oraz na  podstawie &20  pkt.1 –  Statutu Gminnej Spółki Wodnej BARWICE –  Walne Zgromadzenie Delegatów GSW uchwala co następuje:

&1

            Zatwierdza Sprawozdanie finansowe  Gminnej Spółki Wodnej BARWICE  za rok 2021 wykazujące:

- przychody w wysokości – 224 115,50zł

- koszty w wysokości  - 223 280,65zł

- nadwyżkę  w wysokości: 834,85zł

&2

Nadwyżkę przychodów nad  kosztami za rok 2021 w wysokości   834,85zł wraz z nadwyżką z lat poprzednich w wysokości 10 803,62zł zaleca się przeksięgować na przychody przyszłych okresów – zakup środków trwałych. Narastająco – przychód na zakup środków trwałych stanowi – 11 638,47zł

 & 3

Uchwała podlega podaniu do wiadomości publicznej w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie Gminy Barwice.

& 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sekretarz

Walnego Zgromadzenia

 

Andrzej GRABUSIŃSKI   

 

Przewodniczący

Walnego Zgromadzenia

 

Zygmunt KULA

 

 

 

 

W załączeniu: Zestawienie WYNIK FINANSOWY GSW BARWICE  za rok 2021.

 

UCHWAŁA Nr 3/WZ-BARWICE/2022

                                Walnego Zgromadzenia Delegatów Gminnej Spółki Wodnej BARWICE  z dnia 12 kwietnia 2022 roku w sprawie:

                 - udzielenia absolutorium Zarządowi Gminnej Spółki Wodnej BARWICE z działalności za rok 2021 .

 

                               Na podstawie art. 457 ust 1 , pkt. 6 – Ustawy z dnia 20 lipca 2017 roku PRAWO WODNE (  T.J. Dz. U. z 2021 roku poz.2233 z późn. zm. ) oraz na  podstawie &20  pkt.1 -  Statutu Gminnej Spółki Wodnej BARWICE  -  Walne Zgromadzenie Delegatów GSW uchwala co następuje:

 &1

                Uchwala się udzielić absolutorium Zarządowi Gminnej Spółki Wodnej BARWICE  za działalność w roku 2021

 &2

Uchwała podlega podaniu do wiadomości publicznej w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie Gminy BARWICE.

 & 3

 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązywania od dnia 01.01.2022r.

 

 

Sekretarz

Walnego Zgromadzenia

 

Andrzej GRABUSIŃSKI

 

   

 

Przewodniczący

Walnego Zgromadzenia

 

Zygmunt KULA

 

 

 


 

UCHWAŁA Nr 4/WZ-BARWICE/2022

            Walnego Zgromadzenia Delegatów Gminnej Spółki Wodnej BARWICE  z dnia  12 kwietnia 2022 roku w sprawie:

-  Uchwalenia planu robót i budżetu na rok 2022.

            Na podstawie art. 457 ust 1 pkt. 1, pkt.4 – Ustawy z dnia 20 lipca 2017 roku PRAWO WODNE ( T.J.  Dz. U. z 2021 roku poz.2233, z późn. zm.) oraz na podstawie  & 20 pkt. 2 Statutu Gminnej Spółki Wodnej BARWICE – Walne Zgromadzenie Delegatów GSW uchwala, co następuje:

&1

Uchwala na rok 2022 następujący plan robót finansowany ze składek członków spółki wodnej:

 1. 1.      W pierwszej kolejności  likwidować niedrożności rurociągów drenarskich powodujących zagrożenie nieprzejezdnością dróg,  podtopienia posesji, wyłączenia gruntów z upraw – działaniem objąć 50ha gruntów zmeliorowanych.
 2. 2.      Przeprowadzić konserwację rowów o długości 7 500mb i przebudować 5 sztuk przepustów.
 3. 3.      Dofinansować obsługę robotników zatrudnionych w ramach robót publicznych przy konserwacji urządzeń melioracyjnych na terenie działalności GSW BARWICE.

&2

Budżet Gminnej Spółki Wodnej BARWICE  na rok 2022 uchwala się następująco:

Budżet ( dla pow. zmel.  2630,82ha – zgodnej z danymi ewidencyjnymi z roku 2021)

1. Zachowanie dotychczasowej składki w wysokości 45 zł za 1ha zmeliorowany dla gruntów o powierzchni równej lub większej od 1,0ha

i  zachowanie składki w wysokości 45,00zł dla gruntów o powierzchni zmeliorowanej od 0,01ha do 0,99ha  ( włącznie) – ryczałt

Saldo ( bilans otwarcia) 57 981,86 – zł (szac.)

DOCHODY ROK 2022

2.

Dotacje
- dotacja celowa Urząd Gminy
- dotacja podmiotowa Zach-pom.Urząd Wojew.
- dotacja – Starostwo

0 zł
87 500 zł
0 zł

3.

Składki członkowskie:
- bieżące
- zaległe

85 700 zł
1960 zł

                        RAZEM   DOCHODY

175 160zł

WYDATKI ROK 2022
1. Konserwacja urządz. melior. – rowy 7 500m( przepusty)
2. Usunięcie awarii drenarskich – 50ha
3. Płace, dowóz, BHP, koszty adm.
RAZEM   WYDATKI:

66 830 zł
30 794 zł
76 705 zł

174 329zł

POZOSTANIE na koniec 2022r

58 812,86zł

       

&3

Zleca wykonanie planu prac oraz jej budżetu Rejonowemu Związkowi Spółek Wodnych w Szczecinku.

                                                                                                                                                                       &4

Uchwała podlega podaniu do wiadomości publicznej w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie Gminy BARWICE

& 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązywania od dnia 01.01.2022r.

 

Sekretarz

Walnego Zgromadzenia

Andrzej GRABUSIŃSKI

 

   

 

Przewodniczący

Walnego Zgromadzenia

Zygmunt KULA

 

 

 

W załączeniu:

1. Plan Finansowy GSW na rok 2022 

2. Plan robót GSW  na rok 2022

 

UCHWAŁA Nr 5/WZ-BARWICE/2022

            Walnego Zgromadzenia Delegatów Gminnej Spółki Wodnej BARWICE  z  dnia 12 kwietnia 2022 roku w sprawie:

-  sposobu rozliczania robót melioracyjnych wykonywanych dla członków Gminnej Spółki Wodnej BARWICE.

                Na podstawie art. 457 ust 1  pkt. 13 – Ustawy z dnia 20 lipca 2017 roku PRAWO WODNE       ( T. J. Dz. U. z 2021 roku poz.2233 z późn. zm. ) oraz na podstawie & 20 pkt.12  – Statutu Gminnej Spółki Wodnej BARWICE  -  Walne Zgromadzenie Delegatów GSW  – uchwala co następuje:

 

 

&1

Zatwierdza podstawowe wskaźniki do kosztorysowania robót statutowych przewidzianych do wykonania w roku 2022 – stosując katalogi nakładów rzeczowych (KNR)

- Robocizna wg stawki godz. – 24,00zł/ lub na podstawie umowy.

- Koszty pośrednie – Kp – 50% (naliczane do robocizny i pracy sprzętu bez naliczania zysku)

- Narzut kosztów zakupu materiałów 10%

ROBOTY MECHANICZNE ( statutowe) stosując katalogi nakładów rzeczowych (KNR)

- Koparko – ładowarka kołowa                              - 90zł/ m-g

  NAJEM SPRZĘTU –  według uzgodnień – umowy.

 

&2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

 

Sekretarz

Walnego Zgromadzenia

Andrzej GRABUSIŃSKI

 

   

 

Przewodniczący

Walnego Zgromadzenia

Zygmunt KULA

 

 

 

UCHWAŁA Nr 6/WZ-BARWICE/2022

           

                        Walnego Zgromadzenia Delegatów Gminnej Spółki Wodnej  BARWICE  z  dnia 12 kwietnia 2022 roku w sprawie:

oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań jaką może zaciągnąć RZSW Szczecinek w imieniu  GSW BARWICE.

Na podstawie art. 457 ust 1  pkt. 2, pkt. 13 – Ustawy z dnia 20 lipca 2017 roku PRAWO WODNE  ( T. J. Dz. U. z 2021 roku poz.2233, z późn. zm. ) oraz na podstawie § 20 pkt. 3, pkt.12  – Statutu Gminnej Spółki Wodnej  BARWICE  -  Walne Zgromadzenie Delegatów GSW  – uchwala co następuje:

§1

Upoważnia się Zarząd GSW BARWICE  do zaciągnięcia za pośrednictwem  RZSW w Szczecinku zobowiązań finansowych do maksymalnej  kwoty 271 700,00zł z zastrzeżeniem wykorzystania na realizacje  działania:

” INWESTYCJE ZAPOBIEGAJĄCE ZNISZCZENIU POTENCJAŁU PRODUKCJI ROLNEJ w ramach poddziałania ” Wsparcie inwestycji w środki zapobiegawcze których celem jest ograniczenie skutków prawdopodobnych klęsk żywiołowych , niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof objętego PROW na lata 2014-2020

 §2

Powyższą uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym.

 

Sekretarz

Walnego Zgromadzenia

Andrzej GRABUSIŃSKI

   

 

Przewodniczący

Walnego Zgromadzenia

Zygmunt KULA

 

  

Załącznik nr 1- informacja do Uchwały  6/WZ-BARWICE/2022

Załącznik nr 1

- Informacja do punktu 11 porządku obrad – Uchwały 06/WZ-BARWICE/2022

W związku z podpisaniem i realizacją  przez RZSW w Szczecinku  UMOWY O PRZYZNANIU POMOCY Nr 01860-OR-1600006/21 z AGENCJA RESTRYKTYRYZACJI  i MODERNIZACJI ROLNICTWA w Szczecinie, na operację typu: ” INWESTYCJE ZAPOBIEGAJĄCE ZNISZCZENIU POTENCJAŁU PRODUKCJI ROLNEJ w ramach poddziałania ” Wsparcie inwestycji w środki zapobiegawcze których celem jest ograniczenie skutków prawdopodobnych klęsk żywiołowych , niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof objętego PROW na lata 2014-2020

Wartość brutto operacji na dzień 12.04.2022  po przeprowadzeniu postępowania w trybie Prawa Zamówień Publicznych  i wyboru ofert na kwotę  1 219 545,00zł

Koszt operacji ( netto)  991 500,00,00zł w tym wnioskowana kwota pomocy – 692 320,00zł      ( 80 procent kosztów netto – wnioskowanej kwoty)     

w tym proporcjonalny udział GSW  BARWICE  w kwocie : 254 884,91zł .      do ujęcia w uchwale 271 700,00zł

Zestawienie udziału procentowego we WNIOSKU do ARMIR o przyznanie pomocy na operację typu:
Inwestycje zapobiegające zniszczeniu potencjału produkcji rolnej
w ramach poddziałania ” wsparcie inwestycji w środki zapobiegawcze których celem jest ograniczenie skutków prawdopodobnych klęsk żywiołowych , niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof objętego PROW na lata 2014-2020

LP.

Gminna
Spółka
Wodna

Obszar zmeliorowany
w
ha

Udział procentowy
w pow.
RZSW

Całkowity koszt operacji dla kwoty
1 300 000zł ( brutto)

udział
GSW do
uchwały Walnego Zgromadz. RZSW
w zł  dla kwoty         1 300 000zł

Kwoty
udziału GSW wg. Wniosku
do ARMiR
w zł dla kwoty              1 064 442zł

1

Barwice

2630,82

20,90

271700

222468,38

2

Biały Bór

867,10

6,89

89570

73340,05

3

Borne Sulinowo

2138,85

17,00

221000

180955,14

4

Grzmiąca

3115,96

24,76

321880

263555,84

5

Szczecinek

3832,68

30,45

395850

324122,59

 

Razem:

12585,41

100,00

1300000

1064442,00

Wartość brutto operacji na dzień 28.03.2021r. : 1 219 545,00zł

Kwoty udziału GSW – wartości do ujęcia w Uchwałach Walnych Zgromadzeń zostały proporcjonalnie zwiększone w związku z sytuacją na rynku sprzętu budowlanego i rolniczego, z powodu wystąpienie podwyżek cen sprzętu – do maksymalnej kwoty 1 300 000zł

 

 

UCHWAŁA Nr 7/WZ-BARWICE/2022

            Walnego Zgromadzenia Delegatów Gminnej Spółki  Wodnej BARWICE  z  dnia  12  kwietnia 2022 roku w sprawie:

      – wprowadzenia zmian  do obowiązującego Statutu GSW BARWICE przyjętego uchwałą Nr 4/2003 Walnego Zgromadzenia Delegatów Gminnej Spółki Wodnej BARWICE              z  dn. 01.04.2003r zatwierdzonego decyzją Starosty Szczecineckiego z dn. 20.02.2004r.

Na podstawie art. 457 ust 1  pkt. 8 – Ustawy z dnia 20 lipca 2017 roku PRAWO WODNE    ( T. J. Dz. U. z 2021 roku poz. 2233, z późn. zm. ) oraz na podstawie      § 20 pkt.7  – Statutu Gminnej Spółki Wodnej  BARWICE  -  Walne Zgromadzenie Delegatów GSW  – uchwala co następuje:

§1

Walne Zgromadzenie Delegatów Gminnej Spółki Wodnej BARWICE  zmienia treść wyżej opisanego Statutu spółki w ten sposób , że:

 1) § 3 ust.1 i 2 otrzymują następujące brzmienie:

1.  Nadzór i kontrolę nad działalnością spółki  w zakresie określonym w ustawie Prawo Wodne ,

sprawuje Starosta Szczecinecki zwany w dalszej części statutu starostą.

2.  Spółka podlega wpisaniu do systemu informacyjnego gospodarowania wodami prowadzonego

przez Wody Polskie. Z wnioskiem o wpisanie do systemu do występuje Zarząd spółki w terminie

30 dni od dnia nabycia osobowości prawnej.


2) § 11 otrzymuje brzmienie:
1. Członkami spółki mogą być osoby prawne lub fizyczne korzystające z urządzeń eksploatowanych

przez spółkę lub zainteresowane jej działalnością w inny sposób. W szczególności członkami

spółki powinni być właściciele gruntów położonych w obszarze działania spółki.

 2. Członkostwo w spółce jest dobrowolne.

 3. Następca prawny członka wstępuje w jego prawa i obowiązki wobec spółki.

 4. Przyjęcie do spółki na wniosek zainteresowanego następuje w drodze uchwały Zarządu spółki.

 5. Wystąpienie członka ze spółki na jego pisemny wniosek złożony co najmniej na trzy miesiące

przed zakończeniem roku. Członkostwo ustaje po upływie trzymiesięcznego okresu

wypowiedzenia.

  6. Zarząd spółki może w trybie uchwały wyłączyć ze spółki członka, który działa na szkodę spółki lub w sposób rozmyślny utrudnia działanie zmierzające do osiągnięcia jej celów statutowych.


3) § 18 ust.2 otrzymuje brzmienie:

2. Zawiadomienia rozsyła się do wszystkich członków lub delegatów (przedstawicieli) członków oraz

Starosty na siedem dni przed planowanym terminem zgromadzenia.

 4) § 25 pkt.5 otrzymuje brzmienie:

5.  przyjmowanie nowych członków oraz podejmowanie uchwał w przedmiocie wyłączenia

członków ze spółki

 5) § 37 otrzymuje brzmienie:

Starosta po otrzymaniu uchwały walnego zgromadzenia spółki w likwidacji o zatwierdzeniu

ostatecznych rachunków i sprawozdań likwidatora występuje z wnioskiem o wykreślenie spółki z

systemu  informacyjnego gospodarowania wodami.


§2

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym

 &3

Uchwała wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia przez Starostę Szczecineckiego.


Sekretarz

Walnego Zgromadzenia

Andrzej GRABUSIŃSKI

   

 

Przewodniczący

Walnego Zgromadzenia

Zygmunt KULA

 


Załącznik Nr1 – wykaz zmian do Statutu GSW

Załącznik Nr 1 do Uchwały 7/WZ-BARWICE/2022

 tracą moc obowiązywania : ustęp 1 i ustęp  2 w &3 , rozdziale I

1.  Nadzór i kontrolę nad działalnością spółki sprawuje Starosta Szczecinecki zwany w dalszej części statutu starostą.

2.  Spółka podlega zarejestrowaniu w katastrze wodnym. Z wnioskiem o wpis do rejestru występuje Zarząd spółki w terminie 30 dni od dnia nabycia osobowości prawnej.

obowiązujące brzmienie  ustępy 1 i 2 w &3 , rozdziale I

 

1.  Nadzór i kontrolę nad działalnością spółki  w zakresie określonym w ustawie Prawo Wodne , sprawuje Starosta Szczecinecki zwany w dalszej części statutu starostą.

2.  Spółka podlega wpisaniu do systemu informacyjnego gospodarowania wodami prowadzonego przez Wody Polskie. Z wnioskiem o wpisanie do systemu do występuje Zarząd spółki w terminie 30 dni od dnia nabycia osobowości prawnej.

 

 

             traci moc obowiązywania  &11 w rozdziale III)

                                                                       § 11

 1. Członkami spółki mogą być osoby prawne lub fizyczne korzystające z urządzeń eksploatowanych przez spółkę lub zainteresowane jej działalnością w inny sposób. W szczególności członkami spółki powinni być właściciele gruntów położonych w obszarze działania spółki.
 2. Następca prawny członka wstępuje w jego prawa i obowiązki wobec spółki.
 3. Przyjęcie do spółki na wniosek zainteresowanego następuje w drodze uchwały Zarządu spółki.
 4. Wystąpienie członka ze spółki na jego wniosek, następuje w drodze uchwały walnego zgromadzenia spółki.
 5. Na wniosek spółki, starosta w drodze decyzji może włączyć do spółki osobę (zakład), której członkostwo jest uzasadnione celami dla których spółka została utworzona.
 6. Walne zgromadzenie może w trybie uchwały wyłączyć ze spółki członka, który działa na szkodę spółki lub w sposób rozmyślny utrudnia działanie zmierzające do osiągnięcia jej celów statutowych.

 

obowiązujące brzmienie :  &11 w rozdziale III)

 1. Członkami spółki mogą być osoby prawne lub fizyczne korzystające z urządzeń eksploatowanych przez spółkę lub zainteresowane jej działalnością w inny sposób. W szczególności członkami spółki powinni być właściciele gruntów położonych w obszarze działania spółki.
 2. Członkowstwo w spółce jest dobrowolne.
 3. Następca prawny członka wstępuje w jego prawa i obowiązki wobec spółki.
 4. Przyjęcie do spółki na wniosek zainteresowanego następuje w drodze uchwały Zarządu spółki.
 5. Wystąpienie członka ze spółki na jego pisemny wniosek złożony co najmniej na trzy miesiące przed zakończeniem roku. Członkowstwo ustaje po upływie trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia.
 6. Na wniosek spółki, starosta w drodze decyzji może włączyć do spółki osobę (zakład), której członkostwo jest uzasadnione celami dla których spółka została utworzona.
 7. Zarząd spółki może w trybie uchwały wyłączyć ze spółki członka, który działa na szkodę spółki lub w sposób rozmyślny utrudnia działanie zmierzające do osiągnięcia jej celów statutowych.

traci moc obowiązywania ustęp 2 w &18, w rozdziale IV

2.Zawiadomienia rozsyła się do wszystkich członków lub delegatów (przedstawicieli) członków oraz starosty na dwa tygodnie przed planowanym terminem zgromadzenia.

obowiązujące brzmienie: ustęp 2 w &18, w rozdziale IV

2. Zawiadomienia rozsyła się do wszystkich członków lub delegatów (przedstawicieli) członków oraz Starosty na siedem dni przed planowanym terminem zgromadzenia.

 

traci moc obowiązywania : ustęp 5 w &25

Do zakresu działania zarządu spółki należy w szczególności:

5.  przyjmowanie nowych członków oraz występowanie z wnioskiem o włączenie lub wyłączenie członków ze spółki

obowiązujące brzmienie : ustęp 5 w &25

Do zakresu działania zarządu spółki należy w szczególności:

5.  przyjmowanie nowych członków oraz podejmowanie uchwał w przedmiocie wyłączenia członków ze spółki

              traci moc obowiązywania: ustęp 1 w &37

 1. Starosta po otrzymaniu uchwały walnego zgromadzenia spółki w likwidacji o zatwierdzeniu ostatecznych rachunków i sprawozdań likwidatora występuje z wnioskiem o wykreślenie spółki z katastru wodnego.
 • obowiązujące brzmienie w: ustępie1, &37                &37, ustęp 1

 

Starosta po otrzymaniu uchwały walnego zgromadzenia spółki w likwidacji o zatwierdzeniu ostatecznych rachunków i sprawozdań likwidatora występuje z wnioskiem o wykreślenie spółki z systemu  informacyjnego gospodarowania wodami

 

UCHWAŁA Nr 8/WZ-BARWICE/2022

            Walnego Zgromadzenia Delegatów Gminnej Spółki Wodnej BARWICE  z dnia   12 kwietnia 2022 roku w sprawie:

-  Uchwalenia planu robót i budżetu na rok 2023.

            Na podstawie art. 457 ust 1 pkt. 1, pkt.4 – Ustawy z dnia 20 lipca 2017 roku PRAWO WODNE ( T.J.  Dz. U. z 2021 roku poz.2233, z późn. zm.) oraz na podstawie  & 20 pkt. 2 Statutu Gminnej Spółki Wodnej BARWICE – Walne Zgromadzenie Delegatów GSW uchwala, co następuje:

&1

Uchwala na rok 2023 następujący plan robót finansowany ze składek członków spółki wodnej:

 1. 4.      W pierwszej kolejności  likwidować niedrożności rurociągów drenarskich powodujących zagrożenie nieprzejezdnością dróg,  podtopienia posesji, wyłączenia gruntów z upraw – działaniem objąć 60ha gruntów zmeliorowanych.
 2. 5.      Przeprowadzić konserwację rowów o długości 8 500mb i przebudować 5 sztuk przepustów.
 3. 6.      Dofinansować obsługę robotników zatrudnionych w ramach robót publicznych przy konserwacji urządzeń melioracyjnych na terenie działalności GSW BARWICE.

&2

Budżet Gminnej Spółki Wodnej BARWICE  na rok 2023 uchwala się następująco:

Budżet ( dla pow. zmel.  2630,82ha – zgodnej z danymi ewidencyjnymi z roku 2021)

1. Podniesienie składki do  wysokości 60,00 zł za 1ha zmeliorowany dla gruntów o powierzchni równej lub większej od 1,0ha

i  zachowanie dotychczasowej składki   w wysokości 45,00zł dla gruntów o powierzchni zmeliorowanej od 0,01ha do 0,99ha  ( włącznie) – ryczałt

 

DOCHODY ROK 2023

2.

Dotacje
- dotacja celowa Urząd Gminy
- dotacja podmiotowa Zach-pom.Urząd Wojew.
- dotacja – Starostwo

0 zł
87 500 zł
0 zł

3.

Składki członkowskie:
- bieżące
- zaległe

109 736 zł
1960 zł

                        RAZEM   DOCHODY

199 196zł

WYDATKI ROK 2023
1. Konserwacja urządz. melior. – rowy 8500m( przepusty)
2. Usunięcie awarii drenarskich – 60ha
3. Płace, dowóz, BHP, koszty adm.
RAZEM   WYDATKI:

76 466 zł
37 311 zł
87 615 zł

201 392zł

        &3

Zleca wykonanie planu prac oraz jej budżetu Rejonowemu Związkowi Spółek Wodnych w Szczecinku.

                                                                            

&4

Uchwała podlega podaniu do wiadomości publicznej w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie Gminy BARWICE

& 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązywania od dnia 01.01.2023r.


Sekretarz

Walnego Zgromadzenia

Andrzej GRABUSIŃSKI

   

 

Przewodniczący

Walnego Zgromadzenia

Zygmunt KULA

 

ROK 2021

UCHWAŁA Nr 1/WZ-BARWICE/2021

            Walnego Zgromadzenia Delegatów Gminnej Spółki Wodnej BARWICE z dnia   09 czerwca  2021 roku w sprawie:

            - zatwierdzenia sprawozdania z działalności Gminnej Spółki Wodnej BARWICE  za rok 2020

                         Na podstawie art. 457 ust 1 , pkt. 6 – Ustawy z dnia 20 lipca 2017 roku PRAWO WODNE ( T.J. Dz. U. z 2021 roku poz. 624 z późn. zm. ) oraz na  podstawie &20  pkt.1 –  Statutu Gminnej Spółki Wodnej BARWICE  -  Walne Zgromadzenie Delegatów GSW uchwala, co następuje:

&1

Zatwierdzić sprawozdanie z działalności  Gminnej Spółki Wodnej BARWICE  za rok 2020

&2

Uchwała podlega podaniu do wiadomości publicznej w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie Gminy Barwice

& 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Sekretarz

Walnego Zgromadzenia

Marek CIECHAROWSKI

 

             Przewodniczący                            Walnego Zgromadzenia 

      Władysław ROSZKO

 

 

Załącznik nr 1 – Sprawozdanie z działalności GSW Barwice za rok 2020

 

UCHWAŁA Nr 2/WZ-BARWICE/2021

 

            Walnego Zgromadzenia Delegatów Gminnej Spółki Wodnej BARWICE z dnia  09 czerwca  2021 roku w sprawie:

            - zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnej Spółki Wodnej BARWICE  za rok 2020 oraz o przeksięgowaniu nadwyżki przychodów nad kosztami.

                        Na podstawie art. 457 ust 1 , pkt. 6 – Ustawy z dnia 20 lipca 2017 roku PRAWO WODNE (  T.J. Dz. U. z 2021 roku poz. 624 z późn. zm. ) oraz na  podstawie &20  pkt.1 –  Statutu Gminnej Spółki Wodnej BARWICE –  Walne Zgromadzenie Delegatów GSW uchwala co następuje:

&1

            Zatwierdza Sprawozdanie finansowe  Gminnej Spółki Wodnej BARWICE  za rok 2020 wykazujące:

- przychody w wysokości – 238 723,39zł

- koszty w wysokości  - 225 540,73zł

- nadwyżkę w wysokości:  13 182,66zł

&2

Nadwyżkę przychodów nad  kosztami  w wysokości   13 182,66zł zaleca się przeksięgować na rozliczenie międzyokresowe na pokrycie straty z lat poprzednich  w wysokości 2379,04zł a kwotę 10 803,62zł przeksięgować na przychody przyszłych okresów

& 3

Uchwała podlega podaniu do wiadomości publicznej w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie Gminy BARWICE

& 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Sekretarz

Walnego Zgromadzenia

Marek CIECHAROWSKI

……………………………………

             Przewodniczący   Walnego ZgromadzeniaWładysław ROSZKO

 

 

W załączeniu: Zestawienie WYNIK FINANSOWY GSW BARWICE  za rok 2020.

 

UCHWAŁA Nr 3/WZ-BARWICE/2021

                 Walnego Zgromadzenia Delegatów Gminnej Spółki Wodnej BARWICE z dnia  09 czerwca  2021 roku w sprawie:

                 - udzielenia absolutorium Zarządowi Gminnej Spółki Wodnej BARWICE z działalności za rok 2020 .

 

                               Na podstawie art. 457 ust 1 , pkt. 6 – Ustawy z dnia 20 lipca 2017 roku PRAWO WODNE (  T.J. Dz. U. z 2021 roku poz. 624 z późn. zm. ) oraz na  podstawie &20  pkt.1 -  Statutu Gminnej Spółki Wodnej BARWICE -  Walne Zgromadzenie Delegatów GSW uchwala co następuje:

  &1

                 Uchwala się udzielić absolutorium Zarządowi Gminnej Spółki Wodnej BARWICE za działalność w roku 2020

&2

Uchwała podlega podaniu do wiadomości publicznej w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie Gminy BARWICE.

 & 3

 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązywania od dnia 01.01.2021r.


Sekretarz

Walnego Zgromadzenia

 

Marek CIECHAROWSKI

 

             Przewodniczący   Walnego Zgromadzenia Władysław ROSZKO

 

 

 

 

UCHWAŁA Nr 4/WZ-BARWICE/2021

            Walnego Zgromadzenia Delegatów Gminnej Spółki Wodnej BARWICE  z dnia    09 czerwca 2021 roku w sprawie:

-  Uchwalenia planu robót i budżetu na rok 2021.

            Na podstawie art. 457 ust 1 pkt. 1, pkt.4 – Ustawy z dnia 20 lipca 2017 roku PRAWO WODNE ( T.J.  Dz. U. z 2021 roku poz.624  z  późn. zm.) oraz na podstawie  & 20 pkt. 2 Statutu Gminnej Spółki Wodnej BARWICE  - Walne Zgromadzenie Delegatów GSW uchwala, co następuje:

&1

Uchwala na rok 2021 następujący plan robót finansowany ze składek członków spółki wodnej:

 1. 1.      W pierwszej kolejności  likwidować niedrożności rurociągów drenarskich powodujących zagrożenie nieprzejezdnością dróg,  podtopienia posesji, wyłączenia gruntów z upraw – działaniem objąć 60ha gruntów zmeliorowanych.
 2. 2.      Przeprowadzić konserwację rowów o długości 6000mb i przebudować 5 sztuk przepustów.
 3. 3.      Dofinansować obsługę robotników zatrudnionych w ramach robót publicznych przy konserwacji urządzeń melioracyjnych na terenie działalności GSW BARWICE.

&2

Budżet Gminnej Spółki Wodnej BARWICE na rok 2021 uchwala się następująco:

Budżet ( dla pow. zmel.  2630,82ha – zgodnej z danymi ewidencyjnymi z  roku 2021

 Zachowanie dotychczasowej składki w wysokości 45 zł za 1ha zmeliorowany dla gruntów o powierzchni równej lub  większej od 1,00ha

i  zachowanie składki w wysokości 45,00zł dla gruntów o powierzchni zmeliorowanej od 0,01ha do 0,99ha  ( włącznie) – ryczałt

Saldo otwarcia – 52 063,56zł(szac.)

DOCHODY rok 2021

1.

Dotacje
- dotacja celowa Urząd Gminy
- dotacja podmiotowa Zach-pom.Urząd Wojew.
- dotacja – Starostwo Powiatowe

0 zł
87 500 zł
6 000 zł

2.

Składki członkowskie:
- bieżące
- zaległe

87 000 zł
3 000 zł

                        RAZEM   DOCHODY

183 500zł

WYDATKI rok 2021
1. Konserwacja urządz. melior. – rowy 6000m (przepusty)
2. Usunięcie awarii drenarskich – 60ha (awarie)
3. Płace, dowóz, BHP, koszty adm.
RAZEM   WYDATKI:

75 000 zł
50 000 zł
76 000 zł

201 000 zł

POZOSTANIE na koniec 2021r

 

34 563,56zł 

&3

Zleca wykonanie planu prac oraz jej budżetu Rejonowemu Związkowi Spółek Wodnych w Szczecinku.

                   &4

Uchwała podlega podaniu do wiadomości publicznej w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie Gminy BARWICE.

& 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązywania od dnia 01.01.2021r.

 

Sekretarz

Walnego Zgromadzenia

 

Marek CIECHAROWSKI

 

             Przewodniczący   Walnego Zgromadzenia Władysław ROSZKO

 

 

 W załączeniu:

1. Plan Finansowy GSW na rok 2021

2. Plan robót GSW  na rok 2021

 

 

UCHWAŁA Nr 5/WZ-BARWICE/2021

            Walnego Zgromadzenia Delegatów Gminnej Spółki Wodnej BARWICE z  dnia 09 czerwca 2021 roku w sprawie:

-  sposobu rozliczania robót melioracyjnych wykonywanych dla członków Gminnej Spółki Wodnej BARWICE.

                Na podstawie art. 457 ust 1  pkt. 13 – Ustawy z dnia 20 lipca 2017 roku PRAWO WODNE       ( T. J. Dz. U. z 2021 roku poz. 624 z poźn. zm. ) oraz na podstawie & 20 pkt.12  – Statutu Gminnej Spółki Wodnej BARWICE  -  Walne Zgromadzenie Delegatów GSW  – uchwala co następuje:

&1

Zatwierdza podstawowe wskaźniki do kosztorysowania robót statutowych przewidzianych do wykonania w roku 2021 – stosując katalogi nakładów rzeczowych (KNR)

- Robocizna wg stawki godz. – 20,00zł/ lub na podstawie umowy.

- Koszty pośrednie – Kp – 50% (naliczane do robocizny i pracy sprzętu bez naliczania zysku)

- Narzut kosztów zakupu materiałów 10%

- Narzut na ZUS i FP.

- Ekwiwalent za odzież i narzędzia pracy.

 ROBOTY MECHANICZNE ( statutowe) stosując katalogi nakładów rzeczowych (KNR)

 - Koparka gąsienicowa KM-251 /0,25m3          - 60zł/ m-g

 - Ciągnik kołowy                                                     - 60zł/ m-g

- przyczepa skrzyniowa                                          – 10zł/m-g

- Koparko – ładowarka kołowa                              - 80zł/ m-g

 NAJEM SPRZĘTU –  według uzgodnień – umowy.

&2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

Sekretarz

Walnego Zgromadzenia

 

Marek CIECHAROWSKI

……………………………………

             Przewodniczący   Walnego Zgromadzenia Władysław ROSZKO

 

      

 

UCHWAŁA Nr 6/WZ-BARWICE/2021

           

                        Walnego Zgromadzenia Delegatów Gminnej Spółki Wodnej BARWICE z  dnia 09  czerwca 2021 roku w sprawie:

oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań jaką może zaciągnąć RZSW Szczecinek w imieniu  GSW BARWICE

Na podstawie art. 457 ust 1  pkt. 2, pkt. 13 – Ustawy z dnia 20 lipca 2017 roku PRAWO WODNE     ( T. J. Dz. U. z 2021 roku poz.624, z późn. zm. ) oraz na podstawie § 20 pkt. 3, pkt.12  – Statutu Gminnej Spółki Wodnej  BARWICE -  Walne Zgromadzenie Delegatów GSW  – uchwala co następuje:

§1

Upoważnia się Zarząd GSW BARWICE do zaciągnięcia za pośrednictwem  RZSW w Szczecinku zobowiązań finansowych do maksymalnej  kwoty 250 800,00zł z zastrzeżeniem wykorzystania na działanie:

” INWESTYCJE ZAPOBIEGAJĄCE ZNISZCZENIU POTENCJAŁU PRODUKCJI ROLNEJ w ramach poddziałania ” Wsparcie inwestycji w środki zapobiegawcze których celem jest ograniczenie skutków prawdopodobnych klęsk żywiołowych , niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof objętego PROW na lata 2014-2020

§2

Powyższą uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym.

Sekretarz

Walnego Zgromadzenia

Marek CIECHAROWSKI

……………………………………

             Przewodniczący                       Walnego Zgromadzenia Władysław ROSZKO

 

 

Załącznik nr 1- informacja do Uchwały  6/WZ-BARWICE/2021

W związku ze złożeniem przez RZSW w Szczecinek WNIOSKU  do ARMIR o przyznanie pomocy na operację typu: ” INWESTYCEJ E ZAPOBIEGAJĄCE ZNISZCZENIU POTENCJAŁU PRODUKCJI ROLNEJ w ramach poddziałania ” Wsparcie inwestycji w środki zapobiegawcze których celem jest ograniczenie skutków prawdopodobnych klęsk żywiołowych , niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof objętego PROW na lata 2014-2020

Według Zestawienia Rzeczowo – Finansowego – Finansowanie Operacji

ZAKUP MASZYN:

1. Koparko-ładowarka

2. Ciągnik rolniczy

3. Ramię wysięgnikowe zasięg 6-7m

4. Głowica mulczująca szerokość robocza 1,1-1,3m

5.Odmularka do rowów szerokość robocza 0,7-0,9m

6.Kosiarka bijakowa szerokość robocza 1,8-2,2m

7. Przyczepa dwuosiowa  ładowność 5,5-6,5 tony

8. Rębak tarczowy do ciągnika szerokość

Wartość brutto operacji na dzień złożenia wniosku: 1 064 442,00zł

Koszt operacji ( netto) 865 400,00zł w tym wnioskowana kwota pomocy – 692 320,00zł ( 80 procent kosztów netto)      

 w tym proporcjonalny udział GSW  BIAŁY BÓR w kwocie : 73 340,05zł .          

       do ujęcia w uchwale kwota  250 800,00zł

 

 

 

ROK 2020

UCHWAŁA Nr 1/WZ-BARWICE/2020

 

            Walnego Zgromadzenia Delegatów Gminnej Spółki Wodnej BARWICE z dnia  28 maja  2020 roku w sprawie:

            - zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Gminnej Spółki Wodnej BARWICE  za rok 2019

 

                        Na podstawie art. 457 ust 1 , pkt. 6 – Ustawy z dnia 20 lipca 2017 roku PRAWO WODNE ( T.J. Dz. U. z 2020 roku poz.310 ze zm. ) oraz na  podstawie &20  pkt.1 –  Statutu Gminnej Spółki Wodnej Barwice  -  Walne Zgromadzenie Delegatów GSW uchwala, co następuje:

 

&1

            Zatwierdza sprawozdanie z działalności  Gminnej Spółki Wodnej BARWICE  za rok 2019

&2

Uchwała podlega podaniu do wiadomości publicznej w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie Gminy Barwice.

 

& 3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Sekretarz

Walnego Zgromadzenia

 Andrzej CYWIŃSKI

 

             Przewodniczący                          Walnego Zgromadzenia                          Wiesław ARCIUSZKIEWICZ

 

 

 

 

 

 

UCHWAŁA Nr 2/WZ-BARWICE/2020

 

            Walnego Zgromadzenia Delegatów Gminnej Spółki Wodnej BARWICE z dnia 28 maja  2020 roku w sprawie:

            - zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnej Spółki Wodnej BARWICE  za rok 2019 oraz o przeksięgowania nadwyżki przychodów nad kosztami.

                        Na podstawie art. 457 ust 1 , pkt. 6 – Ustawy z dnia 20 lipca 2017 roku PRAWO WODNE (  T.J. Dz. U. z 2020 roku poz. 310 ze zm. ) oraz na  podstawie &20  pkt.1 –  Statutu Gminnej Spółki Wodnej Barwice –  Walne Zgromadzenie Delegatów GSW uchwala co następuje:

&1

            Zatwierdza Sprawozdanie finansowe  Gminnej Spółki Wodnej BARWICE  za rok 2019 wykazujące:

- przychody w wysokości – 239 403,07zł

- koszty w wysokości  - 225 137,69zł

- nadwyżkę w wysokości: 14 265,38zł

&2

Nadwyżkę przychodów nad kosztami  za rok 2019 w wysokości 14 265,38zł zleca przeksięgować na rozliczenie międzyokresowe na pokrycie straty z lat poprzednich.

& 3

Uchwała podlega podaniu do wiadomości publicznej w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie Gminy Barwice

& 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Sekretarz

Walnego Zgromadzenia

 Andrzej CYWIŃSKI

 

             Przewodniczący                         Walnego Zgromadzenia                         Wiesław ARCIUSZKIEWICZ

 

 


W załączeniu: Zestawienie WYNIK FINANSOWY GSW Barwice za rok 2019.

 

 

 

UCHWAŁA Nr 3/WZ-BARWICE/2020

                Walnego Zgromadzenia Delegatów Gminnej Spółki Wodnej BARWICE z dnia  28 maja  2020 roku w sprawie:


            - udzielenia absolutorium Zarządowi Gminnej Spółki Wodnej BARWICE z działalności za rok 2019 .

 

                        Na podstawie art. 457 ust 1 , pkt. 6 – Ustawy z dnia 20 lipca 2017 roku PRAWO WODNE (  T.J. Dz. U. z 2020 roku poz. 310 ze zm. ) oraz na  podstawie &20  pkt.1 -  Statutu Gminnej Spółki Wodnej Barwice  -  Walne Zgromadzenie Delegatów GSW uchwala co następuje:

 &1

 

            Uchwala się udzielić absolutorium Zarządowi Gminnej Spółki Wodnej BARWICE  za działalność w roku 2019

 &2

 

Uchwała podlega podaniu do wiadomości publicznej w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie Gminy Barwice


& 3

 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązywania od dnia 01.01.2020r.


Sekretarz

Walnego Zgromadzenia

 Andrzej CYWIŃSKI

 

             Przewodniczący                     Walnego Zgromadzenia                          Wiesław ARCIUSZKIEWICZ

 

 

 

 

 
 

UCHWAŁA Nr 4/WZ-BARWICE/2020

            Walnego Zgromadzenia Delegatów Gminnej Spółki Wodnej BARWICE  z dnia  28 maja 2020 roku w sprawie:

-  Uchwalenia planu robót i budżetu na rok 2020.

            Na podstawie art. 457 ust 1 pkt. 1, pkt.4 – Ustawy z dnia 20 lipca 2017 roku PRAWO WODNE ( T.J.  Dz. U. z 2020 roku poz. 310  ze zm.) oraz na podstawie  & 20 pkt. 2 Statutu Gminnej Spółki Wodnej BARWICE – Walne Zgromadzenie Delegatów GSW uchwala, co następuje:

&1

Uchwala na rok 2020 następujący plan robót finansowany ze składek członków spółki wodnej:

 1. 1.      W pierwszej kolejności  likwidować niedrożności rurociągów drenarskich powodujących zagrożenie nieprzejezdnością dróg,  podtopienia posesji, wyłączenia gruntów z upraw – działaniem objąć 50ha gruntów zmeliorowanych.
 2. 2.      Przeprowadzić konserwację rowów o długości 10000mb i przebudować 5 sztuk przepustów.
 3. 3.      Dofinansować obsługę robotników zatrudnionych w ramach robót publicznych przy konserwacji urządzeń melioracyjnych na terenie działalności GSW Barwice.

 

&2

Budżet Gminnej Spółki Wodnej BARWICE na rok 2020 uchwala się następująco:

1. Zachowanie dotychczasowej składki w wysokości 45 zł za 1ha zmeliorowany dla gruntów o powierzchni większej lub równej 1,00ha

i  zachowanie składki w wysokości 45,00zł(ryczałt)  dla gruntów o powierzchni zmeliorowanej od 0,01ha do 0,99ha  ( włącznie)

 

DOCHODY rok 2020

1.

Dotacje
- dotacja celowa Urząd Gminy – 0zł
- dotacja podmiotowa Zach-pom.Urząd Wojew. – 85 000zł
- dotacja – Starostwo – 0zł
- dotacja Urząd Marszałkowski 14 892,80zł

- WFOŚiGW – 14 892,79zł

&3.

Składki członkowskie:
- bieżące -86 000zł
- zaległe – 2 000zł

RAZEM DOCHODY: 202 785,59zł

 

WYDATKI rok 2020
1. Konserwacja urządz. melior. – rowy 10000m( przepusty)
2. Usunięcie awarii drenarskich – 50ha
3. Płace, dowóz, BHP, koszty adm.
RAZEM   WYDATKI:

95 000 zł
30 000 zł
75 000 zł

200 000 zł

POZOSTANIE na koniec 2020r

2 785,59zł

&3

Zleca wykonanie planu prac oraz jej budżetu Rejonowemu Związkowi Spółek Wodnych w Szczecinku.

                                                                                                                                                                       &4

Uchwała podlega podaniu do wiadomości publicznej w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie Gminy Barwice

& 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązywania od dnia 01.01.2020r.


Sekretarz

Walnego Zgromadzenia

 Andrzej CYWIŃSKI

 

             Przewodniczący       Walnego ZgromadzeniaWiesław ARCIUSZKIEWICZ

 

 

 


W załączeniu:

1. Plan Finansowy GSW na rok 2020(szacunkowy)

2. Plan robót GSW  na rok 2020

UCHWAŁA Nr 5/WZ-BARWICE/2020

            Walnego Zgromadzenia Delegatów Gminnej Spółki BARWICE  z  dnia 28 maja 2020 roku w sprawie:

-  sposobu rozliczania robót melioracyjnych wykonywanych dla członków Gminnej Spółki Wodnej BARWICE.

                Na podstawie art. 457 ust 1  pkt. 13 – Ustawy z dnia 20 lipca 2017 roku PRAWO WODNE       ( T. J. Dz. U. z 2020 roku poz. 310 ze zm. ) oraz na podstawie & 20 pkt.12  – Statutu Gminnej Spółki Wodnej Barwice  -  Walne Zgromadzenie Delegatów GSW  – uchwala co następuje:

&1

Zatwierdza podstawowe wskaźniki do kosztorysowania robót statutowych przewidzianych do wykonania w roku 2020 – stosując katalogi nakładów rzeczowych (KNR)

- Robocizna wg stawki godz. – 20,00zł/ lub na podstawie umowy.

- Koszty pośrednie – Kp – 50% (naliczane do robocizny i pracy sprzętu bez naliczania zysku)

- Narzut kosztów zakupu materiałów 10%

- Narzut na ZUS i FP.

- Ekwiwalent za odzież i narzędzia pracy.

 ROBOTY MECHANICZNE ( statutowe) stosując katalogi nakładów rzeczowych (KNR)

 - Koparka gąsienicowa KM-251 /0,25m3          - 60zł/ m-g

 - Ciągnik kołowy                                                     - 60zł/ m-g

- przyczepa skrzyniowa                                          – 10zł/m-g

- Koparko – ładowarka kołowa                              - 80zł/ m-g

 NAJEM SPRZĘTU –  według uzgodnień – umowy.

&2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

Sekretarz

Walnego Zgromadzenia

 Andrzej CYWIŃSKI

 

             Przewodniczący   Walnego ZgromadzeniaWiesław ARCIUSZKIEWICZ

 

 

UCHWAŁA Nr 6/WZ-BARWICE/2020

           

Walnego Zgromadzenia Delegatów Gminnej Spółki BARWICE z  dnia 28 maja 2020 roku w sprawie:

-  upoważnienia Zarządu  Gminnej Spółki Wodnej BARWICE do zawarcia umowy w zakresie prowadzenia spraw GSW.

                Na podstawie art. 457 ust 1  pkt. 13 – Ustawy z dnia 20 lipca 2017 roku PRAWO WODNE       ( T. J. Dz. U. z 2020 roku poz. 310 ze zm. ) oraz na podstawie & 20 pkt.12  – Statutu Gminnej Spółki Wodnej BARWICE  -  Walne Zgromadzenie Delegatów GSW  – uchwala co następuje:

 

&1

            Upoważnia Zarząd GSW BARWICE do zawarcia umowy z Rejonowym Związkiem Spółek Wodnych w Szczecinku w zakresie zlecenia prowadzenia wszelkich spraw GSW wynikających ze Statutu GSW i Ustawy z dnia 20 lipca 2017r. PRAWO WODNE a w szczególności do prowadzenia : spraw administracyjno – księgowych, naliczania i ściągania należnych składek członkowskich oraz reprezentowanie GSW we wszelkich innych sprawach przed sądami powszechnymi i administracyjnymi, organami egzekucyjnymi, osobami fizycznymi, prawnymi, jednostkami organizacyjnymi, którym odrębne przepisy przyznają osobowość prawną, organami administracji państwowej i samorządowej.

 

&2

Powyższą uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym.

 

 

Sekretarz

Walnego Zgromadzenia

 Andrzej CYWIŃSKI

 

             Przewodniczący          Walnego ZgromadzeniaWiesław ARCIUSZKIEWICZ

 

 

 

UCHWAŁA Nr 7/WZ-BARWICE/2020

 

            Walnego Zgromadzenia Delegatów Gminnej Spółki Wodnej BARWICE  z dnia  28 maja  2020 roku w sprawie:

            -  rozliczenia kosztów Gminnej Spółki Wodnej Barwice  z roku 2017

                        Na podstawie art. 457 ust 1 , pkt. 6, pkt. 13 – Ustawy z dnia 20 lipca 2017 roku PRAWO WODNE (  T.J. Dz. U. z 2020 roku poz. 310 ze zm. ) oraz na  podstawie &20  pkt.1, pkt. 12      -  Statutu Gminnej Spółki Wodnej Barwice  -  Walne Zgromadzenie Delegatów GSW uchwala co następuje:

&1

            Zatwierdza stan konta DŁUGOTERMINOWE ROZLICZENIE KOSZTÓW  z roku 2017, wykazujący stratę w wysokości 9 517,79zł

 

&2

            Zleca przeksięgować  stratę za rok 2017 w wysokości 9 517,79zł na rozliczenie długoterminowe, międzyokresowe i pokrycie jej z zysków przyszłych okresów.

& 3

Uchwała podlega podaniu do wiadomości publicznej w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie Gminy Barwice.

& 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Sekretarz

Walnego Zgromadzenia

 Andrzej CYWIŃSKI

 

 

           Przewodniczący

             Walnego Zgromadzenia

Wiesław ARCIUSZKIEWICZ

 

W załączeniu:

- Zestawienie Rozliczenie roczne – STRATY  GSW za rok 2017.

- informacja o koncie 641 – stan konta rok 2017 – DŁUGOTERMINOWE ROZLICZENIE KOSZTÓW.

ROK 2019

 

 

UCHWAŁA Nr 1/WZ-BARWICE/2019

 

            Walnego Zgromadzenia Delegatów Gminnej Spółki Wodnej BARWICE  z dnia  22 marca  2019 roku w sprawie:

            - zatwierdzenia sprawozdania z działalności Gminnej Spółki Wodnej BARWICE  za rok 2018

 

                        Na podstawie art. 457 ust 1 , pkt. 6 – Ustawy z dnia 20 lipca 2017 roku PRAWO WODNE (  T.J. Dz. U. z 2018 roku poz.2268 ze zm. ) oraz na  podstawie &20  pkt.1 –  Statutu Gminnej Spółki Wodnej Barwice  -  Walne Zgromadzenie Delegatów GSW uchwala, co następuje:

 

&1

            Zatwierdzić sprawozdanie z działalności  Gminnej Spółki Wodnej BARWICE  za rok 2018

&2

Uchwała podlega podaniu do wiadomości publicznej w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie Gminy BARWICE.

 

& 3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Sekretarz

Walnego Zgromadzenia

          Andrzej CYWIŃSKI

 

 

Przewodniczący

Walnego Zgromadzenia

          Grzegorz KUBIAK

         

 

 

 

UCHWAŁA Nr2 /WZ-BARWICE/2019

            Walnego Zgromadzenia Delegatów Gminnej Spółki Wodnej BARWICE  z dnia  22 marca 2019 roku w sprawie:

-  uchwalenie planu robót i budżetu na rok 2019.

            Na podstawie art. 457 ust 1 pkt. 1, pkt.4 – Ustawy z dnia 20 lipca 2017 roku PRAWO WODNE ( T.J.  Dz. U. z 2018 roku poz.2268  ze zm.) oraz na podstawie  & 20 pkt. 2 Statutu Gminnej Spółki Wodnej BARWICE – Walne Zgromadzenie Delegatów GSW uchwala, co następuje:

 

&1

Uchwala na rok 2019 następujący plan robót finansowany ze składek członków spółki wodnej:

 1. 1.      W pierwszej kolejności  likwidować niedrożności rurociągów drenarskich powodujących zagrożenie nieprzejezdnością dróg,  podtopienia posesji, wyłączenia gruntów z upraw.
 2. 2.      Przeprowadzić konserwację rowów o długości 7500.mb i przebudować 5 sztuk przepustów z wykorzystaniem koparko-ładowarki kołowej (pochodzącej z dofinansowania z LGR).
 3. 3.      Dofinansować obsługę robotników zatrudnionych w ramach robót publicznych przy konserwacji urządzeń melioracyjnych na terenie działalności GSW BARWICE.

 

&2

Budżet Gminnej Spółki Wodnej BARWICE na rok 2019 uchwala się następująco:

  Podniesienie dotychczasowej składki do wysokości 45 zł za 1ha zmeliorowany dla gruntów o powierzchni większej lub równej 1,0.ha

i  podniesienie  składki do 45zł dla gruntów o powierzchni zmeliorowanej od 0,01ha do 0,99ha  ( włącznie)

DOCHODY rok 2019

1.

Dotacje
- dotacja celowa Urząd Gminy
- dotacja podmiotowa Zach-pom.Urząd Wojew.
- dotacja – Starostwo
- dotacja Urząd Marszałkowski

                                    0zł
50 000 zł
5 000 zł
0 zł

3.

Składki członkowskie:
- bieżące
- zaległe

                                    84 000 zł
3 000 zł

                     RAZEM   DOCHODY

142 000 zł

 

WYDATKI rok 2019
1. Konserwacja urządz. melior. – rowy 7500.m( przepusty)
2. Usunięcie awarii drenarskich – 60.ha (awarie szt.70)
3. Płace, dowóz, BHP, koszty adm.RAZEM   WYDATKI:

47 000 zł
44 000 zł
44 000 zł

135 000 zł

POZOSTANIE na koniec 2019r

7 000zł

 

&3

 

Uchwała podlega podaniu do wiadomości publicznej w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie Gminy BARWICE.

 

&4

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązywania od dnia 01.01.2019r..

 

Sekretarz

Walnego Zgromadzenia

          Andrzej CYWIŃSKI

 

 

Przewodniczący

Walnego Zgromadzenia

          Grzegorz KUBIAK

         

 

 

 

UCHWAŁA Nr 3/WZ-BARWICE/2019

 

            Walnego Zgromadzenia Delegatów Gminnej Spółki BARWICE  z  dnia 22 marca  2019 roku w sprawie:

-  sposobu rozliczania robót melioracyjnych wykonywanych dla członków Gminnej Spółki Wodnej BARWICE  koparko – ładowarką kołową.

 

&1

 

Na podstawie art. 457 ust 1  pkt. 13 – Ustawy z dnia 20 lipca 2017 roku PRAWO WODNE (  T. J. Dz. U. z 2018 roku poz. 2268 ze zm. ) oraz na podstawie & 20 pkt.12  – Statutu Gminnej Spółki Wodnej BARWICE -  Walne Zgromadzenie Delegatów GSW postanawia – uchwala do rozliczeń:

Zatwierdza do kosztorysowania robót statutowych przewidzianych do wykonania w roku 2019:

- Narzut kosztów ogólnych 50% do robocizny i pracy sprzętu.(Koszty pośrednie tzw. Kp)

 ROBOTY MECHANICZNE wykonywane: Koparko – ładowarką kołową – 70zł/ m-g

 

 

&2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

 

 

Sekretarz

Walnego Zgromadzenia

          Andrzej CYWIŃSKI

 

 

Przewodniczący

Walnego Zgromadzenia

          Grzegorz KUBIAK