Zamówienia publiczne

 

INFORMACJA O SPROSTOWANIU OCZYWISTEJ OMYŁKI PISARSKIEJ-sig(Autenti_Classic_2022-11-14_09-41-58)-sig

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY ORAZ O ODRZUCENIU OFERTY(Autenti_Classic_2022-03-08_08-01-40)-sig-sig

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT(Autenti_Classic_2022-02-15_15-27-20)-sig-sig

 

Rejonowy Związek Spółek Wodnych w Szczecinku  otwiera postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na wykonanie zadania p.n.: „Dostawa nowych maszyn i urządzeń służących do utrzymania melioracji wodnych dla Rejonowego Związku Spółek Wodnych w Szczecinku”; Znak prowadzonego postępowania: RZSW-Sz/01/2022

Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://platformazakupowa.pl

https://www.rzsw-szczecinek.pl

Link do prowadzonego postępowania: https://platformazakupowa.pl/transakcja/569497

 

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY ORAZ O ODRZUCENIU OFERTY(Autenti_Classic_2022-03-08_08-01-40)-sig-sig

 

INFORMACJA O KWOCIE, JAKĄ ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA PRZEZNACZYĆ NA SFINANSOWANIE ZAMÓWIENIA-sig(Autenti_Classic_2022-02-14_11-58-53)-sig

Ogłoszenie o zamówieniu

SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA-sig-sig (1)(Autenti_Classic_2022-02-07_13-14-42)

Załącznik nr 1 do SWZ_Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 do SWZ_Oświadczenie Wykonawcy dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu

Załącznik nr 3 do SWZ_Projekt umowy cz. I – Ciagnik z osprzętem

Załącznik nr 3 do SWZ_Projekt umowy cz. I I – koparko-ładowarka kołowa

Załącznik nr 3 do SWZ_Projekt umowy cz. III – kosiarka bijakowa tylno-czołowa

Załącznik nr 3 do SWZ_Projekt umowy cz. IV – przyczepa dwuosiowa

Załącznik nr 3 do SWZ_Projekt umowy cz. V – rębak tarczowy do ciagnika

Załącznik nr 3 do SWZ_Projekt umowy

Załącznik nr 4 do SWZ_Szczególowe parametry techniczno-użytkowe dla części I zamówienia

Załącznik nr 5 do SWZ_Szczegółowe parametry techniczno-użytkowe dla części II zamówienia

Załącznik nr 6 do SWZ_Szczegółowe parametry techniczno-użytkowe dla części III zamówienia

Załącznik nr 7 do SWZ_Szczegółowe parametry techniczno-użytkowe dla części IV zamówienia

Załącznik nr 8 do SWZ_Szczegółowe parametry techniczno-użytkowe dla części V zamówienia

Załącznik nr 9 do SWZ_Oświadczenie o braku przynależności do grupy kapitałowej

Załącznik nr 10 do SWZ_Wzór pełnomocnictwa do reprezentowania Wkonawców swpólnie ubiegających się o zamówienie

Załącznik nr 11 do SWZ_Oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, z którego wynika jakie części zamówienia wykonają poszczególni Wykonawcy

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ NR 1-sig-sig(Autenti_Classic_2022-02-11_11-06-50)-2