Statut

UCHWAŁA Nr 7/WZ-BARWICE/2022

            Walnego Zgromadzenia Delegatów Gminnej Spółki  Wodnej BARWICE  z  dnia  12  kwietnia 2022 roku w sprawie:

      – wprowadzenia zmian  do obowiązującego Statutu GSW BARWICE przyjętego uchwałą Nr 4/2003 Walnego Zgromadzenia Delegatów Gminnej Spółki Wodnej BARWICE z  dn. 01.04.2003r zatwierdzonego decyzją Starosty Szczecineckiego z dn. 20.02.2004r.

Na podstawie art. 457 ust 1  pkt. 8 – Ustawy z dnia 20 lipca 2017 roku PRAWO WODNE    ( T. J. Dz. U. z 2021 roku poz. 2233, z późn. zm. ) oraz na podstawie § 20 pkt.7  – Statutu Gminnej Spółki Wodnej  BARWICE  -  Walne Zgromadzenie Delegatów GSW  – uchwala co następuje:

 §1

Walne Zgromadzenie Delegatów Gminnej Spółki Wodnej BARWICE  zmienia treść wyżej opisanego Statutu spółki w ten sposób , że:

 1) § 3 ust.1 i 2 otrzymują następujące brzmienie:

1.  Nadzór i kontrolę nad działalnością spółki  w zakresie określonym w ustawie Prawo Wodne ,

sprawuje Starosta Szczecinecki zwany w dalszej części statutu starostą.

2.  Spółka podlega wpisaniu do systemu informacyjnego gospodarowania wodami prowadzonego

przez Wody Polskie. Z wnioskiem o wpisanie do systemu do występuje Zarząd spółki w terminie

30 dni od dnia nabycia osobowości prawnej.

 2) § 11 otrzymuje brzmienie:
1. Członkami spółki mogą być osoby prawne lub fizyczne korzystające z urządzeń eksploatowanych

przez spółkę lub zainteresowane jej działalnością w inny sposób. W szczególności członkami

spółki powinni być właściciele gruntów położonych w obszarze działania spółki.

 2. Członkostwo w spółce jest dobrowolne.

 3. Następca prawny członka wstępuje w jego prawa i obowiązki wobec spółki.

 4. Przyjęcie do spółki na wniosek zainteresowanego następuje w drodze uchwały Zarządu spółki.

 5. Wystąpienie członka ze spółki na jego pisemny wniosek złożony co najmniej na trzy miesiące

przed zakończeniem roku. Członkostwo ustaje po upływie trzymiesięcznego okresu

wypowiedzenia.

  6. Zarząd spółki może w trybie uchwały wyłączyć ze spółki członka, który działa na szkodę spółki lub w sposób rozmyślny utrudnia działanie zmierzające do osiągnięcia jej celów statutowych.

 3) § 18 ust.2 otrzymuje brzmienie:

2. Zawiadomienia rozsyła się do wszystkich członków lub delegatów (przedstawicieli) członków oraz

Starosty na siedem dni przed planowanym terminem zgromadzenia.

 4) § 25 pkt.5 otrzymuje brzmienie:

5.  przyjmowanie nowych członków oraz podejmowanie uchwał w przedmiocie wyłączenia

członków ze spółki

 5) § 37 otrzymuje brzmienie:

Starosta po otrzymaniu uchwały walnego zgromadzenia spółki w likwidacji o zatwierdzeniu

ostatecznych rachunków i sprawozdań likwidatora występuje z wnioskiem o wykreślenie spółki z

systemu  informacyjnego gospodarowania wodami.


§2

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym


&3

Uchwała wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia przez Starostę Szczecineckiego.

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 4/2003 Walnego Zgromadzenia Delegatów GSW Barwice z dnia 01 kwietnia 2003 roku

        STATUT SPÓŁKI WODNEJ W BARWICACH

                                                       ROZDZIAŁ I

                                        PRZEPISY OGÓLNE

                                                                       § 1

 1. Spółka nosi nazwę: Gminna Wodna Spółka Wodna Barwice. W dalszej części statutu nazywana jest ona spółką.
 2. Siedzibą spółki są Barwice.
 3. Terenem działania spółki jest obszar całej gminy.
 4. Wykaz członków spółki zawiera załącznik do statutu.
 5. Spółka została utworzona na czas nieokreślony.

                                                                       § 2

 1. Spółka jest osobą prawną. Osobowość spółka nabywa w dniu uprawomocnienia się decyzji o zatwierdzeniu statutu.
 2. Spółka odpowiada za swoje zobowiązania całym majątkiem.
 3. Spółka nie odpowiada za zobowiązania swych członków, a członkowie nie odpowiadają za zobowiązania spółki.

                                                                       § 3

 § 3 ust.1 i 2 otrzymują następujące brzmienie:

1.  Nadzór i kontrolę nad działalnością spółki  w zakresie określonym w ustawie Prawo Wodne ,  sprawuje Starosta Szczecinecki zwany w dalszej części statutu starostą.

2.  Spółka podlega wpisaniu do systemu informacyjnego gospodarowania wodami prowadzonego  przez Wody Polskie. Z wnioskiem o wpisanie do systemu do występuje Zarząd spółki w terminie 30 dni od dnia nabycia osobowości prawnej.

 1. Nadzór i kontrolę nad działalnością spółki sprawuje Starosta Szczecinecki zwany w dalszej części statutu starostą.
 2. Spółka podlega zarejestrowaniu w katastrze wodnym. Z wnioskiem o wpis do rejestru występuje Zarząd spółki w terminie 30 dni od dnia nabycia osobowości prawnej.
 3. Spółka ma prawo korzystania z pieczęci urzędowej, w sprawach związanych z egzekwowaniem jej należności statutowych.

                                    

                                                   ROZDZIAŁ II

            CELE SPÓŁKI I ŚRODKI DO ICH OSIĄGNIĘCIA

                                                                       § 4

Celem spółki jest:

 1. Wykonanie i utrzymanie urządzeń melioracji wodnej.
 2. Prowadzenie racjonalnej gospodarki wodnej na terenie jej działania, w tym ochrona wód przed zanieczyszczeniem
 3. Propagowanie członkom pomocy w sprawach związanych z melioracjami i gospodarką wodną.

                                                                       § 5

Do osiągnięcia celów spółki służą:

 1. Składki pieniężne i inne świadczenia członków.
 2. Świadczenia innych osób korzystających z działalności lub urządzeń spółki.
 3. Dochody z majątków spółki.
 4. Zyski z działalności gospodarczej prowadzonej przez spółkę.
 5. Pomoc udzielana przez państwo i jednostki samorządu terytorialnego.
 6. Darowizny i dotacje innych osób prawnych lub fizycznych.

                                                                        § 6

 1. Składki pieniężne i inne świadczenia członków spółki, ustalone są w wysokości niezbędnej do wykonania planowych na dany rok zadań spółki.
 2. Wysokość składek i innych świadczeń powinna być proporcjonalna do korzyści odnoszonych przez członków w związku z działalnością spółki.
 3. Wysokość składek i innych świadczeń członków oraz zasady ich wyznaczania uchwala walne zgromadzenie spółki.

                                                                       § 7

 1. Kwoty składek, terminy płatności oraz zakres i warunki wykonania innych świadczeń dla poszczególnych członków spółki wyznacza Zarząd, na podstawie uchwał walnego zgromadzenia spółki.
 2. Ściąganie składek członkowskich należy do Zarządu. Na zasadzie porozumienia może być ono powierzone urzędowi gminy.
 3. Nie opłacane w terminie składki członkowskie podlegają egzekucji administracyjnej wraz z należnymi odsetkami.
 4. Nie wykonane w terminie obowiązkowe świadczenia nie pieniężne członka, mogą być wykonane, na jego koszt i ryzyko, przez Zarząd spółki.
 5. Zarząd spółki może, na wniosek członka, zamienić jego składkę pieniężną na odpowiadające jej świadczenia rzeczowe.
 6. W uzasadnionych przypadkach, Zarząd spółki może zawiesić terminy płatności składki członka, jeżeli uzna za prawdopodobne umorzenie jej przez walne zgromadzenie spółki.

                                                                       § 8

 1. Świadczenia osób nie będących członkami spółki o których mowa w § 5 pkt 2 ściągane są na podstawie ugody zainteresowanych stron lub decyzji starosty wydanej na wniosek spółki.

                                                                       § 9

 1. Spółka może, na zasadach przewidzianych w odrębnych przepisach prowadzić działalność gospodarczą dla uzyskania środków na działalność statutową. W szczególności spółka może wykonywać prace i usługi związane z melioracjami, gospodarką wodną i ochroną środowiska oraz inne określone uchwałami walnego zgromadzenia spółki.
 2. Zyski z działalności o których mowa w ust. 1 przeznaczone są w całości na działalność statutową spółki.

                                                                       § 10

 1. Dla prowadzenia działalności gospodarczej oraz obsługi działalności statutowej spółka może utworzyć biuro spółki.
 2. Działalność biura spółki oraz zakres uprawnień i obowiązków jego kierownika reguluje regulamin organizacyjny ustanowiony przez Zarząd spółki.

 

                                                   ROZDZIAŁ  III

                                   CZŁONKOWIE SPÓŁKI

                                                                       § 11

§ 11 otrzymuje brzmienie:
1. Członkami spółki mogą być osoby prawne lub fizyczne korzystające z urządzeń eksploatowanych  przez spółkę lub zainteresowane jej działalnością w inny sposób. W szczególności członkami spółki powinni być właściciele gruntów położonych w obszarze działania spółki.

 2. Członkostwo w spółce jest dobrowolne.

 3. Następca prawny członka wstępuje w jego prawa i obowiązki wobec spółki.

 4. Przyjęcie do spółki na wniosek zainteresowanego następuje w drodze uchwały Zarządu spółki.

 5. Wystąpienie członka ze spółki na jego pisemny wniosek złożony co najmniej na trzy miesiące  przed zakończeniem roku. Członkostwo ustaje po upływie trzymiesięcznego okresu

 1. Członkami spółki mogą być osoby prawne lub fizyczne korzystające z urządzeń eksploatowanych przez spółkę lub zainteresowanie jej działalnością w inny sposób. W szczególności członkami spółki powinni być właściciele gruntów położonych w obszarze działania spółki.
 2. Następca prawny członka występuje w jego prawa i obowiązki wobec spółki.
 3. Przyjęcie do spółki na wniosek zainteresowanego następuje w drodze uchwały Zarządu spółki.
 4. Wystąpienie członka ze spółki na jego wniosek, następuje w drodze uchwały walnego zgromadzenia spółki.
 5. Na wniosek spółki, starosta w drodze decyzji może włączyć do spółki osobę (zakład), której członkostwo jest uzasadnione celami dla których spółka została utworzona.
 6. Walne zgromadzenie może w trybie uchwały wyłączyć ze spółki członka, który działa na szkodę spółki lub w sposób rozmyślny utrudnia działanie zmierzające do osiągnięcia jej celów statutowych.

                                                                       § 12

Członek spółki ma:

 1. czynne i bierne prawo wyborcze do organów spółki
 2. prawo do uczestnictwa w obradach zgromadzeń spółki, bezpośrednio lub przez swoich przedstawicieli (delegatów)
 3. możliwości korzystania z urządzeń i maszyn spółki na zasadach określonych przez Zarząd
 4. możliwość korzystania z informacji i porad prawnych lub technicznych w zakresie objętym działalnością spółki
 5. prawo odwołania od decyzji Zarządu do walnego zgromadzenia spółki. Zgłoszenie odwołania nie wstrzymuje wykonania obowiązków wynikających z decyzji Zarządu spółki.

                                                                       § 13

Członek spółki zobowiązany jest do:

 1. stosowania się do postanowień statutu ora uchwał i poleceń organów spółki
 2. terminowego opłacania składek oraz wykonania innych świadczeń wyznaczonych przez Zarząd na podstawie uchwał walnego zgromadzenia spółki
 3. udziału w naradach i zgromadzeniach spółki oraz wypełnianie obowiązków wynikających z wyboru do organów spółki
 4. zgłaszanie wniosków i podejmowanie działań zmierzających do usprawnienia pracy spółki i realizacji jej celów
 5. udostępnienie swoich gruntów dla wykonania prac niezbędnych dla wykonania zadań spółki

                                                                       § 14

 1. Członek spółki zobowiązany jest do niezwłocznego naprawienia szkód powstałych z jego winy w urządzeniach lub mieniu spółki.
 2. W przypadku nie wykonania napraw szkód w wyznaczonym przez Zarząd spółki terminie przepis § 7 ust. 4 stosuje się odpowiednio.

 

                                                   ROZDZIAŁ IV

                                       ORGANY SPÓŁKI

                                                                       § 15

Organami spółki są:

1)      Walne Zgromadzenie

2)      Zarząd

3)      Komisja Rewizyjna

                                                                       § 16

 1. Gdy liczba członków spółki nie przekracza 30, walne zgromadzenie składa się ze wszystkich jego członków. Przy większej liczbie członków walne zgromadzenie spółki składa się z delegatów (przedstawicieli) członków w liczbie co najmniej 15.
 2. Delegaci (przedstawiciele) wybierani są przez członków spółki na zebraniach (zgromadzeniach) organizowanych w jednostkach administracyjnych (wioskach) położonych na terenie działania spółki w liczbie określonej przez Zarząd spółki.
 3. Liczba delegatów z poszczególnych wiosek (jednostek administracyjnych), powinna być proporcjonalna do powierzchni gruntów objętych działalnością spółki.
 4. Każdy zakład którego składka przekracza co najmniej 20 razy średnią kwotę składki ma prawo do 1 delegata (przedstawiciela) poza wyborem o którym mowa w ust. 2.
 5. Delegaci wybierani są na okres kadencji organów spółki z tym, że wyborcy mają prawo odwołania kandydata w ciągu kadencji i wyboru na jego miejsce innego przedstawiciela.
 6. Na walnym zgromadzeniu spółki każdy delegat posiada jeden głos.

                                                                       § 17

 1. Walne zgromadzenie spółki zwołuje Zarząd co najmniej raz w roku.
 2. Zarząd zobowiązany jest zwołać walne zgromadzenie spółki na pisemny wniosek:
  • komisji rewizyjnej
  • co najmniej ¼ członków spółki
  • starosty
 3. Wniosek o którym mowa w ust.2 powinien zawierać proponowany porządek obrad oraz uzasadnienie potrzeby zwołania walnego zgromadzenia.

                                                                       § 18

 1. Zawiadomienie o walnym zgromadzeniu spółki powinno zawierać proponowany porządek obrad oraz informacje o terminie i miejscu obrad.
 2. Zawiadomienia rozsyła się do wszystkich członków lub delegatów (przedstawicieli) członków oraz starosty na dwa tygodnie przed planowanym terminem zgromadzenia.                             § 18 ust.2 otrzymuje brzmienie:   Zawiadomienia rozsyła się do wszystkich członków lub delegatów (przedstawicieli) członków oraz Starosty na siedem dni przed planowanym terminem zgromadzenia.
 3. Do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu Zarząd może zaprosić przedstawicieli współpracujących ze spółką lub udzielających jej pomocy. Uczestniczący, przedstawiciele mają tylko głos doradczy.
 4. Członkowie spółki nie będący delegatami, a uczestniczący w walnym zgromadzeniu składającym się z delegatów nie mają prawa głosu.

                                                                       § 19

 1. Walne zgromadzenie wybiera przewodniczącego i sekretarza obrad (protokolanta).
 2. Przewodniczącym obrad nie może być urzędujący członek zarządu lub komisji rewizyjnej.
 3. Protokół, uchwały i inne dokumenty walnego zgromadzenia podpisuje przewodniczący i sekretarz obrad.
 4. Uchwały walnego zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów bez względu na liczbę obecnych delegatów (członków), z wyjątkiem uchwał określonych w § 20 pkt 7-9, które zapadają większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy liczby delegatów (członków)

                                                                        § 20

Do walnego zgromadzenia należy:

 1. rozpatrywanie i zatwierdzanie rocznych sprawozdań finansowych i rzeczowych oraz udzielanie absolutorium zarządowi
 2. uchwalenie planu prac niezbędnych do osiągnięcia celów spółki, rocznego planu finansowego (budżetu), wysokości składek i innych świadczeń niezbędnych dla jego realizacji oraz zasad ich wyznaczania
 3. upoważnienie Zarządu do zaciągania pożyczek lub kredytów w imieniu spółki do ustalonej wysokości
 4. wybór oraz odwołanie członków zarządu i komisji rewizyjnej
 5. podejmowanie uchwał w sprawie nabycia, zbycia lub obciążenia nieruchomości
 6. podejmowanie uchwał o przystąpieniu lub wystąpieniu ze Związku Spółek Wodnych
 7. uchwalenie zmian statutu spółki
 8. podejmowanie uchwał w sprawie podziału spółki lub połączenia spółki z inną spółką
 9. podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania spółki oraz powołanie likwidatora
 10. zatwierdzenie ostatecznych rachunków i sprawozdań likwidatora
 11. uchwalanie: ekwiwalentu za utracony zarobek, zasad rozliczania kosztów podróży oraz nagród dla członków zarządu i komisji rewizyjnej
 12. rozpatrywanie i podejmowanie uchwał w innych sprawach przedłożonych przez zarząd spółki lub starostę
 13. podejmowanie uchwał o przeznaczeniu mienia pozostałego po rozwiązaniu spółki
 14. nie udzielenie absolutorium jest równoznaczne z odwołaniem zarządu spółki

                                                                        § 21

Zarząd spółki jest organem wykonawczym spółki, kieruje jej działalnością i reprezentuje spółkę na zewnątrz. W skład zarządu wchodzą:

 • przewodniczący
 • zastępca
 • od dwóch do pięciu członków zarządu

                                                                       § 22

 1. Zarząd spółki wybierany jest spośród członków spółki na okres 5 lat.
 2. Zarząd konstytuuje się na pierwszym swym posiedzeniu.
 3. Jeżeli członek zarządu nie może pełnić swej funkcji, zarząd może na jego miejsce dokooptować do swego składu nowego członka, którego mandat trwa do najbliższego walnego zgromadzenia.

                                                                       § 23

 1. Zebrania zarządu zwołuje przewodniczący lub jego zastępca poprzez zawiadomienie członków zarządu i starosty o terminie, miejscu i przedmiocie obrad.
 2. Obrady zarządu prowadzi jego przewodniczący lub zastępca przewodniczącego.
 3. Uchwały zarządu zapadają zwykłą większością głosu. Przy równej liczbie głosów decyduje głos przewodniczącego posiedzenia.
 4. Z posiedzenia zarządu sporządzony jest protokół, który podpisuje protokolant i przewodniczący posiedzenia.

                                                                        § 24

Do składania oświadczeń w imieniu spółki wodnej upoważnieni są:

 1. przewodniczący zarządu w zwykłych sprawach związanych z realizacją planu finansowego i planu pracy spółki.
 2. co najmniej dwóch członków zarządu w tym przewodniczący lub jego zastępca w sprawach dotyczących: nabywania, zbywania lub obciążenia nieruchomości spółki, zadłużenia spółki, nabywania lub zbywania ruchomości oraz zawieranie innych umów o wartości przekraczającej 25% planowanych przychodów spółki w danym roku.

                                                                        § 25

Do zakresu działania zarządu spółki należy w szczególności:

 1. organizowanie działalności spółki w sposób zmierzający do realizacji jej celów statutowych i administrowanie spółki
 2. zwoływanie walnych zgromadzeń spółki oraz przygotowanie na te zgromadzenia: sprawozdań, planów pracy, planów finansowych, uchwał i wniosków a także innych materiałów wymagających rozpatrzenia przez walne zgromadzenie
 3. wykonywanie uchwał walnego zgromadzenia spółki a w tym wyznaczenie i egzekwowanie składek oraz innych świadczeń członków spółki
 4. prowadzenie rachunkowości spółki
 5. przyjmowanie nowych członków oraz występowanie z wnioskiem o włączenie lub wyłączenie członków ze spółki                                                                                                                         & 25 pkt.5 otrzymuje brzmienie:  przyjmowanie nowych członków oraz podejmowanie uchwał w przedmiocie wyłączenia członków ze spółki
 6. wnioskowanie o wydanie decyzji w sprawie świadczeń na rzecz spółki osób nie będących jej członkami
 7. wykonywanie innych czynności wynikających z zadań spółki, a nie zastrzeżonych dla jej walnego zgromadzenia

                                                                        § 26

 1. Zarząd spółki zwoływany jest przez przewodniczącego w miarę potrzeby.
 2. W okresie między posiedzeniami spółkę reprezentuje przewodniczący zarządu. Ze swoich decyzji i działań, przewodniczący składa zarządowi informację na najbliższym posiedzeniu.
 3. Dla ważności uchwał zarządu wymagana jest obecność co najmniej połowy jego członków, w tym przewodniczącego lub jego zastępcy.
 4. W posiedzeniach zarządu mogą uczestniczyć zaproszeni członkowie komisji rewizyjnej lub inni goście, których udział zarząd uzna za pożądany.

                                                                         § 27

 1. Komisja rewizyjna kontroluje działalność spółki. W jej skład wchodzi:
  • Przewodniczący
  • 2 członków komisji rewizyjnej
 2. Przepisy dotyczące zarządu określone w § 22 odnoszą się odpowiednio do komisji rewizyjnej.
 3. Członkowie zarządu nie mogą wchodzić w skład komisji rewizyjnej.

                                                                         § 28

Do zadań komisji rewizyjnej należy w szczególności:

 1. kontrola gospodarki finansowej spółki przeprowadzana co najmniej raz w roku przed jej walnym zgromadzeniem
 2. sprawdzenie sprawozdania finansowego przygotowanego przez zarząd na walne zgromadzenie spółki
 3. kontrola działalności spółki oraz stanu urządzeń eksploatowanych przez spółkę
 4. sporządzenie protokołów z przeprowadzonych czynności kontrolnych oraz składanie sprawozdania z wyników przeprowadzonych kontroli na walnym zgromadzeniu spółki
 5. składanie walnemu zgromadzeniu wniosków wynikających z przeprowadzonych kontroli, w tym wniosków w sprawie udzielania lub nie udzielania absolutorium zarządowi
 6. zawiadomienie zarządu o uchybieniach stwierdzonych w trakcie kontroli, a w przypadku stwierdzenia wykroczeń lub przestępstwa również starosty

                                                                         § 29

 1. Komisja rewizyjna może na koszt spółki powołać biegłego dla sprawdzenia działalności finansowej lub gospodarczej spółki, jeżeli prawidłowości prowadzenia tej działalności lub rzetelności ksiąg i informacji udzielanych w trakcie kontroli, budzą jej wątpliwość.
 2. Wynagrodzenie powołanego przez komisję rewizyjną biegłego ustalona jest w umowie z zarządem spółki.

                                                                         § 30

 1. Członkowie zarządu i komisji rewizyjnej nie otrzymują wynagrodzenia za pracę wykonana na rzecz spółki.
 2. Walne zgromadzenie spółki może przyznać członkom zarządu i komisji rewizyjnej:
  • nagrody roczne za szczególny wkład pracy w działalność spółki
  • ekwiwalent za stratę czasu poświęconego na prowadzenie spraw spółki
  • zwrot kosztów podróży odbywanych w sprawach spółki
 3. Łączna suma nagród o których mowa w ust. 2 pkt 1 nie może przekraczać: 0,5% przychodów spółki uzyskanych w roku poprzedzającym.                                      

                                                            ROZDZIAŁ V

            NADZÓR I KONTROLA NAD DZIAŁALNOŚCIĄ SPÓŁKI

                                                                        § 31

 1. Nadzór i kontrolę nad działalnością spółki wodnej sprawuje starosta.

                                                                        § 32

 1. Zarząd spółki zobowiązany jest do przedłożenia staroście uchwał organów spółki w terminie 7 dni od ich podjęcia.
 2. Uchwały organów spółki sprzeczne z prawem lub statutem są nieważne. O nieważności uchwał w całości lub w części orzeka, w drodze decyzji, starosta w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia doręczenia uchwały.
 3. Starosta wszczynając postępowanie w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały, może wstrzymywać jej wykonanie.
 4. Decyzja o której mowa w ust. 2 jest ostateczna. Spółka, której uchwała została uchylona, może zwrócić się do starosty z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy, a po wyczerpaniu tego trybu spółce przysługuje skarga do sądu administracyjnego.

                                                                        § 33

 1. W przypadku powtarzającego się naruszania przez zarząd prawa lub statutu starosta może w drodze decyzji, rozwiązać zarząd i wyznaczyć osobę pełniącą jego obowiązki.
 2. W terminie 3 miesięcy od dnia, w którym decyzja o której mowa w ust. 1, stała się ostateczna, osoba wyznaczona do pełnienia obowiązków zarządu jest zobowiązana zwołać walne zgromadzenie w celu wybrania nowego zarządu.
 3. Jeżeli walne zgromadzenie nie dokona wyboru nowego zarządu, starosta może ustanowić w drodze decyzji zarząd komisaryczny, nie dłużej niż na rok.

                                                           ROZDZIAŁ VI

                            ROZWIĄZANIE SPÓŁKI WODNEJ

                                                                        § 34

 1. Spółka może być rozwiązana uchwałą walnego zgromadzenia.
 2. Spółka może być rozwiązana przez starostę w drodze decyzji, jeżeli:
  • jej działalność narusza prawo
  • upłynął termin na jaki został ustanowiony zarząd komisaryczny o którym mowa w § 33 ust. 3, w walne zgromadzenie nie dokonało wyboru nowego zarządu
  • liczba członków spółki jest mniejsza niż 3

                                                                        § 35

 1. Rozwiązanie spółki następuje po przeprowadzeniu postępowania likwidacyjnego. W okresie tego postępowania spółka działa pod dotychczasową nazwą z dodatkiem wyrazów ,,w likwidacji’’ oraz zachowuje osobowość prawną.
 2. Likwidatorem spółki może być członek zarządu lub inna osoba powołana uchwałą walnego zgromadzenia.
 3. W przypadku rozwiązania spółki na podstawie decyzji, o której mowa w § 34 ust. 2, likwidatora wyznacza starosta.
 4. Likwidator wstępuje w prawa i obowiązki zarządu spółki i podejmuje w imieniu spółki czynności niezbędne do zakończenia jej działalności.
 5. Likwidator wynagradzany jest na koszt spółki.
 6. Likwidator odpowiada za szkody powstałe w skutek przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego z naruszeniem zasad określonych w ustawie lub statucie spółki wodnej. W przypadku powołania więcej niż jednego likwidatora – odpowiadają oni solidarnie.

                                                                        § 36

 1. Zobowiązania przypadające od spółki będącej w likwidacji pokrywane są w następującej kolejności:
  • zobowiązania ze stosunku pracy
  • zobowiązania w zakresie danin publicznych
  • koszty prowadzenia likwidacji
  • inne zobowiązania

                                                                        § 37

 1. Starosta po otrzymaniu uchwały walnego zgromadzenia spółki w likwidacji o zatwierdzeniu ostatecznych rachunków i                                                                                                             sprawozdań likwidatora występuje z wnioskiem o wykreślenie spółki z katastru wodnego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             § 37 otrzymuje brzmienie:Starosta po otrzymaniu uchwały walnego zgromadzenia spółki w likwidacji o zatwierdzeniu ostatecznych rachunków i sprawozdań likwidatora występuje z wnioskiem o wykreślenie spółki zsystemu  informacyjnego gospodarowania wodami.

          Sekretarz WZ                                                  Przewodniczący WZ

       Andrzej Michaliszyn                                               Tadeusz Grosicki